Gehuwd Wagenmakerskneeht Ten verkoop aangeboden; eenige eandeelen AlkmaarsGhe Tmerg., enkele aideÉn Maatschappij Je (Jnle Aiimcarsclia Ciodiet- en ttaRüanK, B FI T K 3 l l y IK 8 T A B 8 NI E U W~8. A D VER TEN TI EN. Twee bhiiwe en witte ekster- duiven. BURGERWONING tegen Mei Firma J). A. WISSELINK, Oudegracht 245y Jongste Bediende, Weggeslagen s AARDSTOOTEN. VERDRONKEN. "7% 20 Januari. ifi€l€N AALTJE GROOT. wed. P. vaa de Capelle. AALTJE LUIJT, wed. P. Mienis, te hmir gevraagd door klein gezin. Huurprijs pl.m. f 3.— per week. I TELEFOONNET ALKMAAR -HETLOO. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Verschaft PREDIKTEN tn neemt GEL DEN Dtpi'SITO. leur aan de zuivelfabriek „De Kroon" te Heer-Hugo waards. DE ITALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. De Italianen bezetten Gnrgaresjzij werden daar op aangevallen door Arabieren, uie echter teruggesla gen werden. De Italianen verloren ongeveer 50 nran Zouara werd hedenmorgen door oorlogsschepen l»e schoten. Bij het bombardement werden de kazerne en de re si den tie van den Kaimakan verwoest. NOORWEGEN. De volksvertegenwoordiging heeft een wetsontwerp aangenomen, dat voor vrouwen on der gtdijke voorwaarden als mannen de staatsambten openstelt, behalve de ambten van minister, geestelij ke, diplomaat, consul en die bij het leger. RUSLAND. Het Nowoje Wremja blijft tegenover de officieele logenstraffing de juistheid van het be richt uit Peking volhouden, dat de Chineesche regee ring Rusland aangeboden heeft Mongolë voor 100 millioen af te staan. „Dat dementis van het Russische ministerie van buitenlandsche zaken reeds lang hun waarde verloren hebben, weet ieder", teekent 't „Berliner Tageblatt hierbij aan. CIIINA. De conferentie over de kwestie van den afstand werd gistermorgen aan het paleis gehouden en uitgesteld zonder dat men tot een resultaat kwam. De toongevende prinsen waren voor een onvoorwaar- d el ij ken afstand, maar drie van de jongere prinsen en Tisjliang, voormalig Tartaren-generaal te Nanking waren tegen een vertrek van het Hof naar Jchol. De bijzonderheden van een afstand zijn moeilijk te rege len. AMERIKA. Een telegram uit Gua.vaguil (Ecua dor) bericht, dat meer dan duizend man sneuvelden of gewond werden in een gevecht, dat plaats had in het noord-oostelijk gedeelte van de stad. De bladen bevatten telegrammen uit Asuncion, waarin het bericht wordt bevestigd, dat de aanhangers van president Rojas in Paraguay, Asuncion na een h( vig straatgevecht- hebben hernomen. De opstandelingen namen de vlucht en gingen aan boord van een oorlogsschip. Er loopt een gerucht, dat de Braziliaansche kanon neerboot, waarop Rojas een schuilplaats heeft gevon den, op weg ia naar Corrientes, ten einde president Rojas weder aan het bewind te brengen. (lemeDK<ie iiiededaelingeu, In verschillende plaatsen in den omtrek van Stutt gart werd de bevolking gistermorgen tusschen 6 en 7 uur opgeschrikt, door hevige aardstooten, begeleid van onderaardsch gerommel. DE WOLVEN IN RUSLAND. De ongewoon strenge winter en de zware sneeuwval in Z.-W. Rusland' heeft weer de uitgehongerde wol ven tot buitengewone brutaliteit gebracht. Van alle kanten komen klachten over hun aanvallen. In één gouvernement werden 17 personen gedood. De boeren zijn genoodzaakt gewapende wachten 's nachts uit te zetten tot bescherming van het vee. Thans is men bezig met het op groote schaal orga- niseeren van jachtpartijen op wolven. Een daarvan heeft op een dag 29 wolven gedood. Lnaiate berichten. GROENLO, "20 Jan. De lijnmeelfabrikant de heer F. en mej. Mina L. zijn bij het schaatsenrijden gister avond verdronken. P. GOEDKOOP Dz. f HAARLEM, 20 Jan. Heden is alhier overleden de heer P. Goedkoop Dz„ Directeur van de werf Conrad. Do overledene was 64 jaar en vervulde sinds 23 jaar deze betrekking. Ten teeken van rouw zijn de kantoren en werkplaat sen heden gesloten. EEN DYNAMIETPATROON IN EEN KACHEL. HAARLEM. 20 Jan. Ten huize van den heer Sloot, Ingenieur Directeur van de Centrale Werkplaats van de 11. IJ. S. M. werd een dynnmietpatroon tusschen de steenkolen in den kachel geworpen. De kachel werd vernield, geene persoonlijke onge lukken hadden plaats. Hoewel gedachte aan opzet is uitgesloten, stelt de jvditie een onderzoek in. IJSBOND „HOLLANDS NOORDERKWARTIER". HOORN, 20 Januari. De afdeeling Hoorn van den Ijsbond „Hollands Noorderkwartier" heeft lieden haar banen geopend. LAATSTE BERICHTEN. ANTT-TARIEFWET-COMITé. AMSTERDAM, 20 Januari. Heden werd in hotel „Americain" alhier een vergadering gehouden door het anti-tariefwet-comité. De heer mr. Th. M. Ver ster, voorzitter, opende de bijeenkomst met een rede, er op vijzende dat het aangewezen dagelijkseh bestuur bereid is zich tot het uiterste in te spannen, en ein digende met den wensch daarbij steeds op den krach- tigen en onverzwakten steun van de leden van het co- mi të to kunnen rekenen. PRO VINCIAA L KAM PIOENSCHAP. Op de baan der ijsvereeniging de Quint zal strakjes het provinciaal kampioenschap voor Noord-IIolland in het hardrijden worden verreden. Aangekondigd was dat de wedstrijd om één uur zou beginnen. Ter wijl wij dit eerste deel schrijven is het kwart voor twee. Op de spaarzaam met vlaggen versierde baan, die ondanks het prachtigste winterweer, dat men zich denken laat, hoegenaamd geen feestelijken indruk maakt, is men nog kalmpjes bezig, omde wed strijd-baan uit te meten, waarop iedereen nu nog aan het rijden is. Op het oogenblik zijn er aangegeven.... zes rij ders Het is wel jammer deze feiten te moeten eonstatee- ren, vooral wanneer men gaarne een opgewekt, waar- deerend verslag zou willen schrijven. Wij zien hiertoe eohtoT met den besten wil geen kans. Alleen willen wij gaarne hulde brengen voor den spoed die is betracht met het uitschrijven van den wedstrijd. Maar zou door méér reclame te maken door bijv. gisteravond of hedenmorgen nog advertenties in de groote bladen te plaatsen het aantal deelnemers niet grooter zijn geweest en de belangrijkheid van den wedstrijd niet zijn verhoogd? Het is waar de belangstelling voor hardrijden is hier bij lnnge na niet zoo groot als voor het sehoonrijden. Maar is het geen prachtig gezicht de rijders te zien kampen, in vnste, forsehe streken langs de baan te zien zwieren, zuiver door de hoeken trippelend en overstappend? Dat eischt aanleg, kracht, vaardigheid, volhoudingsvermogenEen hardrijderij op de korte baan moge voor velen onaangenaam zijn om te zien, een goede rijderij op de lange baan heeft ongetwijfeld veel bekoorlijks en veel spannends. Daar om is het jammer, dat men met deze hardrijderij on der zulke ongunstige omstandigheden kennis maakt. JJiseehien zijp wij op het oogenblik nog te pessimia- tiseh, te veel onder den indruk vau wat we vroeger iu de gewesten der hardrijderijen zagen en valt het straks nog mede. Niets zal ons liever zijn dan dit aan het eind van het verslag te kunnen con9tateeren! Op het oogenblik zijn er de volgende deelnemers: 1. J. II. Dieters, Bussem, 2. J. G. Houwers, Medem- blik. 3. S. de Vries, Alkmaar, 4. S. Leynes, Edam, 5. M Pronk, Warmenhuizen, 6. W. Cnossen, Haarlem. Er zal in paren en op tijd worden gereden. Het publiek begint intusschen reeds aardig op te komen. De jeugd is uitstekend' vertegenwoordigd, maar ook talrijke dames en heeren zwieren over het welverzorgde ijs, terwijl er tusschen de rijders veel uniformen van cadetten vallen waar te nemen. Het weer is buitengewoon, zoo mooi en zacht als men hot zieh maar wenschen kan. Een draaiorgel voor de ijstent, welke uitstekend is ingericht en voor de niet-rijders een goede gelegenheid biedt om het ijsvermaak gade te slaan, is druk bezig tot verhooging der vroolijkheid bij te dragen. Half drie. Nog altijd wordt er aan de baan gewerkt, welke onder leiding van een lid van het hoofdbestuur, de heer Van Vollenhove, en met behulp van een land meter wordt uitgezet. Ook tracht men enkele slechte plekken wat te verbeteren. Daar de baan groot ruim te eischt, blijft er voor het publiek heel weinig plaats over, zoodat er dan ook aan het eene einde nog steed- over de baan gereden wordt. Meer en meer wordt het duidelijk dat de ijsvlakte der Quint niet groot genoeg is voor wedstrijden over lnnge afstanden, maar alleen gelegenheid bied' voor kortebaanwedstrijden. j Nadat ook de heer J. C. Greve tot den wedstrijd i was toegelaten, werd begonnen met eeii strijd tusschen de heeren Dieters en Houwers. De baan was 366,5 M., de afstand 500 M. Dieters maakte een tijd van 1 mi nuut, Houwers van 1 min. 6 sec. De Vries, die goed startte, reed 1 m. 5V2 sec., Leynes gaf het óp, Pronk daarna in 1 min. 23/« sec, Cnossen in 561/0 sec. Eindelijk Greve in 1 minuut 1/B sec. De vier snelste rijders moeten overrijden omdat de baan van 1500 M. nog niet uitgemeten is! Dieters rijdt tegen Cnossen. Tijden 1 min. 56s/0 sec. Daarna Greve tegen Pronk. Tijden 604/o alle beide, Greve was iets voor. Toen werd gereden over de 1500 meter. Op de 1500 M. rijden eerst Dieters en Cnossen. Dieters valt en geeft het op, Cnossen maakt een tijd van 3 min. 184/5 sec. Greve trekt zich terug. De Vries rijdt tegen Pronk. Tijden 3.301/5 en 3.30. Hierna wordt gepauzeerd voor de 3000 Meter. Hauwert, alleen rijdende, maakte een tijd van 3,531/5. Om twintig minuten over 4 wordt de 3000 M. gereden. Eerst gaan af de heeren Cnossen en Pronk. Tijden 7 m. 20 sec. en 7 m. 81 sec. Daarna Hauwert en de Vries Tijden 7 m. 53 sec., 7 m. 39 sec. Kampioen is dus geworden de heer CnosseD, in wien een hardrijdor verloren is gegai.n. Hij is ge boren iu den Lemmer, 27 jaar en timmermansknecht 1 Barge en Moorman Marktberichten. ALKMAAR, 19 Jan. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk fkleine fabriekskaas f 84.50, kleine boerenkaas f 34,commissie f 36.middelbare f 36.Aangevoerd 143 stapels, wegende 88094 j Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f i Handel vlug. ALKMAAR, 20 Jan. Aangevoerd 4 paarden f 50 1 80, veulens f 0 0, 0 koeien en ossen f 0 h 0, vette kalveren f a per ned. pond I f 0 a 0.86 nuchtere kalveren f 8 a 22, 0 ezels f 0 k 0, 41 magere schapen f 16.k 22.—, 0 vette j id. f 0 k 0, lammerena vette var- i kens, per ned. pond k et., 34 magere id. f 16 i k 28, 67 biggen f 8.k 11.50, 3 bokken en geiter i f 4 k 7, 0— kleine bokjes f 0.a f 0.boter, pel 1 j 1/2 ned. pond, hoogste prijs f 0.85 middelprijs f 0.80, j laagste prijs f 0.75 aangevoerd 3294 kop, kipeieren j f 6.50 h 7.eendeneieren f 0. HOORN, 20 Jan. Tarwe f 6.75 k f 8.—, rogge a 0.a gerst f 5.75 k f 7.— haver f 4.50 k f5. witte erwten f k f groene dito f 15.50 k f 18.grauwe f 22.k f 24.60 vale f20.k f 25.bruine boenen f 18.k f 18.50 karweizaad f 14.50 k f mosterdzaad f 24.60 k k f 25.paarden f —0 k f —0, koeien f0 k f 0—, 28 schapen f 16.a 24.lammeren f 0.k 0 kalveren f k f 0var kens f 0.k f zeugen f k f j 140 biggen f 8.k f 12.0 kippen f 0 k f 0. kipeieren f 6.k f 6.50 oendeieren f 0.a f 0 1060 kop boter 80 k 825. AMSTERDAMSCHE BEURS Opgave van het NOORDHOLLANDSCE LANDBOUWOREBIET. Voordum, O 11, Alkmaar. Roer» rtv Staatsies run sron NEDERLAND. 19 Jia. 20 Jan. Ned. W»rk»l. Sohald p©L •HA 8% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleeniag p#t, 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenL 6 Japan 4 Oostenrijk Jan. J«li 4 Rusland Hope 4 Cousol 4 1906 5 1894 6e Bm. 4 Iwang Dombr. 4% Finano. en Industiondernemingen enz Nationale Hypotheek Bark pCt. 4 4* 4 div. Noordhollandsch Qrondcrediet »i 11 Ned. Handelmaatscli ippij reac. te Haarlem. Cultuur Vorstenlanden DE ELF-STEDEN-TOCHT. De heer S. Boumc alhier heeft zich laten inschrij ven voor den elf-steden-tocht, welke Dinsdag door Friesland zal worden gehouden. Wiastbew. aand. 305. 533. handel. NIEUWE AANSLUITINGEN. J. v. Dijk, Sig-mag., Schoutenstr. GRATIS PUBLIEKE TELEFOON. Gebrs. Spanjaard, Piano-, Orgel- en Langestraat. Muziek- GEREF. KERK. Bedankt voor het beroep naar de Gereformeerde kerk alhier Ds. B. van der Kamp, predikant te Slie- d'recht. REDDEN VAN DOOR IIET IJS GEZAKTEN. Naar aanleiding vnn liet gisteren geplaatste bericht je over het redden van door het ijs gezakten, toonde een lezer ons een practische reddingslij n, een eind sterk touw van een meter of acht met aan het eene eind een lus en aan het andere een loodje. Fiets- en schaatsenrijders, aldus meende hij, konden gemakke lijk een dergelijke lijn bij zieh dragen en daardoor in geval van nood, dadelijk reddend optreden. Gaarne voldoen wij aan zijn verzoek, om op dit eenvoudige middel even de aandacht te vestigen. ALKMAARSCHE IJSCLUB. De Aikmaarsche IJsclub kon heden haar banen nog niet openstellen het ijs is heden weer gepeild, maar nog niet sterk genoeg bevonden. Bij voortdurende vorst zal er Woensdag een wed strijd worden gehouden om het kampioenschap van Noord-IIolland in het sehoonrijden voor dames en pa ren (heer en dame) en tevens een wedstrijd in hel hardrijden op de korte baan, onder de bepalingen der rigiementen van den Ned. Schaatsenrijdersbond. VOETBAL. Wegens het ijsvermaak zijn de door den Nederland- schen Voetbalbond tegen morgen (Zondag) uitge schreven competitiewedstrijden door het Bestuur van dien Bond uitgesteld. AGENDA. ZATERDAG. Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes- al'A. van 45 uur, jongens 2e afd. van 56 uur. Gymn.-Ver. „Kracht on Vlugheid," Gymn.-lokaal Schoolstraat B 1. Meisjes-afdeeling 45. ZONDAG ,.'t Vrije Tooneel," repetitie, 's avonds 8 uur, go- j vouw „Voorwaarts." MAANDAG. Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid." heeren- J afd. van 0'/4ÏO1/,- TeekenavonJ „Kunst zij ons doel", 7 uur. Nieuwe j loeien. Gymn.-Ver. „de Halter," oefeningsavond, 78 uur, ndspir. van 912 jaar; 8—9 uur leden van 16 jaar en uder, „Gulden A lios," ingang Lindegracht. Vergadering Natuur- en Letterkundig Genootschap 1 S. N. S. S., 8 uur, Linie. Danscursus Gebrs. Crefeld, 810. j Westersuiker I A'dam Deti 1 Langkat Idem. pref f A'dam Serdang 1 Bindjcy Del' Batavia Deti-Maatschappij Medan tabak N. Asahan Rotterdam Dett Senembah Tabak-Mij. j Amst. Rubber Cult, becons. Holt. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum j Dordtsehe Petroleum- Moeara Enim Sumatra Palembaug Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Ptrlak Ketahoen Gew. i pref. iiedjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper 9}. Ymer. Hide and Leather Anglo Araer. Telegraph Comm. Steels j Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine ['referent •larinebonds Comm. Peru Preferent s Spoor wegleeningeu 3oll. Liz. Sp.-Mij Mij. tot expl. van Slaatsspoorw, Deli spoorweg I AMERIKA, Xtch. Top. Cert. v. Convert Denv. en R, Gr. Cert. Eric Kansas City South. prof. Miss If. Texas C. v. New-York and Untarie Norfolk Western O. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific oert, v. VVabash gew. RUSLAND, Wladikasrltas 1885 Premie teen tng en. NEDERLAND, dtad Amsterd. flOO Gemeente-cred. BELG1E, Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsolie Hyp. idem OOSTENRIJK, StaaUleening 1860 pCt. 4V, aand. div. i> 11 pCt. 4 Aand.dR pCt, i RUSLAND Ex-dividend. Koers vnn het geld. Mededeelingen. De met hoogore koersen. Tabakken onveranderd. 1864 3 3 2^ 4 3 5 93% 70% 97% 47 Vs 90% 88% 90% 100 V. 881%, 93% 9916/n 100% 97% 118% 75% 189. 135 ?38% 379% h2% 61 114 799 >22 4,0 19 037% «77% '22 287 «59 45% 2u5 lc8% 86% 78% 77% 06 «70 08% 6»% 21% :61%, 6"% 52% 18/% 21% b7% 1 s/s 47 9*% 227% 10 U/H U4v, 2'% 30% 27 V, ÜB* 28% fc8 109% 2iU/u 109% -7% 166% 7% 8% 107% 107% 87 123 11S7A 163% SO 93% 70% 104 47% 90% 88 90% 10^% 88u/jb 93% 100% '84% 175 187.80 377 45 114 523 249 587 47 2x1 286 456 43 2 <6 59% 87 88% '11% 470 48 86% 2 27 6'% 53% 187% 4% 28V* 677/, 11% 46* 82% 06% DH% 22% 3'Vs 87 Vs 64% 28% 88% 24U/m 110 28 '07% 112% 87 Prolongatie 3Vi pCt, Ameriknansche markt was vasi Oliewaarden iets inzakkend. Culturen vast. Mijnen beter. Knrgerlyke fttand. Geboren: 19 Jan. Jan, 7.. v. Jan Pool en Grietje Termaat. Overleden; 19 Jan. Pieter Koorn, 12 jaar. 20 .Tan. Ontharina Maria van der Eng, 10 qinan- den. TEJJÏORAFISCn WEERBERICHT. Medegedeeld door het Koninklijk Nederl&iidseh Meteorologisch Instituut te Do Bilt. (Geldig tot den avond van 21 Januari). OVERZICHT. lr> het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 777.9 te Riga. De laagste stand van den barometer 754,1 te Va- lentia. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot zuidoostelijken wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, lichte tot matige vorst in het noorden, in het zuiden om het vriespunt. te Den 28st,en Januari a.s. hopen onze lieve Ouders J. DE JAGER en J. DE ROER hunne 13>/v-j»rlge E lil vereniging herdenken. Hunne liefhebbende kinderen, JACOBUS KOEN RAAD. NELLIE CATHARINA. Alkmaar, Oudegracht 207. Heden overleed, ten huize van C. F. BLANKEN- DAAL. onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en over grootmoeder, Mej. TKIJXTJE LE1JEN, wed. K. HOOGLAND, in den ouderdom vn bijna 82 jaren. Uit aller naam, A. HOOGLAND. Strekt tot algemeene kennisgeving. Bergen, 17 Januari 1912. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons innig geliefd zoontje PIETER in den leeftijd van ruim 12 jaren. Uit aller naam. D. KOORN. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Alkmaar, 19 Januari 1912. Hedenmorgen overleed onze eenige lieveling ABRAHAM JACOB HENDRIK. in den leeftijd van 8 maanden. A. M. DE JONG. C. DE JONG—WEERSTAND. Alkmaar, 20 Januari 1912. Heden overleed, in den ouderdom van 73 jaar en 6 maanden onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder Jb. VAN DE CATPELLE. A. VAN DE CAPELLE—HOEK. Schermerhorn, 20 Januari 1912. DANKBETUIGING. Mijn hartelijken dank aan de diaconie der Herv. gemeente en het armbestuur te Heer-Hugowaard voor <len steun, de regenten van het Diaconie armenhuis te Rustenburg voor de opname, en den Vader en Moeder van dat huis, F. Koster en echtgenoote, voor de lief derijke verpleging aan mijne moeder bewezen. Voorts aan den heer predikant te Ürsem voor zijnen degelijkeu toespraak en aan allen die haar met woord en daad hebben bijgestaan. Wed. A. VAN HAM—MIENIS. Oterleek, Jan. 1912. Bij deze betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij het overlijden onzer geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, NeeRje Basse. wed. JAN BRUIN. Uit aller naam, A. MODDER-BRUIN. S. MODDER Az. Egmond a. d. Hoef, 21 Jan. 1912. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die hun blijken van belangstelling hebben ge geven bij het overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder en Behuwd moeder, TRIJNTJE AKKERHAX. Uit aller naam. C. PAARLBERG, Schoorl. Eene bankinstelling te Alkmaar, vraagt een niet beneden 16 jaar, indiensttreding zoo spoedig mo gelijk. Brieven onder letter H 226, Bur van. dit Blad. terstond germig<5, goed bekend met boeren- en rijtuigwerk, bij C. DE BOER Zn., Beverwijk. Togen Itciooning terug ie bezorgen adres bekend »s»n bet bnrean vnn dit blad. Brieven onder letter K 226, bureau van dit blad. HUlBHUüD AANSL j vanaf f 30.pe. jaar en f S.FO entrée GESPL TSTE AANSL. vanaf f 22.60 er jaar en f 2.50 entrée. GEWUNE AANSL. vanaf f 30.per jaar 6 8 i. contr. geen emr Xlenwo annaltiitiugen 305. DIJK, J. v., Sig.mag,, Schoutenstr. GRATIS PUBLIEKE TELEFOON. 533. SPANJAARDGebrs., Piano-, Orgel- en Muziekhandel, Langestr Een nlenw supplement op de gids is in bewerking. BENEVENS Schriftelijke biedingen' worden ingewacht ten kan- tore van de flonttil 8, ALKMAAR. overleed in het St.-Elisabethgesticht onze Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader Heden geliefde de heer P. SCHOORL, in den ouderdom van 56 jaar en 3 maanden. Uit aller naam: Wed. P. SCHOORL—SPAANS Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Alkmaar, Spoorstraat, 20 Januari 1912.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2