DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Cacao JDe beste voor den prijs. No 15 Honderd en veertiende jaargang 1912 DONDERDAG 18 JANUARI. VAN HOUTEN S Hondenbelasting. li 1IV N EJVLAJS 1). Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat.. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 'Z ZOO ZIET EEN BUS ER UIT. Met volle gerustheid kan aan het publiek de beoordeeling van dit fabrikaat worden over gelaten. 1 Kg. 1.50 - 0.80 /4Kg. fOA2i- Vfo - 0.18 De wijze rechter had haar den vorigen dag naar zijn vrouw gebracht, welke haar andere kleeren had aan getrokken, terwijl van de eigen kleeren eon stroopop was gemaakt, die in de donkere cel was opgehangen. De gerechtsdienaar wist niet heter, dan dat daar een doode vrouw hing en de beide mannen dachten precies hetzelfde. De jonge vrouw had van een verborgen plaatsje toen alles gehoord, wat er verder was gezegd. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN H. M. DE KONINGIN. JACHTONGELUK. R. K. VEREENIGING VOOR DEN VOLKSZANG. Rona BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen in herinnering, dat volgens de op 20 September 1882 vastgestelde verordening op de hef fing eener belasting op de honden, ieder eigenaar, be zitter of houder van een of meer aan de belasting on derworpen honden verplicht is, daarvan jaarlijks vóór 31 JANUARI ten kantore van den gemeente-ontvan ger aangifte te doen. Die aangifte geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en door den belastingschuldige on derteekend biljet, kosteloos aan dat kantoor verkrijg baar. De betaling der belasting geschiedt dadelijk bij de aangifte tegen kwitantie en afgifte van een penning, onverminderd het recht, om, zoo d© aangifte onjuist bevonden wordt, herziening te doen plaats hebben. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 18 Januari. Uit Ohina, waar thans aan het hof ontroerende too- ueelen worden afgespeeld sinds de keizerin-weduwe onder hevig snikken den prinsen heeft medegedeeld, dat de afstand noodzakelijk was, komt een eigenaar dig verhaal, dat zoowel aan een rechtspraak van Salo mo als aan het bekende Engelsche gedicht Enoch Ar den denken doet. Een Chinees, die in zijn vader land niet vooruit kom komen, stak de zee over, om in den vreemde zijn geluk te beproeven. Hij vond daar een goede betrekking, zoodat hij al heel spoedig in staat was zijn oude moeder en zijn vrouw, welke hij had achtergelaten, jaarlijks een bedrag te zenden, dat groot genoeg was om in haar beider levensonder houd te voorzien. De bemiddelaar, die het geld zou overzenden, was echter slecht genoeg om het zelf to houden. Door vlijt en zuinigheid gelukte het den ijve- rigen en spaarzamen Chinees in enkele jaren oen klein vermogen bijeentegaaren. Maar zijn moeder en zijn vrouw hoorden al dien tijd niets van hem en dachten dus, dat hij trouweloos was en haar vergeten had. De jonge vrouw verdiende door weven en naai ©n voldoende om voor beiden te zorgen, wat zij gaarne deed, daar ze veel van haar schoonmoeder hield. Een tijdlang ging dus alles goed. Na een misoogst werd evenwel alles duur, otjk begon de oude vrouw te sukke len, zoodat ze de hulp vau haar schoondochter nog meer dan anders behoefde. Dat waren slechte dagen. Nog erger werd het, toon de oude vrouw overleed en er geen geld in huis was om de begrafeniskosten te betalen, welke in China erg hoog zijn. Toen kwam er een ..raddanda angel" in «la gaalalta vau aan kuwa- lijksmakelaarster bij de jonge vrouw, van wie immers iedereen wist, dat ze door haar man verlaten was. Zij vertelde van tien. eerbaren man, die geneigd was, de knappe vrouw naar Chineesche zede een verlo vingsgeschenk te geven, opdat zij haar schoonmoeder fatsoenlijk zou kunnen begraven. Aldus gebeurde. De man verklaarde zich bovendien bereid, honderd) dagen te wachten, totdat de gebruikelijke rouw-ceremoniën waren, afgelocpen. Eerst toen kwam de jonge vrouw bij hem in huis en aan deoi Chinees in de verre lan den werd niet meer gedacht. De vrouw werd ook voor haar tweeden man een model-echtgenoote en rustig gingen eenige jaren voorbij. Totdat de eerste echtge noot, met rijkdommen beladen, terugkwam, in de hoop, met blijdschap te zullen worden ontvangen. Hoe groot was zijn verbazing, toen hij den stand van za ken vernam. Hij bezwoer zijn vrouw, na verteld te hebben, hoe de vork in den steel zat, terug te komen. Zij weigerde echter, zich beroepend op zede en wet en wees er op, dat haar tweede man haar in onaangena me omstandigheden, uit den brand' had geholpen. De tweede echtgenoot weigerde ook afstand van zijn vrouw te doen. De rechter, de handhaver van de Chineesche zede, werd er in gemoeid. Op zijn vragen antwoordde de bedroefde vrouw: „De beide mannen zijn me even lief, beide zijn beste brave menschen, die hetzelfde recht op me hebben. Daar ik echter beiden niet kan toebehooren en de oorzaak van het geschil ben, zul ik eep eind aan mijn leven muken." De rech ter liet de vrouw in een gevangeniscel brengen en verklaarde, dat hij don volgenden dag het vonnis vel len zou. Op den vastgestelden dag verschonen do beide mannen weer voor dein rechter, en. deze zond da delijk een bewaarder naar de oei, om de vrouw te ha len. Sidderend en bevend kwam de man terug en berichtte, dat de vrouw zich in de cel opgehangen had aan een bint van het raam. De beide mannen gingen toen met hem mee, wierpen een schuwen blik in de cel, herkenden beiden de vrouw en deelden dit den rechter mede. Deze zeide: „hij, die van jullie beiden de vrouw ook nu nog wil hebben, kan haar medene- men nadat hij te voren den ander een schadeloosstel ling heeft betaald." De eerste echtgenoot smeekte onmiddellijk don rechter verlof, zijn doode vrouw de laatste eer te mogen bewijzen, de tweede verklaarde droogjes, dat hij een levende vrouw had getrouwd en de doode gaarne aan den ander overliet. Nu liet de rechter een deur openen en de gewaande zelfmoorde- nares trad binnen, vloog op haar eersten man toe, vroeg hem, haar weer tot zich te nemen, daar zij zich van zijn oprechte liefde, als vroege,r, had overtuigd.. Het hereenigde paar, aldus wordt het verhaal be sloten, leefde nog vele jaren eensgezind en bad veel met de kinderen aan de graven der voorvaderen. Geuieugd nieuws. In verband met de gisteren door ons verstrekte me- dedeelingen omtrent de loopende geruchten in zake de teleurstelling eener hoopvolle verwachting in do Ko ninklijke familie, zijn we thans gelukkig in staat een meer optimistischon klank te doen hooren. Inderdaad bestond er eenige aanleiding tot het ver spreiden van de gisteren gepubliceerde geruchten, doordat Prins Hendrik nog Dinsdagavond laat onver wachts in de residentie terugkeerde, terwijl middeler wijl H. M. de Koningin-Moeder laat in den nacht naar het paleis in het Koordeinde werd geroepen, al waar zich reeds dir. Roessingh en later ook prof. Kou- wer bevonden. Reeds verscheidene dagen voelde II. M. zich minder goed. Dinsdagavond) achtte II. M.'s omgeving het raadzaam, Z. K. H. Prins Hendrik te waarschuwen, terwijl inderdaad van Dinsdag op Woensdagnacht II. M. vrij ernstig ongesteld bleek te zijn. De ongewone drukte van het af- en aanrijden, het voortdurend aanwezig zijn van H. M. de Koning in-Moeder benevens deir genoemde medici ten paleize, waren een voldoende aanleiding, dat men zich in de residentie ongerust maakte, met tot resultaat het gis teren alom met teleurstelling vernomen gerucht. Gisteravond deelde men ons echter mede, dat, al hoewel II. M. de Koningin inderdaad, zij het dan ook gelukkig niet ernstig, ongesteld is, er kans bestaat, dat men in de hoopvolle verwachting niet teleurge steld zal behoeven te worden. Prof. Kouwetr en zeer waarschijnlijk ook dr. Roessingh waren voornemens, ook dezen nacht ten paleize te verblijven. Eerst heden zal, indien zulks noodzakelijk zal blijken, een offici- eele inededeeling aangaande II. M.'s gezondheidstop- stand verschijnen. (Tel.) SABOTAGE Op vermoeden van gepleegde sabotage, heeft de in specteur van politie te Oosterbeek een onderzoek in gesteld in de Kon. Ned. Papierfabriek van den heer Kamperdijk, te Heelsum. Er is proces-verbaal opge- i maakt tegen den reeds ontslagen minderjarigen fa- i brieksarbeider Th. G. L„ die, omdat hij geen zin had in het fabrieksleven, zich tweemaal aan vorenvermeld feit moet hebben schuldig gemaakt, waardoor ernstig gevaar voor de machine was ontstaan. EINDELIJK GEVONDEN. In het begin van het vorig jaar werd de stoomtraw ler „Mini" van den heer Johan N. Klein te IJmuiden op do Noordzee aangevaren door een Russisch stoom schip, dat na de aanvaring de reis voortzette alsof er niets gebeurd was. Op de noodsignalen van de be manning van de „Mini," die in zinkenden toestand ver keerde, werd niet gelet. De trawler werd later opge merkt en op sleeptouw genomen door den stoomtraw ler „Strathdee" van de Algemeene Visscherij Maat schappij, die het vaartuig hier binnengebracht heeft. De naam van het aanvarende stoomschip was in Russisch letterschrift aangebracht, dus voor de vis- schers niet te lezen. Het eenige wat men op den spie gel meende te kunnen opmerken was het woord „Odessa." Verder had men gezien dat het schip een zwarten schoorsteen zonder merk droeg, de scheepsbooten alle geheel witgeschilderd waren en de officieren in uni form gekleed waren met een pet, die een kroontje droeg. Met deze weinige gegevens is het der reederij van de „Mini" toch mogen gelukken den naam van de aanvarende stoomboot uit te vinden en deze bleek te zijn de „Diana" van de Russian Steam Navigation and Trading Company te Odessa, die een groot aan tal schepen exploiteert. Op één dezer de „Odessa," liet de heer Klein voor korten tijd tijdens liet oponthoud te Rotterdam beslag leggen om zoodoende zekerheid voor schadevergoeding te verkrijgen. legen de Russische Maatschappij is thans een pro ces begonnen dat binnenkort te Rotterdam zal worden behandeld. EEN TREURIG ONGELUK. Gp het Brinkje bij den 's-Gravenlandschen Weg te Hilversum is gisterochtend een droevig ongeluk ge beurd. De 63-jarige B. de Leeuw, voerman in dienst van den landbouwer T. Glazemaker in de Langestraat aldaar, kwam met een z.g. gierwagen, waarvoor twee paarden, van 's-Gravelandi op den 's-Gravelaudschen weg. Bij genoemd Brinkje sloegen de paarden door een tot nu toe onbekend gebleven oorzaak op hol, waardoor De Leeuw van den wagen viel en met zijn hoofd tegen een der palen van de gasverlichting sloeg. In een apotheek binnengedragen, konden do te hulp geroepen*geneesheeren niet anders dan den dood constateeren. De ongelukkige was gehuwd. INSPECTIEREIS MINISTER COLIJN. Gisterochtend begaf de minister van Oorlog zich naar Utrécht. Het doel was een bezoek aan de infan- terie-kazerne aldaar en het bijwonen van eene oefe ning van het korps genietroepen, in 't bijzonder van het technisch gedeelte. 's Middags werden eenige forten om Utrecht be zocht. De minister vertrekt heden naar Harderwijk. EEN MEISJE GESCHAAKT. Op verzoek vaft den officier van justitie te Utrecht is op de Hoogstraat te Rotterdam aangehouden de vleeschhouwersknecht H. uit Woerden, die daar in Maart 1911 een negentienjarig meisje, E. B., schaakte. Ook het meisje is te Rotterdam opgespoord. Beiden zijn naar Utrecht getransporteerd. Te Langezwaag (Fr.) is, terwijl eenige personen op de wilde ganzenjacht waren, het geweer van een hun ner, die door de gladheid van het ijs kwam te vallen, afgegaan, waardoor de werkman A. v. d. B., uit dat dorp, het grootste gedeelte van de lading in de bee- nen kreeg. Na door dr. Brandsma uit Kortezwaag te zijn verbonden, is do getroffene, wiens toestand ernstig is, zoo spoedig mogelijk per auto naar Leeu warden vervoerd, ter verdere verpleging. KOUDE EN STRAFFEN. Op voorstel van den chef van den geneeskundigen dienst bij het garnizoen te Assen, zijn met het oog op de strenge koude, de straffen die de militairen in de strafkamers zouden moeten ondergaan, geschorst OVERREDEN. Gistermorgen werd de zeventig-jarige Gieles van Ravenstein, den spooroverweg te Ivortvoort bij 0»s passeerende, door den trein van 10 uur uit Den Bosch komend, gegrepen. De ongelukkige, die een talrijk gezin heeft, was on middellijk dood. De boomen van den overweg waren tijdig gesloten. DE WINKELSLUITING. Het comité van winkeliers, dat zich te Amsterdam gevormd hoeft ter bestrijding van de gemeentelijke verordening op het sluitingsuur, had gisteravond een vergadering belegd van winkeliers in de districten I, VII en VIII, ter bespreking van de resultaten der adresbeweging aan II. M. de Koningin. De vergade ring was druk bezocht. Da voorzitter, da haar W. Duyker», zaida in zijn openingswoord, dat een ervaring van vier maanden geleerd heeft, dat de verordening wel degelijk de klei ne neringdoenden schaadt. In de volksbuurten zijn bij tienduizenden handteekeningen verzameld; nie mand heeft getcekend zonder dat men wist wat men teekende. Aan deze adresbeweging zal de waarde dus door verdachtmaking niet ontnomen worden. Het bestuur is na uitvoerige bespreking tot de slot som gekomen, dat do „clandestiene verkoop" niet mag worden bestreden. Die clandestiene verkoop is een euvel, hetwelk noodzakelijk uit een zoo onmogelijks verordening voortspruit. De winkeliers die zich gere- gold laten bekeuren, of die „over het hekje" verkoopen, kunnen den avondverkoop niet missen; het is waarlijk niet alleen koppigheid, die hen zich doet verzetten. Do actie, van het comité is er van den beginne af op gericht geweest om de vrijheid van eerlijken handel op eigen terrein te herkrijgen. Zestigduizend handteekeningen werden reeds ver zameld, wat spr. een groot suoces noemde; de openba re meening is op de hand van de tegenstanders van sluitiogsdwang. Nooit, besloot spr. is er een wet van kracht gebleven die door het volk niet gedragen werd. In navolging van Limburg werd) onlangs in het bis dom Haarlem een vereeniging voor volkszang opge richt. De, als uitvloeisel daarvan ontstane afdeeling Amsterdam had gisteravond in de groote zaal van het Concertgebouw èen propaganda-concert georgani seerd, die uitnemend geslaagd is. De heer Landy zette in een korte, bezielende rede het doel der veree niging: het volledig eerherstel van het eertijds zoo bloeiende volkslied, uiteen. Hij schetste ons een aar dig historisch tafereel van het lied, door het volk ge zongen met een scherpe gisping van de verbastering door de laatste eeuwen heen. Een meisjes- en jongenskoor, onder loidling van den heer Hubert Cuyper^zong een twaalftal nationale liederen, terwijl een klein dameskoor een tweetal eenvoudige, onopgesmukte kerkelijke gezangen ten ge- hoore bracht. Als solisten van den avond traden op mejuffrouw Johanna van der Linde en de heer Bram van der Stap. IJS. De stoomvaart van Meppel op Holland is geheel gestremd wegens de vorst. De zeesluizen van de provincie Friesland zijn ge sloten. De scheepvaart op de rivier De Eem is gestremd. De stoombóotdienst BaarnEemnesAmsterdam ia gestaakt. Het Nbl. v. 1l N. meldt, dat in Leeuwarden een gezelschap uit Bremen aangekomen is, dat in de Friesche hoofdstad ijsvermaak zoekt. Het gezelschap heeft per schaats den afstand BremenGroningen afgelegd; verder ging het per trein naar Hardegarijp; het laatste deel werd weder over ijs afgelegd. De snelste beroepsrijders op de korte baan ba- hoeven elkaar de eerste dagen niet dwars te zitten. Vrijdag zijn er hardrijderijen om groote prijzen te Dokkum, Bolsward, Gorredijk, Mepped, Appingedam en Assen. In Friesland zijn voor deze week reeds 40 hard rijderijen aangekondigd. Op Zondag a.s. zullen te Leeuwarden de wed strijden voor amateurs om het kampioenschap van Ne derland over 500 en 1500 M. en Maandag de wedstrij den over 5000 on 10.000 M. plaats hebben. oor den Elfsteden-tocht en den -wedstrijd door Friesland, hebben reeds vijftig deelnemers, onder wie twintig personen buiten Friesland, en één dame inge schreven. Te Wildervank gingen Dinsdag de ijswedstrij- den wegens den feilen wind niet door. Van de 7 deel nemers weigerden 3 te rijden om de felle koude. De Haarlemmervaart van Sloterdijk tot Üalfweg ligt met uitzondering van eenige groote wakken dicht. Door den hevigen wind is 't ijs met een laag stofbe dekt, zoodat het zoo niet onberijdbaar, althans in 't eerst slecht te berijden zal zijn Wegens het jjs zjjn de havens van Volendam en Edam thans voor de scheepvaart gesloten, zoodat geene havenlichten meer ontstoken zullen worden. Niettegenstaande den feilen Oostenwind heeft het Zuiderzeeijs zieh in een groot gedeelte van het Hoorn- sche Hop vastgezet. Tot op grooten afstand van de kust draagt het reeds. De ijsbanen om en bij Medemblik worden reeds druk bereden. Toch is het ijs nog niet zeer betrouw haar de banen beoosten Medemblik worden vanwege den IJsbond gereed gemaakt. Wegens ijsgang is het goederenvervoer van en naar Texel gestaakt. Het jjs voor d9 kust van Texel wordt van oogen- blik tot oogenblik breeder en dringt met den sterken wind dik op elkaar. De visschers konden niet meer in zee komen. Alleen stoombooten kunnen nog de haven bereiken. Het \js van het baanvak Hoorn—Oudendijk Oosthuizen Edam, onderdeel van de baan Hoorn Amsterdam is bijzonder mooi. Bij stil weer dichtge vroren, is het goed vlak en komen weinig wakken voor. Door de goede zorgen der afdeelingen van den IJsbnnd Hollands Noorderkwartier was het riet tjjdig geschoren, zoodat de baan nu ruim is. Bij doorvrie zend weder zullen de banen spoedig geopend kunnen worden. SLACHTOFFERS VAN HET IJS. Gisternamiddag uit de school komende, is de li-jarige zoon van den landman J. Moojj, te Veld (N.- H.) door het ijs gezakt en verdronken. Onder Hennaard is het zoontje van den timmer man II. deer het ijs gasakt en verdronken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1