IJ§jebber§« U l§ter§9 A. FORTUIN, Noordhollandsch Landbouwcrediet. PROLONGATE. n Bouwterrein - Heeren-artikelen. - 11.11. Grossiers. Poeder Anthracietkolen. D. VISSER, b. d Friesche De echte Friesche Schaatsen J. L. TRIJBETZ, Achterstraat. Leening R 6199.875: groot Fr. 16.553.000 M 13.358.664Hoil. Guld. 7,902.774 Dinsdag 23 Januari 1912 SANGIMOSE. p Gemeen te-geneesheer. Flinke kistenmakers een actief Agent. BS. assistentie in de huishouding, Die trouwt, gast dood Psyglop 9, ?A Zijdam S Mo gosdneklante Inmaak. bij JOH. JAC. SIEZEN Sr., Andiracitl-Koien k f 160 on f 150 por HL en onze ReclaEie-Hiitliraciot a f 140 Eieikolen en Wü lsl-ö:lpotlsa 11- por HL Wed. Jac. v. Beek, Schoutenstr. 18, AikmaarscliË Crediet- en tltecienDank. TE KOOP een aardig HUIS, P. HAMMES Co Langelaan. Te koop gevraagd: Een ZAAK In MBHAPrELEN en GSOENIEN tegen uiterst lagen prijs. Langestraat, hoek HouttiL Teiefoaa 141. ADVERTENTIE N. Echtscheiding. CURATEELE. Faillissement J, TJEERTES te Alkmaar. BERN LANDMAN, OPRUIMING a 15 Ct. per ons verkrijgbaar JPAYOEtOF» 18. Neemt nu proet met de prima uit de fabriek der firma G, S. RUITER te Bolsward, zijn uitsluitend te Alkmaar verkrijgbaar bg WARM eu STERK. WolXeu 245, üst de foand iet kosig» 7 a 8°|0, Duizendvoudig afdoend gsblsKen Voedsel bij: Braskioop, ,,lrDarmk5farrh,e!c. W» HUISHOUDELIJKE en KEUKEN BENQODIGDHEDEN. san den Wester weg Nassauli&sn, Nassauplein, Egmonderstraat Lamorsafsirasit en Lindelaan. A, O. DEN BOESTERD. Toussafntstr.© tfifted* Jac. üe&k; Een Amerikaansche firma vraagt voor haar dagelijksch consumptie ar* 'ikel, waarvoor vel reclame wo^dt gemaakt, flinke GROSSIERS, die den aPeenyerkooo op zich wenschen te nemen Bewijzen van enorm succes voorhanden. ANFjS- SLEMP VANILLE- Hofleverancier van H. M. do Koningin, Groot aantal bekroningen in goud en zilver. Ziet de étalages. De Amsterdamsche Succursale der 8ANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS Heerengracht 539 Amsterdam, bericht dat de inschrijving op bovengenoemde Leening bij haar is opengesteld op van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's namiddags Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij haar verkrijgbaar. AMSTERDAM, 17 Januari 1912. Beslist afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. Plaatst en besorgt voor derden gelden op hypotheek. te huur vanaf of tot begin Aug. voor 1 k 2 maanden of langer een gemeubelde met tuin, enz. kunnen direct geplaatst worden aan de fabriek van De Maatschappij van „Eigen Hulp", Brand- en Inbra^kverzekeringen, zoekt voor de gemeente ALKMAAR gevestigd op goeden stand fe Alkmaar. Kindermeel AMSTER.DAMSCHE BEUBA Opgave ran ket NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCRFï )IE'A Voord ara, C 11. Alkm«*r Staatsleemngen NEDERLAND. Ned. Wwkel. Schuld SLoera var.. 18 Jan. 17 Jan pGt. 3% r 2% BUITENL AN B. Bulgarije Tabaksleeniag pCt. 6 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 J apan "1 Oostenrijk Jan. Jnli A Rusland Hope 4 Consol 4 r 1906 6 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Finano. en Industrondernemingen enz Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet 4% 4 div. Ned. Handelmaatsch tppij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Wünstbetr. W estersuiker aand. A'dam Deli f Langkat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Deb Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak N. Asahan Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. u Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper 6y. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Marinebonds pCt. ity, Comm. Peru a&n.d. div Preferent Spoorwogleeningen, Holl. IJz. Sp.-Mij lij. tot expl. Deli spoorweg Mij. tot expl. van Staatsspoorw. AMERIKA, Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Deny, en R, Gr. Cert. Aand.div. Eric Kansas City South. it a pref. a ft iliss K. Texas C. v. New-ïork and Untarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pGt. Premie leening en NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 Gemeente-cred. 3 BELG1E. Antwerpen 1887 2V« HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staats leening: 1860 5 RUSLAND 1864 98»/, 70 97% 041/, 47% 91i/. 88 90 U10»/t 88% 9D>. 9916/j, 100b, 97 V, 85 1161A 178 18°.7£ 136 731 378 443 t>2% H3V, 798 520 214 19 832 450 2181A i'fi% If 9lA '431/4 2 6 68 86 79 80 107 670 47 V, 64 V» 2 96V. 64*/, 63 187*/. 4%M 21% 671a lib. 461/, 82 96 227»/» 04»/, 106% 21*/. 8'.)% 27»/. 65 28V, 88 V. 109V. 24U/U 108V, 27 V, 1667/8 7 V» 8V* 108 1037/g 87 123 11S7.A '631a 480 93V, 70V, 47V. 88% 90 8811/u 97»/, 184V. U81A 7 8% 18R/4 784 579»/4 52 114% 8 4 624 '344 587 23% 281 >59 43% 2(4 169 86 77 V» 78% 02 V, 470 -7% 66*/, 91'/» 56 V. 67Vm §8»/4 187 5 21V, 67 Vt Is/» 46V, 52 92 105 22 31 Vis 27 V, 66 88 V: 88 26i'u 477/, 1671^ 107% 871/, Koers van het geld, Prolongatie 87/8 pCt. Mededeelingen, De Amerikhansche markt was heden vaster gestemd, de koersen bewogen zich op hooger peil. Oliewaarden liepen in prijs op; de handel was evenwel kalm. Ta bakken beter met hoogere prijzen. Mijnen lager. Cul turen verdeeld. Den 30sten Januari a.s. hopen onze ge liefde Ouders J- U GEPfiK en V. KAMP hunne 23-jHrige Fchtvcreenigiug te her- 1®L denken. <j^[ Hunne dankbare Kinderen en <j|9 H aanstaande Behuwdkinderen. Heden overleed ten mijnen huize mevrouw de we duwe It. A. JANSSEN, Ueb. Irtish 8(eplieu»on in den ouderdom van 77 jarem. T. STUURMAN. Alkmaar, 16 Januari 1912. De Familie WIERSUM betuigt haren hartelijken dank voor de bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van haren geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader. A. WIERSUM. Groningen, Jan. 1919. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervon den bij de ziekte en het overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mcj. A. DE JD.VG DE OEUS, betuigen wij onzen welgemeenden dank. W. DE .TONG, Rotterdam. E. DE JONG, 's-Gravenhage. P. DE JONG. Tangerang, A. M. DE JONG—Schone. Ned -Indië. W. VAN REE-de Jong. K. C. VAN REE. Rotterdam- Jan. 1912. Bij vonnis der Arr.-Rechtbank te Alkmaar d.d. 30 November 1911 is hert huwelijk tusschen KLAAS KOUSEBAND, wonende te HELDER en MAARTJE DOORN, verblijvende te 's-HAGE, ontbonden ver klaard door echtscheiding. De Procureur van den Eischer, A. DORBECK. Bij in kracht van gewijsde gegaan voinnis der Arr.- Rechtbank te Alkmaar d.d. 26 October 1911 is HER MANNS VAN BERKEL, landman, te WOGNUM, tijdelijk verblijvende in het krankzinnigengesticht „Reinier van Arkel" te 's-Hertogenboech, teT zake van krankzinnigheid gesteld onder curateele. Namens den verzoeker: DORBECK, Procureur. Bij beschikking van den heer Rechter-Commissaris in voormeld faillissement is bepaald: le. dat de schuldvorderingen bij ondergeteekende moeten worden ingediend vóór 6 Februari a.s.; 2e. dat de verificatie-vergadering zal plaats hebben op Woensdag 21 Februari a.s. in het Gerechtsge bouw te Alkmaar, voormiddags li1/* uur. De Curator: DORBECK. Fatsoenlijk BURGERMEISJE biedt zich aan ter hij voorkeur te Alkmaar. Goede getuigen ten dienste. Brieven Oudegracht 263 A, Alkmaar. I eenvoudig naar het magazijn van I en koopt daar zijn Dit is goedkoop, gift vrij en dunrzaaiu, Te bevragen bjj van Npoiprljzeu, Zie Etalage. Aanbevelend MeliontenMraat 18. TE KOOP in een welvarend dorp in Noordholland Te bevragen adres Ilollandsche Spaar-dépo»ito en Commissiebank, Koningsweg 4, Alkmaar. Br. fr. Letter D. A. 421. Alg. Adv.-bur. D. IJ. AL- TA, Amsterdam. bereid met kokende melk, geeft l>tl dezse koude de <i Iieerlyktden Winter drank, M H ltlj O HE. ot meer tegelijk 5 ct. per HE. lager. Allen franco tliniu te Alkmaar eu verkrijg baar bij T E E JE F O O W No. 23. m at STAD CHARK0W 5 pCt. Vinnin Mnngnlnosiiniln vaeno. De Sanguinose wordt met groot succes toege past in gevallen van bloedarmoede, groote zwakte, algeheele uitputtingbij slapeloosheid, lusteloos heid, gebrek aan eetlust, aan kracht en energie. Bij algeheele uitputting, bij heistellenden na de iufluenza, typheuso koortseD en dergelijke onder mijnende krankh-den. Bij zenuwzwakken, over- vermoeide, overwerkte personen deed de 8an- gniuoae wondere". Dat komt omdat de Sanguinose zuiver plant aardig is omdat de zwakste gestellen haar ver- I dragen; omdat zij gemakkelijk in het organisme opgenomen wordt. De Sanguinose herstelt en verrijkt het bloed maakt het gezond en krachtig en grijpt daar- door met vaste hand in de oorzaak van vele kwalen, die in schijn zeer verschillend zijn. Neem .or de proef van, en gij zult er spoedig de goede uitwerking van ervaren maar wacht E voor namaak I Te verkrijgen bij de meeste apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co., Den Haag. Den Haag, De Riemerstr. 2c 4. Te Alkmaar bijNIEROP SLOTHOUBER, I firma SCHOUTEN Co., ANSINGH en MES MAN, Apothekers Ileiloo bij G. JONGEJAN Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFF Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuid-Schar- I woude G. LUITING; Winkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS Avenhorn A. BELSAnna Paulowna H. DEN ENGELSCHENOudkarspel H. HART, J. TIMMERMANSt. Pancras R. PLOEGERWarmenhuizen P. BAKKUM PAS TOOR. Aanbevelend TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Adres boekh. W. NEDERKOORN, Schoutenstr., ALKMAAR, letter B. 73. rustig en stofvrij, gelegen op het ZUTDEN, met ruim uitzicht. BENEDEN 2 ineenloopende Kamers, Keuken, Bij keuken en Kelder. BOVENRuime Zolder met 2 Kamers. Te bevragen bij den Heer P. BROUWER. Te KOEDIJK (N.-H.), bevolking 1551 zielen, komt in den zomer 1912 v a c a 11 I de betrek king vau OEMEE1KTE-UEMEE8HEEK. De te genwoordige titularis geniet een bezoldiging van f 1000 's jaars. Inlichtingen worden verstrekt door en sollicitatie stukken ingewacht bij den Burgemeester. Brieven te adresseeren aan hot Hoofdkantoor, Kor- tenaerkade No. 2 te 's-Gravenhage. Te bevragen bij C. DE RUITER, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68. Fr. Jbr. te zenden onder motto „Groentenzaak" aan J. A. VAN KETEL, Boekdrukker, Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3