WAlTOTrüWsT ALGEMEENE NEDERLANDSOHE TYPOGRA FENBOND. te blusschen, wat echter niet gelukte. Do brandweer beeft toen het brandend voertuig met lange haken op straat gehanld, waar alles, wat er brandbaar aan was. door de vlammen werd verteerd. Dat dit ongeval vele inwoners van het dorp op de been bracht, behoeft nauwelijks gezegd. TEHUIS VOOR PROTEST ANTSCIIE SOL DATEN. Van Protestsntsche zijde is het benoodigde geld in gezameld voor een tehuis voor Protestantsche solda ten te Venlo. Dit tehuis zal IV2 jaar lang gevestigd zijn te Venlo en vervolgens na het betrekken van de nieuwe kazerne te Blerick, naar de overzijde van de Maas worden verplaatst. SLACHTOFFERS VAN IIET IJS. Woensdagavond zijn te Sappemeer twee volwas sen meisjes, dochters van Jansen, aldaar en Baarden hof, te Boger-Compagnie, in een wak gelcopen en verdronken. Een jong boerenknechtje, zoon van den timmer man H. te Spijk onder Hennaard, ging Dinsdagmid dag op weg om zijn schoenen bij zijn ouders te halen. Toen de jongen wat lang wegbleef, ging men uit om hem te zoeken, met het resultaat, dat de knaap leven loos uit een pas dichtgevroren wak in de Leeuwarder- trekvaart werd opgehaald'. Onder de spoorbrug bij Kuikhorne onder Zwaag- westeinde is de 24-jarige G. de Jong door het ijs ge zakt en verdronken. FRITS KOOLHOVEN. Frits Koolhoven is, naar „De Fiets" bericht, vol groote vliegplanuen voor den komenden zomer. Hij heeft op do Engelsche fabriek, waar hij werkzaam is, een stabilisator geconstrueerd, waarin hij alle ver trouwen meent te mogen stellen, en zal, zoodra het wat warmer wordt, zich ernstig gaan trainen voor de groote wedvluchten, die dit jaar gehouden worden. Zijn vast voornemen is, te toonen, dat hij vliegen durft en vliegen kan. IJS. In Friesland woedde gisteren een felle sneeuw storm uit het Oosten. De Zaan ligt geheel dicht. De booten houden echter een slop open. De stoombootdiensten Alkmaar -—Zaandam, ZaandamAmsterdam en Zaandam Haarlem worden nog onderhouden. De Gouwzee is onveranderd; de ijsdikte bedraagt 15 centimeters. Tot. halfweg Marken loopen jagers over. De buitenwateren bij Halfweg zijn grootendeels met grondijs diehtgeloopen. De Ringvaart om den Haarlemmermeer-polder en de trekvaarten tusschen Amsterdam en Haarlem hebben verscheiden groote open plaatsen en talrijke wakken. De scheepvaart op het Noord-Willemskanaal en de Ilrentsche Hoofdvaart is ten gevolge van de stren ge vorst der laatste dagen gestremd'. Terwijl er Zon dag nog geen ijs was te bespeuren, vermaakt zich thans een talrijk publiek met schaatsenrijden op de kanalen. Zoover het oog reikt ontwaart men bij Terschel ling niets dan ijs. De postboot kan niet varen; de dienst wordt waargenomen door de sehroefboot „Ju liana." De uitlegger-loodskotter en de afhaler, zijn binnengebracht. Een blazer is in het Scheurzak in gevroren. De bemanning heeft zich over het ijs ge red. Vogels vallen dood' van de kou. Hot water in de haven staat ruim drie meter onder volzee. De gewone scheepvaart is in het Zuiderlijk deel van Noord-Holland gestremd. In de richting van den Ketel is vanaf Urk een vaartuig ontdekt, dat schijnbaar verlaten was. Het is een Volendammer botter. De Ilavelaar zit achter de ijsduinen voor den havenmond. De zee is overdekt met ijs. Groote ijsvelden hebben zich langs de kust bij Enkhuizen vastgezet. De haven- en geleidevuren zijn gebluseht. De lichtboeien zijn uit zee gehaald. De ijsclub te Barsingerhorn maakte zich gisteren gereed het stof te verwijderen van de banen, die he den in alle richtingen sterk genoeg zullen zijn, bij aanhoudende vorst. Het ijs in de slooten te Enkhuizen is hard en mooi, maar ten gevolge van den krachtigen wind zijn overal groote wakken. De ijsbaan te Haarlem is gisteren geopend. Door de plotseling ingevallen vorst- is er reeds veel ijs in het Groot-Noordhollandsch Kanaal, meldt men uit West-Graftdijk. Door den hevigen wind is nog een groot gedeelte open, doch op stille plaatsen achter de dorpen en op de hoeken zet het ijs zich vast. Het bestuur van den Nederlandschen Schaatsen- rijdersbond heeft gisteren alle deelnemers aan de na tionale hardrijderij van amateurs te Winschoten op j.l. Dinsdag als amateur gedisqualifieeerd voor zoo- Terre daarop aanspraak kon worden gemankt. De strenge, koude heeft, zeer veel wilde eenden naar de Texelsche kusit gevoerd. In sommige een denkooien worden soms 200 stuks op één dag gevan gen. De Friesche elf-stedentocht zal door de vele wak ken, die er nog zijn, voorloopig uitgesteld worden tot Dinsdag 23 Januari. Sinds Zaterdag is Schiermonnikoog van don vas ten wal afgesloten. UIT ST. BANCRAS. Verhuring van 2 perceclcn bouwland van do Dia conie der Ned. Herv. Gemeente alhier: Pero. I, groot IOV2 snees, aan de Achtervaart, huur der R. Zeegers, voor 3.30 per snees; pere. II, groot 12Vk snees, aan de Demsloot, huurder D. Hartman, voor 3.30 per snees. UIT BROEK GP LANGENDIJK. Het „Dameskoor" gaf Donderdagavond hare elfde jaarlijksche uitvoering voor leden en begunstigers, onder leiding van den heer Zaal, in het lokaal van den heer Kuiper, alhier. Het programma bevatte een 16-tal nummers, meest eenvoudige, lieve liedjes, welke uitstekend' werden ge zongen en de krachten dan ook niet te boven gingen. Voor afwisseling werd gezorgd door eenige voordrach ten door do dames-leden, welke zeer in den smaak vio len. Het was een. gezellige avond. DE VEERBOOT STAVOREN —ENKHUIZEN. Een der veerhooten StavorenEnkhuizen, de Fries land, kapitein de heer Klein, is Woensdag tengevolge van het zeldzaam lage water bij het Vrouwenzand voor Stavoren aan den grond geraakt. Aan boord be vonden zich 20 personen, waaronder 2 schippers knechts, die door den kapitein waren meegenomen, hoewel het geen dienstreis was. Gevaar was er niet, er was voldoende voedsel aan boord, maar pogingen om met de pont of een stoomboot de boot te naderen mislukten. Vanmorgen om half tien is de Friesland echter weer los geraakt en met eigen kracht do haven binnengestoomd. KORTE BERICHTEN. Te Voorschoten is opgericht een R.-Katholieke eierenveiling. los van de aldaar sedert eenige jaren beslaande algomeene eierenveiling van de V. P. N. Ta Maastricht is een vliegmachine-fabriek op gericht. Voor het nemen van vliegoefeningen heeft men zich van het oefeningsterrein St. Pietersberg verzekerd. Bij de verkiezing van gemachtigden in het kies college der Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen, zijn gekozen alle 40 candidaten van de kiesvereeni- ging „Evangelie en Belijdenis" (rechte.). Hare candi daten verkregen 223 tot 250 stemmen bij eene vol strekte meerderheid van 219 stemmen, terwijl de can didaten vair de kiesvereeniging „Wet en Evangelie" (eonfessioneele) 171 tot 203 stemmen bereikten. Terwijl een der firmanten op de stoomhoutzage- rij van de firma Oorlemans ea Zonen te Vrijhoeve Cappel gistermorgen naar het zagen stond te kijken, sprong plotseling de eylinderzaag, met het gevolgd, dat de heer Oerlemans deze en een blok hout tegen liet hoofd kreeg. Hij werd bewusteloos opgenomen. Zijn toestand is niet zonder gevaar. EVANGELISCHE UNIE. Het Bestuur der Vereenigiug van Vrijzinnige Her vormden verzoekt ons te willen mededeelen, dat a.s. Zondag, 21 dezer, 's avonds te 7 uur, in de Groote kerk, eene godsdienstige bijeenkomst zal worden ge houden en dat als spreker hoopt op te treden de Wel- Eerw. heer Ds. A. Rutgers van der Loeff van Haar lem. INDUSTRIE-ONDERWIJ S. Men verzoekt ons het volgende op te uemen: lu de Januari-aflevering van het Maandschrift „de Vrouw en haar huis" komt een artikel voor van do Redactrice, Mej Elis. M. Rogge, getiteld „Industrie scholen voor Meisjes." Allereerst behandelt de schrijf ster twee boekjes, beide behandelend hetzelfde onder werp, n.l.: „het vakonderwijs onzer meisjes." Beide boekjes zijn waard1 met belangstelling gelezen te wor den, al kan Mej. Rogge ook in sommige punten niet met de schrijfsters meegaan. Zoo wordt iu bet eene boekje, geschreven door Mej. Joh. W. A. Naber, be weerd, dat alle vakscholen toegankelijk behoorden te zijn voor jongens en meisjes, zonder welke bepaling geen subsidie moest worden toegekend. Mej. Rogge ziet het belang en nut van onbeperkte coëducatie niet in. Het andere werkje, geschreven door Mej. A. Polak had, meent de schrijfster, meer objectief behandeld kunnen worden, geheel onpartij dig en vrij van het op den voorgrond stellen van eigen inzichten. Bovendien heeft Mej. Polak de zaak te veel van den maatschappelijken kant beschouwd, hoe veel meisjes n.l. een bestaan vinden door het geleerde op de school. Volgens Mej. Rogge dient er ook wel degelijk te .worden gelet op het werk der verschillende scholen, dat op zoo menige tentoonstelling te zien is, zij het dan ook niet in beslist maatschappelijke positie te pas gebracht. De wensch van Mej. Rogge is nu, iets te vertellen van sommige industriescholen, om te doen zien, dat deze inrichtingen wel degelijk recht van bestaan hebben en evéngoed als huishoudscholen vakscholen bij uitnemendheid kunnen zijn. Zoo beschrijft Mej. Rogge dan een bezoek aan de Alkmaarsche Huishoud1- en Industrieschool in de volgende bewoordingen: De Alkmaarsche school, gevestigd in een moderu hygiënisch gebouw, is een school, die naar ons voor komt aller sympathie verdient. Gesticht op initiatief van Mevr. van ReenenVölter in 1894 toen reedi ruimer begrippen omtrent vrouwenarbeid zich baan begonnen te breken, stond de school van den aanvang af op een tamelijk breeden basis. De vele kosten, zorg en moeite, aan de oprichting der school verbonden, werden beloond en de school deed weldra door haar ernstig streven, flinke inrich ting en degelijken arbeidi van zieh spreken. Het aantal leerlingen steeg voortdurend. De school bleek in dat gedeelte van Noord-Holland in een behoefte te voor zien, hetgeen erkenning vond in de subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente, ten bedrage in 1910 ran 10180. De opleiding aan de school is een tweeledige. Het Huishuidouderwijs is geregeld volgens de bepalingen van den „Boml voor leeraressen bij bet Huishoudon- derwijs," welke de examens regelt, de eischen van di ploma's vaststelt, de examen-commissies benoemt en de diploma's uitreikt. Wie zich van de gunstige wer king van een dergelijke organisatie overtuigen wil, bezoeke slechts de jaarlijksche huishoudschool-ten toonstellingen op verschillende plaatsen of de exposi ties waar de Bond als lichaam inzendt. Met een der gelijke inzending werd te Brussel op de Wereldten toonstelling in 1910 de eer van Nederland hoog ge houden. Het industrie-onderwijs wordt op de Alkmaarsche school, evenals op de overige industriescholen in vrije ontwikkeling belemmerd, ten eerste, omdat op kleine plaatsen vaak rekening gehouden moet worden met de draagkracht der kas, ten tweede omdat met het naar aantal lesuren en geëischten arbeid meest te laag ge salarieerd onderwijzend personeel niet dat kan worden bereikt wat men in groote steden ziet tot stand ko men ten derde omdat het industrie-onderwijs op een keerpunt staat, en de vraag allerwege rijst welken weg te kiezen in 't belang van die meisjes welke met ate lier- óf exaineu-opleiding in de industrie- en naald- vakken een bestaan hopen te vinden. Meen niet. dat. de Alkmaarsche school deze vraag licht telt, haar niet flink onder de oogen ziet. Tiaar jonge, wakkere Directrice Mej. M. W. Arbeiter, sinds 1905 aan de school verbonden, staat 11 daarvoor borg. Er gaat van deze industrieschool kracht uit, als van geene der jongere dergelijke inrichtingen. Geen ten toonstelling in de laatste jaren van eenig belang, of wij zagen er werk van de Alkmaarsche School en er vielen bekroningen; duidelijk was het streven merk baar om de nuttige en fraaie handwerken in uitvoe ring aan te passen aan de eischen van praktijk en lo gica en de steeds voortgaande ontwikkeling in hot oog te houden van die vakken welke het meisje voor haar industrie-vakopleiding behoeft. Meer dan eens troffen ons werkstukken van correcte goed doordachte compositie en uitvoering en zagen wij het breken met den ouden sleur van minutieuse technische vaardig heid, zoo menigmaal verkeerd begrepen, te onpas aan gewend als nuttelooze tijdverspilling. Het doel van de Alkmaarsche School is: Opleiding voor het huisgezin, hetzij als hoofd of als hulp. Opleiding voor één of meer vakken van vrouwen arbeid, om later in eigen onderhoud te kunnen voor zien. Het programma van onderwijs bevat: Opleiding hulp in do huishouding; idem dienstbode; idem nut tige en fraaie handwerken; idem acte teekenen L. O.; idem diploma boekhouden; idem schooldiploma cos- tuumnaaien; idem schooldiploma lingerie; idem lin nenmeisje; idem keukenmeisje. Afzonderlijke cursussen Cursus in nuttige en fraaie handwerken idem in koken voor dames; idem in huishouden; idem in strij ken; idem in costuumnaaienidem in lingerienaaien; idem in boekhouden; idem in teekenen, brandschilde ren, styleeren, ontwerpen, kunstgeschiedenis. Avondschool, waar onderwijs wordt gegeven aan de volksklasse in handlinnennaaien, machinenaaien, brei- ën, mazen, stoppen, verstellen, knippen en vervaardi gen van onderkleeding, strijken en koken. Een breed programma, dat getuigt van een ople vend, krachtig werken van bestuur en directrice. De grooto toewijding van mej. Arbeiter deelt zich mede aan 't onderwijzend personeel, waardoor die sympa thieke verhouding ontstaat tusschen hoofd en leer krachten, welke bij 't bezoeken der school zoo aange naam aandoet. Wij willen thans nog een oogenblik stilstaan bij 't onderwijs in teekenen, kostuumnaaien en warenken nis. De Alkmaarsche school, die het teekenonderwijs in zijn ganschen omvang in alle klassen aan één persoon ziet toevertrouwd, heeft het geluk gehad, daarvoor in Mej. v. Eijbergen een vrouw te vinden, die, doordron gen van het belang van dit onderwijs en de plaats die het inneemt bij het vormen van leerlingen in het kos tuumvak en de naaldwerkvakken, met veel tact en overleg er naar streeft, den leergang in degelijke ba nen te leiden. Van 't onderricht in 't kostuumvak wordt op de Alkmaarsche school veel werk gemaakt. Wie iu Sep tember de tentoonstelling te Utrecht van leermidde len bezocht, heeft de expositie kunnen zien der gazen „au moulage" modellen, die, van deze school afkom stig, een beeld gaven van het onderricht in de ver- volgklasse van 't kostuumvak. Aau kostuum- en naaldvakken sluit zich ten nauw ste aan de kennis van 't materiaal waarop en waar mede gewerkt moet worden en ook dit onderricht wordt naar mijn meening te Alkmaar bijzonder gron dig opgevat. Groote staalboeken, steeds aangevuld met de nieuwste vindingen op 't gebied van nijver heid, geven met gedetailleerde opgaven van aard der grondstoffen, breedte der stof, wijze van verkoop en kosten, den leerling een zoo volledig mogelijk over zicht van de te verwerken materie en de daarmee sa mengaande te berekenen kosten van het werkstuk. ik heb door bovenstaand artikel het werken en stre ven der Alkmaarsche Industrieschool voor meisjes eenigszins willen aangeven. Moge eenmaal de wensch der Directrice in vervul ling gaan en een Bond gesticht worden van leerares- sc-n in 't industrie-onderwijs, dan wij zijn er van overtuigd zal de séhool zich nog krachtiger weten te ontwikkelen in de goede richting, die zij thans heeft ingeslagen. DE ONDERLINGE GLASYERZEKER1NG VAN1911- Bovengenoemde Maatschappij vergaderde den 17 dezer in hotel Proot, onder leiding van haren voor zitter den heer Jb. Cloeck. ..Bjj de opening der door slechts 10 personen, buiten de 6 leden van het bestuur, bez< elite vergadering met het gebruikelijke welkom, betreurde de voorzitter de geringe opkomst. Mochten de leijen denken dathet afgeloopen jaar voor de vereeniging een gemakkelijk jaar is geweest, dan falen zij daarin, merkte spr. op. Verwijzende naar de in de Alkm. Courant en in de Nieuwe Courant voorkomende artikelen, zoowel als naar dat voorkomende in Ons Blad, waarin de juri dische zijde van het oprichten dezer vereeniging werd besproken, stelde hij in 't licht, dat, waar de verze kerden vroeger f 2.betaalden, zij nu met 95 ets. kumien volstaam Het eerste levensjaar is voor de maatschappij, op zuiver onderlingen grondslag is gebouwd een be langrijk jaar geweest, het verwonderde hem daarom dat van de 243 aangeslotenen er niet meer ter ver gadering aanwezig waren. Nadat de vergadering hiermede voor geopend was verklaard, werden de notulen onveranderd vastgesteld onder dankzegging aan den Secretaris, den heer W. M. H. Pels. Aan het jaarverslag van den secretaris wordt ont leend, dat het deze vereeniging, welke vergeleken wordt met. een klein scheepje wel is gevaren, ondanks de onbekendheid met het te bevaren water dat het voor loopig bestuur definitief is benoemd dat de rooster van aftreding en het reglement zijn vastgesteld. Belangrijke gebeurtenissen ;hadden niet plaats, de rapporteurs, de heeren Gebrs. Molenaar, verrichtten hun werk op uitstekende wijze en ook wat betreft hun nota van onkosten waren zij zeer loyaal, waarvoor hun een woord Van dank werd gebracht. Het getal deelnemers verminderde door overlijden, met 2. Op 15 Mrt. bedroeg het aantal 240 met 328 ver zekerden, dat klom tot 1 Jan. 1912 tot 262, resp. 375 met een totaal verzekerd bedrag van f 29003.33. Het totaal aantal schadevergoedingen bedroeg 57 de grootste f 43.75, de kleinste f 0.80, gemiddeld f 4.47. Aan het verslag van den commissaris-boekhouder, ontleenen we. dat dit wat. betreit de werking der maatschappij hetzelfde vermeldt als het jaarverslag, de inlegbasis bedraagt f 948.70, aan breuk f 237.175 van de oprichtingskosten f 190.78 werd, f 94.87 afge schreven. Het bestuur zal voorstellen den omslag te bepalen op 45 0/u over den inleg van f 948.70 tot een bedrag van f 426.915, er blijft dan een bedrag van f 9187 voor een reservefonds over. De Commissie van onderzoek rapporteerde bij monde van den Heer Uitenbosch tot goedkeuring van de balans en uitte een woord van dank en hulde voor het ac curaat beheer van den Commissaris-Boekhouder, dat alle vertrouwen schenkt voor een goede toekomst, maar- vooral ook voor het bewijs dat de maatschappij is een uitsluitend onderlinge maatschappij. De Heer Fortuin sluit zich aan bij de woorden van den heer Uitenbosch, doch merkte op dat in de balans de winst- en verliesrekening wordt gemist en hij gaf in overweging een dusdanige balans achterwege te laten of haar volledig te geven. Spr. merkte op dat deze mededeeling is van zeer vriendschappeljjken aard doch in verband met de han delingen van tegenstanders zou hij gaarne zien dat aan zijn wenk werd gevolg gegeven. Daarnaast gaf hij in overweging de lijst der verzekering in dit plan te doen maken, opdat vele mocielijkheden bij brand of zooiets zouden kunnen worden voorkomen. De heer Hoksbergen merkte daarbij op dat een on derlinge verzekering geen winst en verlies heeft, dus dat er ook geen winst of verlies rekening kan zijn, verder gaf de spr. eenige wenken waaruit de door de heer Fortuin gogeven inlichtingen weerlegd werden. Het polisboek wordt behoorlijk bewaard, zoodat ook dozen bezwaren worden opgeheven. De Voorzitter bedankt den heer Fortuin er bij op merkende dat van wenkenge maakt door de ledeD, door het Bestuur gaarne nota zal worden genomen, daarbjj bedankte hij den Heer Hoksbergen voor de gegeven inlichtingen. - Het Bestuur stelde voor de inlegkosten te bepalen op 10 0/ovan breuk op 25 0/Q en voor reserve op 10 0'0. totaal 45 °/o- Het voorstel van het Bestuur werd zonder eenige bespreking aangenomen. De Voorzitter bedankte voor dit in het Bestuur ge stelde veri rouwen. Tot Bestuursleden werden gekozen de Heeren J. F. Lubbe, ter vervanging van den Heer G. Wolzak, die bedankte en W. M. H. Pels, periodiek aftredend, die de benoeming aannamen. Tot leden der commissie van onderzoek van de rekening 1912, werden benoemd de heeren M. Uitenbosch, W. J. D. Appel en II. Bruin, die zich eveneens de benoeming lieten welgevallen. Na gehouden rondvraag waarbij alleen een paar onderwerpen van huishoudelijken of persoonlijken aard werden besproken, werd de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. Door de afdeeling Alkmaar van den algemeenen ty pografenbond ia aan de patroons iu het drukkersbe- drijf alhier een motie ter kennis gebracht, welke is aangenomen op de den lOden Januari gehouden per- soneelvergadering, uitgeschreven door de afdeeling Alkmaar van den A. N. T. B. en waarin er do aan dacht op gevestigd wordt, dat de vergadering van oor deel is, dat de loonen, wegens de steeds hooger wor dende levensvoorwaarden, niet voldoende zijn om voor zich en zijn gezin in een behoorlijk onderhoud te voor zien, dat bij andere vakken vergeleken, de loonen in 't drukkersvak lager zijn onlangs nog werd door B. en W. voor de bouwvakarbeiders 23 en 24 ets. per uur vastgesteld voor aanbesteed werk en dat het mee- rendeel der typografen minder dan 20 ets. verdient, reden waarom zij verzoeken ten spoedigste de loonen van hun personeel te herzien, opdat aan de toch al niet hooge eischen van den Bond worde voldaan en zij spreken den wensch uit, dat met begin Februari 1912 aan dit verzoek zal worden gevolg gegeven. DE VEREEN1GDE ZANGERS. Naar aanleiding van het laatst gehouden volkscon cert ontving de zangvereenigiug „l)e Yereenigde Zan gers" een uitnoodiging om den 4den Februari een concert te geven in het lokaal van den heer K. Boot te Noord-Scharwoude. EEN ONVOORZICHTIGE. Hedenmorgen begaf de knecht van den bakker Overtoom aan den Scheteldoekshaven alhier zich op den Singel bij de Bergerbrug om te gaan schaatsenrij den. Hoe onbetrouwbaar het ijs daar nog is bleek al spoedig, .de onvoorzichtige zakte midden op den Singel door het ijs. Tot zijn geluk voelde de drenkeling grond onder de voeten. Met behulp van de dreg uit hotel „De Nachtegaal" werd hij weer op den vasten wal gehaald. KAMER VAN KOOPHANDEL EN F ABRI-EKEN. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alk maar maakt bekend, dat door het chemisch Bureau (Departement van Landbouw) te Washington D. C. is besloten dat na 1 Januari 1912 de invoer van Kaas, bedekt met Barium Sulphaat, verboden zal zijn, daar dit een onjuist gewicht veroorzaakt en geacht wordt schadelijk voor de gezondheid' te zijn. Voorts heeft dit Bureau bekend' gemaakt dat na genoemden datum vereiseht zal worden dat kaas, ge maakt van gedeeltelijk of geheel afgeroomde melk, dienovereenkomstig gemerkt zal moeten zijn, zoowel op de kazen zelf als op de kisten waarin deze verpakt zijn. Edammer kaas kan gemerkt worden door het aan brengen van etiketjes bedekt met parafine. VERHURING. Bij de heden ten stadhuize door bet Gemeentebe stuur gehouden verhuring van een boerenwoning met erf en tuin en daarbij behoorende landerijen, ter ge zamenlijke grootte van 4.03.90 H.A., gelegen aan do Noorderkade bij de spoorbrug in deze gemeente, wer den 4 biljetten ingeleverd. Ingeschreven werd door S. Kuilboer te Schoorlcjam voor J 180, J. Bakker te Alkmaar voor J 500, C. Krijgsman te Alkmaar voor 651 en J. Vethaak te Zaandam voor 703 per jaar. Gegund aan den koogsten inschrijver. HET REDDEN VAN IEMAND, DIE DOOR HET IJS ZAKT. Het is misschien niet overbodig er even aan te her inneren, dat men iemand, die door het ijs is gezakt moet trachten te redden door hem een touw, ladder, aan elkaar gebonden schaatsen of kleedingstukken of andere voorwerpen toe te steken en zooveel mogelijk moet vermijden, een drenkeling een hand te geven, omdat men hierdoor groot gevaar kan loopen zelf op het zwakke ijs of in het wak te worden gesleurd. HARDRIJDERIJ OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-HOLLAND. ^Morgen zal op de banen van „de Quint" om 1 uur een hardrijderij worden gehouden om het kampioen schap van Noord-Holland, gevolgd door een avond feest ijs en weder natuurlijk dienende. De wisselbeker en de medailles, welke voor dezen wedstrijd zijn uitgeloofd, zijn hedenavond ter bezich tiging gesteld in „Het Witte Huis", het kleadermaga- zijn van de firma H. S. Cloeck. PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 21 Januari 1912. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Vinke. Evange lische Unie, avond 7 uur, Dr. A. Rutgers v. d. Loeff,«van Haarlem. Kapel, 10 uur, Ds. Kloosterman. Avond 6 uur, Ds. Verwaal,'. Heidelb. Cat. Zond. 22. Woensdag avond 71/2 uur> Ds. Kloosterman. Evang.-Luth. Kerk, 10l/2 uur, geen dienst. Doopsgez. Kerk, 101/2 uur, Ds. H. Westra. Rem.-Ger. Kerk, 10l/2 uur, ds. de Regt. Geref. Kelk, 10 uur en avond 6 uur, Ds. Rejjenga, te Sidderburen. Hersteld Apostolische GemeenteToussaintstraat, voormiddag 10 uur en namiddag 5 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van 81/, tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- iingsvereenigiug „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 5V2 tot 7 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- cheus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83. Zondag middag 3 uur, vergadering van de Jongelingsvereeni- ging „Paulus." Uit de omgeving. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, geen dienst, Herv. Gem. te Heiloo, 10 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, ds. F. W. J. v. d. Kieboom. Herv. Gem. te Stompetoren, 9'/a uur, geen dienst. Ilerv. Gem. te Schermerhorn, §t/2 uur, Ds. Groot te Oudorp. Ger. Kerk, 9'/a uur, preeklezen. AGENDA. VRIJDAG: Zangvereenigiug „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," repetitie voor het geheele koor. 8 uur pre cies, gebouw Diligcntia. Gymn.-vereenigiug „Kracht au Vlugheid," jongens, le afd. van 67 uur, „Vrije Tooneel," 8 uur, reeptitie, gebouw „Voor waarts." Schaak- en Damclub V. V. V. Dames Gymnastiek-vereeniging „Hygiea" oefening van 67 uur voor meisjes, vau 7—8 voor jongens van 89 voor Dames in het Gulden Vlies. ZATERDAG. Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes- afd. vau 45 uur, jongens 2e afd. van 56 uur. Gymn.-Ver. „de Halter," 89 uur, adspir. van 12—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2