MACHINEFABRIEK „JAFFA", J A F F A - DI E S E L M 0 T 0 II E N. GIERPOMPEN, J. van der Veen, de yeibouwiog rao het Stadbuis aldaar MEIJER PELS, LANGESTRAAT U, - ALKMAAR, H eeren k leed ing si tin r BAKKER Bi. BilHi; tóW Mlllll GD IllÉH Ml-1 MIïTk NIEUWE GRONINGER COURANT N. V. Het Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. JU Verhuring bij inschrijving. CENTRIFUGAAL POMP-GEMALEN. VERTEGENWOORDIGER W 3. STOOMSMEDERIJ, Alkmaai*. WATER- en STALPÖMPEN. lm van der Veenf J. van der Veen, Blatchford's Kalverenineel. Donderdags 9-101^ uur Hotel Langenegger te SCHAGEN. 9? w N.V. HET LANDBOUWHUIS pPp E O NIGHTCAP ECHTE OUDE GENEVER HALFOM HALF CHERRY BRANDY, CRÈnE DE MENTHE, MARASQUIN, ENZ8 ENZ P Landbouw-werktuigen. Dijk. Alkmaar. Dijk. ALKMAAR, MIENT. Telefoon 544. is groote behoefte aan meerdere 1 Firma A. F. KERREBLTN, Sia&tste Sciarajirers. In 15 lessen goed loopend schrift, SEDEMPTE MEHWe.SI.nnT Wn, B 24a- GROMIMGEN. geeft een smakelijk en krachtig ontbijt. Speciaal aanbevolen voor kinderen, borstlijders De Maatschannii Nonrd-Hnllsnrf Hoofdkantoor en suikerzieken. Aanbevolen door H H. Doctoren. Fabrikanten, maaiscnappij r^OCL C? HOIlanD, MOOiiKantoor Onder oontróle van het Pharmaoeutisch Chemisch Laboratorium M. J. SCHOUTEN—OELE, Apothek^r-Scheikundlge^^oorstraa^^^^™™l,"*™"^^™™™ De beste pompen van den tegen- woordigen tijd. in bet openbaar te verkoope nT Twee huizen, erf en boomgaard te Nieuwe Niedorp, Kad. Sectie D, nos. 529 en 530, samen groot 12 aren 10 centiaren J. van der1 lfeen9 Notaris te Alkmaar, Notaris te Alkmaar, Notsris te Alkmaar, T7 1 Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarien, w.o. particulier ge'd, geld van levensverz-maatschappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal; zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen ere dieten belasten zieVmet aan- en verkoop van landerijen; administreer en kapitalen en va«te goederen Bluiten verzekeringen op allrrlei gebied. iX i-.-- w,- r Oh O Oh ZA A DMA RKT 4Ö-7Ö. H 03 eu a O 03 a O Magazijn van Veevoederwerktuigen alsLynkoekbrekers, Stroo en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. Centrifuge voor melkonderzoek, Futyrometers, Gummistoppen enz. Aanbevelend, C c u 'V N 4i 4> flu ■O eg re c u <u T3 C O N iïgmBm Onverslijtbaar. Duurzaam. Spelend lichte gang. Opbrengstpl.m. 300 liter per minuut. Gepatenteerde inrich ting om de pomp ledig te laten loopen. Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f 20 bij den vertegen woordiger voor Nederland Vrsagt Prijscouranten ONPARTIJDIGE INF. GEEFT DE PR0PAGANDA-C0MMISSIÊ, - Voorstraat, Egmond aan Zee. - beveelt zich beleefd aan bij H.H. Notarissen, Bankdirecteuren, alsmede Particu lieren voor het SCHATTEN van Vaste Goederen en regelen van Brandschade. GRONDIG en BILLIJK ONDERWIJS op VioolMandoline, Fluit, Clarinet, enz. Verkrijgbaar vanaf Zaterdag 20 Ja nuari. tot zoolang de voorraad strekt, zoowel per fust als gebotteld. Tevens aan de fillaslen te)BERGEN, EGMOND AAN ZeE eoOUDKARSPEL Marmerglas voor naam- en reclameplaten Glazen deurplaten en etaleerplaten. Vergulden van lijsten. Opnieuw ven ilveren van Spiegelglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. S. BAKKER Dz„ Letrair In het acboonachryven, Voor (Jrdningen adverteere men inde M0J. W. S. ÖUHILLlNb STOOMMACHINES. Notaris te ALKMAAR, is voornemens op MAANDAG 29 JANUARI 1912, des avonds te 6 uur, in het Koffiehuis „Prius Maurits" te NIEUWE NIEDORP, Eigenaar de heer J. Jz. TESSELAAR. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van de N.\ „Credietbank" te Alkmaar en ten kantore van genoemden Notaris. is voornemens op MAANDAG 29 JANUARI 1912, des avonds 0 uur. in het koffiehuis „Prins Maurits" te NIEUW K-NI E DORP, in het openbaar te verkoo- pen: HUIS- ERF, BOUW- en WEILAND in den Kost- verlorenpolder te Nieuwe-Niedorp, samen groot 2 hec taren, 44 aren, 10 centiaren. Eigenaar de heer A. BLAAUBOER Cz. te Nieuwe- Niedorp. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge- sosmdcn notaris aan de Oudegracht 291. L' voornemens op DONDERDAG 8 FEBRUARI 1912, des namiddags 1 uur, in de landbouwsocieteit „C eras" te SCHAGEN, in het openbaar te verkoo- fn: 2 perceelen WEILAND te Schagen, aan den Keini en den Losschoterweg, kadaster Sectie B nummers 4, groot 1 hectare, 49 aren, 70 centiaren en 3 groot 85 aren, 10 centiaren. In huur tot Kerstmis 1912 bij den heer G. Mooij, veor 200.—. perceelen WEILAND te Barsingerhorn aan den Hoog-Bierenweg en de Vaartsloot, kadaster Sectie D ■ummers 258, groot 1 hectare, 54 aren, 90 centiaren •n 259, groot 1 hectare, 32 aren, 40 centiaren. In huur tot Kerstmis 1912 bij den heer P. Vrie», voor 287.40. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris aan de Oudegracht 291. is voornemens ten verzoeke van den heer CORNELIS BLOM, landman te Ureem, voor den tijd van 3 of 5 jaren, ter keuze van den inschrijver, ingaande voor de landerijen direct en voor huis, erf en boomgaard met 1 Mei 1912, bij inschrijving te verhuren: de door den eigenaar thans gebruikt wordende plaats in ile gemeente Ursem, bestaande uit HUISMANS- WONTNG, SCIHTUR, BOOMGAARD en WEI LAND, ter grootte van 20.34.82 H.A. De inschrijvingsbiljetten, met opgave van borgen of verbintenis tot vooruitbetaling van huurpennin gen, worden ingewacht tot uiterlijk 1 Februari 1912, des voormiddags 11 uur, ten kantore van genoemden notaris, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt door den eigenaar cn door den notaris, die beiden in het bezit zijn van een exemplaar der verhuringsconditieën. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op DONDERDAG 1 FEBRUARI H.e des nam. U/2 uur, ten stadhuize, in het open baar aanbesteden Bestek en teekeningen zijn tegen betaling van f5.— ter gemeente-secretarie verkrijgbaar en worden na in zending van 1 5.15 p-r postwissel, franco toegezonden, Aanwijzing zal geschieden op 84 Januari a.s. des nam. 3 uur. De gezegelde inschrijvingsbiljettendoor den in schrijver en twee solide borgen persoonlijk ondertee kend, moeten vóór of op den dag der besteding des nam. 1 uur ter gemeente-secretarie bezorgd zijn. Inlichtingen worden desverlangd, verstrekt door den Directeur der gemeente-werken te Alkmaar, en den arohitect JAN STUIJT, Prinsengracht 786, te Amsterdam. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Voer geen botervetten aan Uwe kalveren, die zUn voor IJ voor andere doeleinden veel meer waard. Gebruik Uttelnitend met water aangemengd is minstens even voedzaam als melk, kost U de helft minder in gebruik en behoedt voor tuberculose-infectie door de melk. 100 pond van dit kalverenmeel geeft 450 liter pap die een volkomen plaatsvervanger van volle melk is. Een ieder neme proeven en overtuige zich zelf van deze waarheden. De Importeurs: JOH. KOOPMANS Co., Amsterdam, Beerenstraat 20. Te Alkmaar bjjWed. B. SCHOEN, BALTUS Co. en W. ZAADNOORDIJK. >t- y* 0Q Oh H Q a I M '5 es Vj I e HAir HM| Ohmstede uaauwa GEBRs. SCHENKE. degelijke Hotels en Pensions HJEBKPLEIN 4, ALKMAAR, Kalkfabrieken. Itooiutraimolen. Steen kooper ij Handel iu Bouwmaterialen. W. F. STOEL ZOON, ALKMAAR. door H. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschool Spoorstraat 58. -BOCKBIER. AANBEVELEND, Vertegenwoordiger voor Alkmaar: A. C. BAKKERStationsweg 16. Zaad markt 61.0S-65, Fnldsen 46-48. (Ochtendblad). Officiëel orgaan der gemeente Groningen. Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het geven van selt zich aan tot het geven PIANO-ONDERWIJS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8