B lï I T E 3 L A J* B- "8TA J> 8 Ai i F IJ vv S. IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN. No. 8988 1000. Nos. 700, 4435, 6674, 9171, 18624 elk 200. Nos. 792, 2577, 2870, 2934, 3098, 3430, 3487, 7136, 10264, 16259, 16953, 17280 elk 100. AGENDA. MAANDAG. Tijdens afwezigheid der ouders hebben kinderen te Sehulitz, bij Nieuwe Schans, bet huis iu brand gesto ken, waarbij twee hunner, 6 en 2 jaar oud, in de vlam men zijn omgekomen. IJS. De postboot Juliana, Zaterdagmiddag van Har- li ngen naar Terschelling vertrokken, is wegens het vele ijs in de Zuiderzee, naar Harlingen teruggekeerd. Ongewoon snel is1 deze week het eilandi Urk door het ijs in- en van de gemeenschap met den vasten wal afgesloten. Sinds j.l. Dinsdag is de postboot „Minister Havelaar," na 's morgens van Kampen via Urk naar Enkhuizen gevaren te zijn, in deze haveu, eigenlijk vóór den havenmond, onwrikbaar vastge- boeid, voornamelijk door den toen zoo uiterst lagen waterstand. Een tiental menschen van elders, die ge meend hadden over Kampen naar hun woonplaatsen te kunnen vertrekken, zijn gedwongen voorloopig daar te blijven. Wel zou een ijsvlet met de postzakken naar Kampen vertrekken als het weder niet ongunstig blijkt, doch daarmede worden geen passagiers ver voerd; er is te veel gevaar voor hun gezondheid en leven aan verbonden in die open kleine vlet, welke vaak uren lang tusschen ijsschotsen moet voortge- werkt worden. SLACHTOFFERS VAN IIET IJS. Zaterdagmiddag zijn in den Witten Singel te Leiden de wachtmeester De Swart en de onderofficier Dubbelaar, die met elkaar reden, door het ijs gezakt. Ook twee andere onderofficieren trof hetzelf ongeval, doch dezen, benevens sergeant Dubbelaar wisten zich te redden. De wachtmeester De Swart schoot onder het ijs en toen men eindelijk door uit een bootje te dreggen hem na vele andere vruchtelooze pogingen te voorschijn trok, was hij bewusteloos. Hij werd naar het Diakonessenhuis vervoerd, waar dr. Iterso-n, na een half uur getracht te hebben de levensgeesten weer op te wekken, den dood constateerde. De 18-jarige fabriekwerker Van Duuren ver maakte zich Zaterdagmiddag op het brooze ijs van den Zoeterwoudschen singel te Leiden met het ongeluk kig gevolg dat hij er doorheen zakte. Spoedig op het droge gebracht schenen de levensgeesten nog niet ge weken, doch bij aankomst in de ouderlijke woning was hij reeds overleden. Na de ijsongelukken van Vrijdag is Zaterdag te Gouda opnieuw een kind het slachtoffer van het ijs geworden. Vlak bij de woning in de Snoystraat zakte een klein meisje door het ijs en verdronk. Zaterdagmorgen is het zoontje van een weduwe te 's-Hertogenbosch door het ijs gezakt en verdronken. Een werkman te Gouda, die Zaterdag in het Beyersche was gaan visschen op het ijs, is 's morgens verdronken gevonden. De acht-jarige Dirk Hoorn te Scharwoude is gis teren door het ijs gezakt en verdronken. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Gisteren zijn in Leeuwarden de wedstrijden in het hardrijden op de lange baan om het kampioenschap van Nederland doorgegaan. De wedstrijden werden gehouden op afstanden van 500. 1500, 5000 en 10.000 Meter. Aangegeven hadden zich: J. H. Dieters, Bussum, T. Geertsema, Groningen. Y. U. Kalt, Leeuwarden. C. W. Schroder, Leeuwarden. H. C. J. Krul, Gronin gen. J. Rozenheek Jr., Heerenveen. S. K. de Waard, Groningen. J. P. de Koning Jr., Edam. W. II. Ta conis, Sappemeer. Edseha (pseudoniem), Amsterdam. M. Bennema, Zuidhorn. C. C. J. de Koning, Arnhem. A. de Groote, Leeuwarden. Op den afstand van 500 meter reden Dieter» tegen Geertsema. Kalt tegen Schroder. Krul tegen Rozen heek, De Waard tegen De Koning (Ednrn), Tnconis tegen Edseha en De Koning (Arnhem) tegen De Groote. De tijden waren: Geertsema 61 3/5 en Dieters 64 4/5 sec.; Kalt 61 3/5 en Schroder 63 1/5; Krul 63 2/5 en Rozenheek 66 1/5; De Waard 63 en De Ko ning (Edam) 69 2/5. Deze viel niet minder dan twee maal. Tueonis 58 en Edseha 72 1/5 De Koning (Arnhem) 55 4/5 en De Groote 65 2/5. Geertsema, die denzelfden tijd had als Kalt, reed luerna tegen dezen rijder. Geertsema maakte 60 4/5, Kalt 62 4/5. De uitslag luidde dus: 1 Koning (Arnhem), 2. Taconis; 3 Geertsema. Op 5000 M. reden De Koning (Arnhem) tegen Ta conis (deze viel in een der bochten). Geertsema tegen Kalt, Do Waard tegen Schroder, Krul tegen Groote, Rozenheek tegen Dieters, die het reeds in de eerste ronde opgaf terwijl De Koning (Edam) alleen reed. Edseha zag van verdere deelneming af. Het ijs was al slechter en slechter geworden; men kon de baan door den nevel niet meer overzien. De rit tusschen De Waard en den 18-jarigen Schroder was interessant, hoewel Schroder in het begin te hard reed, wist- hij toch op zijn Friesehe schaatsen 150 M. voor te komen. Koning (Edam) gaf tenslotte nog een mooie rit te zien. De tijden zijn: De Koning (Arnhem) 10 min. 58 2/5 sec.; Taconis 11 min. 55 sec.; Geertsema 12 m. 16 1/5 sec.; Kalt 13 min. 15 4/5 sec; De Waard 12 m. 51 1/5 sec.; Schroder 12 m. 24 2/5 sec.; Krul 12 min. 59 4/5 see..; Groote 12 m. 54 3/5 sec.; Rozenheek 13 min. 10 sec.; De Koning (Edam) 11 m. 55 sec. Taconis en De Koning (Edam) die dezelfden tijd hadden ge maakt, moesten dus overrijden, volgens art.. 52 van het reglement. Beiden wenschten daaraan niet te voldoen, met het oog op het. ijs, en besloten werd nu, ieder een zilveren medaille toe te kennen. De uitslag is dus: 1. De Koning (Arnhem), 2. Tnconis, 3. De Koning (Edam), 4. Geertsema. Toen ging men uiteen met een „tot morgen." De wedstrijden werden nogal door een talrijk publiek bij gewoond. Onder anderen werden opgemerkt de com missaris der Koningin in Friesland en de burgemees ter van Leeuwarden. BILJARTEN. Onder groote belangstelling is Zaterdag te Amster dam in het gebouw van den Werkenden stand de bil jartwedstrijd gehouden tusschen zes spelers uit Gro ningen en Friesland en zes Amsterdamsche spelers. De uitslag is als volgt: Stand na de le ronde: het Noorden 768, Amsterdam 695. Stand na de 2e ronde: Noorden 1488, Amsterdam 1407. Stand na de 3e ronde: Noorden 2184, Amsterdam 2058. Stand na de 4e ronde: het Noorden 3386 tegen Am sterdam 3275. EEN SPORTBETOOGING IN LEIDEN Op initiatief van den Leidachen Voetbalbond heeft Zaterdagavond te Leiden een vergadering plaats ge had van vertegenwoordigers van verschillende takken van sport, teneinde plannen te overwegen om op 3 Oc tober a.s., de bekende herdenking van Leidens Ontzet in 1574, een grootsche sportbetooging te Leiden op het Schuttersveld te houden. Zooals misschien be kend is, werd in 1902 op denzelfdlen datum een sport betooging van meer bescheiden afmetingen gehouden, welke toen echter een groote publieke belangstelling genoot. Aanwezig waren afgevaardigden van: gym nastiek, voetbal, hockey, lawn-tennis, korfbal en athletiek. Men sympathiseerde algemeen met liet plan en er werd tenslotte overgegaan tot de benoe ming van een hoofd-comite, dat zich op een volgende vergadering tot een hoofd-comitó met sub-commissie» voor elke tak van sport zal uitbreiden. Het hoofd-co- mité werd samengesteld uit de heeren: Steyns (gym nastiek), Van Linden (voetbal), Van Wensen (hoc key), Kramp (lawn-tennis), Slors (korfbal) en Vier kant {athletiek). De 3 October-vereeniging zal van de voorloopige plannen in kennis gesteld worden. STAATSLOTERIJ. 5e klasse 5e lijst. ITALIë. De Duitsche Minister v. Kiderlen— Wachter heeft een onderhoud van een uur gehad met den minister van buitenlandsche zaken. Des avonds had te zijner eer een maaltijd aan het hof plaats. De Koning verleende hem het Grootkruis van de Mauritius en Lazarus-orde, ITALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. Een officieuse Italiaansche nota zegt, dat het mi nisterie van buitenlandsche zaken heden aau alle vreemde gezantschappen en legaties, te Rome geaccre diteerd, mededeelde, dat de Ottomaansche kust vau de Roode Zee gebfokkeerd zal zijn, van Ras Ita, ten noorden van Hodeida, tot Ras Goulaifoe in het zui den. De blokkade treedt in op 23 Januari. Alle neutrale schepen hebben een door den com mandant der marinemacht te bepalen termijn om vrij naar de geblokkeerde havens te vertrekken. Tegen elk schip dat poogt de blokkade te verbreken, zal worden opgetreden volgens de regelen van het internationale recht, en volgens de met de neutrale staten gesloten overeenkomsten. De „Carthago" is Zaterdagmiddag tegen 8 uur onder de toejuichingen van een enorme menigte te Tunis aangekomen. De aeroplane en de aviateur wa ren aan boord. De „Echo de Paris" verklaart dat een onderhoud plaats had tusschen den I(jiliaanschen gezant te Pfi- rijs, Tittoni en Barrère, waarbij de laatste in heftige termen opkwam tegen de houding der Italiaansche re geering ten aanzien van Frankrijk in de incidenten met de „Carthago" en de „Manouba," De lieer Bar rère drong aan op de noodzakelijkheid om onmiddellijk aan minister Giuliano te seinen, dat Italië moet toe geven aan de Fransche eischen, en de 29 Turksche zie kenverplegers moet inschepen op een Fransch schip, dat opzettelijk zal worden gezonden om hen te halen. Het bericht, dat het stoomschip Russ in de Zwarte Zee vergaan is met 172 passagiers, is onjuist. Ueuiengile nieiledeellugen. MIJNRAMP. Bij het aflossen der werkploeg in de mijn „Graaf Bismarck te Gelsenkirohen zijn vier mijnwerkers, die tegen het verbod gebruik maakten van de kolenlift, doordat het touw brak, iu de diepte gestort. Zij waren dadelijk dood. EEN BETOOGING. Te Boecharest had bij het uiteengaan van een open bare bijeenkomst der oppositie een betooging plaats gendarmerie en politie dreven de betoogers uiteen. Tijdens de onlusten werd een twintigtal menschen gewond. DYNAM1ETONTPLOFFING. Te Siegen had Zondagmorgen te vijf uur op den nieuwen aanleg van een spoorweg op de bouwplaats van een nieuwe tunnel een dynamietontploffing plaats, waardoor vier arbeiders werden gedood, onder wie drie buitenlanders. De ontploffing ontstond doordat een arbeider met zijn houweel een bjj ongeluk niet afgegane dynamiet patroon frof, die in het boorgat was blijven zitten. Laatste berichten. H. M. DE KONINGIN. 's-GRAVENHAGE21 Januari. Ook voor deze week zijn de conferenties van H. M. de Koningin met de minister» afgezegd. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR. Uit volkomen betrouwbare bron vernemen wij, dat op dit oogenblik van aankoop van een perceel ten dienste van het nieuw te bouwen Post- en Telegraaf kantoor hoegenaamd geen sprake is. PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP. In een groot deel der Zaterdagsche editie hebben we het eindresultaat vau den wedstrijd om het provin ciaal kampioenschap van Noord-IIollaud in het hard rijden kunnen vermelden. De 1500 M. waarover d'e heer Greve uit Amsterdam, vroeger een vooral in het buitenland nog al bekend rijder zich had terugge trokken, werd door den heer Ilauwert van Medemblik nog afgelegd' in 3 min. 544/„ sec. De 3000 Meter werd door Cnossen gereden in 7 min. 20 sec. en door Pronk in 7 m. 31 sec., door de Vries in 7 m. 39 sec., door Hauwert in 7 min. 53, door Dieters, die alleen reed in 7 min. 33 sec. De heer Cnossen, een 27-jarige timmermansknecht uit Haarlem, die uit IJlster ouders stamt en te Lem mer werd geboren was dus overwinnaar oj> alle drie afstanden en kampioen geworden. Met de bedoeling om slechts over de 500 meter te rijden was hij hier ge komen, de 1500 M. hadden hem moe gemaakt, gewel dig zag hij tegen de 3000 M. op maar toen hij dien afstand had afgelegd was er vau vermoeidheid geen sprake, was hij zelfs niet achter adem! Was op hem vroeger het oog gevallen, was zijn vaste streek en zijn uithoudingsvermogen eerder ontdekt, dan zou er een goed hardrijder uit hem hebben kunnen groeien. En fin hij heeft nu ook sucees gehad en den fraaien zil veren beker naar Haarlem, welks burgemeester toeval lig ook aanwezig was, gebracht. Ook Pronk uit War- menhuizen, heelemaal ongeoefend en voor den tweeden keer rijdend op nieuwe schaatsen, reed goed, terwijl de Vries zorgde, dat ook in Alkmaar een prijs bleef. Die ters was niet eig gelukkig, zijn Noorschc schaatsen gingen veel te diep door het weeke ijs en bovendien was hij te dik geworden en te snel vermoeid, om zijn snelheid van vroeger nog te kunnen ontwikkelen. En kele jaren geleden stond hij in Groningen bekend nis een goede tweede, die de 500 Meter in de 51 sec. kon rijden, maar hetgeen hij Zaterdag hier en Zondag te Leeuwarden presteerde deed duidelijk zien, dat zijn tijd voorbij was. Over de regeling van den wedstrijd1 hebben wij reeds het cru en ander gezegd. Blijkbaar heeft het ontbro ken aau samenwerking, heeft men de moeielijkheden aan het orgauiseeren van zulk een wedstrijd verbon den onderschat, terwijl het vertegenwoordigend hoofd bestuurslid, hij moge een uitnemend jurylid voor het schoonrijdeu zijn, niet op de hoogte bleek vau de usan ces bij het hardrijden. Het publiek heeft, door de weinige deelnemers, door het niet in orde zijn van de baan en het niet bekend zijn van de namen der deel nemers en der rijders, weinig aan dezen wedstrijd ge had. De opkomst was anders goed de controleur voor de belasting op publieke vermakelijkheden heeft heel wat te tellen gehad! Van den heer Goetmakens, landmeter alhier, ont vingen we de mededeeling, dat. de baan niet is uitge zet met behulp van een landmeter, gelijk in ons ver slag van Zaterdag stond, maar door een landmeter. I.Jsbanen, zoo schrijft hij, worden toch ook niet ge veegd' met behulp van baanveger» en wel met behulp vau bezems. Wij nemen gaarne acte van deze belang rijke opmerking. Na afloop van den wedstrijd deelde die heer mr. II. W. van Tienhoven bij afwezigheid van den voorzitter, de prijzen uit. ITij zeide, diat dit hem een aangename taak was, immers hij vond' het een heerlijk gezicht de stoere hardrijders bewijzen van vlugheid, kracht en behendigheid te zien geven. Er was flink gestreden en er waren mooie tijdien gemaakt, er was iets fraais te zien gegeven. Hij hoopte, dat de heer Cnossen, dien hij den beker van den Ned. Schaatsenrijdershond overhandigde, den titel van kampioen ook een volgend jaar zal mogen behouden. Den heer Pronk reikte hij d'e miedaille uit, door de gemeente Alkmaar geschonken, deelde mede, dat de heer Dieters, die reeds naar Leeuwarden was vertrok ken, de volgende medaille had gekregen en verklaar de tenslotte, dat het hem pleizier deed, dat ook de heer de Vries een medaille had verworven, zoodat er ook in Alkmaar nog een prijs bleef. Hij eindigde met de verzekering dat men gaarne nog eens weer een der gelijk vredelievend gevecht hier zou houden. (Ap plaus), 's Avonds werd er gereden op de verlichte baan; ve le rijders en rijderessen waren daarbij voorzien van een lampion. Ook gisteren werd er op de baan gereden, maar het dooiweor maakte het rijden niet aangenamer. Het rijden is nu natuurlijk afgeloopen maar kenners verzekeren, dat er vorst in de lucht zit. DOEL EN WERKING VAN HET NATIONAAL BUREAU VOOR VROUWEN KIESRECHT. Over bovengenoemd onderwerp werd Zaterdagavond in „de Unie" een lezing gehouden door mej. Anna Polak, van den Haag. Mejuffrouw Van Dijk opende de vergadering met het welkom aan de aanwezigen en onder verkla ring dat mej. Polak hier optrad op uitnoodiging van verschillende personen, ten einde meer openbare be kendheid aan het Centraal Bureau voor Vrouwenar beid te geven. Mej. Polak begon haar rede met eene herinnering aan de tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898 ge houden, welke een volledig beeld gaf van den omvang van den vrouwenarbeid op allerlei gebiel, zoowel wat aangaat kunst en wetenschap, als landbouw en vee teelt, nijverheid eu handel, ziekenverpleging e. d. De verschillende statistieken, waarvan daar inzage kon worden genomen, bewezen afdoende dat de arbeid der vrouwen voor haar is geworden een levensdoel waarmede de maatschappij heeft rekening te houden. De nieuwe denkbeelden die er in den loop der tijden zijn ontstaan omtrent den vrouwenarbeid, hebben een gisting in de maatschappij ten gevolge gehad, welke nuttig en goed kan zijn voor de vrouwen en meisjes. In deze tentoonstelling was de grondslag gelegd voor den verderen arbeid om dien door te zetten in diepere lagen en breedere kringen, opdat ouders en verzor gers, volkeren, vereenigingen eu regeeringen er van overtuigd zullen worden dat het denkbeeld over den vrouwenarbeid een geheel andere is dan in de lang achter ons liggende tijden. Het Centraal Bureau voor den vrouwenarbeid (Jacob van der Doestrnat 68, den Haag), is een uitstekende leiding eu een betrouw baren raadsman in zake den vrouwenarbeid. De tech nische inrichting van het Bureau achterwege latende, wees spreekster er op, dat in de tien jaren van het be staan de neutraliteit in alle opzichten was gehand haafd. Personen van allerlei gezindten wendden zich om inlichtingen van allerlei aard tot dit Bureau, het welk niet dan in bijzondere gevallen optreedt als be trekkingsbureau, omdat voor deze afdeeling de ar- beisbeurzen meer zijn geroepen; wijkt het Bureau van dit standpunt af, dan gaat het in geen geval verder dan contact te brengen tusschen werkgever en werg- vraagster. Langen tijd stond spr. stil bij de omstandigheden der vrouw, die door lichamelijke gesteldheid tot wer ken gedwongen, doch daartoe niet in staat is, of bij de vrouw die hetere dagen kende en door stoffelijke ontbering en geestelijk schipperen nu in haar eigen onderhoud moet voorzien. In de laatste jaren wordt het Bureau al meer eu meer geraadpleegd omtrent den werkkring en de bij- zenderheden van betrekkingen van zeer uiteenloopen den aard, zooals voor tandarts, amanuensis', coupeuse, fröbel-onderwijzeres en vele andere door spr. genoemde bt trokkiaigen. Niet alleen voor enkele personen, maar ook in 't behing van bepaalde groepen van arbeid treedt het Bureau op en tracht het bij gelijke prestatie de loonen der vrouwon gelijk te doen worden aan dien der mannen. De in 1910 te Brussel gehouden expositie bewees door de vele bestellingen en bekroningen dat het Bu reau uitstekend werkt en dat 't iu staat is op opge dane ondervinding gebaseerde ervaringen en samen gestelde statistieken een oordeel te vellen over ver schillende aangelegenheden in zake vrouwenarbeid, welk oordeel door regecring of vereeniging dikwijls gevraagd, ook veel werd gewaardeerd, zooals omtrent het haringspoteu, de aardewerk-industrie, onderwijs, ook trad het Bureau vaak op bij het oprichten van vakvereenigingen, gevoerde acties in zake loonsverbe tering en regeling van arbeidstijden. Het doel van al dit werk is om aan het leven der Nederlandsehe vrouw een hoogere waarde te geven, door haar arbeid, welke door het volk zoo dikwijls wordt geringschat, het „in 't zweet uws aanschijns" enz. is op de vrouw evenzoogoed van toepassing als op den man en daarom is het volgens spr. zoo zeer te betreuren, dat dit nog niet in 't algemeen wordt erkend. Door den arbeid der vrouw moet bewezen worden, dat het huwelijk niet alleen noodzakelijk is om een zeker middel van bestaan te vinden, vandaar den arbeid ten bate van een degelijke opleiding der vrouw, net bewustzijn, dat ook een andere toekomst dan het huwelijk voor de vrouw is weggelegd, zal haar sterken in den maat- schappelijken strijd' -en zal haar de keuze van haar be roep vergemakkelijken. Onder verwijzing naar de vrouw aan de waschtobbo, als lompensorteerdster, als werkvrouw, werd de ver klaring van vele mannen „de vrouw is te zwak", niet steekhoudend verklaard; alleen dan zal een betrouw baar vergelijk tusschen lichamelijke en geestelijke kracht der vrouw en van den man kunnen worden ge trokken, indien die arbeid door volk en wet. wordt ge lijkgesteld en gelijk gewaardeerd. De vrouw bezielt naast- haar vrouwzijn het streven van nienseh te willen zijn en als lid der maatschappe lijke samenleving haar krachten aan die samenleving te willen geven en waar aan dit edel streven wordt te kort gedaan, wordt aan duizenden vrouwen de gele genheid onthouden zich te ontwikkelen op dien trap, waarop zij een veel beter bestaan zouden kunnen vin den dan in het vrouw- en moeder-zijn. Mocht echter het meisje door practisch werken, door rustig en gestadig een terrein van kennen en kunnen te doorwerken in haar eigen onafhankelijk on derhoud) kunnen voorzien, doch later trouwen, dan staat zij in het verder leven niet achter, maar naast haar man in den strijd om het bestaan, hetgeen het huwelijksleven zeker in waarde zal doen stijgen en la ter haar kinderen ten zegen zal strekken. Blijft zij echter ongehuwd, dan ligt het ruime arbeidsveld „ver betering van de maatschappij en daardoor ook van de toestanden der vrouw" voor haar braak. Het Bureau, dat als devies het Evangelie van den arbeid in zijn wapen voert, beoogt op de meest neutra le wijze te bevorderen het zoeken en vinden van geluk door de vrouw in den arbeid. Na een korte pauze verklaarde spr. dat het Bureau zich voorneemt dit doel te bereiken door verkenning-, verruiming ©n verbetering van het arbeidsveld der Nederlandsehe vrouwen. Het eerste middel werd noodzakelijk geacht in het belang der heide anderen, de statistiek wordt daarom te hulp genomen en over eenige jaren zal een- flink overzicht van den vrouwenarbeid in de laatste tijden verkregen zijn, ten einde daaruit gegevens voor de toekomst te putten. De verruiming wordt zooveel mogelijk en ook zoo neutraal mogelijk beoogd, opdat iedere categorie van vrouwen, van welken rang en stand ook, van den ar beid van het. Bureau kan profiteeren en opdat ook verkregen wordt gelijk loon, bij gelijken arbeidskracht, voor man en vrouw, opdat langs maatschappelijken en niet langs wetenschappelijken weg het leed der vrou wen wordt verminderd, het geluk toeneemt. Mochten confessioneel© begrippen en concurrentie- vrees van de zijden der mannen of instellingen dit werk dikwijls in den weg staan, zooals bijv. toelating van meisjes op ambachtsscholen, nooit zal op ware en juiste gronden kunnen worden verklaard, dat het werk der vrouwen minder waard is, al wordt het ook ten onrechte veelal minder beloond. Daarbij komt: de vrouwen zijn öf ongeorganiseerd öf in hunne organi satie zeer zwak en de vraag naar arbeid overtreft dik wijls het aanbod. De klove die er op het gebied van arbeid tusschen man en vrouw bestaat, moet door een wijziging der Arbeidswet worden verminderd, en zoo doende moet er van unfaire concurrentie geen sprake meer zijn. Met tal van voorbeelden beantwoordde spr. de vraag „Zouden de vrouwen zieli niet op verkeerd terrein be geven ontkennend. Ook het leven der vrouw kan een leven zijn van ar beid, de maatschappij ten zegen, haar secte ter eere. Degene die dit zou willen betwisten was bezield met de kleinzieligheid' die niet alleen een mensch maar een land klein kan maken, „Het werken, denken en leeren in 't leven" van de Genestet is ook op de vrouw van toepassing, zegt spr., en wie een open oog voor de belangen der vrouw heeft, zal sympathie betuigen voor het doel en werken van het Centraal Bureau. Ten slotte riep zij den steun in der aanwezigen om dit Bureau te steunen in dat doel en streven, door het aanvaarden van het lidmaatschap. De voorzitster dor vergadering bedankte de spr. voor haar keurige, boeiende rede en hoopte dat daar door het fundament van meerderen steun aan het Bu reau te dezer stede zal zijn gelegd, waarna zij de ver gadering sloot. TUINBONDFONDS „STEUN BIJ ZIEKTE". Men schrijft ons: In de gehouden jaarlijksche vergadering van bo vengenoemd fonds, welke vergadering door verschil lende omstandigheden slechts matig bezocht wa3, werd' door het bestuur rekening en verantwoording- van zijn gehouden beheer over 1911 afgelegd. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat aan contributie was ontvangen 201.87V2, aan rente van belegde gelden 8.36. Uitbetaald werd' aan verschillende leden te zameu voor 194 ziektedagen de som van 135.80. Aan bode loon, nieuwe reglementen en administratiekosten te zamen 35.99% en alzoo bleek er een batig saldo te zijn van 38.34. Dit bedrag, gevoegd bij het saldo van 1910 a 306.87, dan bedraagt het geheele bezit van het fonds op 1 Januari 1912 do som van 345.21. Het ledental, dat door sterfgeval, vertrek uit de ge meente en door bedanken eenigszins verminderde, werd door eenige nieuwe leden aangevuld en bedraagt thans 39. Do voorzitter en de 1ste commissaris, de heeren II. Pastoor en A. Boersen, welke moesten aftreden, werden met algemeene stemmen herkozen. Tot bode werd benoemd de heer P. Poorter, welke deze betrek king na het bedanken van den heer C. Appel, dio dit sinds 1 Juli had waargenomen, aannam. Na eenige kleine redactiewijzigingen in het regle ment, welke in de practijk moeilijkheden konden ople veren, werd besloten aan den bode bij het aanbrengen van nieuwe leden een kleine premie toe te staan. Met de opwekking aan de aanwezigen om de colle ga's uit te noodigen zich hij het Tuinbouwfonds „Steun bij ziekte" aan te sluiten, werd de vergadering door don voorzitter gesloten. BENOEMING. 's-GRAVENHAGE, 22 Jan. Benoemd tot knnton- rochter-plaatsvervanger kanton Alkmaar, de heer Mr. P. A. Offers, advocaat te Alkmaar. Gymu.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," hetren- afd. van 9l/4101/4. Teekenavond „Kunst zij ons doel", 7 uur, Nieuwe Doelen Qymn.-Ver. „do Halter," oefeningsavoncl, 7S uur, adspir. van 912 jaar; 8—9 uur leden van 16 jaar en ouder, Gulden Vlies," ingang Lindegracht. Vergadering Natuur- en Letterkundig Genootschap S. N. S. S., 8 uur, Unie. Danseursus Gebvs. Crefeld, 810. DINSDAG. Dam- en schaakclub, 8 uur, Voorwaarts. Afd. Alkmaar v/d N.-Holl. Bond tot bescherming v/d trekhond, 71 uur, café de wed. Burgering Zangvereem'ging Nieuw Leven met Mannenkoor Or pheus, repetitie voor Dames, 71 /2 uur precies, Hotel Proot. ALKMAARSCH VEEFONDS. Bij de opening der vergadering, heden gehouden in Central, betreurde de voorzitter, d'e heer D. Govers, de buitengewone geringe opkomst, waarvoor hij twee vragen stelde n.l.„Is het in het vertrouwen in het bestuur of in de belangeloosheid der leden in den stand der vereeniging gelegen?" Wat het ook zijn moge, spr. meende dat het geen overwegend bezwaar mag heeten een algemeene vergadering der vereeni ging bij te wonen. De notulen, door den secretaris, den heer J. Swaag, voorgelezen, werden onveranderd goedgekeurd. Aan liet jaarverslag, daarna uitgebracht door den secretaris, wordt ontleend: dat 1911 voor de veehou ders een zeer ongunstig jaar is geweest door het heer- schen van de tongblaar en de buitengewone langduri ge droogte; dat het ledental vermeerderde met een; dat aan premiegelden werd ontvangen van 613 leden 766.25, van 192 niet-leden 336, van 2 koeien halva.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2