De Lange de Moraaz, «ËMf BRANDKASTEN KLUISDEUREN. Nico van Vuure,| Bouwterrein LIEFDESOFFER „ALKMAAR-PACKET" j. de LANGE Corns. Ms. Zn.. Goedkoope HOOI en STKOO. BLOOKER'S DAALDERS CACAO Hotordlenst :oHatllDgen-Texel-Helder-Aikmaar. o: Noordhollandsch s Landbouw erediet. SANGUINOSE. Geen. Grijs Haar was niet alleen de baanbreek- ster voor cacao tot lagen prijs, maar zij staat tevens 't hoogst in kwaliteit. J. Ph. BAKKER en ZOON, INCASSO'S. Breedstraat. Openen Handelscredieten. - Incasseeringen. Deposito's. DRAISItlAvANWLKEMBURG'S Moderne inrichting Voor hot fabricoereo volgaas ds nieuwste constructie ZAAÜMARKT No. 50. MEER!!! En biedt zich san een BARBIERSLEERLING FEUILLETON. 3 daag$che retours. Incasso's Effecten, Deposito's. Alkmaar—Amsterdam v v. D. LEEUWENKAMP, Alkmaar. r- Vpdrloopig Bericht Nederlandsch- Ainerikaanscke Hypotheekbank. Beslist afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. LEEUWARDEN aan den Westerweg, Naseaulaan, Nassau plein, Egmonderstraat, Lamoraalstraat en Lindelaan. Q. DEN BÖESTERD Trsuaskintsfr 0 Kassier en Commissionair in Effecten. KantoorPastoorsteeg. Ie KAJUIT 70 Cent. 2e 45 Burg—Texel. tegen den koers van 101 pOt. - - D A. W1SSELINK. - - Het leveren van bouwmaterialen voor den dienst 1912, in .4 percee len. I houtwaren, II metselmate rialen, III ijzerwaren en gereed schappen en IV verfwaren, glas enz Tschnicum llmenau FABRIEK en MAGAZIJN. De Nieuwe London doet het grijze baar binnen en kele dagen verdwijuen, maakt bet glansrijk en zacht en is onschade lijk voer de huid. d«n°hlu! flacons van f 0.85 en 11.50 Engilscki liarttineluur m f 1.25 per f'ncu Veeterijgbaae Mj LEO BIJLOOS te Alkiunar. T« bevragen bg P.O., oud 14 jaar. Br. fr. M. MOERBEEK, barbier, Schermerhorn. door RUDOLF STRATZ. 18) u Hij haatte nu Vera weder. Heftiger dan ooit. Wat had zij hem toch arm gemaaktVan alles had zij hem beroofd en zichzelf er bij, zoodat zij als bedelaars van elkaar gingen. En waarom? Uit zelfzucht, kop pigheid, verblindheid!, omdat zij dadelijk maar ge loofde, dat zij het met hem zoo slecht getroffen had. Hij pleitte zichzelf natuurlijk van alle schuld vrij. Hij had zijn plicht gedaan en voor het kind gezorgd, dat misschien juist heenging, nu zij het een weinig begon lief te krijgen. Nan sombere gedachten vervuld, liep hij doelloos rond, wel een uur lang, totdat de angst voor Karla hem naar buis dreef. Haar moeder zou nu al weer lang zijn woning verlaten hebben. Juist toen hij het huis naderde, reed een rijtuig voorbij, dat daarvoor stil hield; een dame stapte uit en ging vlug naar bin nen. Hij kon haar in de verte niet herkennen. Plot seling ontwaakte in hem de hoop, dat het Otti was, die van haar reis terug kwam. Het kindermeisje, dat hem opendeed, zeide: „Me vrouw is zoo juist, gekomen!" en toen hij haastig de huiskamer binnentrad, stond' hij tegenover Vera von Vogt, die, nog mot hoed en mantel aan, buiten adem van het trappen klimmen, tegen de gesloten deur van de ziekenkamer leunde. Beiden zwegen. Het was een pijnlijk oogenblik. N era. von Vogt was zeer bleek. Maar zij keek haar gewezen man rustig aan en zeide eindelijk, als tot antwoord op zijn verstoord-verrasten blik: „Ik ben pas zooeven thuisgekomen cn vond de boodschap. Toen ben ik dadelijk hierheen...." Met bevende lip pen ging zij voort: „Ik liep hier voor het huis heem WIH-' Te Alkmaar uitsluitend verkrijgbaar bij A. H. TELJER, Apotheker. Voortdurend iu voorraad verschillende soor ten KOE- en PA ARDENHOOI, TARWE-GER8T en HAVER8TROO tegen scherp concurreerende prijzen. Let vooral op wiekt eu kwaliteit. Van AMSTERDAM 6.30. 9.80, 8.15, 4.—, ii Alleen op Zondag. Bij open water D1ENSTOPENING begin FEBRUARI. komen luiver. Fijnste delicatesse op brood, beschuit en gebak. Rapport i. ird.r, BUS Kd. f 0.42% BUS 'h K«. f 0.80 BUS I Kg. fl.SO 1 ona 18 cent rcbrikanle Cacaofabriek Alcmaria J. C. BAAN f, Co.. ALKMAAR voor groots soliede levensverzekering, tegen hooge pro visie. Br. fr. Letter D W 548, Algem. Advert. Bur. D. Y. ALTA, Amsterdam. bestaande uit flinke HUI8MANSWONING, BOET, SCHUUR, ERF, TUIN en uitmuntend WEI LAND, in de EGMONDERMEER, gemeente EGMOND- BINNEN, groot 1S.08.40 H.A. Aanvaarden land dadelijk en de gebouwen, erf en tuin 1 Mei 1912. Te bevragen bij den eigenaar P. N. VERDUIN. gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Geplaatst kapitaal ff Gestort kapitaal c.a. reseives op 31 Dec. 1910 c.a. uitstaande pandbrieven c.a. 3.800.000.— 1.500.000. 1.200.000 30.900.000. De Bank geeft 41/2 pCt. pandbrieven uit, groot 1000.en f 500.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma en weer, en onderwijl telefoneerde men mij naar de Lützowplatzl" Daardoor was zij zoo laat gekoilien. Hij bleef zwijgen. Uit de zijkamer klonken gedempte mannen stemmen. Kapitein Gisbert wilde de deur openen, maar zij schudde het hoofd en zeide: „Zij mogen niet gestoord worden. De dokter is binnen?" „Met prof. Schwertfeger?" „Prof. Schwertfeger is de stad uit. Hij werd voor een consult naar Boekarest geroepen. De dokter heeft een anderen specialiteit medegebracht „Wie „Dat weet ik niet." Zoo waren zij opeens met elkaar in gesprek.zij beiden! En het sprak zoo vanzelf in deze angstige oogonblikken. Maar plotseling- maakte zich toch een verlegenheid van hen meester. Vera haalde met moei te adem en ging een paar passen terug. Hij zag, hoe, ondanks haar angst, een vluchtig rood een oogenblik haar wangen kleurde en toen weer verdween, llij her- I stelde zich het eerst en bedacht, dat er voor hem iu deze buitengewone omstandigheden maar één weg was. Ilij was officier en zij een dame, die zich onder zijn dak bevond en dus aanspraak had op zijn beleefdheid. Zij stond nog steeds. Hij schoof een stoel naderbij en uoodigde haar met een handgebaar tot zitten uit. Ook nu wilde hij, evenals in zijn brieven, het vermij den, haar met „u" aan te spreken. Zij bedankte met een lichte beweging van het blonde hoofd en nam plaats. Iiij zag haar fraai, ernstig profiel. Haar oogen waren neergeslagen; zij vermeed' nu, hem aan te zien. Ilij keek besluiteloos naar haar en ging toen naar zijn werkkamer, die zich links daarnaast bevond. Ilij kou toch niet goed met haar alleen in één kamer blijven; maar de deur liet hij open, anders kon hij niet hooren of de doktoren ook de ziekekamer binnen kwamen. Hij ging aan zijn schrijftafel zitten en keek in het met groen omfloersde electrische licht. Onbe wegelijk zat hij daar en langzaam kropen de minuten voorbij. Alles was stil. Buiten hoorde men het snor ren der electrische trams of klonk een automobiel- hoorn, en uit de kamer er naast, waar Vera yon Vogt wachtte, vernam hij een paar maal een zucht of het ritselen van haar japon; toen werd het daar ook stil. Eindelijk hield' hij het niet meer uit. Hij kon ten minste eens naar do deur van de ziekekamer gaan en luisteren, wat de doktoren met elkaar bespraken. Op de teenen trad hij de huiskamer binnen. Vera hoorde hem niet. Zij was met den rug naar hem toegestaan en nu juist bezig haar geelbruin manteltje uit te trek ken, dat haar in de kamer zeker te warm werd. Zij had juist één mouw uitgetrokken, waaronder uit haar witte wollen blouse te zien kwam, toen zij bemerkte, dat hij vlak bij haar stond. Vlug ging zij twee stap pen op zij, maar hij was reeds te dicht bij haar en het sprak vanzelf, dat hij haar bij het verder uittrekken van den mantel behulpzaam was. Onwillekeurig raak ten zij daarbij elkander aan, en zijn hart klopte. Zwij gend legde hij het kleedingstuk, waaruit een zachte viooltjesgeur opsteeg, op een stoel in een hoek. Toen ging hij terug naar het midden der kamer, waar Vera nog steeds stond. Nu draaide zij haar hoofd naar hem om en vroeg op halfluiden toon: „Wanneer komt uw vrouw terug?"' „Ik weet het niet. Mijn telegrammen bereiken haar niet!" Toen zij weer zwegen, scheen het hem toe, alsof twee vreemde menschen met elkaar gesproken hadden, niet hij en zij. Zij keken elkaar aan met geveinsde zelfbeheersching. Toen wendde zij den blik naar het venster en vroeg gedrukt: „Hoe is het toch plotseling zoo erg geworden met Karla?" Hij moest haar van alles rekenschap geven. Terwijl hij sprak, bekroop hem het onbehagelijk gevoel, dat hij, in plaats van een korte mededeeling, haar feitelijk een verklaring schuldig was, waarom het kind Maan dag niet bij haar gebracht was, en dat, tengevolge van zijn afwezigheid den geheelen dag, de dienstboden ver zuimd hadden, dadelijk goede maatregelen te nemen, en waarom hij haar eerst nu had laten komen zoodat hij naar zijn woorden moest zoeken; maar toen zij tenslotte langzaam haar gelaat naar hem toekeer de, met een uitdrukking van verwijt m haar groote, blauwe oogen,. toen eindigde hy eenigszins verlegen: „In ieder geval.... Niemand kan men eenig verwijt 9 uurl BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR zullen op Donderdag 1 Februari a.s., des nam. te ll/2 uur, ten Stad- huize, in het openbaar aanbesteden Het bestek is tegen betaling van f 0.321/2 ter Ge meente-Secretarie verkrijgbaar. De gezegelde inschrijvingsbiljetten, door den inselirij ver en twee solide borgen persoonlijk onderteekend moeten vóór of op den dag der besteding voor des nam 1 uur ter Gemeente-Secretarie zijn ingeleverd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. De ondergeteekende Seveelt zich beleefd aan voor het ophalen van gelden, bet bezorgen van convocatie-biljetten voor verga- I deringen of ander LOOPWERK. H. F. C. ROODERS, Geest Alkmaar. Thüringsch trotechniek. Afdeelingen voor Ingenieurs, Technici en Werkmeesters. Groote fabrieken voor praktische vorming van Volontairs. Staats-examen commissie. Toegang v. Vreemdelingen. Prospectus gratis. Dir. Prof. SCHMIDT. Vinnm Sangninosnuiin vacno. De Sanguinose wordt met groot succes toege past in gevallen van bloedarmoede, groote zwakte, algelieele uitputtingbij slapeloosheid, lusteloos heid, gebrek aan eetlust, aan kracht en energie. Bij algeheele uitputting, bij herstellenden na de influenza, typheuse koortsen en dergelijke onder mijnende krankheden. Bij zenuwzwakken, over vermoeide, overwerkte personen deed de San guinose wonderen. Dat komt omdat de Sanguinose zuiver plant aardig is; omdat de zwakste gestellen baar ver dragen omdat zij gemakkelijk in het organisme opgenomen wordt. De Sanguinose herstelt en verrijkt het bloed maakt het gezond en krachtig en grijpt daar door met vaste hand in de oorzaak van vele kwalen, die in schijn zeer verschillend zijn. Neem er de proef van, en gij zult er spoedig de goede uitwerking van ervaren maar wacht U voor namaak Te verkrijgen bij de meeste apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co., Den Haag. Den Haag, De Riemerstr. 2c 4. Te Alkmaar bijNLEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH en MES MAN, Apothekers Heiloo bij G. JONGEJAN Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFF Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuid-Schar- Woude G. LUITINGWinkel Wed. J. BUTTER Stompetoren K. HOSAvenhorn A. BELS Anna Paulowna H. DEN ENGEL8CHENOudkarspel IH. HART, J. TIMMERMAN; St. Pancras R. I PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PAS- ITOOR. maken! Daar kan ik een. eedl op doen, dat alles ge daan is, wat mogelijk was. Geloof ine!" Zij antwoordde niet. Het begon reeds te schemeren in de kamer, maar toch meende hij, dat er een spot- tenden trek over haar gelaat vloog. Toen boog zij zich voorover en luisterde gespannen, terwijl haar rechterhand' krampachtig- haar rok omklemde. Op eens sprong zij op. Men hoorde naderende schreden uit de kamer ernaast en kort daarop traden de twee artsen binnen, gevolgd door die ziekenverpleegster. De beroemde specialiteit was. een nog jonge, krach tige man, wiens zwarte oogen) koudl en doordringend door de lorgnetglazen keken. Hij sprak op korten, be slisten toon: „O. daar zijn de ouders.zeide hij. „Welnu zonder de diagnose van mijn cpllega te willen tegenspreken zie ik den oogenblikkelijken toestand niet zoo pessimistisch in!.... Ik hoop door hydro-therapeutnsche behandeling, waar ik het grootste vertrouwen in heb, de koorts te kunnen over winnen, waardoor dan ernstiger complicaties kunnen worden voorkomen!" Hij sprak hoofdzakelijk tegen kapitein Gisbert. „Het voornaamste is, om het halfuur een lauw bad. De verpleegster echter ziet er zeer vermoeid eu afge tobd uit. Het zou het beste zijn, als uw vrouw de zorg daarvoor op zich wilde nemen. Georg Gisbert en Vera Vogt wisselden snel een ver schrikten blik. De professor hield hen voor eehtge- nooten. Natuurlijk, :tij waren toch de ouders van het zieke kind! Ook de dokter, die den professor onderweg- wel omtrent de ziekte had ingelicht, maar vergeten had hem van de omstandigheden op de hoogte te stel len, maakte, evenals het kindermeisje, een wanhopig gebaar. Maar de professor merkte niets daarvan. „Komt u even mee naar bet. patiëntje, mevrouw!" zeide hij. „Uw echtgenoot!, ook, als ik u verzoeken mag. Daar kan ik u beten uitleggen, wat er gebeu ren moet!" Beiden volgden hem zwijgend naar het bedje van Karla. Hoe konden zij hier, waar liet kind tusschen leven en dood zweefde met hun eigen klein zielig- gehaspel aankomen? De professor liet er hun trouwens ook geen tijd) toe. Hij gaf hun kort en za kelijk, bijna ruw zijn aanwijzingen en eindigde: „En overigens moed) houden!.... Niet wanhopen! Neemt u een voorbeeld] aan uw vrouw, kapitein! U bent toch officier! Maar ik geloof, dait zij flinker is dan u!" s a Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4