De Lange de Moraaz, Huishoudelijk - - - - Gereedschap. „ALKMAAR-PACKET" Goedkoope Meubelhois „Het Roode Bord" Wring- en Mangelmachines. AANBESTEDING LIEFDESOFFER de MM. MLM, Hoflttil 8. N. V. Het Voor ALKMAAR iljn tij Ttrkrijgbaar bij Verhuring by inschrijving J« van dei* Veen, Alkmaar—-Amsterdam v v. WASCHPERSEN. Werktuigen en Gereedschappen, dijk. Alk rnnap. Dijk. FEUILLETON. te Hiddeiburg UIT DE HAND TE KOOP: 23 OONSCHJIPEN, zesjarig bruine MERRIE J. van de** Veen, Verhuring bij inschrijving, i. wan der', Veen, S fc> 05 a N.V. HET LANDBOUW HUIS. Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. 3 daagtehe retoyi*». \ecVere Stokpaardjes - Lelieimelk - Zeep De Algemeene-Maatschappij P. fi/IESSELAAS te Alkmaar. Notaris te Alkmaar, Notaiis te Alkmaar, Notaris te Alkmaar, Oh Q 0h O Oh Oh O AJL.K.MAAR., SS48-79, Magazijn van Veovoederwerktuigen alsLynkoekbrekers, Stroo en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. C entrifuge voor melkonderzoek, Futyrometers, Gummistoppen enz. Aanbevelend, GRONDIG en BILLIJK ONDERWIJS op: VioolMandoline, Fluit, Clarinet, enz. Ie KAJUIT 70 Cent. 2e 45 Eigen werkplaatsen, Meubelmakerij en Stoffee^derij. Vrasgt Prijscouranten Mep w. b'JmLwHb tot beleenon «k naiikoopeu van met vruchtgebruik ot periodieke uit veeringen beluste waatdtn geelt 4J/a pandbrieven "uit.VJn stukken van I lUtlü. f 5üU.— en f 1UU.—tegen den koert van t 1(Xh/4 oiQ.- g zal in 1912 wederom dikwijls plaats hebben N.V, BOUWSTOFFEN voorheen Kantoor Oudegracht '265. Telefoou 189. Correspondenten van de Utrechtsche Algemecne Brandwaarborg- ]*IaatHoliappiJ, verzekeren tegen ItRAXDKGIIAIIlL ten verzoeke van mej. de wed. K. JONKER te Krab bendam, gein. Warmenhuizen. Van: 1. Perceel uitmuntend WEILAND om als bouw land te worden gebruikt te Krabbendam, gem. War menhuizen, genaamd „de Spekweid," ged. groot 24 snoes, 21 snees, 25% snees en 31 snees. 2. Perceel uitmuntend BOUWLAND aldaar, ge naamd „de Rietweide," ged. groot 18 snees, 18% snees, löVz snees, 21 snees en 22 snees. Voor den tijd van 5 jaren, vanaf 25 Dec. 1911 25 Dee. 1910. De inschrijving moet geschieden voor 25 Januari a.s. Inschrijvingsbilletten met verdere inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris P. J LAITR- MAN te Sehoorldam. is voornemens op MAAND AO 29 JANUARI 1912, des avonds 6 uur, in het. koffiehuis „Prins Maurits" te MEUWE-N7EDORP, in het openbaar te verkoo- pen: HUIS- ERF, BOUW- en WEILAND in den Kost- verlorenpolder te A ieuwe-Niedorp, samen groot 2 hec taren, 44 aren, 10 centiaren. Eigenaar de heer A. BLAAUBOER Cz. te Nieuwe- Niedorp. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris aan de Oudegracht 291. is voornemens op DONDERDAG 8 FEBRUARI 1912, cks namiddags 1 uur, in do landbouwsocieteit „Ceres" te SCHAQEN, in het openbaar te verkoo- pen: 2 perceelen WEILAND te Schagen, aan den Keins en den Losschoterweg, kadaster Sectie B nummers 4, groot 1 hectare, 49 aren, 70 centiaren en 3 groot 85 aren, 10 centiaren. In huur tot Kerstmis 1912 bij den heer O Mooij voor 200. 2 perceelen WEILAND te Barsingerhorn aan den Hoog-Bierenwg en de Vaartsloot, kadaster Sectie D nummers 258, groot 1 hectare, 54 aren, 90 centiaren an 259, groot 1 hectare, 32 aren, 40 centiaren. In huur tot Kerstmis 1912 bij den heer P Vries voor 287.40. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge- noemden notaris aan, de Oudegraeht 291. is voornemens ten verzoeke van den heer CORNELIS BLOM, landman te Ursem, voor den tijd van 3 of 5 jaren, ^ter keuze van den inschrijver, ingaande voor de landerijen-direct en voor huis, erf en boomgaard met 1 Mei 1912, bij inschrijving te verhuren: de door den eigenaar thans gebruikt wordende plaats in de gemeente Ursem, bestaande uit HUISMANS WONING, SCHUUR, BOOMGAARD en WEI LAND, ter grootte van 20.34.82 H.A. De mschrijyingsbiljetten, met opgave van borgen of verbintenis tot vooruitbetaling van huurpennin gen, worden ingewacht tot uiterlijk 1 Februari 1912, des voormiddags 11 uur, ten kantore van genoemden notaris, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt door den eigenaar en door den notaris, die beiden in het bezit zijn van een exemplaar der verhuringsconditieën. De Echte Pathé FONOGRAAF zingt zon77r naald, met of zonder hoorn, en de nieuwste opnamen, Muziek- en Zangplaten vanaf f 1.— te hoo- r-.el?„en. z'ea aan ^eü »Alkmaar8che Naaimachinehan del A HILDERING, Hekelstraat. Alkmaar. Prijs couranten gratis op aanvraag. Telef. 236. Ook op gerrakkeljjke betaalcondities verkiijgbaar. a Oh (3 i—i door ff. A MAAS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschcol Sp»#r»tr»at 58. Van ALKMAAR 8.ÏO3.30, 6.onr Van ASfSTERDAM 6.3©. 0.30, 3,15, 4.- Ii Alleen op Zondag. is het grootste en meest gewenschte adres voor Alk maar en Omstreken. Solied werk. Billijke prijzen- Aaulierelend Damt van Bergmann Co., RadebeHl-Dresden Fabrieksmerk.Stokpaardjes" alleen echt in rood-geele (hollandsche) verpakking a 50 cents per stuk verkrijgbaar bij: LEO BIJLOOS, Coiffeur, LangestraatJ. SCHOU TEN Co., Huigbrouwerstraat, Alkmaar. Ohmstede VAN DIVERSE Diploma N. T. V. - GEESTER SING EL E 32. - beveelt zich aan tot het geven van PIAJ O-ONDER WIJS. Fijnste delicatesse /r^„ 7i\ K"ra" )oo brood, hesch..., R*"°r'1 Yiuiver.J op brood, beschuit 1 en gebak. BUS f f.50 r abri kade Cacaotabriek Alcmaria J. C. BAAN t. T ALKKAAS. doo» RUDOLF STKATZ. o 1*1 Na den eersten schrik steeg er een plotselinge woe de bij hem op. Wat hadden die twee elkaar mee te dcelen, achter zijn rug omi Deze omgang was gewoon bespottelijk, onzinnig! Hij nam den hrief weer op hij bekommerde zich anders nooit over Otti's corres pondentie - maar hij had toch ongetwijfeld het recht, juist dezen brief te openen. Na een korte aarzeling brak hij hem open en las: „Zeer geachte Mevrouw! He brief van de oude mevrouw Gisbert, waarover wij laiatst spraken, is mij uit Neetzow opgezonden. Ik begrijp hieruit, dat mij niet toegestaan wordt. Karla, tijdens haar verblijf te Berlijn, te zien. Ik vind dit besluit zeer hard vooreerst, omdat het ab soluut niet bepaald is, hoelang dit verblijf duren zal, maar vooral, omdat het kind ziek is en dus meer dan ooit aan de nabijheid van haar moeder behoefte zal hebben. Daar het kind bij u is,, dacht ik, dat deze harde maatregel ook van u uitgaat. Maar het toeval heeft gewild, dat wij elkaar persoonlijk hebben leeren kennen; daarom wend ik mij tot u met het verzoek, mij in de gelegenheid te stellen, mijn dochter van tijd tot tijd in mijn woning op de Lützowplatz te ontvan gen. Ik vraag het aan u en niet aan uw echtgenoot, omdat u, die zelf moeder zijt, beter dan hij begrijpen kunt, hoe een moeder daaronder lijden moet. Daarom, laat. uiijn verzoek niet tevergeefs zijn! In afwachting van uw gunstig antwoord verblijf ik, Hoogachtend, VERA VON VOGT," Kapitein Oisbert zat langen tijd met den brief 'van zijn gewezen vrouw in de hand en peinsde. Eindelijk deed hij hem in een enveloppe en stuurde hem naar Worms, naar Otti, met een paar woordjes: ,,De in houd is tot jou gericht. Beslis jij dus!" Onmiddellijk kwam antwoord. Het omvatte weer era's schrijven en daaronder had Otti met haar peu terig kostschoolmeisjeshandje gekrabbeld: „Lievo GeorgDat gaat mij niets aanDaar be moei ik mij ook niet mee, het is jou kindDus is het een kwestie tusschen jon en haar. Doe, wat je goed dunkt, dan is het mij ook best. öegroet, OTTI. I'.S. Papa is het ook niet mij eens. Ik heb er met hem over gesproken." Natuurlijk PapaGisbert gevoelde weer den ouden afkeer voor zijn knappen jeugdigen schoonva- ler. Maar raad kreeg hij niet, dus moest- hij nu zelf handelen. Dit besluit viel hem zwaar. Eindelijk zette{ nij zich neer en schreef. Hij sprak Vera niet- aan,i maar begon den brief met haar adres. „Mevrouw Vera von Vogt te Berlijn." En daaronder: ,.I)e, in uw schrijven uitgesproken wensch, Karla tijdens haar verblijf in Berlijn te zien, kan tot mijn groot leedwezen niet worden ingewilligd. Dit gaat niet van mijn vrouw uit, die in deze aangelegenheid geheel buiten kwestie wenscht te blijven, maar omdat ik het raadzaam vind, het kind voor mogelijke onaan genaamheden met moeder en stiefmoeder te vrijwa ren. en het niet op gedachten en vragen te brengen, die haar pas op lateren leeftijd beantwoord kunnen worden. Is Karla weer thuis bij haar grootmoeder, Z"oo staat natuurlijk niets de vroegere gewoonte, van het brengen van geregelde bezoeken in den weg." Werktuigelijk zei te hij er zijn naam onder. Hij was zoo zenuwachtig, dat zijn handen beefden onder het dichtmaken van de enveloppe. Nu was het gebeurd Van belang is het dan voor heeren inschrijver» om de laagste prijzen voor de benoodigde steen, pannen, tegels, buizen, grint, zand, portlandcement enz. te ont- I vangendaarom vrage men steeds prijsopgave aan d» die in begin Februari kunnen lammeren. Ook een TE KOOP, bij C. OVER Cz., Verlaat, Oude Niedorp. en de zaak tot een einde gebracht. Maar den volgenden middag vertelde Karla, stra lend van vreugde hem, dat, toen zij 's morgens met het dienstmeisje bij den professor vandaan was ge komen, zij vpor het huis mama was tegengekomen, die haar gekust en lang met haar had gebabbeld. En kort daarna kwam er een brief van Vera von Vogt. „Den Weled.gestr. Heer Kapitein Georg Gisbert, Berlijn. „Zien zal ik Karla, mot of zonder toestemming! Ik houd het anders niet uit, zij ziek in Berlijn en ik in haar nabijheid! Stuurt men mij haar niet, zoo zal ik haar op een andere manier tiachten te ontmoeten, met het natuurlijk recht van een moeder, die weten wil, hoe het haar kind gaat. Welke onaangenaamheden tegenover de dienstboden of moeilijkheden voor Karla ilaaruit zullen voortvloeien, is niet mijn schuld, doch het logische gevolg van het. afwijzen van mijn ver zoek." Kapitein Gisbert stond op, toen hij dit schrijven ge lezen had en verfrommelde het tot een bal in zijn hand. Ilij gevoelde zich machteloos. Ontmoetingen tusschen de moeder en het kind, dat op bevel van den dokter bijna den gelieelen dag in de buitenlucht in den Tiergarten was, kon hij onmogelijk voorkomen, daar Otti in Worms zat en hij steeds door den dienst verhinderd was, met Karla mee te gaan. En hij schrok terug voor een voortzetting van de briefwisseling. Ve ra liet hem niet met rust. Steeds sponnen zich nieu we draden om hen beiden heen en hij zou zijn oo-gen moeten sluiten en zijn vingers in zijn ooren stoppen, om niets meer van haar te zien of te hooren. Zoo zette hij zich op een Donderdagavond neer en schreef haastig, evenals den vorigen keer zonder aan hef, eenige zinnen op een briefkaart. „Karla zal a.s. Maandag om vier uur door het meis je naar huis op de Lützowplatz worden gebracht. Mijn verzoek is, haar uiterlijk zeven uur weer naar huis te sturen I P.S, Karla, mag njjet te veel zoetigheid eten. De dokter heeft dit verboden." s Maandags was Vera's kamer in haar pension feestelijk versierd met allerlei voorjaarsbloemen. Op de gedekte tafel stond een servies voor* de chocolade klaar. Daarnaast lag een manteltje, wat speelgoed en allerlei kleine verrassingen. Zij zelf had zich ook voor haar dochtertje opgeknapt en was geheel in 't wit gekleed. Zij was gelukkig, jong, in spanning en schikte bedrijvig hier en daar nog wat terecht en keek onderwijl naar de klok, of Karla nog niet komen kon. Trouw aan het gegeven woord, welke haar als erf deel van een oud geslacht eigen was, had zij sinds de ontvangst van den brief van haar man geen poging meer gedaan, haar kind vóór dien tijd te zien. Maar nu kon zij haar ongeduld niet langer bedwingen. Het was reeds tien minuten voor halfvijf. De jonge vrouw had last gegeven, niemand anders toe te laten, en stond nu ongerust voor het raam naar buiten te kij ken. Daar beneden lag de Lützow-platz met haar frissche, monumentale fonteinen en ontluikende hoo rnen. In de gracht dreven traag de schuiten, de men- schen spoedden zich voort in het helle voorjaarslicht, maar dat ééne kleine menschenkind, dat z ij wilde hebben, dat kwam maar niet.Het sloeg kwart voor vijven vijf uur halfzes. Eu toen een half uur later de .schemering viel, -moest zij erkennen, dat zij in haar verwachting was bedrogen. Teleurstelling en woede kampten in haar binnenste. Zij haatte haar gewezen man al sinds jaren niet meer. Nu rees het oude beeld weer bij haar op: hij stond daar weer als tegenstander, als de tegenstander van haar leven, en daarenboven als één, die ten over vloede met haar heiligste gevoelens den spot dreef. Misschien was het een soort wraak van hem, dat spe len met haar verlatenheid en haar moederlijk verlan gen! Met moeite bedwong zij haar tranen. Maar hij moest op zijn hoede zijn! Zóó zou hij haar toch waar achtig nog wel van vroeger kennen, om te weten, dat zij zich zóó niet gewonnen gaf! Hij verkoos den strijdGoed dien zou hij hebbenZij was erto» bereid. wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4