De Lange de Moraaz, Ui 4 Leesgezelschap, Noordhollandsch Landbouwcrediet. CREDÏËTEN. DAALDERS ALKMAAR-PACKET" Goedkoope SPatc-me-JHee Bouwterrein de verbouwing van het Stadhuis aldaar. O id de 14 dagen wordt een roman verstrekt LIEFDESOFFER Geen Grijs Haar Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. zijn eenige plaatsen vacant. FEUILLETON. Onze geïllustreerde Premie Tweede Winterlezing Kassieis en Commissionnairs in Effecten, te ALKMAAR, Veldkamp De Boer, Kun je nog zingen, zing dan mee, MEER!!! BOEKHANDEL 3 daag$ehe retour*. Alkmaar—Amsterdam v v. Ds. N. VAN SCHOUWENBURG Vrijdag 19 Januaii 1912, - Prijs i Gebonden f 1.40. - a.soo.ood.— 1.400.000. 1.200.000.- tegen den koers van 101 pCt D. A. W1SSELINK. - IN VIER. TALEN f 3.per kwartaal, Met welke andere CACAO de verbruikers een proef nemen, de ervaring leert dat zij allen steeds terugkomen op 11 Ie KAJUIT 70 Cent. 2e lt 45 VERSCHIJNT ELKE WEEK IN 16 PAGINA'S. Boeiende tekst - Actueele illustraties Spannende romans. Rubriek van Redacteur X, met tal van prijsvragen en probleems, waaraan vele prijzen verbonden. Kindernummer „ONS PRINSESJE" met leerrijke lectuur voor de Jeugd. Een jaargang bevat 832 pagina's met meer dan 2000 ILLUSTRATIES. Deze geïllustreerde Premie kost den lezers van dit blad slechts cents in plaats van 5 cents per Nummer. aan den Weaterweg, Nassaulaan, NasaaupleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD. Touasaiatstr. O ■luiten beleen!>igen en prolongation, nemen gelden ln depAt. Voorbanden in den Boekhandel van de N.V Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HF.ltMh. FOSTER A ZOOHf, Voordam C 9, Telef. no. 3, Alkmaar met Pianobegeleiding. «De Nieuwe London» doet het grijze haar binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het glansrijk en zacht en is onschade lijk voer de huid. In llacons van f O 85 en 11.50 Engsische liardtinctuar tal f 1.25 per f:icM .EO BIJLOOS te Alkmaar. gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal reseives ruim uitstaande pandbrieven c.a. 3Ö.800.000.— De Bank geeft 4' /2 pFL pandbrieven uit, groot ÏOOO.en f 500.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma VOORDAM O, ALKMAAR. In het bevattende GIDS, - ELSEVIER's MAANDSCHRIFT, HOLLANDSCHE REVUE, - NEDERLAND, - BUITEN, OP DE HOOGTE, - EIGEN HAARD, - DE PRINS, GRAPHIC, - STRANDMAGAZINE - PUNCH, ILLUSTRIRTE ZEITUNG, - DIE WOCHE, GARTENLAUBE, - FLIEGENDE BLüTTER. ILLUSTRATION, - JE SAIS TOUT, door RUDOLF STRATZ. 12» De heide jonge vrouwen keken 'elkander verlegen aan. Er lag niets vijandigs in haar blikken. Boven dien gaf de aanwezigheid van de drie kinderen on willekeurig eenige toenadering. Zij waren elkaar, van de eerste ontmoeting af, ook niet onsympathiek geweest. Nu waren beiden geheel in «de war. Zij konden nu niet goed meer elkaar met een stom men groet voorbijgaan. Mevrouw Otti Gisbert be greep, dat zij de andere een verklaring schuldig was. „Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw!" zeide zij. „Maar heeft u dan den brief niet ontvangen?" „Welken brief, mevrouw?" „De oude mevrouw schreef u in het begin van deze. week, dat Karla hier zou komen en voorloopig hier blijven. Zij wist uw adres niet in Berlijn. Daarom stuurde zij den brief naar uw vader op zijn buiten. „O mijn vader is sinds acht dagen te Berlijn. Dan ligt de brief rustig op Neetzow!" Er was een kort oogenblik van stilte, waarna Vera von Vogt, oenigszins gejaagd, vervolgde: „Excuseer, mevrouw, één vraag! Karla sprak daar van een pro fessor. „Ja. Professor Schwertfeger. U kent zijn naam misschien. Hij moet een specialiteit zijn...." „Oin 's hemels wil.Is hot kind dan zien?" Vera was bleek geworden. Mevrouw Gisbert zeide: „Karla.... ga nog even naar den zandhoop en haal je schopjes! Wij gaan naar huis 1" Toen, terwijl het kind zich, verwijderde, vervolgde zij op gedempten toon: „U ziek mevrouw, zij is heel vroolijk. Er is geen gevaar bij. Maar de dokter is niet heelemaal gerust en daarom zullen de hart-ver- sehiinselen eens goed onderzocht worden. BLOOKER'S Van ALKMAAR 8.—, 10— Van AMSTERDAM 0.30. 9.80, 2.15, 4 ii Alleen op Zondag. 2.SO, O.— aar. aar gjpg De Ondergeteekende wenscht geregeld bij zijne Courant te ontvangen, de geïllustreerde Premie „PAK ME MEE" tegen den verminderden prijs, als hierboven vermeld. WOONPLAATSNAAM „En hoe lang moet het kmd hier blijven?" „Dat is nog heel onbepaald, mevrouw!" Mevrouw Gisbert zeide dit met een bezwaard hart. Het was haar plotseling ingevallen, dat haar schoonmoeder aan Vera geschreven had, dat deze, Karla, tijdens haar verblijf in Berlijn niet zou kunnen bezoeken of zien. En Vera was ten slotte toch oog „moeder". En Otti's geweten begon te spreken, terwijl zij in den kinderwagen naar haar eigen, rustig slapende lieve lingen keek. Met bevende lippen antwoordde Vera von Vogt: „ln elk geval dank ik u, mevrouw, dat ik nu door u weet waar Karla is. Het is toch wel iets buitengewoons, dat moeder en kind een week lang maar een pa,ir .straten van elkaar af wonen, zonder dat zij zelf hiervan eenig idéé hebben!" Karla kwam aangesprongen, gaf haar speelgoed aan het meisje en ging tusscben de beide dames in staan. Zij vatte elk bij een hand en keek lachend tot haar op. Beiden kleurden hevig en t rolde en haar hand terug. Bij alle twee kwam weer de gedachte aan haar eigenaardige positie boven. Men had haar voor twee vriendinnen kunnen houden, als men zo daar zoo bij elkaar had zien staan. Mevrouw Gisbert herstelde zich het eerst. „Naar huis, Friederike!" riep zij het meisje toe, en nam met een hoofdknik afscheid van Vera von Vogt: Dag, mevrouwKarla.... zeg je mama goeden dag!" Het viel haar moeilijk, dit te zeggen. Maar zij moest wel, want Karla maakte in het geheel geen aanstalten van haar moeder weg te gaan. Zij bleef staan en zeide: „Nee, mama! ga toch mee met tante Otti!.Dan kunnen wij samen naar huis gaan!" Haar moeder boog haar slanke gestalte naar haar over, nam haar in de armen en kuste haar hartstoch telijk. Mevrouw Gisbert dacht daarbij„In 'shemels- naam. zij zal het kind toch niet in haar armen houden en wegdragen.... verderop staan huurrijtui gen!" Maar Vera zette het kind! weer neer, streelde nog even haar beide wangetjes, knikte de stiefmoeder vluchtig toe en ijlde weg, zoo vlug, dat de menschen haar verwonderd nakeken. Langzamerhand vertraagde zij den pas. Om haar was dezelfde lente, net als daareven, de lucht was sREig nog blauw, de zon badend in goudglans, de knopjes groen. Maar zij zag alles door een grijzen, vochtigen neveL Haar oogen stonden vol tranen. Zelfs toen deze gedroogd waren, bleef een groote zwaarmoedig heid haar drukken. Het was niet de liefde van de moeder, maar wel haar woede, dat men haar heur eigen kind onttrok. Een andere vrouw ging er mee wandelen, en betaalde van haar geldi de dure consulten van den professor, en zeide het kind, netjes een handje te geven, als het toevallig haar moeder op straat tegenkwam!! Vera von Vogt klemde haar vingers in haar hand en steun de zacht. Zoolang de kleine bij haar grootmoeder in Silezië was, had zij het nog niet zoo gevoeld. Daar was het kind gedeeltelijk ook nog van haar. Moeder nu was het van hem, heelemaal! Hij had zijn eigen dom in zijn huis genomen, en zij stond buiten op straat! Heftig berouw kwelde haar. Jarenlang had zij in do kleine Karla alleen den vader gezien en daarom haar hart gepantserd. Nu was het te laat. Zonder to weten, hoe zij daar gekomen was, stond zij plotseling aan den oever van de Neue See, keek over de stille watervlakte en vroeg zichzelf met plotselingen schrik af: „....Wat doe je eigenlijk? Vroeger heb je je verloochend! In ruil daarvoor gaf je je nu verkoo- penOp iedere manier treedt je de natuur met voe ten en bent er nog trotsch op! Je lacht er om! Je ver heft je in de oogen van je familie en beroemt je op je gezonde levensopvatting, en je bent er tevredeu mee. Pas op, dat, wat je voor je kracht houdt, niet juist de zwakheid zal worden En toen zij zich eindelijk omkeerde en wegging, stond ha;tr nog steeds als een Mene tekel, dit ééne beeld voor oogen: Haar kind en daarnaast die vreem de vrouw Deze was intusschen ook thuisgekomen. Georg Gis bert zat aan zijn schrijftafel. Otti ging onmiddellijk naar hem toe e»n vertelde hem haastig, wat er was voorgevallen. Met een ruk draaide hij zijn stoel om en keek haar somber en ongeloovig aan. „Ik begirijp er niets van!" zeide hij langzaam. „Jullie hebt daar doodgewoon bij elkaar gestaan en met elkaar gesproken.V' door Ned. Herv. Pred. te Amsterdam, op 's avonds om 8 nar in de Knpelkerk. KAARTEN met inbegrip van de daarop volgende lezing verkrijgbaar A 25 Ct., bij den heer N. A. C. BIJL, Boekhandel. Namens liet Comité P. ADMIRAAL. H. VOS. T. VAN ESSEN. T. WOLZAK. W. PURMER. R W. ZAADNOORDIJK. Ij. Ill MJII.M lllll! II. Illl llll,. Fijnste delicatesse op brood, beschuit en gebak. Rapporl komen In iedere zuiver. BUS I ons 18 cent BUS AK*. f0.42^ BUS xh Kg f 0.80 BUS IKg. f 1.50 Fabrikante Cacaofabriek Alcmaria J. C. BAAN L Co., ALKMAAR Te bevragen bij BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op DONDERDAG 1 FEBRUARI a.s., des nam. li/2 uur, ten stadhuize, in het open- baaaanbesteden Bestek en teekeningen zijn tegen betaling van f5.— ter gemeente-secretarie verkrijgbaar en worden na in zending van f 5.15 per postwissel, franco toegezonden. Aaxtwijziug zal geschieden op 24 Jannari a.s., des nam. 3 uur. De gezegelde insclirijvingsbiljettendoor den in schrijver en twee solide borgen «persoonlijk ondertee kend, moeten vóór of op den dag der besteding des nam. uur ter gemeente-secretarie bezorgd zijn. Inlichtingen wordendesverlangd, verstrekt door den Directeur der gemeente-werken te Alkmaar, en den architect JAN STUIJT, Prinsengracht 786, te Amsterdam. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. „Ja, je boort toch, wat ik zeg!" Otti was eenigszins opgewonden en had een vuur- roode kleur. Zij gevoelde iets vau triomf tegenover haar mededingster. Zij had het kind niet die an dere Zij behield het terrein in ieder opzicht en de andere moest zich gewonnen, geven. „Waarom ben jullie elkaar niet voorbijgeloopen vroeg Georg Gisbert na eenig zwijgen geërgerd. „Dat kan toch niet.... In deze omstandigheden moest één van ons iets zeggen." „Wie sprak het eerst van jullie tweeën?" „Ik!" „Ja, dat kon ik ook wel denken!" Hij sprong heftig van zijn stoel op en liep de kanier op en neer. Otti viel uit: „Jij bent nu ook nooit eens dank baar!. Nu denk ik zóó goed te doen, door het kind bij ons te nemen, voor jouw plezier nu deugt het weer niet en krijg ik weer standjes!" Hij stond, den rug naar haar toe gekeerd, voor het raam en ant woordde niet. Zij wachtte nog een poosje en ging toen de kamer uit. Hij hoorde wel dat zij zachtjes snikte, maar hij ging haar niet achterna. Hij kón niet. Hij bleef staan voor het raam en keek naar buiten. Juist, toen zijn vrouw straks binnenkwam, zat hij aan Vera te denken. Hij deed dit veel te dik wijls, zijns ondanks.... hij moest! Met deze paar woordjes: „Zij is niet heelemaal weg!" had Otti al oude herinneringen weer bij hem levendig gemaakt. Nu was de stroom niet meer te stuiten. Allerlei vreemde, elkaar weerstrevende gevoelens kwamen bij hem boven.... hij kon ze niet meer beheerschen. hij was er bang voor en begreep, dat er slechts één middel tegen was: Vera von Vogt moest weg, geheel weg uit zijn leven! Haar nabijheid was gevaarlijk!.... Hij knikte met een droevig lachje: Ja, die arme, kleine Otti had ge lijk! Het smeulde nog onder de asch! Als maar geen stormwind de nu nog kleine vlammetjes zou doen op laaien!. En iiij steunde zijn hoofd met beide handen en streed een stillen, zwaren strijd. (Wordt vervolgd). Druk N.V. Hemu Coster Zn., Alkauuir.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4