De marktventers. STADSNIEUWS. AGENDA. MAANDAG. Nos. 948, 2164, £593, 4580, 5268, 5911 en 13138 tik f 1000: Nos. 8563 en 12130 elk f 400; Nos. 2541 f 200; Nos. 862, 8565, 8940, 12401,13835, 16771,17142, en 18510 elk f 100. lijke prentbriefkaarten uit de uitstalkast weg- te ne men. De man verklaarde te komen namens de R.-K. St. Jozefs-Vereeniging, waarvan de kapelaan voorzit ter is. De heer E. weigerde aan het verzoek gevolg te geven. Gisteren zijn alle beeld-prentbriefkaarten, die in de uitstalkast lagen, op last van den commissaris van politie in beslag genomen. Deze heeft een agent ermede naar Arnhem gezonden om de meening van den officier van justitie te vernemen. De in beslag genomen kaarten stellen voor afbeel dingen van bekende beeldhouwwerken, o.a. den discus- werper. RIJK GEZEGEND. Te Schiedam doet zich het zeldzame geval voor, dat een gezin in den tijd van 13 maanden gezegend werd met 5 kinderen. De echtgenoote van den vee houder A. B. van Nuchteren kreeg den 9den Decem ber 1910 een tweeling en j.l. Vrijdag een drieling, n.l. 1 jongen en 2 meisjes. ONTHEILIGING VAN DEN ZONDAG. Ds. IV. Oiinekes, predikant in Den Helder, heeft bij den burgemeester van Petten schriftelijk zijn beklag ingediend wegens ergerlijke ontheiliging van den Zon dag. Toen ds. O. verleden Zondag den vacaturedienst had geleid en met zijn kerkgangers de kerk verliet, zag hij het bloedige lichaam van een schaap, dat, on der kerktijd, op enkele, meters afstand openlijk was ge slacht en nu daar druipend en dampend hing voor de open deuren van het slachthuis. En onlangs werd een ander predikant tijdens de godsdienstoefening- ge stoord door het angstgegil van een varken, dat een zelfde lot onderging. Het protest van dezen predi kant heeft niet gebaat. (N. R. Ct.) OUDE MUNTEN. Onder Rozondaal zijn weer oude munten gevonden en wel bijna op dezelfde plaats, waar op 23 December talrijke gouden en zilveren munten gevonden zijn. De zelfde arbeider. Ad. Hagenaars, heeft ook nu een potje met 45 gouden en 145 zilveren stukken gevon den. Onder de gouden stukken zijn er ter grootto en zwaarte van een rijksdaalder, 't Zijn meest Spaansche munten, gedateerd van 1575 tot 1600. EEN TROUWE HOND» Een jaar geleden gaf de heer J. C. S. te Arnhem zijn hond weg. De nieuwe eigenaar deed Kees ook weer van de hand en van dien nieuwen baas kwam Kees ten slotte terecht bij een derden meester in Duitven. Doch Kees vergat zijn eerste huis niet en toen hy Vrijdag de kans zag, tippelde hij in e«n aar dig honden gangetje naar Arnhem, waar hij zich bij den heer S. aanmeldde. Daar werd Kees „met open armen" ontvangen en men denkt er niet meer aan hem opnieuw weg te geven. Een tweede staaltje van zijn goed geheugen leverde Kees nog denzelfden avond van zijn terugkeer. Met de echtgenoot van den heer 8. naar een familielid gaande, wist hy de woning, waarheen de wandeling gericht was, dadelijk te vin den en liep hij naar binnen, alsof hij nimmer uit Arnhem was weg geweest, TYPHUS. Het getal typhuslijders in het armhuis te Drachten is reeds tot 4 geklommen. Van gemeentewege is een barak geopend om de patiënten op te nemen. Ook te Jubbega, waar men meende, dat de ziekte ge weken was, is weer een geval geconstateerd. UIT HOORN. Een te Hoorn gestorven paard werd Vrijdag naar de slachterij van C. Groot in het naburige Blokker vervoerd en daar geslacht. Vier groote vruchtenmanden, inhoudende 138 K.G. van dit vleesch, werden netjes verpakt weer naar Hoorn teruggevoerd en gebracht ten huize van den paordenslachter J. Deen. De vee-arts en de politie, van een en ander een ver moeden hebbende, gingen naar D., doch deze veer- klaarde, dat liet vleesch reeds was vernietigd. Een huisonderzoek leidde tot niets, totdat een agent van politie de 4 manden met vleesch vond in den stal, waar ze verborgen waren onder een grooten hoop erw- tenstroo. De slager bekende toen, dat- dit vleesch afkomstig was van het gestorven paard en dat hij" het fraudu leus had ingevoerd. Door verbranding is het vleesch in de retorten der gasfabriek onbruikbaar gemaakt. Tegen den slager is proces-verbaal opgemaakt. HET REMBRANDTPLEIN IN DUISTERNIS. Gisteravond tegen 12 uur zaten de talrijke gasten, die de café's en publieke vermakelijkheden in de buurt van het Rembrandtplein te Amsterdam bezetten, plot seling in duisternis. De oorzaak van deze storingen was te vinden in een kortsluiting in het café „Het Gouden Hoofd." In den kelder ontstond brand, dien men echter tegen 1 uur meester was. Het publiek bleef bij 't hooren van hetgeen er gebeurde, zeer kalm, rekende met de kell-ners af en verliet ordelijk de zaal. UIT HEER HUGO WAARD. Vrijdagavond vergaderde de commissie voor straat verlichting. Wegens bedanken van een paar leden, werden nu gekozen de. heeren Harp en K. Ursem. Het dagelijkseh bestuur werd samengesteld uit de heeren Dr. Post, C. den Hartigh en P. ïping. Voor bestrijding van voorloopigo kosten werd 51.35 samengebracht. Subcommissies werd ge vormd voor onderzoek naar de mooiste wijze van ver lichting. De voorzitter wilde de commissie uitbreiden met eenige personen uit andere deelen der gemeente, an deren waren van gevoelen, daarmee nog wat te wach ten tot er wat meer gegevens zijn. Besloten werd af te wachten tot de volgende alge- meene vergadering. De heer Scholten vraagt: hoe moet het geld er ko men. Het onderzoek moet nfgeloopen zijn uiterlijk 7 Maart. Dan zal de commissie opnieuw vergaderen. UIT GRAET. De Raad dezer gemeente vergaderde 11 Januari, s morgens 10 uur, in voltallige zitting. De voorzitter opende met gelukwenschen voor het nieuwe jaar, herinnerde aan de prettige samenwerking in 1911 en sprak de hoop uit-, dat 1912 een, in alle opzichten, gelukkig jaar zou zijn. Hierna werden de notulen gelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen waren o.a. kennisgevingen van de hh. A. Smit, B. Keizer en J. Hannema, dat zij hunne benoeming tot lid van 't armbestuur resp. to Graft, West- en Oost-Graftdijk aannemen; eenige goedkeu ringen van Gedeputeerde Staten, en van den comm. der Koningin in deze provincie een schrijven, waarin de herbenoeming van den heer Komijn tot burgemees ter werd gemeld Al deze stukken werden voor kennisgeving aange nomen. Thans werd voorgelezen een schrijven van den bur gemeester te Akersloot, waarin deze den gemeente raad verzocht- om, bij eventueele branden in dat ge deelte van de Schermer, dat tot de gemeente Akersloot behoort, de brandspuit van West-Graftdijk beschik baar te stellen. De voorzitter stelde voor, dit verzoek in to willigen op dezelfde voorwaarden als ook met de gemeente Jisp overeengekomen zijn. De heer Slooten achtte het uurloon van 20 cent te laag, stelde voor het op 25 oent te brengen en een mi nimum van 3 uur te garandeeren. Na langdurige discussiën werd dit voorstel aange nomen. Mede werd aangenomen een voorstel van B. en W., strekkende tot bet opnemen van tijdelijk kasgeld tot een bedrag van ten hoogste 2000 en een maximum rente a 5 Eenige af- en overschrijvingen tot een bedrag van 222.50V2 werden goedgekeurd. Na ettelijke stemmingen werden tot leden van het stembureau benoemd de heeren Schuurman en Sloo- ten, tot plaatsvervangend lid de heer H. Bruin. Bij de rondvraag drong de heer Schuurman aan op zandstrooien bij eventueele gladheid. Niemand meer het woord verlangende, ging de vergadering over in geheim comité, ter vaststelling van den hoofd, omslag. In het lokaal van den heer Visser vergaderde Donderdagavond het Ziekenfonds. De voorzitter opende de vergadering, waarna de notulen werden ge lezen en onveranderd goedgekeurd. De penningmeester deed rekening en verantwoor ding over het afgeloopen jaar, waaruit- bleek, dat. de ontvangsten met inbegrip van 't batig saldo van '10 bedroegen 2092.94. De uitgaven 176.92, zoodat het batig saldo 1916.02 bedroeg. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren H. Bruin, P. M. Kramer, C. Woestenburg en S. Haas. De bode werd bij acclamatie herbenoemd. VAN DEN LANGENDIJK. Gedurende de week van 8 tot en met 13 Januari is aan de veiling te Broek op Laugendijk aangevoerd 74400 bloemkool, 156200 roode kool151500 gele kool, 41800 witte kool, 69 baal wortelen en 2623 baal uien. Van de laadplaats werden verzonden 296 of in het geheel sedert Juni 1911 5944 wagonladingen groenten. KORTE BERICHTEN. Te Tiel is reeds een zomervlinder in die streek „schoenlapper" genaamd gevangen. Wegens het heerschen van diphtheritis is de openbare lagere school te Duivendreeht tijdelijk gesloten. Gisteren is voor Leeuwen de vrouw van een Belgisehen schipper door een slag van de lier gedood. Een bende van 69 Zigeuners was bij Buren ge legerd, Hoewel de lieden ruimschoots van geld voor zien warenwerden zij door de politie de gemeente uitgeleid. De 19-jarige mijnwerker Reinders uit Meerssen geraakte op de mijn Willem Sofia te Spekholzerheide onder een locomotief. De ongelukkige werd letterlijk in stukken gereden. Bij de boringen naar grondwater te Oranjewoud in Heerenveen, is het niet gelukt goéd drinkwater te vinden. De boringen zijn Vrijdag gestaakt Tengevolge van nekkramp overleed in het zieken huis te Enschedé een 2-jarig kind van Goorhuis te Lonneker. Te Alteveer (Gr.) is bij een vechtpartij de arbei der G. zoodanig met een mes toegetakeld dat hij onmiddellijk naar Groningen moest worden gebracht, om onder behandeling van een specialist te worden gesteld. Te Leiderdorp heeft zich weder een geval van mond- en klauwzeer voorgedaan. In de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden waren op I Januari j.l. 156 gevangenen, allen veroor deeld tot 5 of meer jaren gevaugenisstraf. Van hen zijn 6 veroordeeld tot levenslang. Een kolenwerker, wonende aan het Boterdiep te Groningen, is Zaterdagmorgen in de jenever gestikt. Zeer belangwekkend is de soort van kooplieden die de markten afreizen. Hun bedrijf is niet bijster voor- deelig en daarbij aan velerlei goede en kwade kansen onderhevig. Is het weer gunstig, dan is dé ontvangst goed, regent het, is het koud of stormt het, dan zijn de klanten sehaarsch. De straatventer gaat dikwijls huiswaarts met een slecht gevulde beurs en loopt nog bovendien door allerlei tocht een borstkwaal, of rheu- matiek door de aanhoudende regens op. Die rheuma- tiek dwingt hem misschien weken lang thuis te blijven en dat is de ondergang voor den kleinen koopman, die alleen geld kan verdienen door er op uit te gaan. £j.De Pink Pillen staan in hooge gunst bij de straat venters omdat zij genezen en vo ral omdat zij spoedig genezen. Wij vermelden heden hot geval van den heer Hendrik Kooien, marktventer. Hij reist verschillende markten af, verkoopt heden hier, morgen elders, bril len, neusknijpers, kijkglazen voor hen die een s'echt gezicht hebben. Zoo hij al in dat reizend bedrijf geen fortuin van belang verzameld had, had hij er een zeer pijnljjke rheumaliek mee opgeloopen die zeer hinder ijk was voor den koopman dia geen winkel heeft. Gij zult zien hoe de Pink Pillen hem hebben genezen. ENV. De Heer Hendrik Kooien. De heer Hendrik Kooien, wonende Vogelengang 44 te Rotterdam, schrijft: „Sedert twee jaren was ik in het geheel niet goed. Ik had dikwijls benauwdheden, het ontbrak mij aan eetlust en ik kan zeggen, dat het eten mij eerder tegen stond dan mij aanlokte. Daarbij leed ik aan rheuma- tische pijnen, vooral in de beenen, zoo hevig, dat ik dikwerf niet loopen kon. De benauwdheid dwong mij dan, mijn bed te verlaten en ik was verplicht op kruk ken te loopen. Na vele middelen zonder succes te hebben gebruikt, heb ik de Pink Pillen beproefd. Ik verklaar uit volle overtuiging, dat ik eerst twee doos jes le Gorinchem, toen twee doosjes te Dordrecht en eindelijk twee doosjes te Rotterdam heb genomen. Ik ben dadelijk genezen. Ik loop nu met het grootste gemak, ik eet goed, ik ben niet meer benauwd en ben nu gezond." Verkrijgbaar h f 1.75 per doos, en f 9 per zes doo- zen, bij het Generaal Depot der Pink Pillen, van Eeglien- laan 22, Amsterdam, bij Nierop en Slothouber te Alk maar en in alle goede apotheken en Drogisten. TOONKUNST. Zaterdagavond werd in de Harmonie de twee en dertigste openbare uitvoering gegeven van de muziek school der Maatschappij tot bevordering der Toon kunst, afdeeling Alkmaar en Omstreken. Een zeer talrijk aantal belangstellenden was opgekomen om te luisteren naar hetgeen de leerlingen van bovenge noemde school ten beste zouden geven. Vóór de pauze werden een tweetal nummers voor viool en een vijftal piano-nummers uitgevoerd, terwijl twee liedjes van Marie C. C. Reijnvaan en twee van Carl Keinecke werden gezongen. Een luid applaus weerklonk 11a alle nummers door de zaal. Na de pauze kwam de hoofdschotel van den avond, de operette „Jantje in Moddieretad", van mevrouw Van der Linden Snelrewaard-Boudewijns. 't Was de eerste maal, dat op een uitvoering van deze muziek school een operette werd opgevoerd. Ongetwijfeld is het in den smaak der kinderen gevallen en ook het publiek had schik in al die kleine modderkindertjes met hun zwierende haren, 't Was een bekoring voor het oog! Jammer was het, dat de tekst niet gedrukt was en daardoor voor het grootste deel der aanwezi gen de inhoud verloren ging. Mejuffrouw A. B. H. Weber werd aan het einde gehuldigd met een boog van bloemen, terwijl haar na mens de kinderen een fraaie plant- werd aangeboden. Ten slotte volgde een tractatie en hield een hal, on der leiding van een tweetal geïmproviseerde ballet- meesters uit de jeunesse dorée van Alkmaar velen nog' tot diep in den nacht bijeen. LEZING DARGET. In „Lc Fraterniste" is in het Fransch het verslag opgenomen dat er in onze courant heeft- gestaan over de lezing, door den heer Darget hierterstede voor V. O. K. Z. O. S. gehouden. BEROEP AANGENOMEN. De WelEerw. Heer Ds. II. Makkink te Breda heeft het beroep naar de Ev. Luth. gemeente alhier aange nomen. VOETBAL. Alcmaria ViatrixVictoria 3 1. Het weer had zicli uitstekend gehouden het veld zeer goed bespeelbaar, dientengevolge was om 2 uur een groot aantal toeschouwers aanwezig. Beide elftallen waren vrijwel compleet. Alcmaria een nieuwe linksbuiten. Victoria won den toss en verkoos eerst met wind mee te spelen. Alcmaria had ook de zon tegen. Alcmaria trapte af en weldra was liet spel in gang met Alcmaria iets in de meerderheid Veel moois werd er niet te zien gegevener werd van beide zijden zonder vuur gespeeld. Toen bij een aanval van Alc maria de keeper bij de uit lijn den bal bemachtigde, doch door den linksbinnen van Alcmaria verhinderd werd hem weg te werken, deed hij meer dan drie passen met den bal, wat een vrije schop voor Alc maria tengevolge had. In een oogenblik was die schop genomen en door den middenvoor in 't net gedepo neerd. Alcmaria]. leidde met 10. Wel speelde Vic toria nu iets beter, doch 't spel kwam niet op veel hooger peilj te staan. De rechtsbinnen van Alcmaria had in 't geheel zijn dag niet, waardoor 't spel van den rechtervleugel geheel gebroken werd. Victoria wist weldra gelijk te maken. Een hard schot op doeldat de keeper zeker ge houden hadwerd door één der backs nog gekopt en wel in. de richting van het doel. Een vlug toesnol- lende voorhoedespeler der Hilversummers wist hiervan handig gebruik te maken en onhoudbaar te doelpunten. Na den aftrap maakte Alcmaria dadelijk haar tweede punt door den linksbinnen, die een prachtvoorzet van rechts uitstekend benutte. Zoo bleef de stand tot rust. 2—1 in 't voordeel van Alcmaria. Na de pauze bleef het hetzelfde spel. Alleen 't laatste kwartier werd door Alcmaria met veel vuur gespeeld, hiertoe gebracht door luide aanmoedigings- kreten van 't publiek. Victoria werd geheel ingeslo ten. In 't eerste half uur der tweede helft ging 't spel gelijk op. Victoria deed menigen pittigen uitval en tot driemaal toe heeft de Alcmaria-keeper in deze periode zijn doel op fraaie wijze van een doorboring gered. Ook Alcmaria kou het in dien tijd niet tot doelpunten brengen. Doch in 't laatste kwartier werd 't doel van Victoria duchtig bestookt. Ook daar redde de keeper echter eenige malen op uitstekende wijze. Een doelpunt moest er echter van komén, en onder groot gejuich scoorde de linksbinnen ten derde male voor Alcmaria, met een goed! geplaatst onhoudbaar schot. De verdediging van Victoria weerde zich op 't laatst wi 1 wat al te vurig. Toen weldra 't slotsig naal van den scheidsrechter klonk, had Alcmaria met 31 zeer zeker verdiend gewonnen, doch als zij 't spel van eenige Weken geleden vertoond had, was de score beslist hooger geweest. Dat mooie doortastende spel der feestdagen hebben wij gisteren echter tevergeefs gezocht. Half li nie eu verdediging waren zeer goed, in de voorhoede de rechtsbuiten (op wien nog veel te weinig werd gespeeld) en de middenvoor eu linksbinnen. Bij Victoria was ook de verdediging liet beste. J. holen was goed, doch niet zooals wij hem wel eens meer gezien hebben. Linksbinnen was een goed en gevaarlijk schutter. Hij had' echter weinig steun. De scheidsrechter was voldoende; Hij gaf echter ©en enkele maal zonderlinge beslissingen. Met genoe gen constateerden wij, dat 't veld op sommige plaat sen goed bewerkt was en tevens, dat de toegang aan de Nieuwpoortslaan eveneens onder handen wordt ge nomen. Mij hopen dat de volgende week tegen Kampong met meer vuur zal gespeeld worden. Holland wist gisteren in Hoorn welverdiend met 2—1 van Sport te winnen. D. E. O. verloor gisteren in Zaandam met 32 van Z. V. V. De nederlaag op 31 Dec. hier tegen Alcmaria gele den, heeft zeker op D. E. C. een slechten invloed uit geoefend. In de tweede klasse afd. O. won Kampong met 31 van Volharding, terwijl R. A. P. met 2—1 van de Adelborsten won. In de eerste klasse speelde Ajax gelijk in Dordrecht tegen D. F. 0. 00. SAMENSTELLING KIESCOLLEGE NED. HEKV. KERK. Heden was het de eerste dag van de tweedaagsche verkiezing van 56 gemachtigden in het kiescollege van de Ned; Hervormde Gemeente. Hoewel er volop gelegenheid is te stemmen in tegenstelling met don 23sten Mei, bij de beantwoor ding der vraag, of er al dan niet een kiescollege zou komen, en de bus twee dagen achtereen van 82 en van 510 uur open staat, is er heden reeds druk ge stemd. Van de 1618 stemgerechtigden hadden om twee uur hedenmiddag reeds 811 hun stem uitgebracht merkwaardigerwijze precies evenveel als in Mei 1910 vóór twee uur. Op het stembiljet stonden de namen der 56 eandi- daten door „Onze Hervormde kerk" en „de Evangeli sche L uie opgegeven. De namen van rechtsche per sonen stonden link» en die van links rechts. Terwijl men bij de staatkundige verkiezingen bij de namen van de gewenschte candidaten het potlood moet ge bruiken, moest hier een streep worden gehaald door de namen der personen, die men niet wenschte. Hoewel te voren niet zooveel openbare propaganda is gemaakt als verleden jaar, is er ongetwijfeld in stilte, met name door huisbezoek, ongetwijfeld hard gewerkt. Fietsen, rijtuigen en auto's reden heden weer druk heen en weer om kiezers op te halen, in de sociëteit de Unie en het gebouw „Waakt en bidt" wa ren de hoofdkwartieren der generale staven geves tigd en gaven bevelen aan ordonnancen. Heel oude mannen en zieken werden naar liet stemlokaal (het catechisatielokaal en de kosterij der Ned. Herv. kerk) gebracht, waar stemopnemers nauwkeurig aauteeke- niug hielden. Zelfs dames waren, naar men ons ver zekerde, druk in de weer om stemgerechtigden op te halen Men ziet dus dat er alle krachten worden ingespan nen, eenerzijds, 0111 de overwinning van 23 Mei te vol tooien. andererzijds om door de samenstelling van het kiescollege naar orthodoxen geest het verlorene te her winnen. W oensdagoehtend zal de stembus worden geopend, vermoedelijk zal de stern-opneming ongeveer vijf uren duren, zoodat de uitslag, waarnaar over en weer met zooveel belangstelling wordt uitgezien, in den namid dag bekend zal worden. DE BIOSCOPE IN DTLIGENTIA. liet was gisteravond, niettegenstaande er meer in Alkmaar te doen was, goed bezet in Diligentia, waai de Bioscope moderne van de heeren Harp en Strous voor de zooveelst© maal te dezer stede een uitvoering- gaf. Ligt dit drukke bezoek voor een groot gedeelte aan de animo van 't Alkmaarsch uitgaand publiek om naar de bioscope te gaan, niet minder zal dit te dan ken zijn aan de zoo goed slagende pogingen der onder nemers om niet alleen iets nieuws, maar ook werkelijk iets goeds te geven. an de komische projecties mag zeker wel genoemd worden de hallucinatie van Baron van Munchhausen, de zaal bulderde van 't lachen om de allergekste eu onzinnigste vertooningen. Ook de dramatische films als het vergif van Proff. Rouff en de anderen waren zeer goed en oogstten veel succes. Zou echter een goed explicateur bij zoo'n goede bi- oscoopvertooning geen goede diensten bewijzen? Natuur- en Letterkundig Genootschap S.^N. S. S. gebouw „de Unie." Bioscope Moderne, „Diligentia", 8 uur. Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," heeren- afd. van 91/i10l/4. Ver. v. Vrouwenkiesrecht, afd. Alkmaar, vergade ring 7Va uur, café. „Central". Teekenavond „Kunst zij ons doel", 7 uur, Nieuwe Doelen. Gymn.-Ver. „de Halter," oefeningsavond, 78 uur, adapir. van 9—12 jaar; 9—10 uur adapir. van 12—16 jaar, „Gulden Vlies", ingang Lindegracht. Danscursus Gebrs. Crefeld, 810. i\ed. Bond in bet kleedingbedrijf, openbare verga dering, 8 uur, bovenzaal Diligentia. DINSDAG. Worstelclub „Kracht door Oefening", 's avonds 8 uur, in „de Leeuwerik". Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus, repetitie voor dames, 7% uur prscies, ho tel Proot. Dam- en schaakclub, 8 uur, Voorwaarts. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met Mannenkoor „Orpheus"^Dinsdag geen repetitie. BnrgerlUke Stand. GEBOREN 18 Jan. Neeltje Maria, d. van Pieter van Stipriaan en Maria van Koot. 14 Daniël Antoon, z. van Johannes Frijn en Ja cobs Geertruida Kroese. OVERLEDEN: 14 Jan. Ilerre Pieter Appelman, 2 weken. Kunst eu Irriteren. DE VEREENTGDE ZANGERK erleden jaar gaf dit mannenkoor zijn eerste volks concert in Diligentia en mocht, daarmede veel succes verwerven. Zondagavond gaf men het tweede, maar nu in de Harmonie en het welslagen was niet minder. Een zeer talrijk publiek, waarvan een gedeelte wel eens wat luidruchtig was, maar gedurende den zang- met volle aandacht luisterde, had de zaal geheel ge vuld. Het mannenkoor was gelukkig met deze uitvoering, de voorgedragen nummers zong men muzikaal en nauwkeurig, en. al werd er zooals bijv. in „het lied van den arbeid" nog wel eens een enkele minder mooie toon vernomen, aan de overigens goede vertol king, verkregen door de degelijke leiding van den lieer Hespe, deed, dit geen afbreuk Men zong nummers van Abt, Andriessen, Wierts, de Vliegh, Storch en IIol. (Het Matrozenkoor van laatstgenoemde compo nist, het slotnummer van dit concert hebben wij niet kunnen hooren.) Voor dit tweede volksconcert had men de welwillen de medewerking verkregen van mevrouw Ruigh-Kreus, sopraan van hier, en de heer Schouten, baritonzangev uit Amsterdam. Mevr. R. heeft zich reeds meermalen als soliste ver dienstelijk gemaakt en het is bekend dat haar zaag altijd met genoegen wordt_gehoord en op prijs gesteld. Op dezen avond mocht- zij die waardeering opnieuw ondervinden na het zingen van liederen van Schu bert, Zweers en Ilullebroeck. (Van dezen laatsten, hier terecht meer in trek komenden componist, zong zij er vier). De heer Schouten, eveneens dilettant, stelde zich voor als een zanger met een omvangrijk, beschaafd orgaan en duidelijke uitspraak. Met zijn nummers had hij ook veel bijval hetgeen hem noopte een gedeel te van zijn laatste lied te herhalen. Mevr. R. gaf trouwens ook een toegift.. De liederen van den heer S. waren van Crevecoeur, Löwe, von Herzeele, moj. van Rennes en van den Einde. De heer Slinger die eveneens welwillend medewerk te, was als altijd een goed begeleider op het klavier. A. K. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 5e klasse. le lijst. TELEGRAFISCH WEERBE rTcHtT" 15 Jinuari, Medegedeeld door hot Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt, (Geldig tot den avond van 16 Januari). OVEEZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 768.1 te Haparanda. De laagste stand van den barometer 745.2 te Va- lentia.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2