DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Goede Waar weinig geld— 1V Cacao Honderd en veertiende jaargang. DINSDAG 16 JANUARI. VAN HOUTEN S INSCHRIJVING NATIONALE MILITIE voor de m&nnelyke geborenen van 1893 op Dinsdag en Yrjdag van iedere week, van 1—3 uur, tot 20 Januari a.s. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. yio.8o No 13 1912 Telefoonnummer 3. voor F" Probeert U eens een busje /i Kilo bus f 1,50 y*0.427a yo0,18 en gij zult versteld zijn over de uitstekend^ kwaliteit in verhouding tof den prijs. Rekeningen Hondenbelasting. INTERNATIONALE CONFERENTIE VOOR VOLKS- EN SCHOOLBALEN. DE IN BESLAG GENOMEN PRENTBRIEF KAARTEN. ALKMAARSCHE COURANT 9 OMA wegens in 1011 aan de gemeente ALKMAAR gedane kreringen, worden zoo spoedig mogelijk ingewacht, voor zooveel betreft de Gemeentewerken, de Gasfa briek, de Gemeentereiniging en het Gemeente-slacht huis bij de Directeuren van deze takken van dienst de Plantsoenen en de Begraafplaats bij den Opzichter; de Politie bij den Commissaris van Politie en wat de overig» takken van dienst aangaat ter Secretarie der gemeente. De 8»cr etaria 'der gemeente ALKMAAR, DONATH. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen in herinnering, dat volgens de op 20 September 1882 vastgestelde verordening op de hef fing eener belasting op de honden, ieder eigenaar, be zitter of houder van een of meer aan de belasting on derworpen honden verplicht is, daarvan jaarlijks vóór 31 JANUARI ten kantore van den gemeente-ontvan ger aangifte te doen. Die aangifte geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en door den belastingschuldige on derteekend biljet, kosteloos aan dat kantoor verkrijg baar. De betaling der belasting geschiedt dadelijk bij de aangifte tegen kwitantie en afgifte van een penning, onverminderd bet recht, om, zoo de aangifte onjuist bevenden wordt, herziening te doen plaats hebben. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATII, Secretaris. ALKMAAR, 16 Januari. In de ereenigde Staten is de verkiezingsbeweging reeds begonnen, hoewel de president eerst het volgen de jaar zal moeten aftreden. Men weet, dat de tegenwoordige president, de heer Taft wel herkozen wil worden en dat de heer Roose velt, nog niet heeft gezegd of hij ook wel opnieuw in het Witte Huis te Washington zou willen zetelen. In de vriendschap tusschen beide hee- ren is een verwijdering ontstaan wat meer voor komt in de politiek. Wanneer de heer Roosevelt ten slotte voor een eandidatuur bedankt, dan zal dit niet zijn terwille van de vriendschap voor den heer Taft, maar om andere redenen. Het is ook bekend, dat de democraten, wier invloed den laats ten tijd zeer is toegenomen, hopen ditmaal de overwinning te behalen het is al lang geleden, dat er een man hunner keuze zetelde in het Witte Huis De heeren zijn echter nog hopeloos verdeeld onder el kaar. Er is oppositie tegen den heer Underwood, den bekwamen leider, en de ziel daarvan is de heer Bryan, die reeds eenige malen candidaat is geweest, maar or desondanks niet tegen opziet nog eens een poging te wagen. Misschien wordt. kef. opnieuw: UoesereL eoutra Bryan. Want men vertrouwt, den heer Roosevelt toch niet recht. Eigenlijk vertrouwt men hem nooit. Aar dig is dit onlangs gebleken, toen men voor den wereld vrede te Nieuw-York een grooten maaltijd hield. liet kwam er op aan...... den lieer Roosevelt er buiten te houden! Als oud-president en bezitter van den No belprijs voor den vrede moest men hem natuurlijk uitnoodigen. Maar hij was een beslist tegenstander van het arbitrageverdrag met Engeland, en hij zou, op een ongelegen tijdstip, daarover wel het woord voe ren, want een Roosevelt, die een banket bijwoont en geen redevoering houdt is niet denkbaar. In de eerste plaats willen de gasten hem hooren spreken en ten tweede wil hij zelf spreken. Langs omwegen wist men van hem de verklaring te krijgen, dat hij niet zou ko men. Toen durfde men hem uitnoodigen. Maar ge rust was men er niet op en eerst toen de maaltijd ten einde liep en de heer Roosevelt nog niet was versche nen, durfden de organiseerdere geruster te ademen! Nu ook vertrouwt men den heer Roosevelt niet. In de N. R. Ct. van hedenochtend wordt bijv. melding gemaakt van twee politieke prenten in Amerika. De N. Y. World gaf een boom met hollen stam te zien, aan welks voet president Taft, met het vuur van redevoeringen probeerde (den slimmen vos) Roosevelt uit zijn schuilplaats te roeken. Reeds was Teddy's overbekend conterfeitsel door een gat van den stam waar te nemen. De Washington Herald gaf-den ex- president weer als een sphynx, welker grijnzende tan den en dikke brilleglazen angstwekkend aandeden. Te gen het reuzengevaarte was eon ladder geplaatst, op de bovenste sporten waarvan een olifant (het symbool der Republikeinsche partij), staat, die, met een papier waarop „1012" staat, gewapend, Teddy een vraag doet, welke men als bekend mag veronderstellen. Maar Sphinx doet wat der Sphinx is, d.w.z. niéts. Zeker van den heer Roosevelt is men- dus niet. De journalisten zwerven dan ook voortdurend bij zijn wo ning in Oyster Bay of bij het bureau van de Outlook (het blad, waaraan de heer Roosevelt meewerkt) om hem heen, maar hij laat niemendal los. Ook laat hij zich niet „uitrooken," laat president Taft maar pra ten. Zwijgen op zijn tijdi is ook een kunst! De ex- president wacht blijkbaar kalm den loop der dingen af. Ziet hij geen kans, om opnieuw in het Witte Huis te komen, dan blijft hij op den achtergrond. Maar als hij de kans schoon ziet, wel, dan zal hij wel als red dende engel willen optreden, om de verbroken een dracht in de partij te herstellen en haar te doen zege vieren. Hij zal niet openlijk tegen den heer Taft in het strijdperk treden, hij zal blijven profiteeren van de gratis reclame, welke zijn stilzwijgen hem dagelijks verschaft, maar wanneer de meerderheid der republi keinsche conventie den heer Taft ontrouw mocht wor den, dan zal hij, Roosevelt, toonen, dat hij er ook nog is. En hij is niet zoo dom, dat hij, door nu reeds op te treden, voor later zijn kans zou verspelen. De Nederlandsche Vereeniging van Volks- en Schoolbaden heeft het initiatief genomen voor het houden van eene internationale conferentie voor Volks- en Schoolbaden tegen Augustus 1912 te Sche- veningen. Reeds heeft de Vereeniging door de welwillende tusschenkomst van den Minister van Buitenlandsche Zaken belangrijke inlichtingen verkregen en ontving zij ran verschillende zijden blijken van instemming- met haar werk, terwijl verscheidene Regeeringen adhaesie betuigden door officieele gedelegeerden aan te wijzen, die aan de besprekingen zullen deelnemen. Deze besprekingen zullen in 4 zittingen gehouden worden en omvatten de volgende onderwerpena. Rap porten uit de verschillende landen over: Volksbaden, Schoolbaden, Fabrieksbaden, Militaire baden, Zeeba den en Rivierbaden; b. de Volksbaden .uit een alge meen hygiënisch (o.a. ten opzichte van de woning- hygiëne, reinheid der lucht in de scholen, fabrieken, etc.), medisch (ten opzichte van besmettelijke ziekten, pest, febris recurreus, vlektyphus en besmettelijke huidziekten) en paedagogisch oogpunt beschouwd; c. techniek in verband met de watervoorziening, inrich ting, exploitatie en onderhoud; d. De verhouding van den Staat, de provincie en de gemeente tegenover dit sociale vraagstuk. net ligt geenszins in de bedoeling een uitgebreid congres bijeen te roepen, doch wel eene beperkte con ferentie, waarop alleen bovengenoemde gedelegeerden zullen worden uitgenoodigd, zoomede gedelegeerde le den van vereenigingen, die zich daartoe aanmelden. De conferentie zal gepaard gaan met eene tentoon stelling van modellen, plannen, teekeningen en pho- tographiën van volks- en schoolbaden. Reeds hebben verschillende besturen van binnen- en buitenlandsche gemeenten en vereenigingen zich be reid verklaard aan die tentoonstelling deel te nemeD. DE KAMERVERKIEZING IN HET DISTRICT HILVERSUM. Met groote meerderheid van stemmen is, naar Het Volk meldt, in de afdeelingen van de S. D. A. P. in het district besloten, aan de Kamerverkiezing deel te nemen. Met bijna algemeene stemmen werd dr. Th. van der Waerden candidaat gesteld. DE RIJKSMIDDELEN. Do maand December heeft inzake 's Rijks middelen het gunstige jaar 1911 op waardige wijze besloten. Althans wat het totaal bedrag van de ontvangsten be treft, schrijft de N. Ct. De opbrengst bedraagt 736.500 meer dan in de trouwens niet zeer fraaie Decembermaand van 1910. Minder gunstig is intus- schen de afgeloopen maand als men naar de détails kijkt. De genoemde stijging is uitsluitend te danken aan do successie-belasting, welke 787.000 meer in de schatkist bracht dan verleden jaar. Wij hebben hier voorzeker waarschijnlijk vrijwel voor het eerst, want successie wordt zelden minder dan 6 maanden na het overlijden betaald min of meer te doen met de gevolgen van het op 1 Juni j.l. ingevoerde hoogere tarief der Successiewet; maar het is duidelijk dat dit niet de geheele stijging beheerscht, Trouwens wij zullen aanstonds zien dat de successiebelasting het geheele jaar uitermate willig is geweest. Gaf dus zonder de successie December een décres van 55.000, de meeste middelen gaven toch een be hoorlijke stijging te zien; de voornaamste stijgingen zijn vermogensbelasting 63.000, invoerrechte-n 35.000, gedistilleerd 68.000, bieren en azijnen 7 59.000, zegelrechten 51.000, registratierechten 31.000 en telegrafen 43.000. Deze en andere klei nere stijgingen worden echter meer dan teniet gedaan door de daling van den suikeraccijns met 257.000 (en dat nog wel in een maand met 5 Zaterdagen, waarvan echter 30 December wellicht niet meetellen mag), van het personeel met 82.000, van den wijn accijns met j 44.000 en door énkele kleinere dalingen. Alles te zamen valt uit de cijfers van December niets bijzondere omtrent den gang van zaken in den lande te concludeeren. Gemengd nlenwe. BOND VAN HARMONIE- EN FANFARE GEZELSCHAPPEN. De Provinciale Bond van Harmonie- en Fanfarege zelschappen in Noord-Holland heeft Zondag te Am sterdam zijn 26ste algemeene vergadering gehouden, onder leiding van den heer J. D. Thie, vioe-voorzitter, van Purmerend. De rekening en verantwoording werd goedgekeurd ten bedrage van f 1491.871/2 in ontvang, 1820.15 in uitgaaf en 328.27^2 nadeelig saldo. Besloten werd, dat bij de kwartetwedstrijden geen directeur meer zal optreden, en dat er dit jaar maar één kwartet mag worden uitgezonden. Voorts, het concours dit jaar, wanneer tevens het 25-jarige be staan zal warden gevierd, te Purmerend te houden en wel op 16 Juni. Purmerend neemt het concours geheel voor eigen rekening. Naar men uit Wageningen meldt, heeft de subst.- officier van justitie te Arnhem beslist, wat de in be slag genomen prentbriefkaarten betreft, die de boek- verkooper Elberg uitstalde, dat die met de voorstel ling van den discuswerper niet zedekweteend is en dus uitgestald mag worden. Omtrent de andere kaarten, die niet waren uitgestald, doch in den winkel voor handen waren, voorstellend vrouwenfiguren, reproduc ties van kunstvoorwerpen, was het oordeel van den subst.-officier evenZoo, doch hieromtrent wenschte hij andere justitieele autoriteiten te raadplegen, ohi bin nen enkele dagen een definitieve beslissing te geven. AFSCHAFFING KERMIS. De raad der gemeente Rheden heeft Zaterdagna middag besloten, de kermissen te Velp, Rheden. de Steeg. Dieren on Laag Soeren af te schaffen. EEN JUBILEUM. Te Nieuwenhoorn herdacht Zondag irn Je Gods dienstoefening in de Ned. Herv. gemeente ds. A. de Joode, zijn 40-jarige loopbaan als predikant. Ilij werd op 14 Januari 1872 te Bakkeveen in het predikambt bevestigd en was achtereenvolgens werkzaam te Cal- lantsoog (N.II.), Oosterdijk (N.II.), Eikerzee (Zeel.), Oostzaan (N.II.) en sedert 5 Augustus 1894 te Nieu wenhoorn. 1 1 JEUGDIGE INBREKERS. De politie te Noordwijk heeft de hand gelegd op een bende inbrekers, bestaande uit zeven knapen van 10 tot 13 jaar, die zooals ze bekend hebben reeds ongeveer 14 dagen bezig zijn geweest in leegstaande villa's in te breken. In dien tijd hebben ze aan een 8-tal villa's bezoeken gebracht, waar ze binnenkwamen met valsche, gestolen sleutels of door 't stukslaan van ruiten. Zij hebben alle kasten en laden in die villa'e oepngebroken en veel schade aangericht aan meubelen en anderszins. In één villa hebben ze niet minder dan 13 flesschen wijn leeggedronken, in een andere vonden ze Duitsch geld, dat ze meenamen. Terwijl ze zich aan limonade te goed deden in het Koloniehuis van 't Centraal Genootschap, worden ze betrapt. Nadat ze geruimen tijd in 't cachot gezeten hadden, hebben ze alles volledig bekend. 't Is aan 't licht gekomen, dat ze ook verleden jaar maar toen op bescheidener schaal in leegstaande villa's ingebroken hebben. EEN KRASSE MAATREGEL. Sedert 6 jaren reeds bewoont een Duitecher het per ceel Warmoesstraat 108 te Amsterdam en exploiteerde daar de City-Bar. Wie de eigenaar was wist niemand hem te vertellen, aan het kadaster wist men het niet en terwijl er zwaar over geprocedeerd word bleef de Duitschor er wonen, betaalde geen huur, doch zorgde dat het huis, dat in een zeer vervallen staat verkeerde en dreigde in elkaar te zakken, recht bleef staannog onlangs liet hij de heele eerste verdieping stutten. Van zijn afwezigheid Zaterdagnacht maakten twee gemachtigden van een der menschen die zich eigenaar noemen of het misschien inmiddels geworden zijn gebruik om, via den kuil der nieuwe effectenbeurs, achter in te klimmen, een raam te foirceeren en zoo in het perceel te komen. In de bar gekomen vonden zij de deur die toegang geeft tot het portaal op slot; deze werd opengebroken en daarna de straatdeur van bin nen dichtgespijkerd. Toen dit gebeurd was, verdwenen de heeren weer langs den weg dien zij gekomen waren. De Duitecher vond dus bij thuiskomst zijn deur dicht en niet open te krijgen, doch bedacht zich niet lang, sloeg een ruit in en kwam zoo weer in het door hem bewoonde huis (waar gedurende die dichtepijke- ring en de heele raidi, enkele kel'lnerinmen boven slie pen die niets van de gebeurtenissen in de benedenver dieping bemerkten). (Hbld.) EEN 40-JARIG JUBILEUM EN EEN PROTEST. In de gisteren gehouden raadszitting te den Haag huldigde burgemeester jhr. Van Kar nebeek in hoogst waardeerende woorden den heer Stang, directeur van de Haagsche waterleiding, die 40 jaar in gemeente dienst is en ondanks zijn hoogen ouderdom nog krach tig werkzaam is. Hem werd door den raad 1000 als persoonlijke toelage verleend, onder protest van den heer Ter Laan, die krachtig bestreed, dat een dergelijk voorstel werd gedaan, nauwelijks na den onbevradigenden uitslag van do toeslag-debatten wegens de dure tijden. Derge lijke verhoogingen in eens verbreken z. i. de goede »a- laris-verhoudingen. HOOG WATER. Uit Nijmegen meldt men; De Waal heeft hier een dubbele breedte. Bij het veer staat de kade blank. De rivierstand is 3 M. hoo- ger dan de middelbare. Ondanks den feilen stroom, vaart de gierbrug geregeld heen en weer. Een ge deelte van den polder De Ooy is onder geloopen. Uit Wageningen meldt men: Sedert Zaterdag is het water nog 19 cM. gewas sen de stand is thans 9.55 M. -|- N. A. P. De weg naar het Lexcesveer begint nu ook onder te loopen; hier en daar stroomt het water dwars over den weg. Daar aan bijna alle veeren in den omtrek de over tocht per gierpont gestaakt is moeten worden, is het Lexoesveer alhier ongeveer het eenige, waarlangs de gemeenschap van de Veluwe met de Betuwe onderhou den wordt, behalve voor voetgangers. IJS. In de provincie en in de stad Groningen heeft de winter op merkbare wijze zijn intrede gedaan. Zondag vroor liet 9% gr. en gisteren was de temperatuur lOVz graad beneden zero. Zondag werd druk op de ijsbaan te Groningen en op die te Helpman schaatsen gere den. Gisteren waagden zich zelfs menschen op de ka nalen. Heden heeft te Groningen een hardrijderij op de korte baan plaats. De scheepvaart ligt geheel stil.. De ijselub Winschoten heeft besloten heden ijs en weder dienende groote nationale rijderijen te houden door amateurs op haar prachtige banen op het sportterrein achter het hotel Wissemann. Het verkeer in het Winschoterdiep is geheel ge stremd. De schuiten van Nieuweschans en andere plaatsen via Winschoten naar Groningen moesten he den wegens het ijs den dienst staken. In Friesland1 is Zondag reeds druk schaatsen ge reden op ijsbanen en ondergeloopen land. Gisteren zouden reeds hardrijderijen gehouden worden. In de Friesche meren is veel grondijs. De scheep vaart in Friesland is grootendeels gestremd. Tijdens het ebgetij is een strook drijfijs tegen den zeedijk te Texel vastgeraakt. De haven is nog vrij ran ij».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1