DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. m2. Aangifte van Leerlingen No 17 Honderd en veertiende jaargang. ZATERDAG 20 JANUARI. Metselen en Kleêrmaken U. VAN DER HEIJ Propaganda voor sisd en streek. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat 3 bladen. voor den cursus 19121913, ZONDAGSWET. ÏAV] ami vangende APRIL e.k., op eiken Uomlerdag, Vrijdag en Zaterdag der maand FEBRUARI, 's voorm. van 913 en 's nam. van U/24 uren. Behalve het practisch en theoretisch onder- wijh in de vakken Timiiierei), lifachiiiebaiik- werhen en Smeden, Menbelinaken en Schil deren, wordt er ook onderwijs in het gegeven. (Onvermogende ouders van leerlingen in beide laatst genoemde vakken kunnen in aanmerking komen voor een wekelijksehe vergoeding). PQT* De leeftijd van 13 jaren moet zijn bereikt. Onvermogenden kosteloosniet-onvermogenden betalen een schoolgeld van 16.—, f 13.flS.—, f34 f30.— oi t 36.— in het Jaar. 'SjgsglSP1» Leermiddelen en Gereedschappen worden aan allen kosteloos verstrekt. Nadere inlichtingen geeft de Directeur ALKMAAR, 20 Januari. Reeds dikwijls is in dit blad] gewezen op een aan zienlijke bron van inkomsten, die in deze streek wel reeds, maar toch niet voldoende werd' aangeboordhet vreemdelingenverkeer. Nog altijd wordt in ons land niet genoeg ingezien, van welk een grooten invloed1 dit verkeer op de alge meene welvaart.... kan zijnl Bijzonder leerzaam is daarom een tweetal artikelen in de beide laatste nummers van „Gemeentebelangen.' Men vindt daarin o.a. vermeld, dat in Frankrijk het vreemdelingenverkeer 38 per hoofd en per jaar opbrengt, terwijl de uitvoer van Fransche artikelen per hoofd en per jaar 60 bedraagt, dat Zwitserland meer van zijn vreemdelingenverkeer dan van zijn han delsexport geniet, dat, blijkens verklaringen van staathuishoudkundigen het goud der vreemdelingen den wagen van de-nationale industrie en handel in Italië in het rechte spoor houdt, dat in Zwitserland het aantal landarbeiders 45.000, dat der fabrieksarbei ders 45.000, dat der hotel-geëmployeerden 35000 be draagt. De schrijver, naar wiens bijdrage wij overi gens verwijzen, berekent o.a. nog, dat in 1910 in Am sterdam door vreemdelingen is achtergelaten vijf mil- lioen zes honderd duizendl gulden. Een deel der Amsterdam bezoekende vreemdelingen komt op Vrijdag onze kaasmarkt, ons museum en en kele geveltjes en grachtjes bezichtigen. Maar van de historische herinneringen, van de natuurschoonhe den uit onze omgeving, welke zelfs aan verwende oogen velerlei bekoring biedt, weten zij niets. Als zij nu eens op de hoogte werden gebracht van hetgeen eigenaardig en merkwaardig in deze streek is, als ze 11a hier 's Vrijdags te hebben bezichtigd, hetgeen hen interesseert, in de gelegenheid werden gesteld in onze omgeving een kijkje te nemen en vervolgens met een snelle (liefst directe) verbinding de hoofdstad te be reiken zou er dau niet veel] meer aan hen worden verdiend, zou het bezoek dan nog niet veel drukker worden? Natuurlijk moet men het hun aangenaam maken, hen lokken, hier door voor hen een typische boerenwoning ter bezichtiging te stellen, daar door hen te laten zien hoe de zoozeer bewonderde kaasjes worden gemaakt, elders door op een korte duinwande ling hen eenig denkbeeld te geven omtrent onze duin- beplanting en wellicht zou dé zeewering voor reizigers, die verder zien dan hun neus lang is en wel eens wil len weten hoe het volk dér lage landen den zwaren strijd tegen de zee voert, niet de minste aantrekkelijk heid vormen. Dat alles gaan de buitenlanders nu voorbij, omdat hun aandacht er niet voldoende op wordt gevestigd', omdat het hun niet gemakkelijk wordt gemaakt er te komen. Maar wat praten wij van buitenlanders? Zijn onze eigen landgenooten dan op de hoogte, heeft men hun oogen voldoendé geopend voor onze omgeving? Neen immers I Bij alle waardeering voor hetgeen de vereenigingen, welke bevordering van het vreemdelingenverkeer naar de stad en enkele naburige gemeenten beoogen, heb ben gedaan, ondanks alle verheugenis over verschijn selen, die er op wijzen, dat in de omgeving meer nog dan in de stad, wordt ingezien, dat een dusdanige ver- eeniging niet in de eerste plaats voor volksvermaken heeft te zorgen, moet nog altijd worden aangedrongen op intensiever arbeid, welke door concentratie gemak kelijker zou kunnen worden gemaakt. Samenwerking van de plaatselijke vereenigingen daarop dient te worden aangestuurd, omdat men door gezamenlijk eenzelfde doel na te streven dit des te krachtiger kan doen. Hoeveel goedkooper zou meu kunnen advertee- ren, indien men dit voor gezamenlijke rekening deed en hoeveel meer zouden die gecombineerde annonces de aandacht trekken! Hoeveel beter zou men andere propaganda-middelen, artistiek uitgevoerde reclame platen (waarvoor men een prijsvraag uitschrijft met flinke prijzen, zoodat men eenigen tijd de ingekomen ontwerpen in verschillende gedeelten van ons land kan tentoonstellen, hetgeen op zich zelf al een mooie re clame is), vlotgeschreven engoedgeïllustreerdeboekjes, waarin de bezienswaardigheden van onze mooie stad en haar aan afwisseling zoo rijke omgeving in woord en beeld werden geschetst, kunnen toepassen! Hoe veel krachtiger zou men staan, indien men zich geza menlijk kon wenden tot corporaties (gemeenteraden, spoorwegmaatschappijen), indien de bevordering van het vreemdelingenverkeer medewerking van deze mocht vragen. Wat zou men door samenwerking een prachtige propaganda in het gansche land kunnen maken voor stad en streek! Indien bijv. dit jaar het armelijk Schoorl, zooals Ilildebrand kon schrijven, de gemeente met haar prachtige omgeving aan blonde duinen en landelijk schoon, gelijk er in een der laatste nummeTS van Eigen Haard valt te lezen, welke binnen enkele jaren vooral des zomers een zeer gezocht plekje zal zijn voor hen, die van natuurschoon willien genieten en daarbij den comfort wenschen van den modernen tijd, indien Schoorl dit jaar werd aangesloten bij het spoorwegnet der Hollandscbe IJzeren Spoorwegmaat schappij, had men een ongezochte gelegenheid. Maar helaas daarvan zal wel geen sprake zijn. De rails liggen er, het materiaal is er ook wel, maar voor dat het Alkmaarsche stationsemplacement verruimd is, is ingebruikneming van dit baanvak niet mogelijk. En vóór het najaar zal dat stationsemplacement wel niet gereed zijn. Maar er ist iets anders. Van Amsterdam naar Alkmaar zal er door de Alk maar Packet een boot in de vaart worden gelegd wel ke in ons vaderland haar weerga niet vindt. Voor deze belangrijke gebeurtenis zullen naar alle waarschijnlijk heid journalisten worden uitgenoodigd. Als nu eens kon woTden verkregen, dat er één dag een extra-trein voor die journalisten reed zou dat dau niet een schoone gelegenheid zijn om een journalisten-tocht te organiseeren van enkele dagen, in den zelfden geest als dit verleden jaar door de Noord-Ooster-Loaalspoor- wegmaatschappij is gedaan? Zoo'n journalistieke ontdekkingsreis, beginnend te Amsterdam met een boottocht naar Alkmaar, met een extra-Tit langs een nog niet geopende spoorweglij n, met allerlei welgeko zen en goedingerichte uitstapjes in de aan verschei denheid zoo bijzonder begunstigde omgeving daar zit eopie in en dus reclame voor de streek. Reclame welke behalve werk, ook geld zal kosten, maar geld waard is en geld zal opbrengen. Men stelle zich eens voor, dat vertegenwoordigers van talrijke couranten, van de groote, de provinciale en lokale dagbladpers, uit het geheele land deze streek vrijwel gelijktijdig in bijzonderheden gaan beschrijven dat de geïllustreerde pers, in de zelfde week door fo to's de opgewekte belangstelling gaat prikkelen is er algemeener, pakkender propaganda in ons eigen land denkbaar? Weet men één uitvoerbaar middel aan te wijzen, dat het vreemdelingenverkeer méér kan be vorderen Men zal vragen, waarom het zoo gewenscht is, juist dit jaar dit middel aan te grijpen. Ons antwoord luidt: omdat het denkbeeld de bekoring van het nieu we heeft en daardoor kans van uitnemend slagen biedt. Wanneer strakjes d'it propaganda-pad zal zijn afgesleten, wanneer in andere streken van ons land dergelijke méér-daagsche journalistentochtjes worden georganiseerd, wanneer de redacties der bladen meer soortgelijke verzoeken krijgen, dan is het gunstige ge tij natuurlijk verloopen. Willen de vereenigingen tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Alkmaar en zijn omgeving, samenwerken, gezamenlijk de handen uit de mouwen steken, medewerking zoekend bij spoor-, tram- en bootmaatschappijen belanghebbenden bij het plan teneinde een krachtige proapganda te maken, dau kan dit jaar een gelegenheid worden aangegrepen om deze streek, meer nog dan tot nu, bij nationale plei zier-reizigers in trek te doen komen, die men naar onze bescheiden meening niet dan na ernstige over weging en onoverkomelijk gebleken bezwaren onbenut zou mogen laten voorbijgaan. PLAN 1913. Het Uitvoerend Comité der Centrale Commissie oor Plan 1913 deelt het volgende mede: De dagbladen hebben reeds melding gemaakt van een plan van den algemeenen secretaris der Maat schappij van Nijverheid om, naar aanleiding van de opening van het Vredespaleis in 1913, in den zomer van dat jaar, niet enkel 's-Gravenhage maar geheel Nederland aantrekkelijk te maken voor vreemdelin gen. Dit zou geschieden doordat een groot aantal ste den haar specialiteit op den voorgrond zouden bren gen en door een rondreis langs die steden, 't zij per trein, automobiel of boot, gemakkelijk te maken.' Dit plan is door het Hoofdbestuur der Maatschap pij van Nijverheid in onze handen gesteld ter verwe zenlijking en mitsdien hebben wij de eer, hierbij een algemeene opwekking te richten aan vereenigingen ol personen om te overwegen of in de plaats hunner in woning iets op touw te zetten, dat kenmerkend is voor de streek en in bijzondere mate belangwekkend voor vreemdelingen. De Commissie geeft de voorkeur aan kleine ten toonstellingen, mits bestaande uit „eerste klasse voorwerpen. Het verdient ook aanbeveling de bestaande plaatse lijke aantrekkelijkheid, als kerken, musea, oude ge bouwen, bijzondere openbare werken en toongevende bedrijven onder de aandacht te brengen. Men moet daarbij echter van deze veronderstelling uitgaan, dat de vreemdeling, die de Nederlandsche tentoonstellingssteden bezoekt, op zijn rondreis niet in elke plaats lang zal kunnen toeven, zoodat men er te gen moet waken hem te veel voor te zetten. In deze gedachtengang behoeft hetgeen men op touw zet niet kostbaar te zijn, zoodat de Commissie ertrouwt, dat dé benoodigde gelden in eigen kring gevonden kunnen worden, al of niet met steun der plaatselijke overheid; De hulp die de Centrale Commissie u meent te kun nen aanbieden, bestaat in: lo. het verzamelen en ordenen der verschillende plannen en het geven van raad bij de uitvoering; 2o. het bevorderen van een goedkoop, aangenaam en gemakkelijk verkeer; 3o. het bevorderen van doelmatige reclame in het buitenland. Vooral met het oog hierop is het zoo gewenscht dat de Commissie spoedig in kennis worde gesteld met de plannen. Zij vertrouwt, dat uit het voorafgaande duidelijk blijkt, dat het hare bedoeling is, dat de organisatie der tentoonstellingen met alles wat daartoe behoort, uit gezonderd de reclame in het buitenland, in handen blijft der plaatselijke comités. Van verschillende zijden werden reeds plannen ken baar gemaakt. Het initiatief daartoe ging deels uit van burgemeesters, deels van plaatselijke vereenigin gen. Het Uitvoerend Comité bestaat uit de heeren: jhr. C. F. van de Poll, voorzitter, G. S. de Clercq, secreta ris, jhr. Mr. H. W. van Asch van Wijck, D. Foekema, Edo J. Bergsma en F. W. C. baron van Tuyll van Se- rooskerken. Het Bureau der Commissie is gevestigd1: Paviljoen, Haarlem. tegen de heeren Burgersdijk en Niermans, houders van Templun Salamonis, de bekende boekhandelaars en auctionnarissen, wegens het voorhanden hebben van geschriften, waarvan de inhoud in strijd wordt geacht met bepalingen der Zedelijkheidswetteu. Do zaak is bij het Leidsche kantongerecht in onderzoek. RUZIE OM EEN STUK HEIDE. De onder Barneveld gelegen „Wesselsche Heide", die vroeger gemeenschappelijk eigendom was, doch later door eenige in de nabijheid wonende landbouwers onderling verdeeld werd, heeft de laatste jaren reeds tot heel wat twisten aanleiding gegeven. Een groot gedeelte der bewoners toch van de buurtschap Esveld, waarin genoemde heide is gelegen, blijft dezen grond nog steeds als gemeenschappelijk eigendom beschou wen en duldt niet, dat er gronden van in cultuur ge- biacht of gebouwen op geplaatst worden. Zoo is nu weer eeu reeds bijna voltooide schuur, die daar voor rekening van zekeren Duits gebouwd' werd, door een 20-tal landbouwers, gewapend met bijlen, enz. midden op den dag in elkaar geslagen en verwoest. Hoewel ook nu weer aangifte aan de politie gedaan is, schijnt de justitie toch onmachtig te zijn, aan dezen onge- wenschten toestand een einde te maken. De ambtenaar van het O. M. bij het kantongerecht te Breda, mr. F. Couvée, heeft gemeend de wegens het werken in het openbaar op den tweeden Kerstdag ge- verbaliseerden, niet te moeten vervolgen, wijl z. i. de Zondagswet niet meer toepasselijk is op den tweeden Kerstdag, nu deze voor de Katholieken niet meer als feestdag geldt. Yad. UIT URSEM. In de gistermiddag gehouden raadsvergadering fungeerde de heer Jb. de Leeuw, gemeente-secretaris van Schermerhorn, wegens ziekte van den heer J. Hille als secretaris en was de heer Stam afwezig. Na onveranderde vaststelling der notulen bleek uit de plaatshebbende loting, aanwijzende de volgorde der eventueel te houden stemmingen dat het reglement van orde werd gehandhaafd. Medegedeeld werd dat ingekomen was een schrij ven van Ged. Staten, inhoudende de goedkeuring der gemeenterekeniug dienst 1910, zooals zij door B. en W. voorloopig was vastgesteld; dat Ged. Staten de beslissing omtrent de gemeen te-begrooting 1912 verdaagden. Deze medodeelingen werden voor kennisgeving aangenomen, nadat de heer de Geus opgemerkt had, dat hij gaarne gezien had dat op het convocatiebiljet was vermeld dat deze stukken waren ingekomen, dan had de raad ze vooraf kunnen inzien. De voorzitter zeide daarop dat hij de stukken, die aan B. en W. gericht waren, alleen den raad voor liet le zen, omdat hij wist dat de raad er wel nieuwsgierig naar zou zija. Ter tafel werd gebracht de benoeming van een on derwijzeres aan de O. L. School. Nadat de verschillen de stukkeu door enkele leden waren ingezien, werd be noemd mej. Smit te Amsterdam, no. 1 der voordracht met algemeene stemmen. Op voorstel van den voorzitter werd de indiensttre ding bepaald op 1 Februari. Bij de rondvraag vroeg de heer de Geus of het niet mogelijk was dat ieder lid van den raad een exemplaar van het reglement van orde zou kunnen krijgen, waar op de voorzitter bevestigend antwoordde. De heer Oud't vroeg inlichtingen omtrent de ver bouwing van de dokterswoning en zou gaarne zien dat de opzichter omtrent deze aangelegenheid1 eenige voeling zal houden met den raad. De voorzitter zeide dat dit zal' gebeuren. De vergadering werd daarna gesloten. Gemengd nieuws. SCHIPBREUKELINGEN. Het Engelsche stoomschip „Coquet" bracht gisteren te IJmuiden aan drie opvarenden van den Duitschen loodssehoener no. 4 uit Cuxhaven, die in een open boot van hun vaartuig waren afgedreven en reeds acht uui in die boot hulpeloos hadden rondgezwalkt. De „Coquet" kwam bij het binnenkomen te IJmui den in botsing met het in de buitenhaven gestopt lig gende Duitsche stoomschip „Brisbane." Eeu vlet ge raakte tussehen beide stoomschepen bekneld, waarbij de vletterman B. Kramer zware inwendige kneuzin gen bekwam. VERGIFTIGING? In een gezin in de Blankenstraat te Amsterdam, bestaande uit man, vrouw en drie kinderen zijn giste ren, na het nuttigen van soep vergiftigingsverschijn selen waargenomen, die zich uitten in brakingen. Een ter hulp geroepen dokter heeft de soep en het braak sel door de politie in beslag doen nemen. Alleen de man ondervond geen hinder, hoewel hij evenzeer als de anderen van de soep gegeten had. GASBEDWELMING. De student V., wonende bij den sigarenwinkelier R., te Leiden, is gistermorgen half acht bewusteloos op zijn bed gevonden, terwijl in de geheel gesloten kamer een sterke gaslucht heerschte. De ontboden arts con stateerde vermoedelijke gasvergiftiging en oordeelde overbrenging naar het hospitaal Wallon noodig. Bij het afzenden van dit bericht was de patiënt nog niet tot het bewustzijn teruggekeerd. In de gasleiding op de kamer werd een scheur ontdekt. UIT HOORN. In dé laatst gehouden vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken kwam in een missive van dc „Hoornsche Middenstandsvereeniging," waarin gewe zen werd op den achteruitgang der verschillende markten in Hoorn, terwijl daarnaast aan de Kamer het verzoek werd gericht een onderzoék naar de oor zaken van dien achteruitgang te willen instellen, in zonderheid1 naar den toestand der botermarkt. Zeer uitvoerige besprekingen werden naar aanlei ding van deze missive gevoerd. De Kamer, de zaak gaarne in onderzoek nemende, sprak als haar oordeel uit, dat er naar .gestreefd moet worden, dat het èn aanvoerders èn bezoekers der mark ten aangenaam en gemakkelijk moet worden gemaakt. Men moet verder trachten, in het belang van den winkelstand, de bezoekers van buiten zoo lang moge lijk in de stad te houden en ze door de stad te voeren. liet laatste wordt bereikt, dóór de markten zooveel mogelijk te doen houden in het centrum der stad. Mede werd betoogd, dat het wenschelijk is, dat de ver schillende markten worden gecombineerd, als zijnde in het belang der aanvoerders. Besloten werd door de leden, die zich daartoe in commissie verdeelen, nog een nader onderzoek te doen instellen, terwijl dan in een volgende vergadering rapport kan worden uitgebracht. UIT SCHERMERHORN. In de vergadering van de Tuinbouwvereeniging „Schermerhorn en Omstreken" werd na verschillende besprekingen aangaande het keuren der te veilen pro ducten aan de afslagmarkt te Purmerend en de daar aan verbonden boeteregeling, die volgens velen nog al wat te wenschen overliet, besloten een schrijven te richten aan het bestuur der afslagvereenigiug, waarin de tegen die keuring en boeteheffing bestaande grie ven zullen worden medegedeeld. Verder werd besloten meerdere landbouwbenoodigd- heden, waaronder ook hulpmeststoffen en broei glas coöperatief aan te schaffen. Een ingediend voorstel tot onderlinge hulp bü ziek te en overlijden werd aangehouden tot de volgende vergadering. DE ZEDELIJKHEIDS WETTEN. De Leidsche politie heeft proces-verba al opgemaakt UIT IIENSBROEK. De heer A. Peereboom is benoemd tot melkcontro-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1