DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het spottende „tili et Mcitiae". No 14 Honderd en veertiende jaargang. WOENSDAG 17 JANUARI. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. OORANT. ALKMAAR, 17 Januari. Het nieuwe Fransche kabinet-Poincaró is voor de Kamer geweest. Men noemt het niet slechts het „groote, sterke ministerie," maar ook hot „ministerie met de hoofden." Die uitdrukking is te danken aan don heer Caillaux. Toen deze eerzuchtige heer in Ju ni 1911 met de opdracht was belast, een nieuw kabinet samen te stellen, was hij zoozeer buitein zichzelf van vreugde dat hij overmoedig beloofde, nu eens een kra nig kabinet, ,^en kabinet met hoofden" in elkaar te timmeren. Den 28s>ten Juni werden de aldus aangekondigde nieuwe ministers aan de Kamer voorgesteld en men zag met eenige verbazing naar deze „hoofden." Daa was de heer de Selves, die Frankrijk» buitenlandsche zaken zou beheeren, nadat hij onbekwaam was geble ken, Frankrijk» hoofdstad te besturen. Daar was de heer Couybn, die zijn bekwaamheid voor den handel had bewezen door een bundel gedichten uit te geven. Verder de heer Augagneur, die als gouverneur van Madagascar door een rekening over een rustbed' be roemd was geworden en daarom in de Kamer steeds werd toegeroepen met het woord „Canapé" als hij zijn tegenstanders ergerde. Maar de heer Poincaré is een ander man dan de heer Caillaux. In veertien uur had hij zijn kabinet, klaar dat is een record. En welk een kabinet! In den regel gaat een kabinetsformateur zich omringen door medewerkers, die hem zelf niet in, de schaduw stellen, die zijn bewonderaars niet in verzoeking bren gen, de talenten te vergelijken. De heer Poieare heeft niet aldus gehandeld. Ilij heeft mannen van den eersten rang gekozen. Sinds langen tijd was er niet zooveel talent, ontwikkeling en bekwaamheid in één kabinet vcreenigd. En over het geheel schijnt ieder minister de rechte man op de rechte plaats te 'zijn. De heer Poincaré zelf is er de man wel naar, om de st.aatskarcs uit het Marokkomoeras te sturen, al is dit zeker geen pleizierwerkje. In den heer Briaud heeft hij een vice-president, wien in kennis van parlemen taire taktiek en welsprekendheid slechts weinigen evenaren. Voor marine heeft de heer Delcassé zich uitnemend geschikt getoond. De heer Bourgeois stel de. zich tevreden met een kabinet, maar deze vredelie vende man en zeer invloedrijke politicus versterkt het kabinet door de adviezen, welke hij aan zijn collega's kan geven. Met den heer Dupuy is het niet anders gesteld. Alleen heeft het bevreemding gewekt, dat de heer Millerand oorlog en de heer Steeg binne.nland- sche zaken kreeg, maar ook deze beide staatslieden zijn hoog aangeschreven. Er zitten presidenten der republiek onder deze mannen! ï)e heer Leon Bour geois was reeds met het hoogste staatsgezag bekleed, indien hij gewild had, de hoeren Delcassé en Dupuy werden reeds geruimen tijd als ernstige candidaten genoemd, de heer Pams is de gunsteling van den heer Fallières, de heer Poincaré zelf scheen niet minder kans te hebben. Als de heer Paul Deschanel ook nog zitting in het ministerie had', ontbrak er niemand aan Intusschen zooveel hoofden zooveel zinnen, zegt een spreekwoord, dat reeds zoo vaak een waar woord is gebleken. Zullen de ministers, die persoonlijkheden zijn, het op den duur samen kunnen vinden, willen ge ven en nemen? Op het gebied der buitenlandsche za ken is het kabinet zeer sterk, maar op dat der biunen- landsche politiek? Reeds nu wordt de veronderstel ling gewaagd, dat er na afdoening der Marokkokwes- tie een wijziging zal komen. M ie het deftige gebouw van het schildersgenoot- scnap „Arti et Amicitiaeaan het Rokin hoek Spui te Amsterdam, s middags voorbijgaat en achter de spie- gelruiten eenige zeer bezadigde meest wit-gesikte, oude herren deftiglijk ziet schaken of domineeren, ver moedt niet, dat achter dit zoo stemmige uiterlijk, achter dit 17e eeuwsch statig gelijkende college, een verzameling van jonge, de vreugde en den spot be minnende artisten van beiderlei kunne zich verbergt, welke den bokspoot danig onder het lange, effen over kleed kunnen uitsteken om den saterdans te kunnen hinken. Monnickendam, Benjamin Prins, Knap, van der Hem, Lizzy Ansingh, Nelly Bodenheim, Simon Maris, ziedaar een paar namen van de jongeren, die de jolijt in de deftigheid brengen. Het onverwachte succes, dat de kunstrichting der Kubisten op hun tentoonstel ling in het Amsterdamsch Gemeentelijk Museum iti Arti hadden, bracht deze heeren op het denkbeeld een „Soeiété anonyme des arts-burlesques" te stichten, welke soeiété onlangs feestelijk werd ingewijd. Daar wij echter door den president aan 't begin van het feest voor de keuze werden gesteld öf het gebouw te verlaten of te beloven deze feestviering te laten voor t geen rij wa«. een intiem pretje, waaraen men geen Gisteren is de regeeringsverklaring voorgelezen. In het hijzonder werd de passage toegejuicht, waarin ge sproken werd over de trouw aan de vriendschapsban den en het bondgenootschap. De regeering zal zich met de kiesrechlcommissie in verbinding stellen, opdat zoo spoedig mogelijk een hervorming zal kunnen tot stand komen, d'ie de poli tieke partijen een juistere vertegenwoordiging zal waarborgen en die de gekozenen in staat zal stedlen de plaatselijke belangen ondergeschikt te maken aan het nationale belang. Zoo zglie.n gebruiken kunnen worden opgeheven, waarvan gij en wij de eerste slachtoffers zijn, aldus heet het in de minisierieele verklaring. *Wij willen verder dat de leekenschool, uit partijzucht zoo vaak belasterd, de nationale school zal blijven, toegankelijk voor alle kinderen en nauw lettend de vrijheid van geweten eerbiedigend. De regeering zal trachten met Kamer en Senaat tot overeenstemming te komen over de wijzigingen in de wet op de ouderdomsverzorging en zal zich bezighou den jnet het ontwerp op de inkomstenbelasting. Dadelijk pakten eenige afgevaardigden het kabinet aan op binnenlandsch terrein. In antwoord op hun éisch om de invoering van be lasting op het inkomen urgent te verklaren, verzocht minister-president Poincaré de Kamer het kabinet niet naar woorden, maar naar daden te beoordeden. Ilij bracht in herinnering, dat hij eenige jaren gele den een wetsontwerp op de inkomstenbelasting had in gediend, dat, wat den vorm betreft, gewijzigd kon wor den. Het kabinet heeft vertrouwen in do moreeile ge zondheid en de geestkracht van het Fransche volk, gebleken uit de heerlijke geestdrift, waarmede het zijn eensgezindheid' hec-ft betoond. De regeering zal sa menwerken met de republikeinen der linkerzijde in het belang van Frankrijk, dat zij boven alles liefheb ben. Een motie, waarin vertrouwen werdi uitgesproken, dat de regeering in het buitenland de rechten en bei- langen van Frankrijk zal weten te verdedigen en door samenwerking der republikeinen hervormingen op fis caal en sociaal gebied en op dat van het Rekenonder wijs zal invoeren, werd aangenomen met 440 tegen 0 stemmen. Het nieuwe ministerie heeft dus de eerste parle mentaire vuurproef goed doorstaan! DE BLIJDE GEBEURTENIS. Naar het „Dev. Dagbl." uit doorgaans goed inge lichte kringen te Den Haag verneemt, zou de blijde gebeurtenis in het Koninklijk gezin reeds in Mei a.s. worden tegemoetgezien. STAATSCOMMISSIE VOOR NED. TAAL. De Staatscommissie ten opzichte van de schrijfwijze der Nederlandsche taal, zal binnenkort met haar rap port gereed zijn. jaar 1910, werd bij een bespreking van de godsdienst oefening aan boord van oorlogsschepen, aanmerking gemaakt op den „modernen" preekenbundeü, die nog altoos gebruikt werd. De minister beloofde de zaak ter harte te nemen, de regeering ontwierp reeds plan nen tot reorganisatie, zij zou een commissie benoemen van vertegenwoordigers uit de kerkgenootschappen, om deze plannen te helpen verwerkelijken. Dat is nu ruim twee jaar geleden. Is de commissie gereed?. De commissie is nog.nie't eens benoemd!! Men versta ons weL Niet wij zijn 't, die geklaagd hebben over de marine-preeken. 't Komt ons voor dat eenvoudige toespraken van algemeen Sitichtelijken aard voor 't aangewezen doel het meest geschikt zijn. Al kwa m 't dus nooit tot een reorganisatie ons wel. Maar de regeering en de regeeringspartijen dachten er zoo niet over. Er zijn bedenkelijk ernstige woorden over deze zaak gesproken, de regeering heeft ze ten harte, genomen. Men vindt ze dus van belang? maar blijft verder werkeloos. Over de „Christelijke" be ginselen is het goed praten. Een klein maar typisch voorbeeld van de fraseologie in de politiek der regeering. HET NED. ROODE KRUIS. Maandagavond had in de groote zaal van het Hotel Van der Burg te Apeldoorn een vergadering plaats, belegd door het comité voor Apeldoorn van de Veroe- niging „liet Nederlandsche Roode" Kruis." Er waren voor deze vergadering 250 kaarten verkocht. Te ruim half 9 uur was de zaal geheel gevuld met dames en heeren belangstellenden. Te 9 uur werd Z. K. H. Prins Hendrik door het comité in een nevenzaal ont vangen en daarna binnen geleid door mevrouw H. Roosmale Nepveu-De Bordes, presidente van het co mité. Alle aanwezigen verrezen van hun zitplaats en nadat Z. K. H. aan de bestuurstafel had plaats geno men, gaf de presidente, na een kort welkomstwoord en een dankbetuiging voor de tegenwoordigheid van Z. K. II., 't woord] aan luit.-generaal J. de Waal, die een lezing hield over: „De voorbereiding van het Neder landsche Roode Kruis voor zijne menschlievende taak, zoowel hij rampen als oorlogstijd." Na de toegejuichte lezing nam Z. K. II. het woord. De Prins dankte generaal De Waal, ook namens de vereeniging, voor zijn lezing. „De geachte spreker heeft, zeide de Prins, in welsprekende en schoone woorden uiteengezet, wat de vereeniging bedoelt, hij heeft gesproken over oorlogstijd, waarvan we hopen, dat die verre is en blijven zal en de zware taak, die dan het Roode Kruis wacht. Maar ook gaf spreker een overzicht van die taak in vredestijd. Dan zal de vereeniging ook dienst kunnen doen bij groote volks verzamelingen, als b.v. op den verjaardag van de Ko ningin. Het is daarom, dat ik ook uw aandacht ves tigen wil op de taak der vereeniging in vredestijd, in het vaste vertrouwen, dat dit u allen sympathiek zal zijn. ik wilde gaarne de vereeniging en haar belan gen bij u allen aanbevelen." Hierna deukte de presidente Z. K. H. en generaal De Waal en sloot de vergadering. Nadat weder allen waren opgestaan, verliet de Prins de zaal om zich nog met het comité een oogenblik te onderhouden in de zijzaal, 's Prinsen auto wachtte inmiddels om hem en zijn adjudant, jhr. Hooft Graaf land, naar Het Loo te brengen. veel en zal ook dit wel als zoete koek verslinden, schrijft de Tel. HET CHRISTELIJK BEGINSEL DER HUIDIGE REGEERING. Dat het niet allereerst godsdienstige en zedelijke be ginselen zijn die de regeeringspartij drijven, maar dat zij de „Christelijke beginselen" als voordeelige leuzen heeft aangegrepen om daarmede het doel van haar eerzucht het zekerst te bereiken dat is nu reeds zoo dikwijls gezegd, schrijft het H b 1 d. Men heeft daarvan niet altoos concrete voorbeelden bij de hand1, al kan men het jarenlange regeeringsbe- leid als algemeen voorbeeld aanhalen. Een treffend klein voorbeeld evenwel geeft het vol gende Bij de behandeling der Staatsbegrooting voor het openbaarheid door de pers weuschte te geven, kunnen wij alleen iets mededeelen over de eerste tentoonstel ling van spot-schilderijen, vervaardigd door de tegen standers van de Kubisten. De Kubisten gaan van de stelling uit, dat alle omtrekken der materieele voor werpen to-t een vierkant of tot een kubus zijn terug te brengen. Hoe vreemd deze stelling ook bij 'teerste vernemen aandoet, wanneer men goed opmerkt, komt men tot de ervaring, dat zij niet geheel en al onjuist is. Alleenlijk, de Kubisten maken zich bij hare toe passing aan sterke overdrijving schuldig en deze over drijving is door de bijna vijftig spot-werken van de Arti-artisten soms geestig en aardig aan de kaak ge steld. Soms. Want wanneer kunstenaars andere kunstenaars bespotten moet die spot op zichzelve een kunstwerk zijn. Dat waren de meeste inzendingen nu juist niet. Aardig en tevens kunstig was een schilde rij, dat de techniek van Mancini door overdrijving be lachelijk maakta Mancini, van wiens werk men in 't Panorama Mesdag te Den Haag, stalen zien kan, ge bruikte om te schilderen ook stukjes gekleurd glas, bonte touwtjes, ja zelfs spijkers, die hij in de verf duwde. Zijn imitator nu had een vrouwekop geschil derd en in den achtergrond allerlei voorwerpen ge duwd. sinaasappelschillen, partjes sinaasappel, stukjes van oesterschelpen, lucifers en dat alles aardig in toon gebracht. Een andere geestige boutade was „De kou seband van Mimi." De mannen zijn in den avond met a.'kacr in strijd een konaeband. sen sehts. roze kou Gemeng<l nieuws. ALS HET MAAR WAAK IS. Vreemde verhalen vindt men vaak in buitenlandsche bladen over Nederland. Thans lezen we in de „Daily Express" weer iets wonderlijks. Zaterdag stond, aldus het blad, voor de „Old Baily" te Londen terecht een zekere Charles Miller, oud1 72 jaar, die tot 3 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het zich frauduleus toeëigenen van gouden ringen. Als curiositeit vermeldt het blad, dat hij sa menwoonde met de vrouw van een ander, die hij te Amsterdam had gekocht voor 5 pond of 60. Bij het lezen dezer laatste zinsnede rees dadelijk bij ons de vraag, die wij hierboven plaatsen: Als het maar waar is. Het Engelsche krantenlezend publiek slikt echter seband die tegen het schilderij aan was gehangen. De vechtende mannetjes waren vol leven en beweging, van een artistieke schildering en echt caricatureele kracht. Een landschapschilder had een vlot geschil derd landschap ingezonden, maar daarin koetjes van hout gesneden, zooals men ze wel in de speelgoed-ar ken voor kinderen vindt, geplaatst, die met hun vier kante lijnen merkwaardig echt kubistisch deden en, op eenigen afstand beschouwd, en relief geschilderd schenen. Geestig door de woordspeling, door den vondst zoowol als door de schildering is een groot schilderij, waarop een geschilderde zoon uit het oude volk een anderen geschilderden man een echte oude jas verkoopt en die voor „een echte Diaz" ver klaart. Men weet, dat Diaz een groot schilder is ge weest en Diaz ook te Amsterdam een klein koopman in gedragen kleeding is. „Suzanna in het bad" is een schilderij, alleen een bad voorstellende. Suzanna is er Li dus ziet men haar niet. De lijst is versierd met eehto stukjes badzeepl De inzender noemt zich „Rein Leven." De grap om op een schildering een echt voorwerp vast te hechten, werd nogal eenige malen herhaald. Zoo zag men een bord waarop nevens een geschilderde bokking, twee echte waren vastgehecht; een manspor tret. dat een echte pijp rookte en in de kamer, Waarin do man zat, hing een echt koekoekklokje, met benge lende gewichten. Een ander portret, kniestuk, ver toonde een geschilderd heer met een echt horloge aan, vastgehouden doer «en echten ketting BLOEDVERGIFTIGING. De heer F. Hefti, lijstenfabrikant te Enschede, had dezer dagen bij zijne werkzaamheden het ongeluk, dat zijn jas door de zaagmachine werd gegrepen en werd medegetrokken, zoodat. hij met die machine in aanra king kwam en ernstig aan arm en borst werd verwond. Ofschoon zijn toestand zich eerst niet ernstig liet aan zien, nam deze, zeer waarschijnlijk ten gevolge van bloedvergiftiging, eene zoo ongunstige wending, dat de verwonde gistermorgen aan de gevolgen La overle den. ONVOORZICHTIG. Maandagavond is te Loosduinen een zekere Blooya door de Westlandsche stoomtram overreden. Voor nog de tram bij het administratiegebouw stilstond:, sprong de man van een waggon, in verkeerde richting. De helft van het hoofd, de schouders en een arm werden afgereden, .zoodat de dood terstond intrad. Het lijk is naar het lijkenhuisje overgebracht. Eerst een paav uur later was er iemand, die aan sommige kleeding- Rtukkon de verongelukte herkende. IJS. De scheepvaart in Friesland is thans geheel ge stremd. Te Zaandam is het Oostzijderveld gisternacht dichtgeloopen. Als het nog een nacht flink vriest, kan er op de slooten wel gfereden worden. Do Gouwzee is met grondijs beloopen. Uit Hoorn wordt gemeldLangs de kust van het Hoornsche Hop en in de Zuiderzee, vertoont zich reedt veel ijs. Uit Lemmer: De havens zijn wegens ijs geslo ten: de havenvuren zijn gebluseht. Do salonboot der Holland-Frieslandlijn heeft den dienst van Lemmer gestaakt. Ook im de provincie Groningen is de scheepvaart gestremd. Op de Eems te Delfzijl bevindt zich veel ijs. Ook do haven van Delfzijl is er mee bedekt. De scheep vaart is gestremd. Het. centraal bestuur der Friesche-Elf-Steden- Verecniging heeft besloten, indien mogelijk, ijs en weder dienende, de Elf-Steden-Toeht te doen houden op Zaterdag 20 Jan. e.k. SLACHTOFFERS VAN HET IJS. Een 14-jarige jongen te Jubbega is door het ijs gezakt en verdronken. Bij het schaatsenrijden is een 12-jarige jongen te Rin»un^ageest door het ijs gezakt en verdronken. Ook te Hoornsterzwaag is een 14-jnrige jongen bij het schaatsenrijden verdronken. De botter V. D. 59 van Fredrik Zwarthoed te Volendam is gisternacht in de Zuiderzee geheel ge zonken; het scherpe ijs heeft een lek veroorzaakt. Ge lukkig is de bemanning door een anderen visscher ge red. Het schip is geheel weg. TJIT OBDAM. Bij de verkiezing van een bestuurslid en van een hoofdingeland van onzen polder zijn gekozen de heeren J. Dekker en N. Dekker. UIT KOEDIJK. Do vergadering van den raad dezer gemeente, op gistermorgen, werd door den voorzitter met het ge bruikelijke welkom geopend, waarbij hij de hoop uit sprak dat eendrachtelijke samenwerking ook dit jaar, zooals steeds, bevorderlijk zou mogen zijn aan de be hartiging der algemeene belangen dezer gemeente. Medegedeeld werd' dat de kasverificatie aangaf een saldo van 1068.49, dat Ged. Staten goedkeurden de rekening van 1910 en begrooting voor 1912 en de be sluiten tot aankoop van een woonhuis en het aangaan eener geldleening, dat de raad der Gemeente Schagen aan Ged. Staten verzocht de kermis een week vroeger te doen plaats hebben. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen. B. en W. stelden daarna voor eenige Van waar begrip van het wezen der persiflage ge tuigde een c.aricatuur van A. M. Gorter, den bekenden landschapschilder, geheel in vierkanten uitgevoerd en toch sprekend gelijkend. Meu had het dan ook, om Monn listigheden te voorkomen, aan een dikken, ijze ren ketting gelegd. Vlak daarbij, in een glazen kastje had Pinda, „van apennoot tot mensch" proeve van Darwinisme in de beeldhouwkunst, voorgesteld. Van Curagausche amandelen en kastanjes, was hod gees tig de overgang van aap tot menseh geboetseerd. Trouwens de beeldhouwers waren met hun inzendin gen bijzonder gelukkig. Van witgekalkte sigaren kistjes had de beeldhouwer Gio Cubio' een „Adam be weent den dood van Abel" gefabriceerd, ©ndanks de vierkanten en de starre lijnen kon men zien, dat alleen een artist zooiets had kunnen timmeren. En Piet Ajux, die „Een sportongeluk" heeft ingezonden, had ook de lachers op zijn hand. De origineele geestigheid in dit stuk beeldhouwwerk is zeker wel, dat de voet baller het hoofd van zijn tegenstander in plaats van den bal wegtrapt. De tentoonstelling is, hoewel 't oorspronkelijk het plan niet was, thans voor het publiek geopend. De be zichtiging geeft een half uur onschuldig vermaak en wellicht zullen de Kubisten de eerstenzijn om te lachen om deze. reclame voor hun richting ga- maakt. Wie van de beide partijen het laatst zal lachen? BERNARD CANTBR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1