Motordirnst Wiithl Mis. Publieke Verkooping. Houtveiling teTergen,Il[ Donderdag 25 Jan. 1912, 's,ö,0urfe'ns Pakkistenmakers Schermerhorn. „ALKMAAR-RACKET" Goedkoope SPaR-me-SMee :o HarlIngen-Texel-HBlder-fllkmaar. o: J. Ph. BAKKER en ZOON, De verzoeking van Adelbert Kaasenbrood, Voorloopig Bericht. ADVERT E NT IE N. 60 h 70 parken oxtra zwaar eiken en berken HAKHOUT, gevraagd. te He Rijp, 3 &l&®igffeche AlkmaarAmsterdam v v. Onze geïllustreerde Premie Éi. Éi 1. 25 34 2. 14 25 3. 23 34 4. 25 34 5. 18 .29 (gedw.) 0. 29 38 7. 28 28 L„„ÉÜm§.Jü sr. s toevertrouwd h°°^tannf1e Persoonlijkheden ik^eoraTbei[ hT rem0etl ïh mij'n wezO'b wanneer slechte ti' opscheren, onder de scherpe snede de De Firma H. J. SCHADD, Assurantie thans Singel 104. Amsterdam. Telefoon 2426 fn 9031. Burg—Texel. TE HUUR of TH KOOP: tlfLy°,cl^ce,grond u»nem?nd geschikt VV^ïLANiD, ,.de Groote Weijmerik", De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij. is voortaan iedereu DINSDAG en VRIJDA.G om halfvijf te spreken bij KOSTER. Telefo- Ie KAJUIT 70 Cent. 2c 45 8io— a.ao, 6.- VERSCHIJNT ELKE WEEK IN 16 PAGINA'S. Boeiende tekst - Actueele illustraties Spannende romans. Rubriek van Redacteur X, met tal van prijsvragen en probleems, waaraan vele prijzen verbonden. Kindernummer „ONS PRINSESJE" met leerrijke lectuur voor de Jeugd.1 Een jaargang bevat 832 pagina's met meer dan 2000 ILLUSTRATIES. Deze geïllustreerde Premie kost den lezers van dit blad slechts cents in plaats van 5 cents per Nummer. De heer D. Bruin te St. Panoras maakte in stannden stand een mooien slagnet: Wit speelde: 1. 34—30 2. 40 20 3. 3320 4. 39 30 3. 2823 0. 38—33 7- 37—31 43 lü F.en mooie combinatie. lor oplossing voor deze week liet volgende: Probleem 160 van J. VAKDON CAêX Zwart: 7, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29 36. it: 20, 27, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 45 47 48 50. v-jts- - - Vraagstuk 00 van J. NOC)ME Men Zwart.: 8, 9, 10, 12, 13, 15, 10, 18, 20 Wit17. 27, 29, 30, 35, 38, 40, 48. CORRESPONDENTIE. i-J. K. te A. Al» antwoord op uw vraag 't vol gende Een bepaald verschil tusschen probleem en vraag stuk is er niet. Wij nemen 't vraagstuk meestal een voudiger dan 't probleem. In een probleem moet de zet altijd winnend zijn. In een vraagstuk kan men ook naar een damslag of naar de beste voortzetting vragen. Met dank voor uw schrijven. Oplossingen vóór of op 25 Januari bureau Alkmaar- ®chg Courfi nt. door BERNARD CANTER. Nog heel jong was ik, toen ik bij mijn vader in de zaak kwam. Mijn vader had een weibeklanten bar bierswinkel en hij behoorde tot die echte barbjers, wel ke iets van de waardigheid en de tradition der oude chirurgijns bewaard hadden. Want zijn vader, zijn grootvader en zijn overgrootvader waren barbiers ge weest, aanzienlijke barbiers en hoewel mijn vader niet zonder fortuin bleef zijn eigen huis en dat van ziin beide buurheden, waren zijn onbelast eigendom hij zou schatrijk geweest zijn. zonder een ongelukkige spe culatie van mijn grootvader, die het fortuin der fami lie gestoken had in haringbuizen, die zonder zegen vischten. Jong in het vak, waarover mijn vader altoos met eerbied sprak, gekomen, bleef ik er lang onbewust \an, nat de wereld het met eouige ironie beschouwt. Het voorbeeld van mijn waardigen vader, die zijn vak als een roeping opvatte, bezielde mij en ik leerde van vader al de fijne kunstgrepen van ons ambacht, dat veel meer een kunst en een wetenschap is. Een kunst, omdat, wil men het goed uitoefenen, er aangeboren gaven, er talenten toe noodig zijn. Een wetenschap, omdat, or heel veel kennis, door studie en ervaring verkregen kennis, toe behoort, om een gelaat, a prima vista, volkomen goedl te scheren Onder volkomen goed scheren versta ik snel. vaardig, liclit van hand en voor den klant bijna onmerkbaar, het stoppelige gelaat satynig glad te maken. Toen ik later, door den verkoop der zaak zeer gefortuneerd geworden, mij op de klassieke pkilologio heb toegelegd en kennis maakte met de groote philosofen en schrijvers der oudheid kwam-m mij een zekere verwondering, dat men bij de ouden zoo weinig over het scheren en over den barbier vindt. Toch moet do man die Homerus, P ?to- d'° Socrates, die Alcibiades, die Julius Cae sar, die Cato geschoren lieoft, ongetwijfeld iemand van beteekems geweest zijn. Uit eigen ervaring weet ik. (lat men met dagelijks of zoo zij een minder sterken baardl hebben om den anderen dag, in nau- onder-1 we aanraking en in een steeds meer intiem wordend gesprek verkeert met menschen van beteekenis, zonder voel van hen te leeren en veel van hen over te nemen. Ik zelf heb den dichter Hofdijk als jongen vaak inge zeept en ik zou zeker do eer hebben gehad hem ook to mogen scheren als hij niet. juist toen mijn vader mij waardig keurde zelfs hem het mes op de wang te zet ten, besloot voortaan zijn baard te laten staan. Mijn vader zelf heeft hem jaren lang geschoren en ook mannen als Rusken Huot- en den schilder Bosboom van t overtollige haar verlost. Multatuli is jaren lang zijiT klant geweest en mijn vader heeft mij' dik- wijIs gezegd, dat niemand do ideeën en den persoon van Multatuli goed begrijpen kon, die hem niet al was t maar ééns, ouder 't mes had gehad. Want mijnheer Douwes Dekker was een lastige klant Hij kon geen oogenblik stilzitten, vergat vaak dat do vlijm langs zijn wangen streek en begon te spreken op hoogst gevaarlijke momenten van de subtiele operatie, gaf dan soms vernuftige paradoxen over het schtyien ten oeste, waarover mijn vader lachte maar tegelijk do schouders ophaalde. Want, het leek voor 't oogen blik wel aardig gevonden, doch voor wien werkelijk in et wezen van het scheren was doorgedrongen, was al oppoi lakkig. Zoo zei'hij eens: ,,IIet opscheren zou overbodig zijn, als het neerscheren volkomen was." Hat leek geestig opgemerkt, doch mijn vader zei- In dien u zelf barbier waart, mijnheer Dekker, zoudt' u ervaren, dut beide, neerscheren en opscheren, op zich zelf een volmaaktheid zijn, zooals vloed en ebbe, samen een eenheid vormen en toch tegengestelde bewegin- gen. En een andere maal zei de groote schrijver: „Men moest de doofstommen in uw vak opleiden. Dan waren wij verlost van do weerpraatjes dor barbiers." Mijn vader antwoordde waardig: „Indien men de blinden tot schrijvers maakte^ zouden er ook veel minder ver keerd geziene dingen in de boeken komen. Helaas de barbier speelt een te kleine roi in de klassieke literatuur. En ook in de moderne literatuur hebben wij slechts Rancho Panza en 'Figaro. Maar Rancho 1 anzn, Don Quichotte's tegenvoeter, de bar bier als vertegenwoordiger van het gezonde, het nueh- ere verstand, is al weder een dier ongelukkige ironi sche opvattingen van ons vak. Veeleer is elk goed barbier een Don Quichotte, een najager van verheven idealen op de platte wereld van liet mannen-gelaat, ant en dat is het ongeluk van mijn leven geweest wee wanneer de artist-barbier psycholoog wordt 7 «Hen worden dat mettertijd in ons vak meer of minder. Nadat ik een jaar lang ingezeept had en toen deze subtiele voorbereidende bezigheid, die do helft van het waarachtig artistieke scheren is. volkomen beheersch- !e„ T 7ader'9 loi<W, het mes hnntee- ren. Eerst op de gelaten der minder beteekenende lieden, maar allengskens klom ik op en worden mij do Do kern van onze scheerkunst is, individueel te zijn by do uitvoering. Hot is niet voldoende, dat gij' leert mes goed aan te zetten, degelijk eirculair in te zeepen on dan de vlijm langs het behaarde, oppervlak ninl- wY"' Af n H'df'reen met. geduld en oefe- r,"lft Maar gy moet elk gelaat naar de eigen trekken en verhoudingen en vloeschelijko doch ook geestelijke samenstelling weten te behandelen. line subtieler gelaat, hoe subtieler behandeling, ja eigen- lyk moet gy het haar van het vleeschelijke gelaat af- snydeu maar naar het wezen de ziel schoren Dit is Wio do'km, YVk v voln,aakt<* hand noemt.' i e k"?s a]s barbier zoo beheerscht, hij kan la chen om alle seheerschaafjes, om de Gillette met den bogen kling incluis, want degeen die naar zijn psv- beworY Yl" lW° °ndergaat Pijnlijke kuns't- i wei king, doch een reimgingskuur, die hem verjongt. li werkelyk goed-gesohoren man verlaat den' bar bierswinkel met het gevoel, tien jaren jonger-te zijn geworden. De trekken staan weer strak de mond oemt zyn juiste plaats in. de kin toont zijn energie- tóB d°T kU1' Syinb°01 Van 's mollsehen humani- tnn'de lÏv tZ1JnYr6Verlde ]ijn' d° kaak' uitdrukking ét rïaB Y Van den Wil tot beersehen. De kaak met den kin tot boeg is niets anders dan de voor- even van s menschen levensschip, stevenend op den oceaan des bestaan». Goed scheren heet opnieuw bo w k'no 1 ""Tl Y dnt ,?0it door machinale bo- wiig, door liet scheerschaafje te kunnen bereiken? Aadnt ik zes jaren, in do laatste jaren geheel zelf- .mdig. in myn vaders zaak medewerkte aan onze gvoo e sociale roeping, de psychische opwekking dooi de physiologisohe behandeling mot hot haaks,-li staan de lemme waren de gelaten der mannen. ,11,. i„ 0I1. zen winkel kwamen, voor mij als opengeslagen boeken Bezag 's menschen ziel ingeprent o„l mfnsohe„ gel aat. Geen trekje geen vouwtje, geen kuiltje, geen gioefje, geen rimpeltje of ik kende er de innerlijke be- het ver? J""' J vleeschpartijtje vertelde mij van het verleden van den mensch, dien ik behandelen zon Y Ta.n z,jn toekomst. Gewone barbiers bezitten dit doordnngingsvermogen ook vaak, maar zij gobrui- ken het alleen om te berekenen of de klant -ovaal ge il eg is om een flesch vegetal te bestellen of zich oen en f ,'Re ,sharaP°oiïng zal laten welgeval len of te gelegener tijd oen voorschot zal geven om de zaak te vergrooten of uw oudsten bediende aan zelf bewustheid m -I <w ran zij niet in hun °n- vond i 1 Y "faV h°0gere doeleinden stre- d. ik. df harbier van de psyche, voelde mij, de trek- kon wegdoezelend cider den mantel der liefde, van de wit-schuïmende ereme de savon supérieure of ermne I amandos amères. al naar 't geen ik opmerkte, inn™ bedroefd of in verheven gelukzaligheid. Dit laatste helaas kwam zelden voor. Eenmaal heb ik dnt gehad toen ik den weleerwaarden heer Ambrosius .scheerde l'Z^rr VCrtrok 01X1 de leiding van een nz d. te n Vf,n "Yn' van ongeneeslijke huidziekten o pzicli te nemen. Elke trek in dit vaste, krachtige en toch teedere gelaat getuigde van zielenadel tZ hiïX t* van nHin- mes zocht edelen trrb "ll 'l ?l' ''Y V0! 'k n'et één onkelen 011- ertelon t eb. Tk heli dan ook het geld. dal hij foor 't sriierQii betaalde, aan een bedelaar gegeven Want 11- had hei gevoel, dat ik een heilige had geboren Een -Y ^na[' Y". ik den boekhandelaar en uitgever ontdekt ,tWln,tig jaar oen boekhouder gehad en ontdekte toen. dat de man zyn volkomen vertrouwe bestolen RuÏnTas „Het geldverlies reken ik niet," zei hij my even voor t inzeepen. „Maar teleurgesteld te zijn ir iemand, dien men jaren achtereen al i„ stilte tot zi n opvolger heeft bestemddat. grieft En ik zag het grieven van zijn ziel'in'de groeven reel,tsoli" molKllljnenT,p» ik begreep de smart van den ehapen man. Ik mag zeggen, dat ik zelden be- er gesehoren heb, dan toen, eu ik lieb de overtuiging echte trekken van gemeene lieden voelde Wli hu- ,r auj.(:tten kiezen, die wy wenschen te behandc gedwongen elkeen te scheren, elke wier gelaat ik de geldzucht, de veilheid, de wreedheid ospisme, de laatdunkendheid, de „insólertce of ottice, liet beersehen door geldmacht, het geluk in andermans tegenspoed, de afgunst, de onverschrllig- 7 de levensvijandelijkheid voelde, door een koene snede te opereeren. Mijn verstand zeide mjj, dat ik wel mt het gelaat de vleeschelijke spier zou kunnen snijden, die de uiting was van die ondeugd, wortelend in de ziel maar daarmede slechts het symptoom, niel der ziekte oorsprong weg zou nemen. Daarom liet ik 1UV Doch teil laatste werd de verzoeking mij te machtig Ik kreeg zoo vaak gelaten onder I mes waarop ik de laagheid van de menschelijke natuur zag afgeteekend, waarin ik de onedele hartstochten van den modernen mensch zag afgebeeld, dat ik soms plot seling hot mes weglegde, om mij een houding te °v- ven tegenover den verschrikten klant, wanhopig en krampachtig m den elastieken bal van de odeur-spuit kneep of de nagels zette in het kil-natte sponsje voor t opscheren; want ik zou het mes misbruikt hebben, don klant een diepe, eéu levensgevaarlijke snede toe gebracht hebben en erger nog, ons edel vak van ver trouwen, tot eon afschrik voor de menschheid hebben gemaakt Alle kunstenaars, die het leven liefhebben, die een opbouwende natuur bezitten, zy immers de scheppers hebben wel deze neiging tot plotselinge daden van ge weld .tegen de leden der maatschappij, die het verhe vene miskennen, het ideale vertrappen en grof materi- ahstisch, grof sensueel alleen leven in laagheid en leeJykheid. Men spreekt dan van de misdadige nei- gingen m den kunstenaar. Wat my persoonlijk be- trett, ik heb teen, met den weemoed' in 't hart. ten laatste liet haaksche lemmet, weggelegd en de kwast die naar de edele bitterheid van den amandel geurt, opgeborgen. Menschen wou ik scheren, scheren met ai de dienende liefde van mijn gevoelig gemoed en helaas ik kreeg te veel monsters onder 't mes, die alleen oppervlakkig op menschen geleken, veilen heb zuehtigen slaven, kruipers, karakterloozen en vooral ook, die laatdunkende elleudigen, welke, prat op 't eigen fortuintje, den armen artist durven te vernede ren in t edelste en fijnstgevoelde werk van zijn mes en zyn kwastdie ironisch spreken over ons vnk der verheffing yau de psyche des menschen. Daarom heb ik mijn cude zaak met den stand en inboedel en het huis verkocht. En wat mijzelf be- trett. gy ziet ik Rat mijn baard' staan. Want in ons vak heorsc-hen de realistische knoeiers nog al toos.. deze soort, die waarlijk vrees voor Gillette mo gen koestereo. Want hun kunst is niet eene onbewus- te der ziel, doch een mechanisch bewust doen. Concnrreerende premtën. F ER RPI?" R^ter I,1ENSlopE»"'0 begin RTTRaYpT^6Veu Jaar' Te ^vragen bij BRUIN BURGERENG, Kinheimstraat 39. Fijnste delicatesse op brood, beschuit en gebak. Rapport komen zuiver. in ieder» DUS DUS DUS cent Notaris MO ENS te Beverwijk, zal Woensdag 31 Januari 1912, 's m. 12 u u r, in de bovenzaal t geYnt "de Zon" aan de ^reestraat aldaar, publiek verknopen 668^90 iiYd6nSint"Aagtendijk onder Assendelft, groot om CONTANT GELD, op VAM liggende gehakt aan de Eeuwige Laan. Van Ai. KMA AH n ft.— nnr H" A3f8TERl>AM 0.29. 9.SO. 2.15, 4.—, nnrl t Alleen op Zondag. I Dd Ondergeteekende wenscht geregeld bij zijne Courant te ontvangen, de geïllustreerde Premie „PAK ME MEE" tegen den verminderden prij», als hierboven vermeld. WOONPLAATS: NAAM: een van onze ziel te schenken, die zich aanbiedt En ri«t langzamerhand kwam in mij de neiging, 0n> licdeiy 'in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10