Openbare Verkooping Opleiding akte Duitsch L 0. 8 Winston voor Serre's, Corridors, Winkels, Kantoren, etc Nico van Vuure, Lampions en WasfakkeSs „de Feestvreugde IJsclub Uitgeest. vao de Maatsctiippj tot Nuivan 'tfllg^mcen. Voorteelt met EclMeo Alkmaarsche IJsclub. WEDSTRIJD Mlliijfsi nisi mi Hardrijden. GrooteSchitterendeVoorslelIingen 20 Pet korting. Willem Nni it. Openbare Verkooping broodbakkerij, Aanbesteding. open gehakt. OERSTRA SCHAATSEN J. L1ND Az. zijn alieen verkrijgbaar bij Woensdag 24 Januari 1912. De beroemde Opleiding Engelsche Acte-en Handelscor respondentie-examens, literatuurcursus. Conversatielessen. Mej A. 6. PLEMPER v, HALEN. te Warmenhuizein, op Dinsdag 23 Januari a.s., Gasstoomradiatoren Zaad markt No. 50 Heuzen vooppaad Houttil 89 Dinsdag 23 Januari 1012, Openbare Vergadering Spreker: de Heer MAI RIER, op Vrijdag 20 Januari, om het kapioenschap van Noord-Holland Aanvang 11 uur 's morgens. op Zondag en üaandag n 28 en 22 Jan Aanvang 's avonds 8 uur. ENTRéE 50 Ct, en 30 Ct, plus belasting. Zondag na afloop BAL onder leiding van een Balletmeester. Balmuziek van de GEB s. KROON, Heerlijk en voordeelig, KOORN's Koffie en Thee is getuig en krachtig. B KOQHH Co. LOUIS FRANKENBERG. IN La^gestraat bij de Sfeenenbrug. Geen onwaarheid, doch door aankoop van 31 manden Porcelein, Glas- en Aardewerk en andere artikelen voor een koopje lever ik voor prijzen als nog nooit gekend. Alle artikelen zijn geprijsd en worden reeds voor lagen prijs verkocht, doch nu wordt nog op elk artikel 20 Pet. kortirsg gegeven. Wij leveren Dit is werkelijk een REUZEN UITVERKOOP, elk kan dus goedkoop koopen. Alles is reeds goedkoop geprijsd en op elk artikel Langestraat bij de Steenenbrug. ••O •.•v£'C. -;:0 te Grootschermer, publiek aanbesteden i Algemeene Bewaarschool De Tuinbouwvereeniging „de West" te Koedijk maakt bekend dat het ijs tusschen Koedijk en Broek op Langendijk is ROOMCJIRM1EL.S» J\ AJSTEWMiJST, te ALKMAAR, op Woensdag den 7 Februari 1912 bil opbod en op Woensdag den 14 Febrnari 1912 bij afslag en combinatiën, telkens des avonds 6 uur, in het koffiehuis van den heer A PEPERKAMP aan de Breedstraat, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. A. P. H DE LANGE, van de navolgende perceelen te Alkmaar 1. Drie perceelen BOUWTERREIN aan de Em- mastraat en vier perceelen BOUWTERREIN aan de Holdijkstraat, te zamen groot 11 aren 34 centiaren. 2. De AFBRAAK van een Woonhuis, voorzien van gas- en waterleiding, met stalling voor paarden en koeien, gelegen aan de Emma- straat en Hofdijkstraat en staande op een deel van de perceelen sub. 1. 3. Het uitmuntend WEILAND aan de Bleeker- sloot en Molentocht, zeer geschikt voor tuin grond opgenomen in het uitbreidingsplan der gemeente Alkmaar groot 1.69.50 Hectaren. Eigendom van den heer Jb. DELYER te Alkmaar. 4. Een perceel TUINGROND aan de Zandersloot, groot 22 aren 70 centiaren. Eigendom van den heer D. DIRKMAATc.s. 5. Een WOONHUIS en ERF aan de Nieuw- poortslaari, met daarachter gelegen moestuin opgenomen in het uitbreidingsplan der gemeente groot 32 aren 80 centiaren. Te veilen in twee perceelen. Eigendom van den heer J. TIJM. 6. Een HUIS en ERF aan de Verlengde Snaar- manslaan no. 74, groot 76 centiaren. Verhuurd aan den heer II. IIERKS voor I 3.75 per week tot 15 December 1912. 7. Een HUIS en ERF daarnaast no. 76, groot 96 centiaren. Verhuurd aan J. BRUINE WOUD voor I 4.per week. 8. Een HUIS en ERF aan de Druivenlaan no. 45, groot 65 centiaren. Verhuurd aan den heer II. v. d. HULST voor I 2.75 per week tot 1 Mei 1912. 9. Een HUIS en ERF daarnaast no. 43. groot Verhuurd'aan den heer H. FELDBERG voor f 2.75 per week tot 1 Juli 1912. Eigendom van den heer C. DE RUITER. 10. Zes perceelen BOUWTERREIN aan de Nieuw- poortslaan, kadaster sectie E No. 2647, geheel groot 9 aren 53 ceniiaren. Eigerrdom van den heer C. KAPTE1JN. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van genoemden notaris aan de Breedstraat te Alkmaar. Leerare» SI. O. Mient C 23 Alkmaar. ijs en weder dienende, om prijzen en premièn in contanten. Prys i 30. - en premie f 15.—, 2e premie f 5.—. Loting 12 uur 's middags bij Café „de Mooriaan'. HET BESTUUR. voor verlichting van Ijsbanen in het magazijn Grootste specialiteit (in Voordrachten, Bruilofts- en Feestartikelen. Ijs en weder dienende. voor mannen boven 17 j«tar. Prijzen f30.f20.en f 10. Aanmelding voor 's middags 12 uur, bij den Heer H. ZONJEE, Hotel „de Ooievaar". ep VRIJDAG 26 JANUARI 1912, 's aroiulH 7 unr, in het lokaal van den Heer Jb KOSTER te SCHERMERHORN. over de Onderlinge Landbouw Verzekerings- Vereeniging voor Brdrijfs Risico „DE LANDBOUW-ONDÉRLTNGE De P. O. C. „URSEM." Departement Alkmaar door den Heer E. HE'MA^S, uit AMSTERDAM, IN DE GFOOTE ZAAL DEK HARMONIE, Kykjes op de levende natuur van Aikma&rs Omgeving- Bij voortdurende vorst. benevens wedstrijd in het (Heer en Dame) benevens wedstrijd in het korte baan onder protectoraat van den Nederlandscken Schaatsenrijders- bond. Inleggeld per persoon f 1 voor eiken wedstrijd Aanmeldingen bij den heer H. van der Sleesen, Hotel de „Nachtegaal" te Alkmaar SluitiDg der inschrijvingen 24 Januari 's morgens 10 uur. Internationaal Prachtprogramma. Geheel nieuw voor Alkmaar. STOOM KOFFIEBRANDERIJ en THEEHANDEL LORJÈ's GOEDKOOPE KANTOORBOEKHANDEL Vorken- en Messenbakkeu 25 ct. Borstelhaugers met Spiegels 26 ct., Broodtrommels, groot soort, 75 ct., Koffietuitjes 3'|2 ct., gekl. porc. Suikerpotten 14 ct., ge wone Vorken 2 ct., Lepels 3 ct., tot de fijnste compositie alpaca en posito zilver, groote aardappelschalen 22 ct., Melkkannen 61115 ct., keurige Theebladen 75 ct., Schilderijen met houten lijst vanaf 25 ct., ook de tijuste Tegels en op doek geschilderd, prima 3 vlams Petroleumstellen f 2.25, porceleinen Koffiepotten 19 ct., en zeer groote 34 ct., keurige Theeserviezen f 2.50. Steeds in voorraad 20 h 30 soorten, Ontbijtserviezen vanaf f3, Eetser viezen vanaf f 6 tot f 50 a f 60., Schemerlampen vanaf 45 ct. tot de tijnste, met keurige zijden kappen, Theetafels 1.75 tot f 20.h f 30.Bloemtafels 50 ct. en hooger, Mkkel Thee potje 85 ct., Theelichtje 75 ct. Uitsluitend giftvrije emaille Pannen, Ketels enz. Waschketels, Emmers, Tobbens enz. de gunstig bekende in volle wer king zijnde Het amoveeren en wederep- bouwen van eene Boerderij aan den Midde'weg te BEEMSTER te Alkmaar. Telef. 588. Hserrnsbaat. Appel steeg 1, Banketbakker. AA PPDil/irPD J. B. VAN AMERONÖEflT H fdijkstraat 10. [.c«'r«iir a li niniwinui. 11 sfeest. Toegang vrijf. |Rtslnct«ur van «Ie Levende Nstnnr). 's avond* le 8 unr precies. ONDERWERP Namens het bestuur. Mr. P. A. OFFERS. Secretaris. iu hei F. WIGMAA, Secretaris. PlHiitsbeaprehh'g 10 ceuls extra. IvOPHA'u Koltle 70 Ct*. 68 66 «1 60 Fnidsen 117—119, Alkmaar. Opgericht 1808. Telefoon 62. RUOKN'a Thee l,SO 1,35 1,- «,80 o,7 O per l/a K. LAN GESTRA AT 4. ALKMAAR. TELEFOON 160. Maost gesorteerd magazijn van Kantoorboeken in Noord-Holland. 6ROOTE DITTEKEOOP Bazar Alcmaria, in de Herberg van T. TOEREPPEL op Donderdag 85 Januari 1918, 's namiddags ten 1 nre van: waarin winkel en woning met ruim erf aan de dorps straat te Grootschermer, in de gemeente Zuid- en Noord- Schermer, groot 9 aren 18 centiaren. Behoorende aan den Heer W. ZEE. Inlichtingen to bekomen ten kantore van den No taris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de ge meente Oterleek. K. 1UKRKR 11?.., Architect, zal namens den Heer K. RAAT, op Vrijdag 3 Febrnari 1913, namiddag te 1 nre, in Hotel „De Nachtegaal" te ALKMAAR, BESTEK en TEEKENING A 1 3.eu nadere in lichtingen verkrijgbaar aan het Kantoor van voor noemden Architect, Stationsweg 19, Alkmaar. OUDERS, die hunne kinderen met 1 Februari 1913 op de Algeuieene B r waar woh ooi wenschen geplaatst te zien, kunnen zich, voorzien van de ge boorte- en inentingsbewijzen der leerlingen, aanmel den in het schoollokaal Doelenstraat, DINSDAG 30 J AK FAR] 1913, de» avonds tusschen half 8 en half 9. HET BESTUUR. onkel ROOM en SUIKER in VEK8CHILLEN1>K SMAKEN. Het beste en aangenaamsto middel tegeu hoest en rerkoiulheid. Telefoon 147.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3