De N.V. De Noordwijksche Houtwarenfabriek V Aanvang 7 uur. Motorriienst Billard Concours Tandarts SWAAP n [tl Dll P FIJJNSTE Firma C. KEG. :o flarllnpn -Texel-Retder-Alkmaar, o: J F. v. d. OORD. BUITENLAND. Stedelijk Museum. ADVERT EN TIEN. Entnée v g* ij. WARM ën STERK. Wollen gebreide J. Ph. BAKKER en ZOON, ia het café de Kleine Harmonie van Amsterdam, Wed. Jac. v. Beek, SsllOlMf. 18. IJsvereeniging „DE QUINT". Ver. van Vrijz. Hervormden, „Evangelische Unie". Godsdienstige Bijeenkomst 1)8. A. Rutgers van der Loetf Zaterdagavond uitgewogen by AiliMülifjCfGiM- en tllsctenoank. Oiideqracht 245, „de Kroon" te Noordwijk. 2Et$ti€iagaw&!ficf a-s. op- frsdep van h&t bakende Geheel nieuw repertoire. 'loopig Bericht. HARDRIJDERIJ AVONDFEEST, a 60 Cf. per 5 ons. Speciaal adres voor alle soorten KISTEN en KRATTEN, zoowel op maat gezaagd als in elkander geleverd. Uiterst concurreerende prijzen en zeer aannemelijke voorwaarden. Belast zich tevens met loonzaag-, schaaf- en draa werk. Vraagt prijsopgave OMIUGF1WIJS I. PRINS Az., Oudegracht 285b. da BurgTexel. Vanaf beden is voortaan iederen Zaterdag te spre ken van 10-3 uur, ALKMAAR, voor tandheelk. behandeling. Kunsttanden en Gebitten (in goud gezet) h f 2.50 per tand. Operatiën beslist pijnloos. de levering en plsaiging van raster. wrken langs de grasperken in de plantsoenen voor 1912. Zaterdag 20 Januari, om 1 uur nam-, op ZONDAG 21 J*N. as., in de GROOTE KERK. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Verzilvert t'oupt ns 14 DAGEN voor den vervaldag ZON DEK berekening v. PROVISIE. 10 jaar; 910 uur voor leden van 16 jaar eu oud.r, „Gulden Vlies," ingang Lindegracht. Gymn.-Ver. „Kracht en Vlugheid," Gymn.-lokaal Schoolstraat B 1. Meisjes-afdeeling 45, Laatste berichten. BESLAGLEGGING OP EEN TURKSCH SCHIP. PARIJS (V. D.) Do Italianen legden beslag op 't Turksche stoomschip Mantuba van Marseille naar Tunis. Zij brachten het schip naar Cagliari over. Aan boord bevonden zich 28 Turksche verplegers van de Roode Halve Maan. Contrabande werd niet aan getroffen. Het voorval wekte te Marseille groote consternatie. Knust en Letteren. ST. CAECILIA. Verleden jaar werd hier een Roomsch Katholieke gemengde zangvereeniging opgericht, die-men de naam gaf van „St. Caecilia", en waarvan de heer J. N. Al Bz. de leiding op zich nam. En nu was men zoover gevorderd dat men een open bare uitvoering een invitatie-concert wilde geven. In de Harmonie had dit concert 17 Januari plaats. 't Was ons niet mogelijk op tijd er te zijn, we kwa men juist op 't oogenblik dat de pauze begon. De nummers die dus na de pauze kwamen hebben we gehoord. Het waren „Nieuw lied van een meisje en een Schipper" van den Hertog, „Boven de Sterren' van Abt, „Qui Tollis", en „Lentekoor" uit „de Jaar getijden" beide van Haydn, „Wandellied" van Loots voor dubbel kwartet en twee liederen voor so praan en een voor bariton solo. Men ziet, afwis seling genoeg. Het koor telt op 't oogenblik 64 leden, en al kan de klank niet bizonder krachtig heeten, men zingt niet ruw, en tracht zooveel mogelijk voordracht in het uit te voeren stuk te leggen. In 't bizonder viel dit op in het werkje van den Hertog. „Boven de Ster ren" had over 't algemeen minder sterk gezongen kuunen worden, daarentegen waren het kwartet, het lentekoor, ook 't gedeelte mannenkoor daarin werke lijk goed en heel goed vonden we de uitvoering van „Qui Tollis" waarin ook de bariton solist verdienste lijk was. Ook de andere solisten de sopraan zong „Vrij heid" van Hol, en „Mooi Grietje" van Hullebroeck, en als toegift „Moederke alleen", eveneens van Hulle broeck, en de bariton die „de Visschersbruid" van Beltjens ten gehoore bracht, hebben recht op een waar- deerend woord voor de wijze waarop zr) hun taak ver vulden. Door den voorzitter, den heer J. M. Smorenberg, die, zooals wij vernamen, dit concert met een kort woord opende, werd aan 't eind van 't programma den directeur een fraaie krans aangeboden, waarop applaus en gejubel volgde. Toen dit bedaard was gaf het koor ook een toegift, een humoristisch stukje In den heer Joh. Kuiper hadden de solisten en het koor een begeleider, die dit belangrijk onderdeel dei- uitvoering uitmuntend verzorgde. A. K. f 6,a 11,gele le soort f 14,a 15,2e soort f 11,a 13,kleinere f 4,a 9,Deensclie witte f 12,— a 14.—2e soort f 10 a 11,50 kleinere f 5,a 9,per 100. Faiulliekaarten a i 1.—, geldig voor het Jaar 1Ö13 voor den houder en onder gelelde zijner hnlsgcnooten en logé-s, knnnett aan gevraagd worden bij den gemeente-archivaris en ter secretarie der geioeente. Burgerlijke Stand. Ondertrouwd1: Hendrik Visscher en Antje Roeper. Marinusi Korpershoek en Cornelia Hille- gonda Maria Weel. Clemens Mari Egbert us Lant- man, wedr. van Elisabeth de Boer en Maria Johanna Bakkum. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het ann .hen ingediende verzoek met bijlagen van J. PELS, aldaar, om vergunning tot het oprichten van een gasmotor van 2 P.K., achter het perceel Koningsstrnat V ijk B. No. 11. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten rnad'huize dezer gemeente, mondeling op Vrijdag 2 Februari e.k., 'g-voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd'. Gedurende drie da gen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 19 Januari 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BEVOLKING. Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoedigste ter secretarie aan te melden tussehen 9 en 1 uur: STOOP CATHARINA, gekomen van II. H. Waard. Afd. BEVOLKING. DITITSCHLAND. De herstemmingen zijn als volgt vastgesteld: Zaterdag 20 Januari zullen er 77 plaats vinden, Maandag 22 Januari 80 en de overige 34 Donderdag 25 Januari. De Rijkskanselier heeft geprobeerd de vrijzinnigen tegen de sociaal-democraten te doen optrekken, doch dit is niet gelukt. De Norddeutsche Allgemeine Zeituug loochent het bericht, clat de regeering aan den nieuwen Rijksdag een socialistenwet zal voorleggen. De rijkskanselier blijft bij zijn opvatting, dat de bestaande wetten vol doende zijn om iedere poging tot oproer te onderdruk ken. BELGIë. In de Kamer heeft het gestormd. De so cialistische afgevaardigde, de heer Van der Velde, vatte vlam en het liep uit op hooge ruzie tussehen de heeren Van der Velde en du Bus de Warnaffe. De so cialistische afgevaardigde stond met gebalde vuist tegen zijn tegenstander over. Een motie van afkeu ring tegen bet gedrag van den heer Vandervelde genomen met 54 tegen 49 stemmen. AMERIKA. De president van Paraquay had zijn ontslag genomen. Maar liij is niet op zijn besluit te ruggekomen en heeft verklaard, dat het hem onder bedreiging was afgeperst en dat hij nu maar wi het bewind aanvaardde Gemengde medeeleelUigen. DE ITAL1AANSOH-TURKSCHE OORLOG. Uit Deraa wordt gemeld, dat Italiaansche soldaten, aangevallen werden door den vijand, die het gelukt was gedurende den nacht tot dicht, bij de stad te ko men. Twee bataljons, die den soklaten te hulp ge stuurd werden, kwamen in gevecht met de Turken. De vijand werd! teruggeslagen. Het kleine Turksche fort werd stormenderhand genomen. De Italianen verloren drie dooden en zeven gewonden. De vijand moet volgens het Italiaansche bericht, meer dan hon derd dooden op het slagveld hebben achtergelaten. DE VERWISSELDE KOFFER, Een geraffineerde juweelendiefstal heeft te Turijn plaats gehad. Een juwelier bevond zich in de wacht kamer van het station eerste klasse met een koffertje, waarin juweelen ter waarde van 200.000 gulden, dut naast hem stond. Zonder dat de man het merkte ge lukte het dieven het koffertje door een zelfde te ver vangen, waarin geen juweelen maar sinaasappelen waren geborgen! Eerst in den trein merkte de besto lene den slechten ruil. ACHTVOUDIGE MOORD. In de buurt van Warschau is een boschwachtersfa- milie van acht personen door bandieten overvallen, die met. bijlslagen alle personen vermoordden, alle voorwerpen van waarde meenamen en toen verdwenen. In den laatsten tijd1 zijn daar meer aanslagen ge- pleegd. Marktberichten. ALKMAAR, 19 Jan. Kaas. Kleine volvette us.', t rijksmerk fkleine fabriekskaas f 34.50, kleine boerenkaas f 34,commissie f 36.middelbare f 36.—. Aangevoerd 150 stapels, wegende 1050' 0 Kilogram, waaronder KO. volvette kleine f Handal vlug. ALKMAAR, 19 Jan. Graanmarkt. Aangevoerd 18 H.L. Niets verkocht. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND Omstreken. Op de afelagmarkt werd verhandeld 18 Jan. Spruitjes f 1,50 a 2,50 per zak, boeren kool f 0.36 a 0,42 p. mand, bloemkool f4.a 7,— p. 100 stuks, handel vlug. Reuzen bloemkool le soort f 0,a 0.— 02e soort idem f 0,a 0,2000 roode kolen f 5.— a 10.80, 2500 gele kolen f 4. - a 10.«0, witte kool f 0.— a baal wortelen f a 0,210 baal uien f 3,50 a 4.20 per baal. bieten f a 100 stuks. zak roode f 0.per 50 kilo. STATION NOORDSCHARWOUDE, 18 Jan. Gele nep f 0. a 0.—, drielingen f 0,a grove uien f 4.20 a 4.30 per 50 Kgr., Roode kool 1 e soort f 17,a 18,60, 2e soort f 13,— a 16,—, kleinere in BOEKHOUDEN eu annverwaote vakken ter opleiding voor praktijk en examens. Teleioon 239. AMSTERDAMSCHE BEUEA Opgave ran het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIE'Ï Voor dam, O 1^ Alkmaar. Staataleemngec NEDERLAND. Ned. VTerk.l. Sehuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleoning Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Oousol 1906 1894 6e Em. Iwang Donor. Stoers van 18 Jan. 19 Jan pöt. 3V, 9* p«t. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 Financ. eu Industrondernemingen enz pCt. 4 4* div. ea 0- 0- k' ol 0,- Nationale Hypotheek Bark Noordhollandach Grondcrediat - Ned. Haudelmaatsch ippij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. VVestersuiker aaud. 4,'dam Deü Langkat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Deb Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak N. Asahan Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cnlt. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtache Petroleum Moêara Enim Sumatra Palembaug Pcrlak Petroleum- Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pret Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper 6y. Amer, Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Marinebouds pOt. 41/, Comm. Peru a&ari, div. Preferent Spoo rw egleeningeu Holl. Liz. Sp.-Mij Mij. tot expi. van Slaataspoorw. Deli apfiorweg AMERIKA, Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Den v. en R, Gr. Cert. A and.div. Erie Kansas City South. H pref, Miss K. Texas C. v. New-ïork and Ontarie Norfolk Western. 0. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific oert, v. Wabash gew. RUSLAND, Wladikawkas 1885 pCt, Premieleeningon. NEDERLAND. Stad Amsterd.fl00 3 Gemeente-cred. 8 BELG1E. Antwerpen 1887 2* HONGARIJE. Hongaarsche Kyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND 1864 5. 9S* 701/, 97»/. 104 Vu 901A 88 90 1001A 88ua, 97»/. 991 100 O. 97V, '341/. 118V, 75 1R9 135 738 V. 379U 442* 60i/. 11*V, 8 '4 521A 238 19 537* "71h 234 2?9 467 481/. 208 681/, 86V, 771A 76 inoiA 570 47»/, 64'/, 2 1/. S67/8 61V, 53* 187»/, 41»/n 2'is/u 67'/, "»/s 46'/s 82i/s 9»»/« 227»/, L04.ii, 1U41A SI'A 31 18/u 271/, 83 109U a i is/k 1031/, 27»/. 166V, 7". 8* 107* 107V. 87 123 l'S'A 163 V, 4S0 »3V. 70V, 10-tl/M 47* 901A 88* 90 V. 100* 88ii/M 96* 100* 181* 75* 189.- 51 114 799 522 2 tO 122 287 469 43* 2U6 8* 88* 78* 77* 05 570 «8* 64* 21* £6"/m 6 5 2 18/V* 4* 21 Vs b7* H»/s 47 Ex-dividend. Koer- het geld. Prolongatie 33/4 pOt- Mcdedeelingen. De. Amerikaansche koersen vari eerden heden heel weinig; de handel was gering. Voor Oliewaarden heerschte eene vaste stemming met hoo- gere koersen. Noteering Koninklijke 458—460* slot 459. Noteering Geconsolideerde 283—287 slot 287. Tabukken verdeeld met vasten grondtoon. Mijnen prijshoudend. Culturen beter. Rubbers stil. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 19 Januari. Medegedeeld door het KouinkLijk Nederlandse}/ Meteorologisch Instituut te De Bilt, (Geldig tot deu avond van 20 Januari.) OVERZICHT. Jn het gebied van de waarneming Is de hoogste be kende stand van den barometer 766.3 te Riga. De langste stand van den barometer 754.6 te Valen tin. i Éii VERWACHTING. Meest matige zuidoostelijke tot oostelijken wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, lichte tot matige vorst. Hedon overleed, na een langdurig, doch geduldig lijden, in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader, KLAAS SLOT, in den ouderdom van 58 jaar. Wed. K. SLOT—WOGNUM. RENS SLOT. I. SLOT-WAOENAAR. P. SLOT. IJ. SLOT-GUTKER. REIJER SLOT. JAN FRANS. A. FRANS-SLOT. BRUNO PIET. S. PIET SLOT. J. F. SLOT. KLAAS SLOT. ABRAM SLOT. AAFJE SLOT. NAATJE SLOT en kleinkinderen. Heiloo, 18 Jan. 1912. DAN KBETCKHN». Hiermede betuigen wij, ook namens onze kinderen, onzen innigen dank aan Familie, Buren, Vrienden en Collega's voor de vele en hartelijke bewijzen van belangstelling bij ons 25-jarig huwelijksfeest onder vonden. D. OLIE. T. OLIE-Peijs. Alkmaar, Januari 1912. Do Voorzitter van het ARMBESTUUR der Ncd. Israëlitische Gemeente alhier, bericht bij deze, onder dankbetuiging aan allen die daartoe hebben bijgedra gen, dat de collecte op Woensdag j.l. heeft opgebracht 269.07*. De Voorzitter voornoemd, A. PRINS Az. D Bij vonnis der Arronclissements-Rechtbauk te Alk maar d.d. 18 Januari 1912 is HENDRIK DUIJN, bloemkweeker te Castrieum verklaard in staat van faillissement met benoeming van den E. A. Heer Mr. A. D. H. Fockema Andreae tot Rechter-Commissnris en den ondergeteekende tot Curator. Mr. J. VERDAM. Alkmaar. 19 Januari L912. BU open water DIEJISTOPENIMG begin FEBKUABI. 82»/, 9 I'm 10 U/ u R4* 2 30* 27* 6t* 28* 88 aiu1st 109* <7* 166* 7* 107* 87 Ramen, Hoeb Lom bard steeg. Aanbevelend, Wetisteker. Ttórir Woensdag 7 Febrn'irl 1013, 's middags Ü3 uur, wordt ten kantore van ondergeteekende pi ijs opgave ingewacht voor: De voorwaarden liggen ter lezing op het kantoor van den Opzichter over den Hout enz. B. HOEK. Alkmaar, 18 Januari 1912. Aanbevelend om het Kampioenschap van Noord-Holland, gevolgd door een aanvangende om 71/2 u,,r Entrée op de baan by den wedstrijd f 1.—, bij het avondfeest fl.den geheelen dag 11,5 O, leden van den Nederl. Sehaatsenrijdersbond half geld, leden van de Alkmaarsche IJsclub f 0.75. avonds 7 nnr, Spreker: van HAARLEM. HET BESTUUR. I komen zuiver Fijnste delicatesse /R,pporr op brood, beschuit l uMm en gebak. 1 on. 18 cent sus K<- f 0.42'/, 'bus' Kg. f 0.80 su& 1 Kg. fl.50 Ftbrikanle Cacaofabriek Alcmaria J. C. BAAN 4 Co., ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3