DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MOND- en KLAUWZEER. ¥I¥¥ë¥ï7a"Fïï." Honderd en veertiende Jaargang. 1912 V R 1j D A O 19 JANUARI. Hoe leert men Schaatsenrijden No 16 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. DE BURGEMEESTER VAN BUNSCHOTEN. MAARSC COURANT. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter nlgemeene kennis, flat heden op de gemeente-secretarie ter visie ia gelegd liet aan hen ingediende verzoek met bijlagen van W. H. BRINK MAN, aldaar, 0111 vergunning tot het oprichten van een gasmotor van 2 P. K. in het perceel Klein Nieuw- land Wijk D No. 6. "Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Woensdag 81 Januari e.k., 's-voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren beeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 17 Januari 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, ingaande 16 Januari j.l., is ingetrokken de beschikking van Z.E. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, waarbij op het vasteland van de provincie Noordhol land, alsmede op het eiland Wieringen, met betrekking tot het HOKD- en KLAUW'ZEEK bij de herkau wende dieren en de varkens, buiten toepassing werden gesteld de navolgende maatregelen lo. de Verwijdering en de afzondering van vee, dat verschijnselen van mond- en klauwzeer vertoont 2o. het onderzoek van ziek of verdacht vee 3o. het plaatsen der kenteekenen 4o. het merken van ziek of verdacht of hersteld vee 5o. de afsluiting van besmette hoeven of weiden en der naastgelegen landerijen en erven, en het ver bod van vervoer uit en naar afgesloten kringen 60. de ontsmetting 7o. het verbod van vervoer naar besmette plaatsen. Mitsdien zijn Tan boven genoemden datnm at, by bet voorkomen van mond- en klauw zeer, deze waatregeleu wederom van toe passing. Overigens worden belanghebbenden er aan herinnerd, dat behalve de hiervorengenoemde maatregelen, tiog steeds van toepassing zijn de navolgende lo. het doen van aangifte, indien zich bij een stuk vee verschijnselen van mond- en klauwzeer voor doen 2o. het doen van aangifte, indien een aan mond- en klauwzeer lijdend of van die ziekte verdacht stuk vee is gestorven 3. het doen van aangifte, indien de eigenaar zieke of verdachte dieren wenscht te slachten 4o. het verbod van vervoer van aangetast of verdacht vee, behoudens vergunning van den Burgemeester. Alkmaar, den 18 Januari 1912. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven on briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. Ie helft der maand Januari 1912. Brieven. Mej. R. van Dijk, Alkmaar. P. Briekkenhoff, Gouda. Vlaar, Hoorn. Pollen, Schoorl. Joh. Duin, Wijk aan Zee en Duin. Grootewal, Winkel. Gehr. Zwiek, Zwaag. IJmuider Straatweg, Kerkeroord. Briefkaarten. G. Nafel, Alkmaar. J. van Dijk, Alphen. H. de Wit, Amsterdam. II. C. Ilekker, Amersfoort. Mej. M. Bakker, Stavoren. J. Wutnum, Sneek. Buitenland. Jb. de Jong, Anite U. S. A. H. de Boer, Dordmund. ALKMAAR, 19 Januari. anneer men nu piet over schaatsenrijden zou spreken wanneer dan? Is het, terwijl wij hier zit ten te schrijven, niet het mooiste winterweer, dat zich denken laat? Is het geen heerlijk gezieht, die fermo jongens en meisjes vroeg in den morgen, vóór den ochtendschooltijd reeds, zich te zien oefenen in het langontbeerde genot? Want dit schaatsenrijden een genot is, vooral bij zulk een zacht weertje als heden, daarmee zullen allen, die het kennen, het wel volko men eens zijn. Het goed geleerd te hebben dat is een blijvende bron van gezond vermaak, welke telken- jare als het tenminste wintert tot op lioogen leeftijd genot kan schenken. Maar hoe leert men schaatsen rijden? De meeste menschen antwoorden op de vraag of ze schaatsenrijden: „Nu ja, ik kan zoo'n beetje meekomen, maar 'n held ben ik er niet in." Het is een soort van wandelen, met mindere of meerdere krachtsinspanning. Er zijn er, die rijden als een ge knakte lelie, met somberen blik en melancholiek zwengelende armen, anderen die houten automaten schijnen. Een goeden rijder moet men het in 't ge heel niet kunnen aanzien, dat hij kracht gebruikt en toch moet elke streek en de geheele indruk vnn het rijden iets flinks hebben. De houding van het hoofd, den romp en de armen zijn de hoofdzaak. Hoe leert, men nu goed' rijden? In zijn gezellig boekje „Winter sport" deelt de heer W. Muller hieromtrent het een en ander mede. Men geeft wel eens den raad de patiënt de schaat sen in een kamer aan te doen en de enkels te wennen, door de kamer met kleine stapjes op en neer te wan delen, doch ik weet niet, zegt hij, of dit wel goed is gezien, daar men zich allicht aan bewegingen en krachtsinspanningen gewennen gaat, die bij het rijden totaal onnoodig en zeer nadeelig voor een regelmati ge n streek zijn. Wil men een kind loeren rijden, dan lette men in de eerste plaats op het karakter en de natuur van den pupil. De natuur van een jongen ziet men onmiddellijk, zoodra hij op het ijs staat. Sommigen schuiven reeds weg voor ze (je. schaatsen nog goed! onder de voeten hebbon, schamen zich, dat ze met oom aan de hand moeten rijden en willen van geen raad weten, zoodra ze met het bekende ééne beentje van het eene paaltje naar liet eerstvolgende hekje kunnen scharrelen. De zulken loop en 's avonds kreupel van de blauwe plekken en bulten, doch verzekeren u wel honderdmaal, dat het niets is. Laat ze begaan, dat jonge Holland. Doch wilt go er een toekomstige rijder uit zien groeien, laat hem dan niet te lang achter veel grootere jongens mee rijden en telkens t'huis komen met verhalen over jongens en groote menschen, die ze „makkelijk" bij kunnen houden. Vertel ze zoo spoedig mogelijk, dut ze het „nooit" zullen leeren, begin met hen de voeten na elke streek te laten bijtrekken, en hun aantal sla gen niet te groot te maken. Leer hun, dat ze niet te veel voorover moeten rijden en het hoofd in horizon tale richting op den romp belmoren te dragen. Leer het hen af, mot Jobs geduld, dat ze niet probeeren lan gere streken te maken dan de jongens uit de hoogere klasse van hun school, zoodat ze bijna stilstaande den tweeden streek moeten beginnen met een allerleelijkst schopje, doch dat ze de oogeu in plaats van op hun eigen beenen en die van anderen een 20 meter voor zich uit op het ijs gericht houden. Hierdoor krijgen zij een vasten streek, daar ze het Ln evenwicht houden van het lichaam langzamerhand' automatisch gaan doen. Hierdoor vexvallen de verschillende goochel toeren en grimassen, die zij met armen en handen in de lucht beschrijven, wanneer zij slechts „denken," dat er kans is op vallen. Een stevige rijder behoudt zijn slaglengte even goed over stroomijs als over schollen, een stukje opgewaaide sneeuw of zand' doet hem de rug strekken en zich wat meer op de hielen balanceeren, doch hij zal zijn streek kunnen blijven be houden en meestal, ingeval hij met eene dame rijdt, deze voor vallen kunnen behoeden. Heeft iemand zich echter in zijn jonge jaren niet gewend aan „rijden met de beenen en heupen" doch aan een spookachtig geba- lanceer met de tien vingers naar alle zijden van de windstreek, dan blijft dit dikwerf nog zichtbaar, ook al is hij eên goeden hardrijder geworden. Bij onze Ilollandsche jongens, die het blokzijlen zoo dikwerf niet zonder bedrevenheid beoefenen, ziet men veelal de neiging dit te combineeren met een gewone streek en zoo ziet men honderden jongens op onze vaarten en grachten, die hun voeten na den slag niet bijhalen of ze aan het einde van den slag met een be vallig schopje eerst naar achteren en vervolgens weer met een boogje (van binnen naar buiten) naar voren brengen. Het niet bijtrekken van den. voet is een fout, die den meesten rijders eigen is. Dit schijnbaar kleine gebrek is van groot belang voor „alle" soorten van rijders. Hoe dichter men den voet onder het lichaam brengt, alvorens af te zetten a) hoe krachtiger de vol gende streek en b) hoe kleiner de onvermijdelijke kleine buitenwaartsche afwijking aan het einde van eiken slag. Er zijn echter ook jongens, wier natuur meebrengt, dat men ze niet nan hun lot overlaat, tot wie men met geduld en overreding moet spreken en ze voor te dikwerf vallen moet behoeden. Zorg vooral, dat de nieuweling schaatsen met krammetjes of een hak- schroef aandoet, dan kan het, wanneer de toornen goed gesnoerd! zijn, daaraan niet liggen. Is hij bang, afgrijselijk bang voor vallen, neem hem dan naast u met gekruiste armen of aan een stok achter u, valt hij dan, dan late men hem rustig zijn gang gaan, ter wijl men er zorg voor dirage, dat de val door een krach tig ophouden door middel van den stok in een soort van ongevaarlijk wegslieren van de patiënt overgaat. Zeg hem steeds, dat het niets is, en lach er om, als hij bedekt met sneeuw, als een witte poedel weer op de been krabbelt. Geef hem zelfvertrouwen en laat hem langzamerhand inzien, dat vallen niets beteekent, wanneer men slechts de kunst verstaat om handig neer te komen. Let er op, dat de schaatsen van uw leerling in de richting van den voet zitten, dit geeft direct veel gemak. Zorg er ook voor, dat.de nieuwe- ling goede schaatsen heeft, dus goed geslepen zonder braam, opdat hij het niet opgeve een uitspanning aan te leeren, die hem heksenwerk gelijkt om de eenvoudi ge reden, dat de „spullen niet deugen." Laat, zoo eindigt de schrijver, beginnelingen nooit achter een keukenstoel of sleedjje leeren rijden, daar zij met die voorwerpen heel gemakkelijk achterover kunnen slaan en zich levensgevaarlijk bezeeren. IT. M. DE KONINGIN. De gezondheidstoestand van II. M. de Koningin is, naar dc N. Ct. verneemt, gelukkig geenszins van dien aard', dat er reden zou zijn een officieel bulletin uit te geven. II. M. houdt zich rustig, maar bevindt zich zeer wel en verricht haar gewone dagelijksche werk zaamheden. LIJKVERBRANDING. Men bericht dat de bouw van een lijkoven op de begraafplaats Westerveld, onder Velsen, binnenkort znl worden aanbesteed. Gemengd nieuw*. In verband met de aanhangige rechtzaak contra den burgemeester van Bunschoten, hebben enkele in gezetenen eene adresbeweging op touw gezet, waarbij wordt aangedrongen op zijn ontslag. Een groot aantal inwoners echter, dat, ondanks het voorgevallene, dankbaar gestemd is voor datgene, wat de burgemeester in het belang van Bunschoten heeft, tot stand gebracht, teekent thans een adres, waarvan de strekking is het hoofd der gemeente te mogen be houden. PERSDELIOT. Door den heer mr. V. H. Rutgers, lid1 vau den Hil- versumschen gemeenteraad, is een civiele actie inge steld tegen de firma Gebr. Kiene, uitgevers van de te Hilversum verschijnende „Gooi- en Eemlander," naar aanleiding van een Nieuwjaarswensch door „Thomas- vaer en Pieternel," voorkomende in dat blad, van 30 December j.l. I11 dezen Nieuwjaarwensch komt o.a. het vqlgende voor: Pieternel: Of is het geen vermetel streven, Om zoo maar duizenden te geven Voor woningbouw, die in den raadl Alléén er door kwam met 't gepraat Van iemand, die als adVocaat Met dezen bouw zeer was gebaat? Thomaesvaer: Bedoelt gij Rutgers, beste vrouw? 't Is waar, ik hoorde, dat deez' bouw Hem wel' wat eieren zou leggen, Maar dit wil daarom nog niet zeggen Dat hij zijn plicht als lid des raads Verzaakt voor die eens advocaat®! De heer Rutgers acht zich door deze coupletten in zijn eer en goeden naam aangetast en eischt eene schadevergoeding van 1000, welk bedrag hij in dien de rechter hem dit toewijst zal storten in de kas van de Arbeidersbouwvereeniging „Hilversum." Ter toelichting diene, dat de gemeenteraad van Hilversum in 1911 aan genoemde vereeniging een aanzienlijk voorschot verstrekte voor den bouw van een aantal arbeiderswoningen. De heer Rutgers ver leende zijn bijstand bij de oprichting der vereeniging en treedt als rechtskundig adviseur er van op. VERGADERING HOOFDBESTUUR MIDDEN STANDSBOND. I11 de Woensdagmiddag te Amsterdam, in 't Ameri can-Hotel onder voorzitterschap van den heer Meuw- sen, gehouden vergadering van het hoofdbestuur van den Middenstandsbond, werden tot leden van den bond toegelaten, de Vereeniging van Handelaren in Buitenlandsch Meel en dé Vereeniging van Winke liers in Koloniale Waren „Insulinde", beide te Am sterdam. Hierna werd op voorstel van het dagelijksch bestuur met algemeene stemmen besloten, uit liet fonds der Middenstandstentoonstelling een bedrag van 204 toe te kennen aan de permanente vaktentoonstelling, in te richten door den Nederlandschen Molenaarsbond, in het station voor bakkerij en maalderij te Wagenin- gen. Hierna kwam aan de orde: de plaats te bepalen waar het congres van den Middenstand dit jaar zal worden gehouden. Op voorstel van het dagelijksch bestuur werd met algemeene stemmen besloten, het negende congres, te doen plaats vinden op 10 en 11 Juli e.k. te Deventer, en do Deventer Ilandelsvereeniging op haar verzoek te belasten met de inrichting van dit congres. Als onderwerpen, welke op dit congres zullen be handeld1 worden, besloot het bestuur aan de orde te stellen de beantwoording der vraag: Is publiekrechtelijke vertegenwoordiging van <{en Middenstand gewenscht of noodig; en hij toestem mende beantwoording: I. Moet deze vertegenwoordi ging bestuursbevoegdheden bezitten? II, of, moet zij zuiver adviseerend zijn?- En als tweede onderwerp: Worden de belangen van de crediteuren bij faillisle- menten door de wetgeving voldoende gewaarborgd? Voor beide onderwerpen zullen verschillende heeivn zonden Alsnu kwam aan de orde het schrijven van een drie tal vereenigingen, te zamen vijf stemmen uitbrengen de, inhoudende de mededeeling, dat zij, naar aanlei ding van het besluit op de buitengewone vergadering van den bond te Utrecht genomen, bedanken voor hét lidmaatschap van den bond. Uit de toelichting van dit besluit blijkt, dat deze drie vereenigingen van óór deel waren, dat de statuten door het bestuur niet wfe- ren nagevolgd, aangezien deze een behandeling dtr Tariefwet zouden verbieden. Voorts was mede ean aanleiding tot deze afscheiding gevonden in een be weerde beleediging van de godsdienstige overtuiging van deze bij den bond aangesloten vereeniging. Naar aanleiding van deze beweringen werd door het bestuur met algemeene stemmen geconstateerd, dat deze beide beweringen bezijden de waarheid waren, daar geen enkel oogenblik de godsdienst, van welke vereeniging ook, is besproken. Integendeel verklaar den alle bestuursleden, die tot het einde toe de be wuste vergadering te Utrecht hadden bijgewoond, ddt deze bewering geheel uit de lucht gegrepen was. Wat de houding van het hondsbos tuur in de verga- dering te Utrecht betreft, blijkt, dat de agenda, opge maakt door den secretaris en voor accoord1 geteekend door den voorzitter, voor deze buitengewone vergade ring niet volledig het onderwerp voor de vergadering bevatte, en daardoor waarschijnlijk oen misverstand omtrent de statuten ontstaan is. Dc heeren Meuwsen en Nieuwanhuizen deelen mede, dat de weinige tijd tot voorbereiden en uitschrijven der betreffende buitengewone vergadering, oorzaak was, dat de onjuiste omschrijving op de agenda ver scheen. Nadat met algemeene stemmen geconstateerd was, dat de statuten van den hond, op geenerlei wijze waren overtreden, en hoegenaamd niets geschied is, dat ge rechtvaardigde aanleiding zou kunnen geven, tot af scheiding van een der vereenigingen, werd besloten hot federatieve karakter van den Middenstandsbond niet te veranderen. Hierna werd1 aan het dag. bestuur opgedragen te onderzoeken, of het onlangs gevoerde proces in zake dc Merkonwet, tot in do hoogste instantie zal worden voortgezet, omdat het waarschijnlijk is, dat deze voor den middenstand zoo belangrijke aangelegenheid ten spoedigste de noodige zekerheid omtrent een geldende jurisprudentie moet blijken. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal be handeld worden een voorstel om in 1914 in 's-Graven- liage ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der 's-Gravenhaagsche Wirikelvereeniging het bondscon- gres te doen houden. DE ZONJ1AGS-ETIQUETTEN. Naar de „N. Haarl. Ct." verneemt, is op telegra phic de verdere verkoop der „Zondags-etiquetten" van gisteren af reeds verboden. IN ZEE GEDREVEN. De open boot, waarin de twee personen uit Zricli (Fr.) Ynse Bergsma en Douwe de Vries genaamd, in. de Zuiderzee zijn afgedreven, is gisteren door da sleepboot „Greta" van S. ten Bokkel Hunink vol wa ter gevonden. De opvarenden zijn vrij zeker verdron ken. WINKELSLUITING. Voor eenigen tijd werd door de algemeene midden- sta ndsvoreenigiug te Bussum een referendum uitge schreven in zake verplichte winkelsluiting, bij gemeen telijke verordening to regelen in den geest van Am sterdam. Van de 270 verzonden vragenlijsten zijn er 181 ingekomen. Er verklaarden zicfh 104 winkeliers voor een gemeentelijke verordening op de winkelslui ting; 60 waren er tegen en 17 waren onverschillig of voorwaardelijke voorstanders. EEN MOORD ONTDEKT Iti December 1898 is op geheimzinnige wijze ver dwenen zekere L. S. v. d'. G., kaashandelaar te Giesen Nieuwkerk (Z.-IL), die voor zaken op reis was ge gaan naar Rotterdam en onderweg een belangrijke som gelds moet hebben geïnd. Te Oostendam is men zijn spoor bijster geraakt. In de rivier aldaar is lan gen tijd gedregd, maar noch dit, noch alle verdere na sporingen om zijn lijk te vinden (waarop eeno beloo ning was gesteld), hebben iets opgeleverd. Alleen werd nu eenige jaren geleden te Oostendam uit een mesthoop een zilveren tabaksdoos opgegraven, welke aan den vermiste had toebehoord. Thans doet op eens het gerucht de ronde, dat op Nieuwjaarsdag te Rotterdam in een twist een jongen in dronkenschap zijn vader met wien hij handge- m'een was geraakt zou hebben toegevoegd: „Zou je mij ook willen vermoorden, zooals 13 jaren geleden dien jood?" EEN BIJDRAGE. In een kerkelijk blad vindt het Vaderland onder wijk III (wijkgebouw Zuid-Binnensingel, den Haag) het volgende vermeld: In hartelijken dank ontvangen0.25 van S., als bijdrage voor den door den heer Boele van Hens- broek niet betaalden hoofdelijken omslag." De bijdrage heeft betrekking op het arrest van den Hoogen Raad, waarbij de heer Boele van Hensbroek in het gelijk werd gesteld ten opzichte van zijn weige ring om als gedoopt lidmaat den kerkelijken hoofde lijken omslag te betalen. BLOEMBOLLEN. Door de ingevallen vorst hebben de bloembollenkwee kers in Haarlem's omstreken hunne velden, die reeds gedeeltelijk van riet ontdaan waren, opnieuw moeten bedekken. EEN VOLHOUDEND ZWEMMER. De 18-jarige Geert van der Mark, uit Bellingwolde (Gr.), leerling der 4e klasse van de Rijks-Daguor- maalschool te Winschoten, gaat nog steeds voort da gelijks te zwommen. Nu de Westerwoldsche Aa, waarin hij geregeld zwemt, met een ijsvloer is bedekt, gaat hij er een bijt kappen om open water te krijgen, waarin hij telkens een 5 minuten achtereen verblijft. WERK VAN EEN ONTOEREKENBARE? Men meldt uit Breukelen (Nijenrode) Woensdagmiddag omstreeks 5 uur hield een auto stil bij het hotel „Het State Wapen," eigenaar G. J. van Steeden, alhier. De chauffeur verzocht te mogen stallen, doch daar de eigenaar van het hotel hem voor niet recht snik hield, weigerde deze aan het verzoek te voldoen. De chauffeur ging toen op zijn manier aan het repareeren en wel zoo, dat de auto in brand geraakte. Met zand en water trachtte men het vuur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1