Lijnzaadk oeken, MERK T C t. cstoxs., Stoom-Olieslagerij „De Engel" "Staart! Stoon-lnstruntsllpij. Schaatsen Bouwterrein Noordhollandsch Landbouw crediet. Eerste Hygiënische Alkmaarsche MAGGI 's Egb. Broers, Mient. een gesMim ïiraert, Openbare Yeikooping 50 zware Stammen, J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., Verhuring van Safe-loketten. Landbouwcrediet, Openbare Verkooping BELEENINGEN. Die trouwt, pat dood Soyaboonenkoeken merk W. L. huis met een suite, Payglop 9, Zijdani 9 Tophout en Takkenbossen. Zuivere murwe Nationale Hypotheekbank. CFtQK L&JIÜ, Wormepvaes*. Dr. MANNING'» ICIIIOBOFPEIS Vraag en aanbod. AJVE R TENT I E IN. LEVERT ZOON, BERN LANDMAN. betrachte meii eigen voordeel door het bro^d te betrekken van de SOEPTABLETTEN Sigarenmagazijn van Agent de Heer S. SPIGT, Anna Paoiowna. tüESSÜISE§8 LAAN, LIJNZAADKOEKEN, SAFE DEPOSIT. Fabrieksmerk gedeponeerd vso Koog d. Zaac. I-aliTISnESLO JS lESLIEINff LiariNrMBESïj SOYAKOEKEN RAAPKOEKEN I HEKKLSTRAAT 33 - Rijwi?Iz*ak. HUISHOUDELIJKE en KEUKEN BENOODIGDHEDEN. aan den Westerweg, Na&ssufagn, NavsaupleinEgmonderatraat Lamoraatstraat en Lindelaan. A O. DEN BOESTERD Touawlntsfr S. te H E I L O O, in de bosschen van Nyenburg, op Woensdag 31 Januari 1912 van WORMERVEER. Koninklijke Fabrieken. Kassier en Commissionair in Effecten. A. het uitvoeren van eeuige riole ringswerken B. het uitvoeren van eenige schoon maakwerken aan gemeente-ei gendommen. DEPOSITO RENTS 3 o te ALKMAAR, Als levenloos aangegeven werden ingeschreven 9 jongens en 10 meisjes. Overleden zijn 70 ongehuwde mannen, 53 onge huwde vrouwen, 54 gehuwde mannen, 37 gehuwde vrouwen, 33 weduwnaars, 51 weduwen en 1 van echt gescheiden man, totaal 158 mannen en 141 vrouwen of te zamen 299 personen. 10 mannen en 10 vrouwen zijn alhier overleden, die elders woonplaats hadden, ter wijl 3 mannen en 1 vrouw, die hier woonachtig waren, in een andere gemeente overleden. Het getal huwelijken bedroeg 151, te weten: 137 tusschen jonkmans en jongedochters, 4 tusschen jonk mans en weduwen, 4 tusschen weduwnaars en jonge dochters, 2 tusschen weduwnaars en weduwen, 2 tus schen van echt gescheiden mannen en jongedochters en 2 tusschen jonkmans en van echt gescheiden vrou wen. 6 Echtscheidingen werden ingeschreven. De bevolking, die op 31 December 1910 10272 man nen en 10989 vrouwen, totaal 21261 personen, bedroeg, vermeerderde door geboorte en vestiging in de ge meente met 1446 mannen en 1101 vrouwen, terwijl zij verminderde door overlijden en vertrek uit de gemeen te met 1393 mannen en 1041 vrouwen, zoodat zij op 31 December 1911 bestond uit 10325 mannen en 11049 vrouwen, totaal 21374 personen. Hieronder zijn begrepen de bevolking van het Rijks opvoedingsgesticht, bestaande uit 166 en die van de Cadettenschool, bestaande uit 101 personen. De geboorte bedroeg 1 op 47; er stierven 1 op 75. De geboorte bedroeg 2,13, de sterfte 1,33 pet, van de bevolking. 40 Huwelijken zijn op buitengewonen tijd voltrok ken, waarvan 3 in de le, 8 in de 2e en 29 in de 3o klasse. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Amsterdam, lleerengracbt 463. Opgericht in 1861. i 400,000, 585,690,- Gegtort kapitaal Rrrerve Gestort waarborgfonds 4,000,000, R< drag der uitstaande liypotlie» catre leeningen op 30 Jnni 1911 f41,080,192,20 l)e BANK verstrekt GELD tegen ten hoogste VIz®;g re'tiebrengt geen schattingskosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat 74b, Alkmaar. n De beste die te verkrijgen zijn eu warden dan oak op vale Landbouwtentoonstellingen met hoogste onder scheidingen bekroond. Wij moeten er H.H. Veehouders opmerkzaam op maken, dat wij slechts één soort fabriceeren, uitsluitend geslagen van gezond en gezuiverd lijnzaad, en men dus steeds zeker is alleen het beste te bekomen. Bestrijding van Bloedarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnenkoorts), Alge- meene zwakte, voortdurende Hoofdpijn en gebrek aan eetlnst, zijn alleen echt met den naam I)r. H. NANNING buiten op de roode doos en nevenstaand fabrieksmerk. Volkomen Vlkoliolrri). PRIJS t 0,75. Dr. H. NASJÜSiG's Pbarm. Chemische Fabriek, den Haag. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de Firma J. SCHOUTEN A- Co. ANSINGH MESMAN. NIEROP SLOT- ITOUBER, J, MEIJER, Apotheek, Mient 9, J. J. DE VRIES en A. H. TELJER, Apotheker. Van 15 regels 85 Cents, bij vooruitbetaling. T B. L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o ningsweg46. Grafteekenen, Schoorsteen 5 mantels enz. tPE KOOPMeubelen, Stoelen en Spiegels in ver- schillende stjjlen, Kamermeubelen, ook solied Stof- feerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 68. ^00 spoedig mogelijk gevraagd een flinke Smids jongen bij Jn. VISSER, Dijk, Alkmaar. Aan hetzelfde adres een partijtje brandhout te koop (Top- hout). worden geslepen, zoowel voor ««hoon-, «nel- als voor kunstrijden. Benige moderne inrichting hier ter stede. Aanbevelend, [eenvoudig naar het magazijn van en koopt daar zijn Dit 1b goedkoop, glftvrlj en duurzaam. Te bevragen bij Bij den aanvang van 1912 BROODFABRIEK. r prima kwaliteit Brood tot concnrrenten prijs VERGIST ZICH wanneer F meent, dat de bereiding van een Bmakeiyke »oep tijdroorend en duur 1b. Met kan men ln zeer korten (jjd en voor den billijken pr^jB van 5 et. per 2 borden even zoo voedzame al» «ma- kclijke soepen be reiden. Ontvangen het merk licht-oortlge 4 et». Blgaar met bijzondere fljne Havana Melange. TE KOOP in een welvarend dorp in Noordholland Te bevragen adres Hollandsche Spaar-déposito en Commissiebank, Koningsweg 4, Alkmaar. waaronder IEPEN, EIKEN en 5 zeer zware POPULIEREN, allen gerood liggende in de bos schen en dagelijks te zien, alsmede een groote partij Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Nota ris P. A DE GELDER te Stompetoren. Ondergeteekende verklaart, dat hem spoedig de scha de van zijn afgemaakt paard door de Algemceue Paarden- en Veeverzekering-MaatuchappU te 's-OraveDhage (De Oude Zwolsche van 1895), Direc teur LINTHOUT, is vergoed. Hij heeft alle reden deze onderneming, ook wegens hare aannemelijke ver- zekeriDgsconditiën, aan te bevelen. J. C. BLAAUW. Zijpe, den 5 Jan. 1912. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voed ingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Te huur gevraagd tegen 1 Mei die 4l/2 M. of meer breed is. Br. met opg. van huur- prjje, onder No. 4835, Boekh. v./h. P. KLUITMAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK- MAAR zullen op DONDERDAG 1 EEKKUARI a.s., des nam. te li/2 nar, ten stadhuize, in het openhaar aanbesteden: De bestekken zijn ter gemeente-secretarie verkrijg baar, voor het werk bedoeld sub A tegen betaling van f 1,— met teekening, en voor dat sub B van f 0.10. AANWIJZING van eerstbedoeld werk zal geschie den op 23 JANUARI a.H., des nam. 3 uur, bjj de Lindenlaan. De gezegelde insehrijvingsbiljetten, door aannemer en twee solide borgen persoonlijk onderteekend, moe ten vóór of op den dag der besteding des nam. 1 uur ter gemeente-secretarie bezorgd zijn. Inlichtingen geeft, desverland, de Diresteur der ge meente-werken. Burg. en Weth. voornoemd, O. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. N OORD HOI. L A NDSCJH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOORN, ENKHUIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN, 's-GRAVENHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee millioen Gulden, waarvan geplaatst en volgestort f 1.500.000. De VENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden lu deposito, belast zich met den aan- en verhoop van effecten en coupons, sluit belec- niugen en prolongatteu eu verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Ei Staat op 30 September 1911. Loopende Credieten f 6.131.638.041/, Deposito's1.477.811.21 Reserve227.537.92 op Dinsdag den 23 Januari 1912 bij opbod en op Dinsdag den 80 Januari d.a.v. bij afslag en combi natiën, telkens des avonds 6 uur, in het koffiehuis van Mej. de Wed. J. van Tellingen, aan de Nieuwe- sloot, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van de volgende perceelen te Alkmaar 1. Een HEERENHUIS, van alle gemakken voorzien, met f-aaien tuin, staande en gelegen aan de Wil- helminalaan no. 6, bij de Cadettenschool, groot plm. 2 a. 80 c.a. Bewoond door den heer K. Wiersum. 2. Een HEERENHUIS, van alle gemakken voorzien, met fraaien tuin, staande en gelegen naast het vorige perceel, no. 7, groot plm. 2 a. 80 o.a. Bewoond door den heer O. de Groot. Eigendom van den heer G. Terhaak. 3. Een WOONHUIS en ERF aan de Nieuwpoortslaan no. 156, groot plm. 2 a. 58 c.a. Verhuurd aan den heer L. Zondervan voor f 13. per maand. 4. Een WOONHUIS en ERF daarnaast no. 154, groot plm. 2 a. 60 c.a. Verhuurd aan den heer A. J. Bruin Jr. voor f 3.per week. 5. Een WINKELHUIS, waarin kruideniers- en grutters- affaire, met woning, erf en afzonderlijke timmer werkplaats met steeg, naast het vorige perceel, no. 152, groot plm. 4 a 36 c.a. Bewoond door den heer J. Klerk. 6. Een WOONHUIS en ERF daarnaast no. 148, groot plm. 5 a. 60 c.a. Verhuurd aan den heer P. Schouten voor f 1.60 per week. 7. Een MOESTUIN gelegen achter de perceelen nos. 3, 4, 5 en 6, groot pl.m. 18 a. 37 c.a. In gebruik bij den heer J. Klerk. Eigendom van den heer Jb. Klerk. 8. Een WOONHUIS, annex Bierhuis, waarin verlof, genaamd Volksrestaurant „De Toekomst', voorzien van gas- en waterleiding, aan den Koningsweg, hoek Doelenkluft, groot 1 a. 6 c.a. Verhuurd aan den heer J. J. de Wit, voor f 5 per week. Eigendom van den heer S. Mooij. Inmiddels uit de hand te koop. 9. Een ruim WINKEL- en WOONHUIS met ERF aan de Mient, tegenover de Steenenbrug, waarin sedert 6 jaren wordt uitgeoefend Apotheek en Dro gisterij, ook voor andere winkelnering zeer geschikt. Het huis is voorzien van gas- en waterleiding, be vat benedenkamer, keuken, drie bovenkamers en zolderkamer met zeer ruimen zolder, groot 1 a. 60 c. a. Eigendom van den Heer J. Meijer. 10. Een HEERENHUIS met mooien tuin en steeg, aan de Noordzijde van de Oudegraeht No. 140, tusschen Ridderstraat en Hofstraat, groot 1 a. 68 c.a. Inlichtingen worden gegeven"_ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7