DIE WIENER DAMENKAPELLE tint ZdTERDAE H JdHOSRI It It Hu». JONGEN gevraagd Wedstrijd in schoonrijden Herijk van Maten en Gewichten. AlkmaarsGlie Crediet- en EilscttiDbank. Erase»* ARVERTENT1EN. CSudeg^acht 245 f Uitvoering van beursorders een flink dienstmeisje, bekwame Keukenmeid, BURGERWONING tegen Mei Woensdag 24 Jan. a.s. by doorgaand vorst Huiihoudstsr te Schermerhorn, ONL>ER.WÏJS I. PRINS AzOudegracht 285b. |t ioi% Sophie, P. SCH00RL, ter Stoomdmkkerij tan RIJN BEZAAN, Hoog straat. te huur gevraagd door klein gezin. Huurprijs pl.m. f 3.per week. 's Namiddags op de feestelijk versierde baau van „het lage land" voor Dames en Heeren. PRIJZEN EN MEDAILLES. premie 1.25, dus totaal 1104; dat aan verkoop van gesteriliseerd vleesch werd ontvangen 416. .4dat met het kassuldc^vnn 1910 1713.995 het totaal bedrag der ontvangsten is 3282.II5 dat aan uitgaven is ge boekt: keurloon van 807 koeien 121.05, aan afge^ keurd vleesch 1607.33, aan abattoirkosten enz. 36.70, aan drukwerken enz. 151.39, totaal 1894.88, zoodat het batig saldo einde 1911 bedraagt 1387.235. Ook vermeldde het verslag dat 4 koeien en verschil lende onderdeelen zijn afgekeurd en ten slotte dat het „ende desespereert niet" voor 1912 op de vereeniging van toepassing zal mogen zijn. liet jaarverslag werd Onder dankzegging aan den rapporteur goedgekeurd. Bij monde van den heer K. Govers, deelde de com missie van onderzoek der rekening mede dat zij 'advi seerde tot goedkeuring der rekening onder dankzeg ging aan den administrateur voor zijn nauwkeurig ge houden beheer en hij merkte op, dat deze vereeniging in vergelijking met andere fondsen en nietbegenstaan- den den slechten zomer, er zeer goed is afgekomen. De rekening werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Namens het bestuur stelde de voorzitter voor de premie voor 1912 te bepalen op 1.25 voor leden en 2 voor niet-leden. Uit de door deg voorzitter gegeven toelichtingen bleek dat de verhooging der niet-leden haar oorzaak vindt in de met fondsen te Purmerend en Schagen getrokken vergelijking. De toestand der kas gaf volgens den voorzitter geen reden de premie van de leden te verhoogen. Mocht de toestand in verband met Schagen anders worden, dan kan, al is dit ook in 't midden van het jaar, worden veranderd. Eveneens werd voorgesteld het entrée als lid van het fonds te bepalen op 10. Na eenige besprekingen, waaruit bleek dat wanneer een zoon komt op de plaats van zijn vader, liet entrée dan 5 zal bedTagen, werden deze voorstellen met algemeene stemmen aangenomen. De periodiek aftredende leden van het bestuur, de heeren N. Schermerhorn, J. Swaag en J. van der Oord werden met.bijna algemeene stemmen herkozen, die, voor zoover ter vergadering tegenwoordig, de be noeming aannamen. De voorzitter wensehte de herbenoemden geluk zoo wel als de vereeniging en hoopte dat zij nog langen tijd hunne krachten aan de vereeniging zullen kunnen wijden. Bij de rondvraag bedankte de heer de Jong den voor zitter voor zijne goede leiding. De rondvraag leverde niets op, waarna de vergade ring werd gesloten met een woord van dank aan de aanwezigen, in 't bijzonder aan de heeren administra teur, secretaris en experts en met de hoop dat 1912 een gelukkig jaar mag zijn en de gehouden besprekin gen zullen mogen leiden tot den bloei van het fonds. EEN RUIT GEBROKEN. Hedenmorgen stond een melkwagen onbeheerd veor den winkel van een heer Govers, Houttil. Een ander r jjtuig daar willende passeeren, had het ongeluk tegen den melkwagen aan te rijden met het gevolg, dat de groote spiegelruit van dien winkel totaal werd ver brijzeld. FRÖBELSCHOOL. Wegens het voorkomen van een geval van diphteri- tus in het Burgerweeshuis, is de Fröbelschool van het departement Alkmaar van de Maatseliappij tot Nut van 't Algemeen tijdelijk naar een der zalen van de Unie verplaatst, DE BIOSCOOP IN DILIGENTIA. ,,'t Was mooi, je ziet er altijd wat anders", aldus het oordeel over de bioscoop in Diligentia, in ver band met hetgeen we bij de vorige uitvoeringen zagen, mogen we gerust zeggen dat het juist is. Trouwens er werd een internationaal programma gegeven, d.w.z. de films, welke vertoond werden, waren van verschil lende firma's, dus niet enkel van Pathè, afkomstig. De dramatische zoowel als de humoristische projecties oogstten veel bijval. RECTIFICATIE. In ons berichtje omtrent de verhuring van huis, erf en land aan de Noorderkade door de gemeente voorkomende in ons no. van Viijdag, komt o. m. voor als inschrijver de Heer S. Kuilboer te Schoorldam voor f 180. Men verzoekt ons te melden, dat voor dezen prjjs alleen was ingeschreven voor den huur van het huis en erf en niet van het daarbij behoorende land. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 22 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse!» Meteorologisch Instituut te De Bilt, (Geldig tot den avond,,van 23 Januari). OVERZICHT. Iu het gebied van do waarneming is de hoogste be kende stand van den baormeter 764.7 te Munchon. De laagste stand' van den barometer 753.6 te Sku- desnaes en Coruna. VERWACHTING. Zwakke tot matige zuidelijke tot oostelijken wind, nevelig, later wellicht opklarend, weinig of geen neer- slag, 's nachts eenige vorst, overdag lichte dooi. Ingezonden Mededeellngen. TIMMERMANS ZIEKENFONDS. Zaterdagavond werd in Diligentia door bovenge noemd fonds eene algemeene ledenvergadering gehou den, welke door een kleine 300 leden bezocht was, De Heer J. van de Poll bracht bij de opening in herinnering het zilveren jubileum van den Secretaris, den Heer N. van der Voort als bestuurslid. Hij bracht daarbij een woord van dank voor de door den Heer van der Voort aan de Vereeniging be wezen diensten en hoopte dat deze nog lange jaren zijne vele zoo gewaardeerde werkzaamheden aan haar zal mogen en willen verleenen. (Applaus). Na vaststelling der notulen werd door den penning meester, den Heer F. H. Ringers, rapport uitgebracht over het door hem gehouden finantiei-1 beheer. Daaruit bleek dat aan ziekengeld was betaald f 2018.50, dat het ledental op 31 December 1911 be droeg 336 en sloot de dienst 1910 met een tekort van f 379.60, dit tekort in 1911 verminderd was tot f 41.30 De Voorzitter bedankte den Heer Ringers voor zijne gedane mededeelingen, daarbij hopende dat 1912 even gunstig als zijn voorganger voor het fonds mag zijn De Heer P. Franse werd daarna met bijna alge meene stemmen als 1ste commissaris herkozen en liet zich de benoeming welgevallen. De vergadering werd nadat eenige zaken van meer huishoudelijken aard waren behandeld, op de gebrui kelijke wijze gesloten. Ingezonden stnkken. Alkmaar, 17 Januari 1912. Geachte Redactie. Gaarne zagen wij onderstaand stukje in uw veelge lezen blad geplaatst. De uitgeschreven algemeene vergadering der Eer ste Alkmaarsche Rederijkerskamer voor K. en V. werd bezocht door een nog nooit verkregen aantal le den, zegge 5 personen. Deze opkomst was in vergelij king met de belangrijke agenda zeer betreurenswaar dig. Daardoor meenen wij goed te doen, de niet aan wezigen leden aan te sporen de volgende vergaderin gen toch trouw bij te wonen. Wil men de vereeniging doen bloeien, dan dient de opkomst vooral beter t zijn. IT, geachte Redactie, dankend voor de plaatsing, teekenen wij, Uw dw. dn., Trouw» leden. /VIS)(Staats-kontrolle.) 30 Cent per kokertje. Tegen hoest en verkonilheld Marktberichten. i ALKMAAR 22 Jan. 1912. Aangevoerd 2 Koeien en Ossen f 270 a 470, 30 vette Kalveren f 50 a I 138,—, p. pond f 0,90 a 1,20, 26 nucht. Kalveren f 8 a 22,179 vette Schapen f 20,a 36,193 vette varkens 44 a 58 ct. per K.G., 17 magere id. f 16, a f 28,—. BROEK OP LANGENDIJK, 17 Jan. Reuzen bloemkool le soort f 0,a 0,— 02e soort idem f 0,a 0,2000 roode kolen f 5.— a 10.30, 2500 gele kolen f 4.- a 10.60, witte kool f 0.a baal wortelen f 0, a 0,210 baal uien f 3,50 a 4.20 per baal. 0 bieten f a 100 stuks. zak roode kool f 0.per 50 kilo. STATION NOORDSCHARWOUDE, 20 Jan. Gele nep f 0.— a 0.—, drielingen f 0,a 0,— grove uien f 3.90 a 4.20 per 50 Kgr., Roode kool le soort f 17,a 19,2e soort f 15,a 16,—, kleinere f 6,a 13,gele le soort f 15,a 16,2e soort f 12,a 14,kleinere f 4,a 9,—, Deensche witte f 14,a 15.,2e soort f 11 a 13,kleinere f 4,a 8,50 per 100. h_ fh y w S rij wv J -J i fcfSi BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk maar maken bij deze bekend A. dat dit jaar de zittingen voor den herijk der maten en gewichten zullen worden gehouden in het kan toor van <len marktmeester «Ier Graan- markt (aan het Lnltlk-Omlorp te Alkmaar) en wel voor ten verkoop bestemde maten en ge wichten, op: 4, 5 en 6 Maart van 91/212 en van 1—41/2 uur; voor apothekers-, goud- en zllversmlds- gewlchten verdere gewichten bestemd voor iljnere wegingen van 1 gram en daarboven, op 7, 11 en 12 Maart van 9l/2—12 en van 1—4l/2uur; voor den herijk in het algemeen: voor hen wier geslachtsnamen beginnen met deletters A—C op 13, 14 en 18 Maart van 91/2—12 en van 14>/2 uur en op 19 Maart van 91/212 uur D I op 19 Maart van 1 41/2 uur en op 20, 21 en 25 Maart van 9'*/2—12 en 14i/2 uur; J—M op 26, 27 en 28 Maart van 91 /212 en van 1—41/2 uur; N—T op 1, 2, 3 en 4 April van 9t/212 en van 1 41/2 uur; en UZ op 9, 10 en 11 April van 9i/2—12 en van 1—4i/2 uur; B. dat de maten en gewichten schoon, droog en roest vrij moeten worden aaugeboden om onderzocht te kunnen worden en niet gepotlood mogen zijn; C. dat betaald moet worden voor het justeeren van gewichten en wel ten bate van 's Rijks schatkist; D. dat de maten en gewichten vóór 1 Januari 1914 gestempeld moeten worden met de letter t en tot dien datum ook de letter s geldig is E. dat maten en gewichten, die gestempeld worden met het afkeuringsmerk A, niet in winkels enz. teruggebracht mogen worden; F. dat er nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Amster dam, Brouwersgracht 276, op eiken Maandag en Vrijdag van 93 uur; G. dat de onderdeelen van het gram (de milligram gewichten) niet op de herijkzitting, maar alleen aan de ijkkantoren herijkt kunnen worden. (Opzending franco per post). Alkmaar, 20 Januari 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. in BOKKUOIIDM en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. Telefoon 229. Er is niets wat ous meer opbeurt, dan het lezen van sroedo nieuwstijdingen. Wij geven hier goede nieuw? tijdingen voor de ziekeu. Het lezen der attesten van genezingen die hieronder vermeld worden, zal een straal van hoop en vertrouwen werpen in den geest van hen die lijden. Zegt bij U zeiven dat de zelfde oorzaken de zelfdie uitwerkingen zullen te weeg bren gen. Wat de ziekte veroorzaakt heeft der personen, waarover wij gaan spreken is hetzelfde wat de Uwe veroorzaakt heeft. De Pink Pillen hebben deze perso nen genezen, zij zullen. U ook genezen. De heer Sibold Otteina, wonende te Workum schrijft: „Ik verklaar met deze, dat ik gedurende langen tijd aan algemeene zwakte, aan bloedarmoede en aan ge brek aan eetlust heb geleden. Ik was zoo min, dat ik begon te vreezen, ïiiet meer te kunnen genezen. Toen ik toevallig in een boekje de wonderbare genezingen door de Pink Pillen las, besloot ik ze ook te beproe» ven. Na het eerste doosje gevoelde ik een verbetering, ik beu toen doorgegaan met de behandeling eti in weinig tijds heb ik een uitmuntende gezondheid weer gekregen en is mijn vroolijkheid teruggekomen. Ik ben er den Pink Pillen zeer dankbaar voor." Ziehier nog een getuigschrift. Het komt van Mad. Elise Tschupp, 34 jaren, eigenares te Brussel, 16, Musschenstraat: „Sedert twee jaien, schrijft zij, werd mijne gezond heid slechter, en alles wat ik had ondernomen tot mijn herstel, was mislukt. Mijn toenemende verzwakking kwam voort uit de slechte werking van mijn maag eu mijn slechte spijsvertering. Ik at zonder veel nut van mijn voedsel te hebben. Men had de Pink Pillen van verschillende zijden geroemd, zoodat ik besloot ze te nemen en dat is mij goed bekomen." Mejuffrouw Hout, wonende 28 Bentherstraat, te Rotterdam, die ook door de Pink Pillen genezen is, laat zich aldus uit: „Gedurende langen tijd was ik bloedarm. Ik was altijd terneergeslagen en ontmoedigd. Bovendien, werd ik door rheumatiek geplaagd. Ik at bijna niet meer en mijne spijsvertering was zeer moeielijk. Ondanks de geneesmiddelen, die ik nam, werd mijne bloedar moede alle dagen erger en was ik uiterst gevoelig ge worden bij het minste geraas schrikte ik op en klopte mijn hart hevig. Daar meerdere mijner vriendinnen door de Pink Pillen van hare bloedarmoede genezen waren, heb ik ook die behandeling willen volgen. Ik heb het genoegen u te berichten, dat zij mij het meeste goed hebben gedaan; in weinig tijd hebben zij mij vóel versterkt en alle kwalen doen verdwijnen, waaraan ik leed. Ik ben zeer tevreden en zend u mijn dankbetuiging." Verkrijgbaar a 1.75 per doos en 9 per zes doo- zen, bij het Generaal Depot der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22, Amsterdam. Te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop en Slothouber, Langestraat 83. Burgerlijke Stand. GEBOREN 19 Jan. Anne Johannes, z. v. Klaas Bos en Antje Schoen. 20 Jacob, z. v. Pieter Langenberg en Geertje de Boorder. Sophia Francina Maria, d. v. Al- bertus Johannes Mulder en Elisabeth Fran cina Maria Nfissen. 21 Zacharias Jozef Marie, z. v. Nicoloos Fleur en Regina Bouma. Sara Elisabeth, d. v. Petrus Kuiper en Barta Alberdina van Eldik. 22 Johanna Maria, d. v. Gerardus Jacobus Wille- kes en Guurtje Hollenberg. OVERLEDEN. 20 Jan. Abraham Jacob Hendrik de Jong, 8 mnd. Martinus Johannes Nagel 23 j. Cornells de Jong 81 jaar. AMSTERDAMSCELE BE USUI Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW OREL) IET. Voordam, O 11, Alkmaar. Koer» van. taats loaning en 20 Jan. 22 Jan NEDERLAND. N»d. Werkel. Sehuld BUITKNLAN». Bulgarije TabakaUeuiag Brazilië Funding Mexico üiimenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Bm. Iwang Dombr. 3% 2% P*- 5 6 5 4 4 4 4 6 4 4% Financ. en Industrondernemingen en» Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch GrondcrediK pOt. 4 4'bh 4 d'.V Ned. Handelmaatsch ïppij resr. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winetkew. W' estersuiker aand A'daui Deii f Lang kat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Dell Batavia Deli-M&atickappjj Medan tabak N. Asahan Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cull. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. r. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. m Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Ay. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels M Car and Foundry H Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine n Preierent 1 Marinebonds pSt. 4% Comm. Peru aand. div. Preferent Spoor w egleeningeu Holl. LJz. Sp.-Mij m Mij. tot expl. van Staatsspoor*. Deli spoorweg AMERIKA, Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en K. (ir. Cert. A&ud.div. Eric r Kansas City South. i> pref. m Miss K. Texas C. v. New-ïork and Ontario Norfolk Western C. t. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific oert, v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningon. NEDERLAND. Stad Amsteid.fl00 3 Gemeente-cred. 3 BELG1E. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Steatsleening 1860 6 RUSLAND 1864 5 93»/» 70V, 97s/, 164 47V. 90iA 88 901/. 10ni/, 88nllt 96'/. 99 Ufa lOOi,, 971/. 184*/* 176 187.80 135 733V, 377 145 51 '14 799 523 249 19 587 5 47 221 286 466 148 2)5 69iA 87 78V. 88 Vs 111% 670 48 85V, 2 27 6'i7/8 63*/s 167V* 4% 23V. «77/* 11*/, 45* «21/» 94V. 227»/, 106V* 104% 22% 30% 277/, 64 V, 28% 88»/, 109V 241»/* 110 28 166% 7% 8% 107% li:8% 87 123 113% 163% 480 93% 70% 47% 91% 881/* 90 10C% 88% 100 185 174 138% 723 442 152 118% 798 619 2 46% 532 548 124 283% 4E5 48 208 167 87% 78 78% 107% 565 49 66% 21% 67 53% 4i*/« 2"n/u 67% 11% 45% 106 2£7/g 31% 25 64% £8% 88% 94% HO 28% i37% 7% 107% 191% In Oliewaarden was de handel van weinig beteokexiis, de noteering Geconsolideerde 28153/,. Koninklijk» 4546, slot 283en 55. Tabakken verdeeld, met weiuig variatie. Mijnen iets Luier. Rubbers vaster voor Amsterdam Rubber. Culturen onveranderd. BEVOLKING. Onderstaand persoon wordt verzocht zich ten spoe digste ter Secretarie aan te melden tusschen 9 en 1 uur JOHAN BAFEND VAN BEEK gekomen van Amsterdam. Afd. Bevolking, Alkmaar. Meüedeelüigeu. Amerika was iets flauwer gestemd Op den 3en Februari a.s. hopen onze Vriend en Vriendin J. REIKALDA en M. REINALDA—DIGNITM hunne 12i/j-J»rlge Eclitvereeulglug te herdenken. Alkmaar, Tuinstr. 35. Geboren: dochter van A. J. MULDER. E. F. M. MULDER-NIJSSEN. Alkmaar, 20 Januari 1912. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons innig geliefd zoontje PIETER in den leeftijd van ruim 12 jaren. Uit aller naam, D. KOORN. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Alkmaar, 19 Januari 1912. Heden overleed in het St. Elisabeth Gesticht onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer in den ouderdom van 56 jaren en 3 maanden. Uit aller naam Wed. P. SCHOORL-Spaans. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Alkmaar, Spoorstraat, 20 Januari 1912. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer C. DE JONG, in den ouderdom van bijna 82 jaar. Namens de familie, Wed. C. DE JONG—Loek. Alkmaar, 20 Januari 1912. Heden overleed te Alkmaar, na een langdurig lijden, onze geliefd# moeder, behuwd- en grootmoeder Mejuffr. Theresla Joliaiiua GerrJssen, Weduwe van den heer JAN VAN TELLINGEN in den ouderdom van 54 jaar. W. F. VAN TELLINGEN. A. VAN TELLINGEN-DE WALLE. A. VAN TELLINGEN. Jowa City U. S. A., 22 Januari 1912. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Wordt gevraagd voor dag en nacht. Mej. VAN TIL, Boterstraat. Mevrouw VAN SPENGLER, Haarlem, Westerhout- park 7, zoekt met Mei eene fatsoenlijke van g. g. v. Loon 150 gld., wasehgeld en ruim verval. Een net BURGERMEISJE, P.G., m.l. zag zlcli gaarne geplaatst als in klein gezin. Br. lett. L 226, bureau van dit blad. Blieven onder letter K 226, bureau van dit blad. Groot IJsfeest lnleggeltl I 0.30.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3