DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Goede Waar voor] weinig qelcL. Cacao No 18 Honderd en veertiende |aargang. 1912. MAANDAG 22 J A N U A R I. SS VAN HOUTEN'S Stedelijk Museum. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avond, behalve op'Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. en gij zult versteld zijn over de uitstekendei kwaliteit inverhoudingtotden prijs. Plaatsen waar door de gemeente ALKMAAR z\jn gedepooeerd. Telefoonnummer 3. Probeert U eens een busje y\ Kilo bus f 1.50 y.ao.8o V* 0.42/i Yi o 0,18 ALKMAARSGHE COURANT. Volg- numm. Namen Woonplaat* Toelichting. 1. Stadstimmerwerf Oudegracht hoek Keetgr! 2. P. J. yan Kuchten KI. Nieuw- land. W. 1' Adolf Hofstraat. 4. C. D. Donath Kleine poli tied reg. 5. P. Blauw Ritsevoort bij de Heiloër- poort. 6. Achterpand Waag Kaasmarkt Groote en kleine dreg. 7. Gasfabriek Kanaalkade Schaftlokaal. 8. J. Bek Peperstraat Brugwachter. 9. Ilelenius Hoornsche weg Friesche brug. 10. W. van Walen Heilige Land Vlotbrug. II- Accijnstoren Bierkade hoek Ver- dronkenoord. 12. J. Cuppens Verdronkenoord naast 't Wa pen v. Munster. 13. Wed. Zervas Voormeer hoek Zandersbuurt. 14. Overtoom Scheteldoekshaven hoek Geest. 15. K Wortel Kennemersingel Boerderij b,d Hoevervaart. 16. JDuinker Geestersingel hoek Drui venlaan, 17. II. v. d. Sleesen Geesterweg Tramstal. 18. Cr. I M v. d. Bosch Heldersche weg Boterfabriek „Albada." 19. A. C. de Boer Wildemanstraat hoek Ooster burgstraat. 20. J. Mulder Kennemersingel hoek Vogelenzang. 21. Bureau v. Politie Langestraat Groote en kleine dreggen 22. L. übdam Nieuwlandersingel Kleine dreg 23. J. Schot Noorderkade Kleine dreg. Famillekaarteu a 11.—, geldig voor liet jaar 1913 Toor den houder en onder geleide zijner hulsgeuooteu en Iogé's, kuunea aan gevraagd worden l»y den gemeente-archivaris en ter secretarie der gemeente. ALKMAAR, 22 Januari. I erwijl er geen oorlogsfeiten van belang meer plaats vinde-n, de Italianen slechts dorpies van weinig beteekenis beschieten en nemen, terwijl de Russische minister van buitenlandsche zaken tevergeefs ge poogd hoeft den vrede tot stand te brengen, is Italië deze week plotseling in opspraak gekomen. De Itali anen hebben eerst het Fransche schip Carthago opge bracht, omdat er zich vliegmachines aan boord bevon den, welke als contrabande beschouwd werden en la ter de Fransche paketboot Manouba aangehouden, op eg naai Tunis, omdat zich aan boord' ziekenverple gers van de Roode Halve Maên bevonden. In beide gevallen werd het beslag opgeheven. Maar daarmede zijn de kwesties nog niet de wereld uit. In Frankrijk heeft dit optreden van Italië namelijk heel wat- ont stemming verwekt. De Italiaansche regeering heeft ten aanzien van dp aanhouding der „Carthago" een nota aan Italië doen teekomen, waarin wordt gecon stateerd: 1. dat Italië niet het recht had het schip aan te houden 2. dat op de Italiaansche lijst van oorlogscontra bande geen vliegtuig voorkomt; 3. dat het gebeurde in strijd is met art.. 24 der Conventie van Londen; 4. dat de Carthago een postboot is en dat postzen dingen onaantastbaar zijn. Op het ministerie van buitenlandsche zaken te Ro me heeft daarna een vriendschappelijk onderhoud plaats gehad tusschen den minister van buitenland sche zaken en den Fransclien gezant. Laatstgenoem do verklaarde dat de vlieger Duval zich tegenover de Fransche regeering formeel verbonden had dat noch zijn personeel nocli zijn vliegtuig in dienst van een der oorlogvoerende partijen zou worden gesteld. De gezant verzekerd© verder dat de Fransche regeering waken zou voor de nauwgezette nakoming van de door Duval aangegane verplichtingen, zoodat de Italiaan sche regeering ten volle was gerustgesteld. De Itali aansche regeering gaf daarna telegrafisch last de Carthago onmiddellijk met liaar lading in vrijheid te stellen. I)e 1' ransche bladen zijn hierdoor wel eenigszins ge kalmeerd, maar nog niet tevreden. De „Petit Pari- sien" zegt, dat de regeering besloten is, van Italië alle noodzakelijke schadeloosstellingen te eischen. De „Echo" de Paris7' verklaart, dat de Italianen de kwestie voor het hof te 's-Gravenhage zouden willen brengen, maar I- ï'ankrijk zou dan niet de belofte kun nen verkrijgen, dat een dergelijk incident zich niet herhaalt. Ook tegen de aanhouding der „Manofiba" werd dadelijk van Fransche zijde geprotesteerd. De Fran sche regeering gaf onmiddellijk haar voornemen te kennen om van Italië dp uitlevering van de 29 Tur ken te vragen, die zich aan boord van de „Manouba" bevonden, omdat zij alleen het recht heeft uit te ma ken of het werkelijk hospitaalpersoneel is van de Roo de Halve Maan, zooals Turkije verzekert. In een Italiaansche officieuze nota is u.l. ontkend, dat de 29 Turksche passagiers van de „Manouba" hos- pitaalpersoneel van de Roode Halve Maan zou zijn. In die nota wordt gezegd, dat de mannen gepoogd hebben Marseille met een particulier jacht te verla ten, om op een eenzaam punt van de Tuneesisehe of I ripolitaansche kust te landen. Het is niet bewezen, dat zij chirurgisch materiaal gekocht hebben. De twij fel, dat het medici zouden zijn, wordt nog versterkt door het feit, dat zij groote sommen gelds bij zich hadden. Intusschen is een uitgebreid onderzoek be gonnen, om de kwaliteit van d'e aangehoudenen vast te stellen. Dit onderzoek is aan lieden met speciale medische kennis toevertrouwd. Aldus de Italiaansche lezing. De Matin wil weten, dat Frankrijk de invrijheidstelling der 'Turksche zie kenoppassers eischt, welke Italië weigert. En terwijl deze kwesties nog hangende zijn, wordt er alweer mel ding gemaakt van een nieuwe, waarbij Rusland be trokken is. Een Reutertelegram van hedenochtend zegt n.l.: „De stoomboot „Odessa," die de Russische vlag voert en met ammunitie bestemd voor Tripolis geladen is, welke echter niet gelost kon worden, is te iSfax aangekomen met een valsche cargalijst. Onder de s-teenkoleulading werden 350 tonnen met verschil lende soorten ammunitie gevonden. De boot is aan gehouden. Iwee torpedobooten brachten haar naar Bizerta, om daar dé ammunitie te deponeeren." Dergelijke incidenten komen voor bij alle oorlogen, waarbij de vlooten der oorlogvoerende staten de toe gangen der zee kunnen beheerschen. Ook in den Loeren-oorlog deden zich bij herhaling dergelijke kwesties "voor, welke in den regel perst nogal worden opgeblazen, maar tenslotte toch vredelievend1 worden bijgelegd. Men ziet echter, dat deze oorlog hoe langer hij duurt, des te meer aanleiding geeft tot allerlei onaan genaamheden. Turkije verkeert toch al niet in een prettige positie. De Kamer heeft deze week rumoerige zittingen gehouden zelfs werd de toorn van Allah over de schuldige hoofden van politieke tegenstanders ingeroepen! De ontbinding van het Turksche parle ment, wailrtoe nu eindelijk onder medewerking van den Senaat besloten is, heeft de oplossing bevorderd Wat zal er gebeuren? .Tong-Turksche alleenheer schappij of dictatuur? En nu komen de Albaniërs al weer in verzet. Zij hebben zelfs een poging gedaan om Oostenrijk voor hun zaak te winnen, maar Oostenrijk heeft voorloopig genoeg aan Romenië en begeert geen onrustige on derdanen meer! Maar men weet, als de sneeuw in het voorjaar op de bergen smelt, worden de bergbewo ners oorlogszuchtig Er is veel gesproken over een verwijdering tus schen Duitschlnndi en Italië, tengevolge van Duitsch- lands houding in den oorlog, liet bericht, dat de Duitsche Staatssecretaris von Kiderlen Wachter zijn verlof te Rome doorbrengt om den ïtaliaanschen mi nister van buitenlandsche zaken persoonlijk te leeren kennen, wordt algemeen opgevat als' een tegensrpaak van die geruchten. In Duitschlandi is men thans aan het herstemmen. Zaterdag hebben er 77 herstemmingen plaats gehad, heden zijn er 80 aan de beurt en Donderdag komt de rest, 32. De regeering van den heer Bethmann IIoll- weg, welke het geschikt vond in de tusschenpooze de Pruisische landdag te openen, heeft druk haar best gedaan om te waarschuwen tegen het roode gevaar. Te vergeefs echter! De sociaal-democraten hebben Zaterdag 3 nieuwe zetels gewonnen het centrum verloor er evenveel. Het nieuwe Fransche kabinet Pointcaré heeft deze week bjj het parlement een zeer gunstige ontvangst genoten. Met bijna algemeene stemmen werd een mo tie van vertrouwen aangenomen. De staatslieden hebben blijkbaar besloten het republikeinsèhe staats schip in een kalm vaarwater te sturen als er nu maar niet te veel kapiteins aan boord zijn! Minister Briand heeft den tot 3 jaar veroordeelden Lacour, die hem in 1910 den hoed van het hoofd sloeg, gratie verleend. Nu komt meu echter niet een po ging, om ook voor den heer Ilervé gratie te verkrijgen en dat kan voor den minister wel eens lastig worden! Het Spaansclie ministerie is tengevolge van een gratie-geval gegaan, doch de heer Ganalejas is voor de hoeveelste maal? met zijn mannen terug gekeerd. De minister-president had den koning voor gesteld aan zes van de zeven ter dood veroordeelden gratie te schenken, maar de koning begenadigde ze alle zeven. Uit vrees voor de conservatieven is het liberale kabinet, gegaan. Maar de conservatieven schijnen hun tijd nog niet gekomen te achten en de liberale mannen zijn op 's Konings verzoek terugge keerd. Het parlement van Noorwegen heeft een wet aan genomen op de benoembaarheid van vrouwen tot staatsambten op gelijken voet met de mannen, behou dens eenige uitzonderingen. In China is de kwestie van den troonsafstand door de prinsen der keizerlijke familie nog niet tot een op lossing gebracht. STAATSCOMMISSIE VOOR DE GRONDWETS HERZIENING. De Staatscommissie voor de Grondwetsherziening, die in de afgeloopen week en het grootste gedeelte van de vorige week heeft vergaderd, is tot nadere bij een roeping- gescheiden. Bij haar uiteengaan waren de werkzaamheden zoo ver gevorderd, dat de Siamenstelling van het rapport kan worden' ter hand genomen. Gemengd nlenws. EEN NIEUWE PRENTBRIEFKAART. De nieuwste prentbriefkaart is er een in verband met de gelukkig nog niet verlaten „blijde verwach ting. Zeker Prinsesje heeft een vertrouwelijk onder houd met zekeren ooievaar en vraagt: „Is 't heusch waar, krijg ik een broertje?" Naïef, hartelijk, kiesch, daarbij zeer knap uitge voerd. De uitgever, de heer Louis Diefenthal, heeft er voorloopig bij den boekhandel al een uitnemend onthaal voor gevonden, 't Is dezelfde uitgever van de welbekende briefkaart „In naam van Oranje, enz." an dezelfde plaat ziju ook gravures- op grooter schaal verkrijgbaar. (N. v. d. D.) DE GEVAARLIJKE HO EDEN SPELDEN. M. te Haarlem schrijft i-n de Tel.: Terwijl eene dame Zaterdag uit de tram, aan het station te Haarlem stapte, werd] een heer door haar hoedenpen in 't gelaat gekwetst, 't Is ergerlijk, zooala sommige dames die venijnige wapens in hoed of muts dragen, waar ze soms wel een decimeter uitsteken. Maar 't is nog ergerlijker, dat de laksheid der ge meentebesturen hier nog altijd' geen© politie-verorde- uing tegen maakt, behalve de roemrijke uitzondering der gemeente Enschedé. Als een stuk muur dreigt neder te vallen, moet men dan zeggen: „O, er zijn al honderden mensehen voor bij gegaan zonder getroffen te worden, gevaar is es dus uietl" Er worden tegenwoordig zooveel wetten, en ge meenteverordeningen gemaakt, dat onze jongens over eenige jaren in hun aardrijkskundig leerboek zullen lezen: „De bewoners van Nederland worden verdeeld in twee SQprten: n.l. in rechters en veroordeelden." Me dunkt, eene verordening, die 't gelaat en de oogen van menschen in een volle tram of trein be schermt, kon er nog wel bij. DE GEDWONGEN WINKELNERING. Men schrijft uit Kaatsheuvel: Een jongetje, wiens vader werkzaam is op een fa briek, waar de gedwongen winkelnering nog heerscht, komt in den winkel, waar de fabrikantsvrouw bezig is met builtjes af te wegen. Juffr.Wat, jongen, moet. je deze week niet meer meenemen? En do koffie en de thee dan? Drinken jul lie die deze week niet? Jongen: Moeder heeft gezegd, dat ze deze week niets noodig heeft, juffrouw. Juffr.: Noodig of niet noodig, je bent gewoon het elke week mee te nemen en nu neem je het dus ook maar weer mee daarmee uit! Het jongetje pakte de zakjes voorzichtig in en ver liet bedremmeld den winkel EEN GEVAARLIJK WILDSTROOPER. Terwijl de jachtopziener B. II. Wezenaar, te Zand- voort, in het jachtveld surveilleerde, trof hij aldaar aan een hem onbekend persoon, die wildstrikken ver voerde. Naar zijn naam gevraagd wilde hij dien niet opgeven en toen de jachtopziener hem wilde visiteeren, ging de strooper in dreigende houding met 'n soort slagersmes in zijn rechterhand voor dezen staan, hem toevoegende: „Als je aan die strikken durft te ko men steek ik je door je lichaam." Een paar burgers kwamen den jachtopziener, die inmiddels op den open baren weg gekomen was, te hulp. Toen gaf de stroo per zijn naam op. Ilij was een zekere J. t. W., koop man te Haarlem. Bij hem werden 48 wildstrikken in beslag genomen. EEN DROEVIG GEVAL. Een juffrouw in de Swammerdamstraat te Amster dam, die er getuige van was, dat tegen haar zuster, die zich schuldig had gemaakt aan een misdrijf, dat bij de nieuwe zedelijkheidswetten met zwaardere straf dan vroeger is bedreigd, 3 jaar gevangenisstraf werd geëischt), heeft zich thuisgekomen, door sublimaat ver giftigd. GOED AFGELOOPEN. Eenigen tijd geleden werdl medegedeeld, dat de be ambte van de Ilollandsche Spoorweg Maatschappij, dio door zijn onoplettendheid oorzaak was van het ernsti ge ongeluk nabij Amersfoort, waarbij een beambte van de American Petroleum Company werdl gedood, door de II. IJ. S. M. was ontslagen. Genoemde beambte heeft hierop, daar hij meende, dat deze straf te zwaar was, de tusschenkomst van een scheidsgerecht ingeroe pen. Dezer dagen heeft dit scheidsgerecht, waarvan mr. Peyrot, lid! van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, voorzitter was, de zaak onderzocht, de straf ongeldig verklaard' en de man veroordeeld tot verlies van zijn salaris van den dag van het ongeval tot den datum der uitspraak van het scheidsgerecht, terwijl hij zijn betrekking behoudt. GASVERSTIKKING. In den toestand van den student, die wegens gas- verstikking in Hospital Wallon te Leiden werd opge nomen, komt eenige verbetering. Het bewustzijn keert langzamerhand' terug. GEEN VERGIFTIGING. De justitie uit Middelburg is deze week, naar de gemeente 'g Heer-Arendskerke vertrokken, teneinde een onderzoek in té stellen naar het overlijden van een meisje, dat onder vergiftigings-versehijnselen, ver moedelijk door het eten van vleeseh, is gestorven. Het onderzoek moet hebben uitgemaakt, dat het eisje niet aan vergiftiging is overleden. EEN MOORDAANSLAG. Zaterdagavond te 9 uur is te Groningen een moord aanslag- gepleegd door den 19-jarigen meubelmakera- knecht M. K. op de 18-jarige dienstbode A. S. van den puddingfabrikant Polak aan het Viaduct. De da- dor, die, na gebeld' te hebben, in de woning van den hr. Polak toegelaten werd, loste dadelijk een revolverschot op A. S. en vervolgens op de heeren gebroeders Polak, die toesnelden. De drie gewonden zijn in het zieken huis opgenomen. De dader werd! gearresteerd. Over de beweegredenen dezer verschrikkelijke daad valt niets te zeggen. Het meisje kende hem niet. Zij is verloofd met een ander. De verwondingen zijn niet levensgevaarlijk. Het meisje heeft een kogel in do borst en de heer M. Polak een in de liesstreek. De moordenaar bekende volmondig, maar liet zich verder niet uit. Deze moordaanslag met voorbedachten rade werd' met ontzetting in de stad vernomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1