DIE WIENER DAMENKAPELLE komt Zaterdag27Jan.I9I2 Zie onze zeer lage prijsnoteering en ge begrijpt waardoor wij ieder seizoen het nieuwste in groote sorteering kunnen brengen. Leerlingen-Machinist GEV^KAAÜïrtëgeri 15 ËBBr: gemeubileerde Zitkamer en Slaapkamer. sen goedbsklante Timmenaak. WACHT U 2! SICKESZ' Daalders Cacao, Iets nieuws voor Alkmaar Het schoenwerk der toekomst. Aikrascliü Wiel- ea tllectenM. een flinke zindelijke werkster. voor Cacaopoeder welker vreemde bijsmaak het gebruik van minderwaardige grondstoffen aan duidt. waarvan de zuivere cacaosmaak wijst op het gebruik van goede, gezonde Cacadboonen. JOII. C. L. WIJDEMAN, Bij iedere I kilo's bus gratis een doos fijne Chocolade, LAAT. hoek BOTERSIRAAT, LAAT, hoek 60TERSTRAAT, B U IT E N L A N IK EfVSSER-WATLR, f]'% m All VERTENTIEN. Oudegvacht 245v Meubelmaker, vrouwelijke bediende Eerste Alkm. LunctirooC Honttil B 5, ALKMAAR GRAMOPHONE E> biedt zich aan een BARBIERSLEERLING Wordt gevraagd direct „Tiue Inde&fyuc&hle S&hc&o" („Ofê OnvernielbsBre Scftsen") Magdalenenstraat 16 bij het Hof. Telefoon No. 552. Firma H. 8. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLOECK, Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, speciaal voor Heeren- en Kinderkleeding, gemaakt en op maat. DOODGEREDEN. DE RIXDORFER VLEOHTENDIEF AAN HET WERK. DE DROOMEN VAN EEN MORMONEN VROUW. /VIS) 36 cent per heele kruik. «0X.VEIJH.WIJB I. PRINS Az., Oudegracht 285l). TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Opent rekeniDg-conrtnt op nader over een te komen voorwaarden. verkrygbaar vanaf 18 tot zoolang do voorraad strekt op fust en gebotteld. Meubelmaker, Een WERKMEID, loon f 150 en f 26 w*igchgeld Een TWEEDE-MEID, loon f 130 en f 26 waecbgeld Wasch ge streken thuis is onwederlegbaar met Chroomtederen Zolen waarvoor 3 maandon scnrilielijfc wordt iDgestaan, zolen binnen dien tijd versleten worden kosteloos hernieuwd. Gepatenteerd in de meeste Landen. Groot succes in 50 plaatsen van Nederland. Prijs voor Heeren alle modellen in Chroom- en Boxleer f 3,UO, idem Dames t 3,75. Derby rijgmolières en schoentjes met groote gespen f 3, Idem Jongens en Meisjes f 3, en 1 2,50. Kinderen i 2,—. AFeenverkoop voor Alkmaar en Omstreken Men neme eens een p oef Klee«ler makers, Eigen werkplaatsen a li. magazijn. KIee«lcrmakers, Eigen werkplaatsen a.h. magazijn. VERWACHTING. Meest matige luidoostelijke tot oostelijken wind, afnemende bewolking, droog weer, lichte tot strenge vorst. Laatste berictien.t PROF. J. J. VALETON. f UTRECHT, 15 Januari. Op 63-jarigen leeftijd ia in den nacht van Zaterdag- op Zondag overleden prof. J. J. P. Valeton Jr., hoogleeraar in de theologie aan de universiteit te Utrecht. De overledene was ridder in de Leeuw en de Pruisische Kroonorde 3e ld., doctor honorus causa aan de universiteit te Geneve, kerk voogd bij de Ned. Herv. Gemeente, voorzitter van de I'ir. Zendingsvereeniging en de Ned. Zendingsschool. AD theoloog was hij verdediger van ethisch stand punt. Hij was schrijver van tal van hoeken en bro chures. Zijn voornaamste werk is „De Psalmen." DE BISSCHOP VAN DEN BOSCII ZIEK. 's HERTOGENBOSCH, 15 Januari. Mgr. Wilhel mus van de Ven, bisschop van Den Bosch, is lijdende aan een plotselinge ernstige longontsteking. Gister avond is hij voorzien van de sacramenten der sterven den. De nacht was tamelijk rustig. De toestand was heden iets gunstiger. OEN BOSCH, 15 Januari. Te Woensel is A. Thi- masseu, rader van drie kinderen, door de stoomtram doormidden gereden. Hij was op slag dood. Gemengde mededelingen. EEN ZIEKENHUIS INGESTORT. liet dak van het ziekenhuis op het eiland San Thomé is ingestort, drie personen werden gedood, 10 gewond. „HEEREN-INBREKERS" OP REIS. E enigen tijd geleden werd 's nachts in een hotel in Wusterhausen aan de Dosse ingebroken. De dieven bemachtigden daarbij een cassette met 420 gulden en een paar spaarbankboekjes. Verdacht weiden twee chic gekleede heeren, die daags te voren in het hotel waren gekomen. Een beschrijving van hen werd aan de Berlijnsehe justitie gezonden, die vaststelde, dat de beschrijving precies paste op twee heeren, die in Köritz en in Kyritz hadden getracht in te breken. Verder bleek het, dat een hunner al meermalen ge vangenisstraf heeft ondergaan en de andere zijn jon gere neef was, die door den oudere overgehaald was om, deftig gekleed', op roof uit te gaan. net gelukte de politie de beide „heeren-inbrekers" aan te houden, die evenwel volhielden van niets af te weten. In hunne zakken vond men echter verschillende spoor kaartjes, die er op wezen, dat zij van oord tot oord trokken. Den Rixdorfer vlechtendief gelukt het nog altijd slachtoffers te vinden, zonder dat hij gepakt kan wor den. Zoo heeft hij Zaterdag weer een jong meisje van een dikken blonden vlecht beroofd, het arme kind bemerkte den diefstal pas toen haar schoolmakkertjes er haar opmerkzaam op maakten. DE ENGELSCIIE „BRIEFKAARTENKONINGIN". Met, bovenstaanden naam wordt in Londen een zan geres-danseres aangeduid, die volgens de algemeene opinie het type van Engelsche vrouwenscihoonheid vol komen belichaamd. 't Is dan ook geen wonder, dat het bericht van- haar verloving aan den overkant van het Kanaal groote beroering teweeg brengt. De couranten wijden kolommen-lange artikelen aan haar en drukken het portret van deze jonge, werkelijk bekoorlijke dame af. Haar toekomstige echtgenoot behoort tot de hoogste personen in den lande. Opmerkenswaard is het, dat zijn oudste broeder eenige jaren geleden eveneens ge trouwd is met een actrice, die om haar schoonheid be roemd was, en welk -huwelijk zeer gelukkig wordt ge noemd. Van het paartje, dat nu in liet huwelijk zal treilen, is de man 23, de vrouw 27 jaar oud. Iedereen in En geland weet, hoe zij er uit ziet, want geen ander ge laat, geen andere figuur is zooveel maal op prentbrief kaarten afgebeeld. De eigenaar van één enkele prent- hriefkaartenhandel in Londen heeft geschat, dat in zijn zaak minstens 10 millioen briefkaarten met haar portret zijn verkocht! In de Engelsche stad Nothingham verscheen dezer dagen een zonderling echtpaar voor den rechter. De vrouw wilde van haar man gescheiden worden op grond van voortdurende lompheid en onaangenaam heids In vollen ernst verklaarde deze vrouw, dat zij dik wijls droomen en visioenen had, waarin haar al de verkeerdheden van haar man werden onthuld. Hij verscheen haar dan als een akelige lompe kerel, een brutale, woeste vent, met wien zij als vrome, geloovi- ge mormonenvrouw niet langer kon leven. De man beweerde, dat alles pure inbeelding van zijn vrouw was, die al het mogelijke verzon om naar de mormo- n ens tad Salt Lake City te kunnen vertrekken. ,,En met Gods hulp zal ik daarheen gaanVastbesloten klonken deze woerden van de lippen van de liefheb bende vrouw. De rechter stelde nog verscheidene vragen aan de vrouw, die maar steeds de zonderling ste dingen vertelde. Zij is en blijft er ten volle van overtuigd, dat de visioenen haar den echtgenoot too- nen, zooals hij werkelijk is. 428.400 GULDEN" VOOR EEN POSTZEGELVERZAMELING. De Hong-aarsche postzegelverzamelaar Béla Szekula kwam dezer dagen voor de som van 428.400 gulden in het bezit van een der grootste en kostbaarste postze gel verzamel in gen van de wereld, n.L die van den ar chitect R. Holtischer te Boeda-Pest. Volgens verkla ringen van vaklieden moet deze verzameling de zeld zaamste zijn, die er bestaat, daar zij bijna alle buiten gewone zegels telt, die er bestaan hebben. Alleen de Spaansehe afdeeling is 87.000 gulden waard. Dé ver zameling telt 17 albums en bevat zegels van 4080 gul den per stuk. Marktberichten. Iugez«m«leu Mededeelingen. Het beste middel tegen hoest, ver koudheid, maagzuur en influenza. i i in BOEKHUTDEÜ en aanverwante vakken ter opleiding voor praktyk en examens. Tele toon 23». AMSTERÜAMSOHE BEUKS- Opgave van kei NOORDHOLLANDSCH LAJSTDBOUWCREDIET Voor dam, 0 11, Alkmaaj. Moor# var. Btaattlaaningen 13 Jan. 15 Jan. NEDERLAND. Nad. Wsrkel. Schuld pSt. 'BA r t i 2% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening j.Sh 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnen], 6 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 E u 1894 6e Eir. 4 (wang Dornbr. 4% Financ. en Industiondernemingen enz Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Gronderediat 4% Ned. Handelmaatsch vppij re.se, div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli r Langkat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak N. Asahan Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Eoi. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak i Ketahoen Gew. pret Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper 0y. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels u Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 4% Comm. Peru aand, div Preferent Spoorweglaeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij pi. Deli spoorweg AMERIKA, Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. A and,div Erie Kansas City South. w ii pref. Miss K. Texas C. v. New-ïork and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific eert, v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt, 4 Premi&leeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f 100 Gemeente-cred. BELG1E. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleeniug 1860 RUSLAND 1864 Mij. tot expl, van Staatsspoorw. leli 3 3 2% 4 3 5 t Ex-dividend. 92»lv 708/„ 97% 104% 47% 91% 88 901/, 1001/. 887/14 90 100 l()C)i/. 97 188 V» 116V. I71S I881/4 135 725 381 445 51% 114 810 528 2l2% 19 535 566 218% 283 419V! 144 2.10 69 8?% 79 73 105% 570 48% 85% 2 V. 26 V. 66%' 53% 186 5 22% 67 V. 11 46% 82 95 227% 105V, 105% 21% 3CU/U 65% 28% 88% D>8i»/u 26% 109% 2716/16 167 76/14 88% 1087/m 101 Via 87% 123 118% 183% 480 93% 70% 47% 91% 88% 90 100% 83% 97% 9916/14 160% 181% 176 189% 720 80.— 439 62% 1137/, 8 2 52J 218 588 560 418% 28?% 14 »/4 •M 8 170 85% 81 :li 570 48% 64% 21% J6% 68 53* 187% 5 21"/ie 67% H% 46 82 101% 105 22 30% 27% 65 88% 109% ?4u;ti 108% 87% 165% 7Vs 108 Vs 87 ALKMAAR, 15 Jan. 1912. Aangevoerd 10 Koeien en Ossen f 175 a 300, 33 vette Kalveren f 40 a 122,p. pond f 0,90 a 1,20, 17 nucht. Kalveren f8 a 22,142 vette Schapen f 20,a 28,275 vette varkens 42 a 57 ct. per K.G., 16 magere id. f 18, a f 24.—. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en Omstreken. Op de afslagmarkt werd verhandeld 12 Jan. Spruitjes f 2,20 a 3,10 per zak, boeren kool f 0.28 a 0,42 p. mand, bloemkool f 9,40 a 11,0 p. 100 stuks, handel vlug. BROEK OP LANGENDIJK, 13 Jan. 7700 Reuzen bloemkool le soort f 4,60 a 8, 0— 2e soort idem f 0,a 0,—, 33400 roode kolen f 7.— a 17.40, 22300 gele kolen f 6.— a 13.—, 5600 witte kool f5.a 12.baal wortelen f 0, a 0,720 haal uien f 3,80 a 4.50 per baal. 0 bieten f a 100 stuks. STATION NOORDSCHARWOUDE, 13 Jan. Gele nep f 0.— a 0.—, drielingen f 0,a 0, grove uien f 4.40 a 4.60 per 50 Kgi'., Roode kool le soort f 16,a 17,50, 2e soort f 12,a 15, kleinere f 5,a 11,gele le soort f 13,a 15,2e soort f 11,a 12,—, kleinere f 3,50 a 9,Deensche witte f 12,a 13.50, 2e soort f 10 a 11,kleinere f 3,a 8,per 100. Aanbevelend, Er biedt zicli aan een aankomend bekend met stoffeeren. Brieven fr. onder lett. 226, Bureau dezer Courant. GEVRAAGD een voor kantoorwerkzaamheden. Fr. Br. onder letter D 226, aan het Bureau van dit Blad. BIJ «le IIIJL 8. M. kunnen te Alkmaar voor lichten «llenst geplaatst worden, leeftijd 10 A 17 Jaar. Zich te vervoegen Bureau Ingenieur der Tractie, Stationsgebouw, Alkmaar. I Zich aan te mehleu 's avonds na 8 uur. Een HEER vraagt tegen 1 April BrieveD met huurprijs aan het bureau van dit blad onder letter C 226. TE KOOP in een welvarend dorp in Noordholland Te bevragen adres Ilollandsche Spaar-déposito en Commissiebank, Koningsweg 4, Alkmaar. met 20 muziek- en voordracht-nummers TE KOOP voor f 20.— (gekost f 60.—). Te bevragen le KABELSTRAAT 2. P.G., oud 14 jaar. Br. fr. M. MOERBEEK, barbie/, Schermerhorn. Te bevragen bureau Alkmaarsche Courant. De Echte Pathé FONOGRAAF zingt zonder naald, met of zonder hoorn, en de nieuwste opnamen, Muziek- en Zangplaten vanaf f 1.te hoo- ren en te zien aan den „Alkmaarsche Naaimachinehan del", A HILDERING, Hekelstraat. Alkmaar. Prijs couranten gratis op aanvraag. Telef. 236. Ook op gemakkelijke betaalcondities verkiijgbaar. ook b(| de kleinere bassen tezaipen 1 kilo. Koers van het geld. Prolongatie 33/8 pCt, Mededeelingen. De meeste aandacht op de Mijn- markt was heden gevestigd op aandeelen Ketahoen, die flink in prijs opliepen. De handel was zeer leven dig. De Amerikaansehe markt was flauwer gestemd, enkele soorten kwamen lager af. Oliewaarden onre gelmatig met inzakkende koersen. Culturen vast. Rubbers awak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3