E. Th. van der Stok. de IIffp* Boomkweekerij - Tuinaanleg. Openbare Vergadering s- De Ulreclilsche Voorschotbank. ALGEMEENE PAARDEN- en YEEVERZEKERING-Ml ALKMAAR-PACKET" Goedkoope BLOOKERS DAALDERS CACAO LIEFDESOFFER Noordhollandsch Landbouw ei ediet. 8 Gemeente-geneesheer. fUkmarabe SM-Instiuntslijperij. Schaatsen De Lange de Moraaz, MUZIEKSCHOOL Maatschappll tot Bevordering der Toonkunst. - Heeren-artikelen. - Bouwterrein LANDBOUWERS EN VEEHOUDERS. was niet alleen de baanbreek- ster voor cacao tot lagen prijs, maar zij staat tevens 't hoogst in kwaliteit. SAFELOKETTEN. Verkrijgbaar verpakte THUERÊ's en v. NELLE's THEE. ie trouwt, gaat dood bern. landman, Payglop 9, v.h. Zijdam 9. op ZONÜAG 21 .JANUARI 1912, voorm. 10l|s uur. SpreeksterMevrouw ORUCKER, van Amsterdam. Onderwerp: „HET ONTSTAAN DER GODSDIENSTEN". verstrekt Gelden tegen billijke rente op korten of langen termijn MET en ZONDER tosschentiidscha aflossing. 3 daagtche retours. Alkmaar -Amsterdam v v. ie KAJUIT 70 Cent. 2c 45 n FEUILLETON. Onderlinge Hypotheekbank voei* Hederland. Maatschappelijk Kapitaal ...f 2 000.000.— Uitstaande Hypothecaire leeningen - 4.263.605.— Reserve-Fondsen- 44.492.62 Sigarenmagazijn „EMMit bij de nieuwe Emmabrug. SIGAREV, SIGARETTEN en TABAK. Betrekking aangeboden. LEVERT ZOON, Afd. Alkmaar en Omstreken. OPRUgfHiNG Wed, Jac. v. Beekj Nieuwe prijscourant op aan. vrage gratis verkrijgbaar. Vereeniging tot Bevordering der Vrije Gedachte, Afdeeling ALKMAAR. in de TUINZAAL van de „HARMONIE". Entrée naar verkiezing WttT Debat vrij. liet Coinnmsiflhantoor HOLLAND, Singel 265, Amsterdam. (De Oude Zw d-> "che van 1893 Gevestigd te 's-GRAVENH IGE Agent voor Zijpe en Omgeving de Heer J. O. BLAAUW, Zijpe. J1 Agent voor Alkmaar: DE NOORDERBANK. MBFST UITGEBREIDE KLBUZE3 A L L E E N V E R K O O P van HlLLEN's SIGAREN. De Handels- en Rechtsbureaux „Mer- curius", Sarphatistraat 171 te AMSTER DAM bezorgen aan Heeren en Dames betrekkingen en Agenturen in Binnen- en Buitenland. Bewijzen van succes voorhanden. HUISHOUDELIJKE en KEUKEN BENOODIGDHEDEN. HEKELSTRAAT 33. Rijwidzaak. Breedstraat. Alkmaar. aan den Westerweg, Nasaaulaan, NassaupldnEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOESTERP, Touaaaintatr. P. 99 (Directie: Mr. [H. W. J. SANNES en H. E. KOOPMANS VAN KOEKEREN) Inlichtingen verstrekt Verzekert uw drachtige merriëii en runderen tegen het gevaarlijke risico van WERPEN bjj de tegen vaste premién met onmiddellijke schadevergoeding. Bij sterven van het moederdier, blijft het veulen of kalf het eigendom van den verzekerde. LINTHOUT, Directeur. -j - V»' - Van ALKMAAR 8.102.80, O.nnr Van AMSTERDAM 0.30. 9.30, 8.15, 4.—, 0 P"r| ii Alleen op Zondag. door RUDOLF STRATZ. IBj -o- Zij was zoo onrustig en opgewonden, dat zij het in haar kamer niet kon uithouden. Ofschoon het al tien uur was, ging zij toch weer de straat op. De lente avond was wann en zoel. In de café's aan de Herku- les-brug zaten de menschen al aan tafeltjes buiten. Het was nog vol op de Lützowplatz. Zij stak haar over en liep in de richting van de Kurfürstendamm en de Mcineke-straat-. Een groot verlangen dreef haar naar huis, waar men haar schat bewaarde. Nu stond zij er voor. Zij wist niet, op welke, verdieping de Gis bert» woonden. Maar dat was eigenlijk hetzelfde, want de geheele voorgevel1 was in duister gehuld. Zij ging op haar teenen staan en keek naar boven, als kon zij zóó dichter bij Karin komen. Zij kwam zich zelf voor als een verlatene, een uitgestootene onder de menschen, zooals zij daar in den wind stond in een eenzame straat en wacht hield voor een gesloten deur. Zwijgend, besluiteloos liep zij op en neeir tot den hoek der Kurfürstendamm, keerde zich daar weer om en liep terug. Zij kon niet scheiden van het huis. Zij wilde er nu nog een laiatsten blik op werpen, eer zij huiswaarts keerdo met een bezwaard hart en leege handen Om den 'hoek kwam haar iemand vlug tegemoet, een groot, rijzig man in jachtcostuum. Eén oogenblik werd zijn gestalte hel verlicht door het licht eener lantaarn. Zij keek vluchtig naar hem en het schoot haar door het hoofd!: waar heeft hij zijn geweer gela ten? Heeft hij het misschien ergens vergeten, dat hij zoo hard loopt? Maar, toen hij reeds voorhij was, en h»t geluid van zijn, schreden wegstierf, schrok zij plot seling op: Hemel was hij dat niet? Zij had het gevoel, dat het Georg Gisbert geweest was. Zeker heid hebben. zich omdraaien.neen, dat was onmogelijk! Zij liep langzaam, half versuft, de Mei- nekestrant uit en den hoek om naar huis. Haar hart klopte. Achteraf was zij er zeker van, dat. hij het was geweest En Georg Gisbert keek haar na. Hij had haar da delijk herkend. Een oogenblik aarzelde hij, of hij haar volgen zou. Hij wist wel, dat 't dwaasheid was. Hij bleef bewegingloos staan. Toen wendde hij zich om on zoo gingen die tweo elkaar nle schaduwen voorbij en verdwenen in den nacht. HOOFDSTUK V. De huisdokter der familie Gisbert woonde niet ver weg, in de Uhlandstraat. Hij was thuis en begroette eenigszins verbaasd den zich nog laat aanmeldenden bezoeker. Georg Gisbert, nog buiten adem van het vlugge trappenklimmen, zeide: „Wat een geluk, dat ik u thuis tref, dokter. Wilt u asjeblieft dadelijk met mij meegaan?. Mijn oudste dochtertje heeft plot seling onrustbarend hoege koorts gekregen!" Terwijl zij te zomen het huis verlieten, legde hij verder uit: „Mijn vrouw is op reis! Ik ben den ge- heelen dag op jacht geweest, juist omdat Karla he denmiddag naar haar moeder zou gaan!" Hij ver telde dit in groote opgewondenheid, en de arts, die van de omstandigheden op de hcogte was, knikte slechts. „Toen ik daareven thuis kwam, was het kind er niet, maar lag ziek in bed, terwijl die drie vrouwen, die domme ganzen, den heelen dag er om heen zitten en wachten, of het niet vanzelf beter wordt, in plaats van u dadelijk te laten balen! Ran selen moest men ze soms om hun domheden!" „Influenza!" zeide de dokter tien minuten later in de ziekenkamer. „Zij spookt nog steeds in Berlijn! Dat zijn zoo haar vaste bezoeken in het voorjaar!" „Maar er is toch geen gevaar bij. „Bij een overigens gezond kind niet.... Maar hier.... wij moeten met het hart rekening houden! laat liever uw vrouw terugkomen, als dat kan!" Verkrijgbaar bij J. OTTER. Opgericht 189Ö. te ARNHEM. Yelperpletn 25. Deze Bank verstrekt GELDEN onder eerste hypothecair verband tegen matige rente, waarop een deel der WINST wordt gerestitueerd, en stelt 4 0/„ en 4i/2 m/0 Pandbrieven in stukken van f 1000.—f 500.— en f 250.— verkrijgbaar door tusschenkomst van alle Bankiers. II RELEEFD AANHEVELEND, Te K O E D IJ K (N.-H.), bevolking 1551 zielen, komt in den zomer 1912 vacant de betrek king van GEM EEN TE-GEN EESH EER. De te genwoordige titularis geniet een bezoldiging van f 1000 's jaars. Inlichtingen worden verstrekt door en sollicitatie stukken ingewacht bij den Burgemeester. De Echte Pathé FONOGRAAF zingt zonder naald, met of zonder hoorn, en de nieuwst» opnamen, Muziek- en Zangplaten vanaf f 1.te hoo- ren en te zien aan den „Alkmaarsche Naaimachinehan del", A. HILDERING, Hekelstraat, Alkmaar. Prijs couranten gratis op aanvraag. Telef. 236. Ook op gemakkelijke betaalcondities verkrijgbaar. eenvoudig naar het magazijn van en koopt daar zijn Dit is goedkoop, glftvrij en dnnrzaam. worden geslepen, zoowel voor schoon-, sjiel- als voor kunstrijden. Eenige moderne inrichting hier ter stede. Aanbevelend, ,Jk zal terstond naar Worms telegraf eeren Er ontstond een kleine pauze, toen zei de dokter, de gedachten van den ander radend: „Hm.... ja.... en haar moeder.daar mag ik niet over oordeelen. Dat is een kwestie van algemeen menschelijk gevoel. Wat dunkt u daarvan, kapitein....?" Gisbert stond naast het bedje van liet kind, dat on rustig, met koortsig-roode wangetjes in haar kussen woelde. „Ik vind", zeide hij, „dat- in geval van werkelijk gevaar, haar moeder natuurlijk niet mag wegblijven. Maar alléén in dat. geval!" „Nu, goed!.Op liet oogenblik is er nog geen reden tot bezorgdheid. U kunt haar een paar gerust stellende woorden doen toekomen." „Ach, schrijft u het haar liever! Zij gelooft u eer der dan mijIk zal den brief onmiddellijk naar de Lützowplatz laten brengen!" De dokter knikte, ging zitten en zeide, terwijl hij aan het schrijven was: „En nu kalm, kapitein! Er is nog niets verloren! Als uw vrouw maar eerst thuis is, zal alles wel beter gaan!" Maar toen bij den volgenden morgen naar zijn pa tientje kwam kijken, liet Gisbert hem met een somber gelaat een telegram zien, antwoord van zijn schoon vader op het bericht van den vorigen avond. „Otti met mama naar Keulen vertrokken, om de laatste hand te leggen aan de woning. Heb onmiddel lijk na geseind. Hoop, dat het haar bereikt!" „Overmorgen is de bruiloft van mijn schoonzuster!" zeide hij. „Zij trouwt in Keulen. Nu loopeu mijn vrouw en haar moeder overal heen, waarschijnlijk naar alLerlei menschen en winkels, en het zou wel een wonder zijn, ais de telegrambesteller baar bij toe val in het leege huis* aantrof. „Nu de dag is nog lang!" tro'óstte de dokter. „Zóó gaat het ook goed! Ik stuur u dadelijk een zus ter van het Roode Kruis. Tot ziens!" De dokter vertrok en een half uur later verscheen er werkelijk een verpleegster, een klein, bleek wezen tje, nog jong en met- een afgetobd uiterlijk. Zij kwam juist van een sterfbed. Maar zij ging terstond aan 't Effecten, Coupons, Prolongation, Hvpotheken, Brand- assurantiën, Verzekeringen, Incasseeringen, Inbraak verzekeringen Disconteeringen Wissels op Binnen- en Buitenland, Gelden h déposito, Handelscredieten. der DirecteurJ. HENRI OUSIIOORN. Leeraren J. HENRI OUSHOORN. Mej. A. B. H. WEBER. L. SPRINGER. F. W. GAILLARD. Er wordt onderwijs gegeven in: Piano, Theorie Viool, Violoncel, Koor- en Solozang Opleiding voor akte lager en middelbaar onderwijs. Gelegenheid tot aangifte van leerlingen voor den nieuwen cursus (bij voorkeur) op Dinsdag 23, Donder dag 25 en Dinsdag 30 Januari a.s., van 1012 uur b(j den Directeur, Emmastraat 19. van Spotprijzen. Zie Etalage. Aanbevelend Sclioutenstraat 18. Te bevragen bjj werk, zoodat kapitein Gisbert rustig naar zijn dieast kon gaan. Juist sloeg hij in de gang zijn mantel om, toen er getelefoneerd' werd. Daar er van de dienst boden niemand te zien was, riep hij zelf: „Hallo 1" en luisterde. Een oogenblik daarna werd hij doodsbleek. Een vrouwenstem riep dicht bij zijn oor: „U spreekt met mevrouw von Vogt! Ik wilde weten, hoe het. met Karla gaat!" En de gedachte doortrilde hem: Het helpt alle maal nietsWij moeten weer bij elkaar.Eerst kwam haar brief hier. Gisteren stond zij voor mijn deur. andaag klinkt haar stem hier in huis. Wel dra zal zij er zelf zijn. Het suisde in zijn oor. Toen hoorde hij weer vra gen: „Hallo, is daar niemand? Mevrouw Vera von Yogt! Hoe gaat het met mijn dochter?" Hij hoorde duidelijk het beven van haar stem. En nu antwoordde hij: „Hallo, kapitein Gisbert 1" Eeo oogenblik was het stil. Toen ging hij voort: „Er is nog geen verandering gekomen! Op het oogenblik ook geen gevaar!" Zijn hand mot de spreekbuis beefde. Eergisteren hadden zij elkaar gezien, zonder elkaar -te spreken. Nu spraken zij elkander, zonder elkaar te zien. En daar kwam, merkbaar opgewonden, het half-gesmoorde ver zoek: „Ik wilde naar Karla toe...." „Zoodra het noodzakelijk is, komt er een boodschap. Daarop kan vertrouwd worden." Hij wachtte nog een poosje, maar hoorde niets meer. Vera moest weggegaan zijn, zonder iets meer te zeggen. Nu verliet ook hij zijn woning, maar toch met een onbehagelijk gevoel, dat hij niet goed gehan deld had. Boven Lag het zieke kind, met vader noch moeder bij haar bedje. Hij kon niet, zijn plicht riep hem. Zij durfde niet. Hij hield er haar van af. Wat dat goed? Hij maakte zich zelf wijs: waar geen gevaar is, is ook van geen wreedheid sprake! Maar den geheeden mid dag, terwijl hij met uiterste wilsinspanning zich in zijn akten verdiepte, verliet hem de gedachte niet, dat hij Karla verwaarloosde: zij had alleen betaalde menschen om zich heen, en eenige straten verder wrong haar moeder de handen van angst en ongeduld Hij nam voor haar en voor zichzelf een groote ver antwoordelijkheid op zich. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4