STADSNIEUW S I) I T E N li 4 N II, Vrouwen zoowel als Mannen Het onbelastbaar bedrag werd vastgesteld op 400. Voor ieder kind beneden 14 jaar wordt 25 vrijstel ling verleend. EEN STRAATTYPE OVERLEDEN.. HET KIESCOLLEGE DER NED. HERV. KERK. B. wijzigingen te brengen in de verordening op de hef- ling van den Hoofde'lijken Omslag. Met deze wijzi gingen werd o.m. beoogd het bedrag van dien omslag van 1 Januari 1913 af te bepalen op 4000 en 500 suppletoir. leder jaar wordt het. te heffen percentage door den raad vastgesteld. De heer Jonker vroeg of het niet raadzaam zou zijn het onbelastbaar bedrag op 500 te bepalen in ver band met den hoogeren levensstandaard. De heer Beets vond het voorstel goed doch merkte op, dat indien menschen van 500 inkomen naar het inzien van den raad vrij moeten zijn door hun rnaat- sehappel ijken toestand de raad ze toch altijd vrij stel de. Ilij dacht dat hij dit wel zal blijven doen. Ook de heer isser kon zich met het voorstel ver- eenagen; z. i. meet de raad ingezetenen van 500 aan slaan. De heer Jonker handhaafde zijn voorstel. Hierna werd het voorstel van den heer Jonker met algemeene stemmen aangenomen en het onbelastbaar bedrag op 500 bepaald. De daarop aangeboden verordening regelende de invordering der belasting, werd zonder bespreking a am gen om en. Daarna boden B. en W. den raad een nieuwe veror dening op de belasting op de honden aan. Deze belasting bedraagt 2 voor eiken hond en 1 voor honden die voor een bedrijf worden gehouden, mits ze dan ook niet op den openbaren weg loopen. Zonder noemenswaardige bespreking werd deze verordening vastgesteld evenals de op die belasting betrekking hebbende verordening op de invordering. Nu werd ter tafel gebracht de door B. en W. voor gestelde verordening op de leges. Volgens deze belasting betaalt man voor legalisatie van. handteekeningen 20 ets. voor afschriften van of- ficieele stukken. 20 ets. per vel van 27 regels. Voor het voltrekken van huwelijkeai 5 op Zater dag, 10 op Donderdag- en 25 op Maandag, Dins dag en Woensdag. Dit voorstel evenals dat betreffende de invorde- i ingsverordening werd zonder bespreking goedge keurd. Eveneens was dit het geval met de suppletoi- re begrooting tot een bedrng van 9396.29 in ont vangsten en uitgaven. Tn verband met de goedkeuring der rekening van 1910 werd de borgtocht ten laste van den overleden gemeente-ontvanger P. de Geus opgeheven Va gehouden rondvraag, waarbij niemand het woord verlangde, werd de vergadering gesloten. UIT ST. PANCRAS. De uitslag van de verkooping van, bouwakkers, ei gendom vnm den heer T. Ruijs Jr., ten overstaan van den notaris Gouverne te Alkmaar. Cinder St.-Pancras: 29 A. 70 oA. of 10V2 s>nees> ge kocht door Jb. Ruys voor 861. Onder Oudorp: 47 A. 30 cA. of 21 snees en 32 A. 80 cA. of 15 snees, gecombineerd gekocht door Jn. Blom te Oudorp voor 3269. Onder Koedijk: 18 A. 50 cA. ol 10 snees, opgehou den op 700. 33 A. 60 cA. of 17 snees, opgehouden op 1122, combineerd, opgehouden op 1838. 20 A. 50 cA. of 9 snees, gekocht door W. Keizer voor 630. 38 A. 90 cA. of 17 snees, gekocht door M. Visser voor 1275. 30 A. of I2V2 snees, gekocht, door Jh. Miesen 950. 18 A. of 7V2 snees, gekocht door A. Wagen aar voor 592.50. 29 A. 50 cA. of 12V& snees, gekocht door G. de Groot voor 1050. 71 A. 20 cA. of 32 snees, gekocht door A. Oudes voor 2748. ooa- den heer Jb. Smit eem perceel onder Koedijk groot 26 snees opgehouden op 1623. dat er niet is gewerkt met un- j doen om de marktgelden te verhoogen. De onderstel - er geen unfaire reclame is ge- J ling werd geopperd, dat de marktgelden liier ter stede, vergeleken bij die in andere gemeenten, zeer laag zou den zijn. Een door B. en W. ter zake ingesteld onderzoek bij de gemeentebesturen van Pumierend, Schagen en Be verwijk heeft deze meening geenszins bevestigd. Inte gendeel is daarbij gebleken, dat de marktgelden te I Alkmaar, met uitzondering voor runderen, voor welke te Purmerend 0.20 en hier 0.10 geheven wordt, over het algemeen hooger zijn dan in de genoemde gemeenten. Het komt B. en W. dan ook voor, dat er geene aan leiding bestaat om door verhooging der marktgelden verandering in de bestaande tarieven te brengen, zulks te minder waar men dezerzijds steeds op maatregelen bedacht is om het marktwezen zooveel mogelijk te be vorderen en eene verhooging van de tarieven wellicht een ongunstigeu invloed op den aanvoer ter markt zou kunnen uitoefenen. Afgescheiden van het bovenstaande, bestaat tegen verhooging der tarieven een wettelijk bezwaar, een bezwaar ontleend aan art. 254 der Gemeentewet, vol gens hetwelk de bedoelde heffingen tot geen hooger bedrag worden goedgekeurd dan vereischt wordt tot dekking van de ten laste der gemeente komende uit gaven ten behoeve dier markten. Zij hebben mitsdien de eer den Raad voor te stel len te besluiten: de bestaande tarieven van, het marktgeld in deze gemeente voorshands onveranderd te behouden. ge- HARDRIJDERIJ TE JOURE. Bij de gisteren te Joure gehouden hardrijderij was groote belangstelling, hoewel het snerpend koud op de baan was. Vooral de eimdwedstrijden hadden onder groote belangstelling plaats. Daaraan deden mee Arend Poep jee, E. de Vries en Holst. Holst moest het opnemen tegen Poepjes, Voor den wind won Holst met 10 M. verschil in1 17 1/5 sec. Ook tegen wind won Holst in 17 sec. Poepjes won dus den derden prijs. Holst en de Vries kampten nu om den len en 2en prijs. Voor den wind won de Vries met 16 sec. Holst bleet 2 M. achter. Tegen veler ver wachting verloor Holst ook tegen wind. We kregen den indruk, schrijft de „Tel.", dat het toen tussehen de rijders geen ernst meer was. Holst, bleef meer dan 5 M. achter. Deze eerste rijdérij is, ondanks de felle koude, prachtig geslaagd. De prijswinner de Vries ongeveer 25 jaar oud. Holst 38. Hij voegde er aan toe, faire middelen, en dat maakt. Een dergelijk optreden van de beide partijen, die den strijd voerden, zeide hij, mag zeker in het be lang der Ned. Herv. kerk worden genoemd. De strijd van Mei 1911 is veel feller geweest, zoo fel zelfs, dat hij een ongunstigen indruk uaar buiten heeft ge maakt. Nu is bewezen, zoo eindigde hij, dat met kal mer optreden hetzelfde doel kan worden bereikt. De heer Wentlnk meende namens zijne vrienden ge rechtigd te zijn den voorzitter te bedanken voor de zooeven gesproken woorden maar bovenal ook voor de bereidwilligheid door hem jegens de tegenpartij aan den dag gelegd en de vriendelijke ontvangst hier ge noten. Zoo is dus de strijd vredelievend afgedoopen. Moge men uan dit einde denken, telkenmale wanneer in Augustus een vierde gedeelte van het kiescollege zal moeten aftreden en er nieuwe verkiezingen moeten plaatshebben. De strijd Hij dateert eigenlijk van 1906. Ondier den invloed van het streven naar organisatie van vrijzinnig-hervormden was in 1905 door het wer ken van den heer dr. .T. C. Pool, predikant te Oudorp, een afdeeliug van de Evangelische Unie gesticht met meer dan 100 leden. Al spoedig daarna richtten de vrijzinnigen een verzoek tot den kerkerand om één Zondagmorgen per maand een der beide kerken (de Kapelkerk) beschik baar te. stellen, opdat alsdan daarin een predikant van hunne richting zou kunnen optreden. Tn Januari 1906 besloot de kerkeraad „vasthouden de en belijdende het Evangelie van Jezus Christus, die gestorven is om onze zonden en opgewekt ter on zer rechtvaardiging" met algemeene stemmen afwij zend te beschikken. Do verzoekers wendden zich daarop tot de kerkvoog den met verzoek om eens per maand Zondagavond de Groote kerk af te staan. Dit college willigde het ver zoek in. Zondag 18 Februari was er voor bet ecTst voor de vrijzinnig-hervormden gelegenheid den predi kant hunner keuze in de kerk hunner eigen gezindte te hooren. De bijzondere kerkeraad protesteerde daartegen den 8sten Februari in een schrijven aan het ooilege van kerkvoogden en verzocht dit college op het besluit te rug te komen. De kerkeraad antwoordde hierop in een schrijven van 17 Februari niet aan het verzoek te kunnen voldoen, In een ingezonden stuk van Donderdag 25 Februari in dit bind werd de daad van kerkvoogden „een rovo- lutiedaad' op kerkelijk gebied" genoemd. De partij der vrijzinnigen heeft sindsdien niet stilgezeten. Die der orthodoxen evenmin. Het bleek uit de krachtmeting op Mei j.l., het blijkt ook nu, als men nngaat het groot aantal stemmen dat uitgebracht is en het niet zoo bijster groot verschil tussehen het aantal stemmen, uitgebracht op de candlidnten der beide partijen. Het spreekt wel van zelf, dat deze strijd in het heele land met groote belangstelling werd gevolgd en dat le uitslag eensdeels vreugde e,n moed zal geven, an derdeels teleurstelling zal brengen. De namen der gekozen gemachtigden zijn F. .T. Aukes. K. Bakker Dzn., C. de Boer, Dr. G. Blokhuis, K. Bosman, II. Bossert Hzn„ Ds. G. J. ten Brummeler Andriesse, W. Burger, Jb. Cloeck, C. Dekker Pzn., J. Dorregeest, J. Francken, Dr. R. J. v. d. Heijde, W. Holsmuller, Mr. D. v. Houweninge. T. Iloutkooper. Th. do Jong, Jb. Koster, H. E. J. ten Kley, G. H. Krak, P. Kuijper, J. J. Krijns, P. de Lange P. Bzn., W. v. d. Leek, P. N. Leguit, Jb. Lind Ilzn., Jhr. Mr. M. E. J. J. v. Lidth de Jeude, J. Mole naar, L. Molijn, J. Mosselman, J. Muijs, H. Ónderstal, M. I,. C. Pool, G. J. v. tl. Ploeg, J. Post, D. Post, J. O. Potgieser, G. Purmer, F. W. Roderwijn, A. Schaar, II. Sohumer, C. E. Slinger, E. E. Stoel, P. C. Schuy- temaker, F. Schutz, R. G. C. Schroder, A. F. Thom son, G. Trouw, J. Veenenbos, A. Yersteege, D. Visser, IT J. Vonk, E. G. Wentink, J. v. Woerkum, J. Wold, C. G. Zaadnoordijk. In het gebouw de Unie, waar het verkiezingsbureau der Evangelische Unie gevestigd was, bracht de voor zitter, dr. Blokhuis, namens het bestuur een woord van warme hulde en oprechten dank aan al degenen, die voor de vrijzinnige beginselen hun medewerking hadden verleend. Mocht de strijd verloren zijn, dan zou dit niet te wijten zijn aan den ijver en de bereid willigheid ven de leden, om de overwinning te helpen behalen UIT DE BIJLAGEN. Naar aanleiding van een adres van de vereeniging van patroons in het bouwvak te dezer stede, stellen B. en W. voor te besluiten, dat er geen aanleiding be staat om tot wijziging der verordeningen omtrent het beerputten stelsel in deze gemeente over te gaan. R. en V stellen den raad verder voor een wijziging te brengen in liet reglement van orde voor de verga deringen van den raad en vast te stellen, een verorde ning regelende het beheer van de stadsapotheek en den rang-, het getal en de bezoldiging van het aan die inrichting verbonden personeel. derteekening voorgelegd, waarin gratie wordt ge schonken aan den eamelot du Rqy, Lacour, die den lieer Bria,nd indertijd aangevallen had bij de onthul ling van het gedankteeken van Jules Ferry in den Jardin der Tuileries. Hij had de helft van de 3 jaren gevangenisstraf gezeten. Dl I rSCHLAND. Uit Berm wordt aau de Berlijn- sche lila den geseind, dat de Duitsche gezant te Bern den Bonds-prasident heeft medegedeeld, dat de Duit sche keizer van plan is van 3 tot 6 September een be zoek te brengen aan Zwitserland. Waarschijnlijk zal hij de manoeuvres bijwonen. ZWEDEN. De Rijksdag werd gisteren, door den koning plechtig geopend. De troonrede stelt op dan voorgrond, dat. de regeering het rechtvaardig acht ook voor de vrouwen het actief en passief kiesrecht te verlangen. Een betreffend wetsontwerp zal worden ingediend. Inplaats van de goedkeuring van een crediet voor oen pantserschip van het groot-type, wordt aanbevo len een krediet toe te staan van 2V2 millioen kronen tot aanschaffing van oorlogsmateriaal. AMERIKA. In strijd met de officieele berichten noemt een bericht uit Panama den toestand in Ecua dor zeer verward. Vier generaals betwisten elkaar de macht. De spoorweg naar Guayaquil is afgesneden. De havens zijn voor den handel gesloten. De Amerikaansche kruiser Maryland heeft bevel ontvangen, om zich van Honoloeloe naar Guayaquil te begeven en daar de buitenlandsche belangen te be schermen. Eveneens gaat het kolenschip Prometheus van Snn Francisco naar Guayaquil. CHINA. Drie van de aanvallers van Joeantsikai zijn gearresteerd. Zij verklaarden dat zij revolutio nairen waren. Een politieagent en een soldaat zijn gedood, 12 soldaten en 3 burgers gewond. Verscheide ne paarden werden gedood of gewond. LAATSTE BRBICHTEJi. IJSBAAN DE QUINT. Dat het bestuur der ijsvereeniging de Quint „erbij" is, bewijst, de opening der baan op hedenmiddag. Het ij- was behoorlijk dik behoudens op enkele plekken, welke werden afgezet en bijzonder mooi. Natuur lijk was het van morgen een haast-jeorep-je, de vlag gen werden voor den dag gehaald en de pachter bracht zoo spoedig mogelijk alles in gereedheid. Nu, als hot zoo fèl koud blijft zal hij voor zijn warme en verwarmende dranken wel afnemers vinden. Of die koude de menschen in huis zal houden? De echte schaatsenrijders willen immers van geen kou weten! TELEHRGE8TGLUF! TEKWALHTIffG. 's-GBA VEl'H4 GE, 17 laa. IF.r loopeu ge- rnchteii omtrent een teleurstelling van «le hoopvolle verwaohtftsff, «lle «le afwezigheid van H. M. de Koningin op de Hoffeesten deze maand alom in «len landt» had opg«twelit. O! er olfleieele mededeelingen hieromtrent zul len openhaar gemaakt worden in nog niet hekend. Een, bekend Alkmaarsche type Apie Haakman overleden. Het gerucht ging beden door de stad, hij in de Egmondermeer doodgevroren was. Dit niet juist, Apie werd eergisteravond laat aan kant van den weg bij een boerderij in de gemeente Heiloo gevonden. De boer, die hem daar zag liggen, verleende hem toen een onderdak in zijn schuur en gaf hem ook dekking. Gisterochtend evenwel, toen men hem mwilde wekken, bleek hij overleden te zijn. is dat is den GEVONDEN VOORWERPEN. ijf rozenkransen, zes branders, een schoenmakers mes, twee portemonrories met. eenig geld, eenige hand schoenen, een halsketting met. gouden slotje, een para- phiie, eenige postzegels, een beekje, ©en sigarenpijpje, een dameshorloge, een broche met portret, een paar overschoenen, een kruiwagen, een zilveren kruisje, een huissleutel, een R. C. kerkboek, eenig geld, een iietspomp, een hoedenispeld, een hondje en een pak kleeren. Alkmaar, 17 Januari 1912. De Commissaris van Politic, W. Th. VAN GR1ETHUIJSEN. AGENDA. WOENSDAG. repetitie, 8 uur, gebouw „Voor repetitie, te Naar wij vernemen zal a. van der Loeff uit Haarlem optreden om de overwinning te herdenken. s. Zondag dr. Rutgers in een godsdienstoefening HARDRIJDERIJ TE WINSCHOTEN. De ijsoluh Winschoten heeft gisteren haar 25-jarig bestaan herdacht door het houden van een nationale hardrijderij van amateurs. Zeventien personen kwa men uit. De 1ste prijs werd gewonnen door IL Hei- kens te Winschoten, de 2e prijs door R. Bieremn te Usquert, de 3e prijs door M. Starke te Winschoten, de 4e prijs door J. J. Schuringa Ezn. te Winsum. Verder kregen neg prijzen de heeren J. Kuiper te Stadska naal, H. Brouwer te Winschoten, G. Duiker te Gro ningen eu H. Willemsen te Warfum. BENOEMING VAN EEN DIRECTEUR VAN DEN GEMEENTELIJ KEN REINI GINGSDIENST. B. on V stellen de.n Raad voor te besluiten heer C. A. Grootegoed, adjunct-directeur bij den meentelijken reinigingsdienst alhiev, ingaande 1 nuari j.l., te benoemen tot directeur van dezen van dienst. den ge- Ja- tnk STOOMBOOTDIENSTEN GESTAAKT. T>e stoombootdiensten StavorenEmkhuizen Hoorn—Amsterdam zijn, door het ijs gestaakt. en De strijd is geëindigd en beslist het. kiescollege hij de Ned. Herv. Gemeente, tot welks instelling den 23sten Mei 1911 met 748 tegen 629 stemmen werd besloten, zal in meerderheid vrijzinnig zijn. De can didates der vereeniging voor vrijzinnig-hervormden „Evangelische Unie" hebben de meerderheid behaald, zij werden tot gemachtigden gekozen met 778 stem men, terwijl er op de candidaten van de kerkelijke kiesvereeniging „Onze Ned. Herv. kerk" werden uit gebracht 706 stemmen (enkele weinig-beteekenende afwijkingen laten we buiten beschouwing) en er 10 blanco en 4 stemmen van onwaarde waren er waren 1498 uitgebracht). Het was een getel van ochtend Men had de stembiljetten ingedeeld naar „links" en naar „rechts" en op stapels van 50 gelegd. De voorzitter van het stembureau, de heer ds. de Pree, las ze telkens voor: „kolom 1 tot- en met zes vijf," daarmede aangevende dat er op een stembiljet alle 56 namen van de eene richting, waren opengela ten. De lijsten voor de stemopnemors waren practi9ch ingericht. Er heersehte een goede geest op het bureau van „links" zoowel als van „rechts" warem er steiu- opnemers, terwijl aan iemand van links vergund was toezicht op de biljetten te houden. Over en weer was mén welwillend en hulpvaardig. De voorzitter mocht dan ook bij het bekend maken van den uitslag te recht eonetateeren, Hat deze strijd rustig is verloopen. BENOEMING VAN EEN VASTEN DEURWAAR DER DER PLAATSELIJKE BELASTINGEN. B. en W. stellen den Raad voor hen te machtigen een oproeping te doen ter aanstelling van een hierbo ven genoemd ambtenaar op een jaarwedde van 750, met drie driejaarlijksche verhoogingen elk van 50. Zij stollen, in verband met- de in de zitting met ge ilden deuren vau 27 December j.l. plaats gehad heb bende gedachtenwisseling verder voor de verordening nopens den gemeente-controleur te wijzigen en o.a. diens salaris te bepalen op 1800 en, tenzij daartegen overwegende bezwaren bestaan, verhoogingen met 200 na 3 en 6-jarigen dienst. „Vrije Tooneel", waarts". Mannenkoor „de Vereenigde Zangers' 7a/4 uur, lokaal „Diligentia". Glasverzekering-Vereeniging van 1911, algemeene vergadering, 8x/2 uur, café „Broot". Gymn.-voreeniging „Kracht en Vlugheid," dames- afd. van V/28V2 uur, heerenafd. van 9Yz101 a uur. Gymn.-Ver ..Kracht en Vlugheid," Gymn.-lokaal Schoolstraat R 1. 1'aruesafdeeling 7V1'8V2. Seherpschutfcrs-Vereeniging, schietoefeningen, 8 uur Nieuwe Doelen. Alkm. Schietvereeniging „Nimrod", schietoefeningen „Noordhollandach Koffiehuis", Zaadmarkt, 81/2 uur. Gymnv.-Vcr. „de Halter," oe.fctii ngsavomd 810 uur. loden vun 16 jaar en ouder, Guldt-n Vlies, ingang Lindegracht- Gymn.-Ver. „Turulust," hoofdafd. mannen, 8'/4 91/*. lokaal Rijks Iloogere Burgerschool. Tooneelver. „Kunst en Vriendschap, 8 uur, bij Kolkman, Boterstraat. Kinderkoor, van 4V26 uur, Harmonie. „Zang en riendschap, van V/z9 uur, Harmonie. Alkmaarsche Esperantisten-Vereeniging „Alkn ara Stelo", Burgerweeshuis, ingang Gasthuisstraat, 81 /2 uur Ahem. Strijk-ork. st. repetitie 81,! uur, Nieuwe Doe ien. DONDERDAG. Kegdelub „Onze Club," 8 uur, de Unie. Danscursus Th Groen Jr„ van 5—7 en 8—10 uur Societeitszaal Harmonie. Dansclub Aicmaria, 810 uur, soeieteitazaal, Har monie. VRIJDAG: Zangvereniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," repetitie voor het gt-heele koor, 8 uur cies, gebouw Diligentia. Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid, le afd. van 67 uur. „I rije Tooneel," 8 uur, reeptitie, gebouw „Voor waarts." BnrgerHjke Stand. OVERLEDEN. 16 Jan. Elise Cornelia Amalia Wilhelmina Irish Ste phenson, wed. Bernhard Antoine Janssen 77 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 17 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlands.;! Meteorologisch Instituut te De Bilt, (Geldig tot den avond van 18 Januari.) OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is da hoogste be kende stand van den barometer 786.7 te Hernosand. De laagste stand van den barometer 745.9 te Vest- ma noer. VERWACHTING. Meest matige tot krachtige oostelijken wind, tot half bewolkt, droog weer, matige tot strenge licht vorst. IiigeKouden Mc«le«le«linS«n. pre- jongens voor dat IIET MAKEN VAN EEN NIEUWE SCHAPENBRUG. Bij de behandeling der gemeente-begrooting 1911 werd door B. en W. de toezegging gedaan, een voorstel tot bet maken van een nieuwe Schapen- brug den Raad zou bereiken. Zij bieden den Raad thans aan een door den Direc teur der gemeentewerken ontworpen plan tot liet ma ken van eene nieuwe brug, waarvan de kosten zijn ge raamd op 8500. B. en W. stellen den Raad voor te besluiten: A. Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het doen make-n van een nieuwe Schapenbrug, op dezelfde plaats waar thans de oude brug zich bevindt, met. ijzeren bovenbouw, volgens het door den Directeur der gemeentewerken ontwor pen plan, waarvan de kosten zijn geraamd' op 8500. Genoemd! college uit. te noodigen te zijner de noodige financieele voorstellen te doen vinding der sub A bedoelde gelden. STAATSLOTERIJ. .Trekking van Woensdag 17 Januari. 5e klasse. 3e lijst. Nos. 4870 en 7440 elk 100Q. Nos. 8485 en 18365 elk elk 400. Nos, 13848, 16990 en 18387 elk 200. Nos. 4807, 6632, 8744, 16637, 20216 en 20582 elk 100. tijd tot MARKTGELDEN. Bij de behandeling der gemeente-begrooting werden B. en W. uitgenoodigd een onderzoek in te stellen naar in andere marktplaatsen bestaande verordenin gen betreffende den aanvoer op de markten en op de heffingen en de bedragen der marktgelden, met de j uitgesproken bedoeling dat wij voorstallen zouden DE ITALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. Een draadloos telegram meldt, dat een Italiaanschc torpedoboot de stoomboot Carthage die een vliegstel, aan den vlieger Duval behoorende, aan boord had, naar Taglieri heeft opgebracht. BELGIë. De cijfers, der bevolking, gerangschikt naar de gesproken talen, zijn nu bekend gemaakt. Er zijn, in ronde cijfers, 3.100.000 Belgen die uitsluitend l laamsch spreken; 2.800.000 d'ie uitsluitend Fransch spreken en 900.000 die de twee landtalen machtig- zijn. In de Kamer heeft die minister van financiën op een vraag geantwoord, dat de mogelijkheid van een afkooping van de jaarlijksche uitkeering van 80.637 francs, indertijd door koning Willem I toegekend en door België aan de afstammelingen van den hertog I van V ellington uitbetaald, in 1891 door de centrale sectie overwogen was en dat de toenmalige minister van financiën i.n ontkennenden, zin advies had uitge bracht. FRANKRIJK. In den eersten ministerraad, die door het nieuwe ministerie onder voorzitterschap van president Fallière» is gehouden, heeft minister Bri- and den president der republiek een dekreet ter oin- het/len nirr- en blaaxaandoeninqen. I rouwen zoowel als mannen zijn onderhevig aan nier- en blaaskwalen hun vrouwelijke plichten vor deren vaak zooveel van hun gestel dat hun gezond heid ten slotte geheel ondermijnd wordt. Gewoonlijk zullen de nieren 'liet eerst aangetast wor den, omdat deze het zwaarste werk te doen hebben zij verliezen gaandeweg hun geschiktheid om de gevaarlijke vergiften uit het bloed te filtreeren. Gij wordt humeurig, prikkelbaar en terneergeslagen. Des morgens bij het ontwaken hebt gij een ellendig gevoel in uw rug. Uw urine is bewolkt, met bezink sel en brandend. Uw oogen zijn misschien opgeblazen en dof, en uw ledematen opgezwollen. Bij vochtig weer zijn uw leden stram en rheumatisch, en kunt gij u nauwelijks bewegen zonder dat uw rug u pijn doet. e Alleen een nierengeneesmiddel kan ieder spoor van nier- en blaaskwalen doen verdwijnen, on zoolang gij het geringste, kenteeken van de verschrikkelijke ziekte kunt opmerken, zijt gij niet veilig voor een plotselingen ondergang der nieren. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn een geneesmiddel speciaal en uitsluitend voor de nieren en blaas. Zij bereiken de werkelijke oorzai/c der ziekte. Dit is de reden, dat zij blijvend genezen. Zij voeren de nieren zachtjes tot gezondheid terug, herstellen hun kracht om het bloed te filtreeren en verzekeren een natuurlijke werking der blaas. Maar hoe langer de nierziekte verwaarloosd wordt, des te dieper wortelt zij zich in. Zij heeft misschien reeds een hoogeren graad bereikt dan gij vermoedt en kunt gij dus niet oplettend genoeg zijn om de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen te krijgen. De handteekening van James Foster komt voor op elke doos. Zij zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop en Slothouber, Langestraat 83. Toezen ding geschiedt fr neo na ontvangst van postwissel a f l.i5 voor één, of f 10 voor zes doozen. IKarkOieriehten. BROEK OP LANGENDIJK 17 Jan. Reuzen bloemkool le soort f 0,a 0 0— 2e soort idem f 0,— a 0,—, 2000 roods koleu' f 6.a 10.30, 2500 gele kolen f 4. a 10.60, witte kool f 0.— a baal wortelon f 0,— a 0,— 210 baal uien f 3,50 a 4.20 per baal. - bieten f a 100 stuks. zak roode kool f 0.per 50 kilo. STATION NOORDSCHARWOUDE, 16 Jan. Gele nep f 0.— a 0.—, drielingen f 0,— a 0,—, grove uien f 4.— s 4.30 per 50 Kgr., Roode kool le soort f 16,— a 18,50, 2e soort f 13,— a 15.50, kleinere f 5,— a 11.—, goie le soort f 14,— a 15,60, 2e soort f 12, a IS 50, kleinere f 3,60 a 9,50, Deensche witte f 12, a 14.2e soort f 9 a 11,kleinere f 3,50 a 8,50 per 100,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2