P. J. Laurman, ALGEMEENE r TEAB,STERo^;.,DAmRAK74- GIER POM PEN, degelijke Hotels en Pensions ER PELS, HERMs. COSTER ZOON, Stoom-Olieslagerij „De Engel" VELO Waschmacliines VELO J- Wringmachines 1 lil Bi. Biiwlsi! IteëGdlgil likelaar tn Inaln Velo WasclmacMne Mij.l Ik. C. YCRHEUS, Horlogemaker Schouten straat 38 bij de LAAT. (Mr- ii SpMIis. en. Maatschappij van H V, Het Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. LANGESTRAAT U, ALKMAAR, in prijzen vanaf f 22.50. Naar Zuid- en ÖösTAfrikT"per" UNION CASTLE LIJNT.- ZAADIHARKT C 72, ALKMAAR. N.W. HET LANDBOUWHUIS. f WESSANEN A LAAN. 60 Soyaboonenkoeken merk W. L E O "OPROEP"I «f 6. WATER- en STALPOMPEN. m Üeï Q m Donderdags 9-1 Oj, uur Hotel Laugenegger te SCHAGEM. LIJNZAADKOEKEN, Te\et«on S»C fpeVetoo^ Koninkl. Wekelij' sche maildienst via de Kaap. IHaindeliiksche dienst via het Suez Kanaal. De Vries Co., Hoyinan Schuur man's Scheepsagentuur, Nederlandseh-Canadeesche Hypotheekbank. Te Alkmaar bij den Heer J. DE LANGE Corn. Johs.zu. '5 OQ Is verhijlsd van Achterstraat naar de Landbouw-werktuigen. Alkmaar» Pij Ie. Slechte Schrijvers. In 15 lessen goed loopend schrift. T ooneel-Cosf umes. Marmerglas voor naam- en reclameplaten Firma A. F. KERREBIJN, 4 1 e t€ notaris te SCHOORLDAM, Reserven 57.200."ocoj Lcvci! S of rechthebbenden betaald 53.800.000,-. BiJlijke premiën. - Vrijgevige voorwaarden. - Prospectus op aanvrage verkrijgbaar. De beste pompen vsm den tegen- woord igen tijd. is groote behoefte aan meerdere ONPARTIJDIGE INF. GEEFT DE PROPAGANDA-COMMISSIE, Voorstraat, Egmond aan Zee. W ea P-i O W cd 0 1-1 Jva rh W O Z A ADM A FtBLT 48-79, Magazijn van Veevoederwerktuigen alsLynkoekbrekers, Stroo en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. Centrifuge voor melkonderzoek, Futyrometers, Gummistoppen enz. Aanbevelend, Mej. W. S. SCHILLING, Voordam, ALKMAAR, Int. Tel. No. 3 Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier geld,"geld van levensverz.-maatschappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten; belasten zich met aan- en verkoop van landerijen admini8treeren kapitalen en vaste goederen sluiten verzekeringen op allerlei gebied. met uitvoeringsmaatregelen. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. (met 2 jaar garantie), Gekl. Overhemden. Jaeger Ondergoederen. 9 z Bretels. Dassen. Z Fronts, Boorden. 5 Manchetten, Handschoenen j (met|5 jaar [garantie), beveelt zich beleefd a.n bij H-H. Notsrissen, Bankdirecteuren, alsmede Particu- iieren voor het SCHA Tl EN van Vaste Goederen en regelen van Brandschade. zyu BESLIST de BESTE, f 1000, f 500, t 100 5°/0 Pandbrieven A 1011jt GRONINGEN. c u s V CU N •o O 0J "O CS CS c 01 T3 G O N CROIC LAAi, Wormerveer. LUNBLOE K.E3N L.IJNM33BL SOYAKOEKEN RAAPKOEKEN Onrerslytbaar. Duurzaam. Spelend lichte gang. Opbrengst pl.m. 300 liter per minuut. Gepatenteerde inrich ting om de pomp lodig te laten loopen. Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmefingen tegen prijzen vanaf f 20.bij den vertegen woordiger voor Nederland Vraagt Prijscouranten. Stearine Kaarsen ii Apollo" te Schiedam APOLLO KAARSEN en BOUGIES APOLLO. S. BAKKER Dz., Leer.ar in het ecboonschrgven, GEDEMPTE NIEOWBSLQQT No. B 24a- HENRI SCHIPPERS Co., Glazen deurplaten en etaleerpiaten. Vergulden van lysten. Opnieuw venilveren van Spiegelglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. 1 I i i f c z c I r ii v e e w e* n v« P a d v< d< d* jc zal op WOEX8RAH 17 JANUARI 1012, 's mor gens 11 nnr, in het koffiehuis van den heer HOOG- VORST, te OKOET, publiek verkoopen 1. Goed onderhouden HIIIS met perceelen uit muntend ROUW- en WEILAAD, te HARGEN, gem. SCHOORL, te zamen groot II. 1-18-68. Te vei len in 4 perceelen. 2. Perceelen uitmuntend WEILAND, gemeente PETTEN, aan het vaarwater, zeer geschikt voor bouw land, te zamen groot H. 2.20.20. Eigendom van den heer J. HAKOF te Hargen. Op denzelfden dag, 's morgens O nur, ten huize van genoemden heer HAKOF, (om CON TANT HELD), ran 1 Kalfvaars, 1 Hokkeling, I beste Melkgeit, 7 Kip pen met haan en hok, Broedhok en eenig Itoercn. en Landgcrecdttchap. Die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, of borgtochten bezitten, geteekend door mejuf frouw v KOI WT.iE III,OM, eerder weduwe van den Heer H1LLEBRAND SWAN, laatst van den Heer CORNELIS DE MOOR, gewoond hebbende te Warmenhuizen, en aldaar 19 December 1.1. overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 20 Januari 1912, ten huize van den execu teur-testamentair, den heer Jb. SWAN te Warmen huizen of ten kantore van den ondergeteekende te Sshoorldam. P J. LAURMAN, Notaris. Die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan- of borgtochten bezitten, geteekend door den heer HERHIT BLOM, in leven aannemer te Schoorl en aldaar 2b September 1911 overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 20 Janu ari 1912 ten kantore van den ondergeteekende te Sshoorldam. P. J. LAURMAjN, Notaris. E. W. SCOTT, J. F. L. BLANKENBERG en Mr. J. VAN SCHEVICHAVEN. Verzekerd Kapitaal 165.000.000, Tot 31 December 1910 aan verzekerden Hoofdinspecteur voor Nederland /UI, ff p- A' ADAMA VAN SCHELTEMA, Nic. Maefstraat 51. AMSTERDAM. *^11 JLI niJt Glaive ZIZZZIIIZZZZI Inspecteur voor Noord-Holland - P. L. THIERENS, Johan van Vlletstraat No. 83, HAARLEM. Agent voor Alkmaar en Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik-Oudorp 61. i—i Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. lEKKltlJHUlAR iu den Boekhandel v/d M.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.k. -'f-:? Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L, uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste v oed ings waarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. ei m KERKPLEIN 4, AI.KMAAR. Nadere Inlichtingen by de Agenten AMSTERDAM. Ia contant en op afbetaling. Op proel te bekomen en In werking te zien lederen Vrydag en Zaterdag van 11-1 nnr, uit sluitend in het filiaal der Raad van Toaeicht - W. A. SCHOLTEN. H. D. DETMERS. Mr. P. W. BONTHUIS DE VRIES. 31 December l»ll geplaatst t 3.013.000 Directie H. D. EBBENS. Dr. B. W. SIEMENS. Sm CA CU I Sm scheidingen^bekroondV6rkrijgen Zijn eD Werden dan ook °P vele Landbouwtentoon»tellingen met hoogste onder- Wij moeten er H.H. Veehouders opmerkzaam op maken, dat wij slechts één soort fabriceeren, uitsluitend geslagen van gezond en gezuiverd lijnzaad, en men dus steeds zeker is alleen het beste te bekomen. Ohmstede Vraagt uwen Winkelier van de Stearine Kaarsenfabriek Prima kwaliteitonovertroffen in brandduurzeer billijk in prijs. Let op de etiquetten. Hoogste onderscheidingen, Grand Prix Parjjs 1900 Rotterdam, Oppert 82, Telefoon 6552. Solied adres voor COSTUMES, enz. voor Tooneel, Bal-Masqné, Oneretten, Historische en Alle gorische Optochten. AgentJ. J. MEIJER, le Tuindwarsstraat 19 te Alkmaar. Zaadmarkt 61-63-60, Fnidsen 46-48. 7 AV/.T Vertegenwoordiger voor Alkmaar: A. C. BAKKERStationsweg 15,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8