"WAirSNlWwlï" B li i T JX L A N U. FIT GRAFT. Nr. 18405 f 1500; ns. 1186, 14740, 1494Ó, 15411, 15419 en £0366 elk f 1000; ns. 8388. 10675, 12902, 16819, 18869, 19369 en 19626 elk f 400ns. 8297, 13431 en 18451 elk f 200; ns. 1358, 9639, 11322, 11730, 13394, 13978. 14603, 16589 en 20635 elk f 100. Volgens een brief dde bij <len kerkeraad is ingeko men, acht de heer Burgy het beneden zijn waardigheid in dien kerkeraad samen te werken met personen, die in de toekomst in dat lichaam zullen worden verkozen en waarvan nu alvast beweerd wordt, dat zij van het minst gunstige karakter zijn. Dat wordt opgegeven als reden, waarom de heer Burgy zijn aanneming tot ouderling intrekt. En met de opzegging van't lidmaat schap van de kerk verklaart de heer Burgy hiermee, dat hij geen lid wenacht te zijn van een kerk, waarbij da. Boers en dergelijke onruststokers op den kansel worden geduld. Het classicaal bestuur dat Vrijdag j.l. vergaderde, nam over het ingediende bezwaarschrift nog geen be slissing, maar gelastte den kerkeraad van Roordahui- zum alsnog naar art. 9 van het Synodaal Reglement voor de kerkeraden binnen 8 dagen het bezwaarschrift met begeleidend schrijven onderteekend door den ker keraad' aan het classicaal bestuur op te zenden. De kerkeraad heeft uu verder geen bezwaar gemaakt en het bezwaarschrift annex het schrijven verzonden. Daar de heer Burgy lid van het kiescollege was, is een nieuwe verkiezing noodzakelijk geworden. Of het uittreden van don heer Burgy uit de kerk beschouwd moet worden als dc aanvang van den exo dus van de 50 lidmaten, die naar men beweerde hetzelfde zouden doen Vooralsnog gelooft men tc Roordahuizum daar niet veel van; men heeft aan dat bericht steeds getwijfeld. HET MES. To Gestel (N.-B.) kwamen eenige liedjeszangers in het café van den heer Bijnen aldaar. Toen zij om geld rondkwamen, merkte een der aanwezigen op, dat zij beter dixlen, aan degelijken arbeid te gaan, dan op dergelijke wijze te trachten aan den kost te komen. Tot antwoord trok een der zangers een dolkmes en bracht den opmerker een ernstigen steek in den arm toe. Hierna kozen zij het hazenpad. INBRAAK. De rechtbank te Arnhem veroordeelde gisteren D. B., nit Amsterdam, thans gedetineerd, wegens inbraak in de villa van den heer Van Heutz, te Heelsum, tot riif jaar en drie maanden gevangenisstraf. SLACHTOFFERS VAN HET IJS. Te Elshout is liet 12-jarige zoontje van een land bouwer door het ijs gezakt en verdronken. Een 18-jarige jongen is te Tuitjehorn door het ijs gezakt en verdronken. EEN SCHIETPARTIJ. Gisternacht to 4 uur heeft in de Koolsteeg te Haar lem grooto opschudding geheerscht. Een adjunct- inspecteur van politie wilde een beschonken man die de orde verstoorde, arrestoeren, maar de arrestant werd door enkele kameraden ontzet. Deze lieden trokken zich in een pakhuis terug, waarna enkele re volverschoten klonken. De adjunct-inspecteur, die hulp van drie agenten gekregen had, liet nu met losse patronen schieten om vrees te wekken. Na dit schie ten werd van de daken der woningen met kopjes en andeie projectielen naar de poli tie-agenten gegooid. Door het schieten en gooien werd gelukkig niemand getroffen. Alleen een politie-agent kreeg- een ontvel ling aan de hand. BANANENVAART. In verband: met het bericht dezer dagen, wordt ua- deT gemeld, dat de onderhandelingen omtrent het. tot statui komen van een geregelden stoomvaartdienst voor het bananen vervoer tussehen West-Indië en Rot terdam nog niet zijn afgesloten, maar nog voortduren. Met- name zou het nog niet vast staan dat het eind punt van de nieuwe lijn Rotterdam zou zijn. LANDVERHUIZERS VERKEER. ("it Oldonzaal meldt men: Gistermiddag is onder politiegeleidle dooi- de grens- aivtoriteiten te Bentho.im naar Oldenzaal teruggezon den een Russische landverhuizer, die dien morgen van Londen, waar hij volgens zijn zeggen op een fabriek werkzaam was geweest, te Rotterdam was aangeko men. Hij bezat oen consuluiren pas, 140 mark en een reisbiljet tot leipzig, waarheen bij zich wenschte tc begeven, om aloiaar zijn verloofde te bezoeken. Onder geleide van een marechaussee is hij Dinsdagnamid dag naar Rotterdam teruggebracht. UIT HEER-HUGOWAARD. Bij Kon. besluit is aan deze gemeente uit 'sRijks kas. een voorschot verleend van 1400 voor aankoop van grond en het stichten van oen arbeiderswoning aan het kabelpad, ten behoeve van Jacob Koning. UIT LIMMEN. Maandagavond tegen entrée voor een stampvolle zaal, Dinsdagavond voor hare kunstlievende leden voor een goed gevulde zaal, gaf het harmoniekorps „Sempre Creaendo" alhier hare uitvoering. Muziek en voor drachten kregen een welverdiend applaus en zal aan het „tot weerziens'1 toeroepen bij de sluiting bjj vol gende uitvoeringen zeer z dcer govolg worden gegeven. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Bij (ie gisteren gehouden publieken verkoop door Notaris Kroon te Znidscharwoude werden de volgende prjjten besteed Eigendom van de erven H. de Graaf. No. 1. Genaamd Groote akker, 7 snees, kooper A. Glas voor f 185 per snees. No. 2. Genaamd Blokker, 10 snees, kooper P. de Graaf voor f 182 per snees. No. 8. Genaamd Achter de kerk, 7 snees, kooper Jn. Kostelijk, f 162 per snees. Niet gegund. No. 4. Ge naamd Sluisweid. 15 snees, kooper P. de Graaf, voor f 161 per snees No. 6. Genaamd Jongerling, 7 snees, kooper J. Stiijbis, voor f 147 per snees. No. 6. Ge naamd Jan de Vitting, 3i/2 snees, kooper Jn. Glas voor f 155 per snees. Niet gegund. No. 7. Genaamd Zwartakker, 8 snees, kooper Jn. Wagenaar, voor f 170 per s- ees. Eigendom van C. Wagenaar. No. 1. 8 snees. Kooper Jn. Balder Wz f 133 per snees. No. 2. 7 snees. Kooper P. Slot ACz.J voor f 159 per snees. 2 huizen, eigendom van de Noorder bank. No. 1. Kooper J. Bruin voor f 1570. No. 2. Kooper N. Kouwer voor f 1517. Gisteravond vergaderde alhier in het lokaal van den heer V. Visser het Graf ter Veefonds. Na opening en lozing der notulen werd door den penningmeester verslag uitgebracht van den finanti- eelen toestand. De ontvangsten bedroegen 609.16, de uitgaven 509, batig saldo 100.16. Gemiddeld werd in 1911 per kwaTtaal en per rund 3.35 premie betaald. De heer C. Jantjes, aftr. bestuurslid, gaf als zijn verlangen te kennen niet te worden herkozen, waarna de heer Jb. Ileynis als bestuurslid werd gekozen. Dc uitvoerige discussie over het aanvragen der Kon. goedkeuring op de Statuten (mede in verband met de rechtszekerheid van het fonds) hadden ten gevolge, dat besloten werd ernstige pogingen daartoe in het werk te stellen. Hierna sluiting. DEENSCH VLEESCH. In den laatsten tijd zijn drie zendingen van geslacht Deensch vee te Amsterdam aangekomen. Het kwam van Kopenhagen over Hamburg en was geladen in koelwagens. Het vleesch voldeed aan alle voorschriften terwijl ook de ingewanden ter keuring meegezonden waren. Het vleesch, waaronder ook varkensvleesch, was bestemd voor een firma te Nijmegen. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 5e klasse, 8e lijst. EEN ONDERWIJZER GESCHORST. Men meldt uit Den Haag: In zake de schorsing van den onderwijzer Wauink alhier wordt van de zijde van den Bond van Nederl. Onderwijzers medegedeeld, dat volgens het officieele stuk de schorsing niet is uitgesproken „naar aanlei ding van herhaaldelijk brutaal optreden van den on derwijzer tegen het hoofd' dér school, die hem wegens hot slaan van kinderen moest berispen." anwege den Bond zullen zoo spoedig mogelijk alle «tukken in deze zaak worden gepubliceerd. In de jongste vergadering- van de afdeeling Den Haag van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers deeldo de voorzitter mede wat het bestuur bereids ge daan heelt iu de zaak van den geschorsten onderwij zer G. II. V anink. Hij zette de toedracht der zaak uiteen. Na het gehoorde keurde de vergadering de plannen van het bestuur eenstemmig goed en ver wachtte stellig, dat deze zaak voor den betrokkene goed zou nfloopen. UIT DE BIJLAGEN. B. en W. stellen den raad voor tot bezoldigd amb tenaar van den burgerlijken stand, meer in het bij zonder voor het voltrekken van huwelijken, den heer J. Francken, oud-lioofd der openbare school te Bergen te benoemen. Op de voordracht voor de vacature aan de 4e Ge meenteschool, ontstaan door l et verleend eervol ont slag aan mej. R. F. Boyenga, zijn geplaatst, J. mej. A. A. Holsmuller te Alkmaar, 2. mej. M. L. Pape te Heiloo, 3. mej. W. P. A. Valstar teIJmuiden. B. en W. stollen den Raad' voor een geldleening ton behoeve van den bouw eeuer nieuwe Ambachtsschool en Burgeravondschool aan te gaan, groot 250.000 en wel met het Groot Xoord-IIollandsch Begrafenisfonds, gevestigd te de Rijp. Zij stellen tenslotte den Raad voor den termijn van drie maanden, waarover de bij raadsbesluiten van 2 en 31 October j.l. toegekende bijslag aan de daarbij bedoelde werklieden der gemeente wordt uitgekeerd, alsnog met drie maanden te verlengen en alzoo te doen eindigen op 1 Mei 1912. OüSIIOORN-CONCERT. Men schrijft ons: Naar aanleiding van het zeer grooto succes dat de heer Oushoorn bij zijn 25ste concert heeft gehad (de zaal was geheel uitverkocht) heeft de Concertgever besloten met zijne concerten voort te gaan en zal het 26ste O. concert op 15 Februari in de Harmonie plaats hebben. Als zangeres zal mevrouw Alida Lomnn Lütkemann uit Amsterdam optreden; zij is bekend als een van de eerste zangeressen van ons land na Mevrouw Noor derwier. Op dien avond zal o.a. door haar het nieuwste werk van den heer O. opus 45, zijnde acht kinderliederen, gezongen worden. Deze liederen op woorden van mevr. Henriëtte Blaauw gecomponeerd, zullen zeer zeker een groote at tractie zijn. Met andere solisten is de heer O. nog iu onderhau deling. DE HEMELSCHE ALTAARWACHT. Van welwillende zijde mochten we op verzoek het volgende verslagje ontvaugen vau bovenstaande uit voering, welke onze muziek-verslaggever verhinderd was bij te wonen. Voor een stampvolle zaal werd gisteravond in „Dili- gentia" opgevoerd „de Hemelsehe Altaarwucht", woor den van \V. Smulders Pr., muziek van Ant. Hanssen, Pr., onder leiding van mejuffrouw Harry van der Harst, die zelf de rol van aartsengel Miclia-1 op zich had genomen. Zij werd bijgestaan door zes engoien, de dames Dora do Graaf, Hermine Hoeien, Mies Keuls, Joanna Kortmann, Ali de Vos en Frans van der Wolk, tezamen vormende de hemelsehe altaarwacht. De ver zen en het gtzang werden in ademlooze stilte aange hoord, de mooie en beschaafde voordracht trof bijzon der. Niet minder boeiden de sierljjke standen der engelen, die in lange witte gewaden met goud afgezet, gekleed waren. De tonen klonken zeer zuiver, terwijl mejuffrouw van der Harst en de engelen van het II. Sacrament (mej. de Graaf) on van Golgotha (mej. Kort mann) vooral uitmuntten door hare declamatie. Na de pauze droeg mejuffrouw Harry van der Harst „Beatrijs" van P. O. Boutens voor, waarin haar groote zeggingskracht eerst goed tot haar reoht kwam en tot slot zong zij op gloedvolle krachtige wijze drie liede ren van Bach. Accompaguateur op het orgel was onze stadgenoot de heer J. Kuijper, die volgzaam be geleidde. Na „de Hemelsehe Altaarwacht11 werd de dames huldo gebracht door mr. H. P. M. Kraakman in een waardeerende toespraak. Tevens werd mej. van d«r Harst een bloemstuk aangeboden, terwijl de mede spelenden een album, waarin stadsgezichten van Alk, maar, als een aangename herinnering aan dezen kunst avond, in ontvangst hadden te nemen. liet comité dat het initiatief had genomen en voor de regeling heelt gezorgd, heeft dus alle eer van zijn werk. TREKHONDEN. De afdeeling- Alkmaar van den Noord-Hollandschen Bond ter bescherming en veredeling van den trek hond vergaderde gisteravond in het café van mej. de wed. Burgering. De voorzitter, de heer J. Brands, opende de niet zoo druk als gewoonlijk bezochte bijeenkomst, met het gebruikelijke welkom, daarnaast de geringe opkomst betreurende, waarna hij er met kracht op wees dat, wil een vereeniging bloeien, de leden belangstelling moeten toonen in haar streven en werken. Ten sterk ste drong spr. er op aan, dat ieder lid in eigen kring de belangen der club door woord en daad zou voor staan. De notulen, daarna door den secretaris, den heer Wils, voorgelezen, werden goedgekeurd. Omtrent de schokbrekers deelde de voorzitter mede, dat deze na al genoegzaam bij de trekhondenhouders I bekend zullen zijn; wanneer ze direct van de fabriek v orden betrokken, kan het bestuur voorstellen ze voor den prijs bij 6 stol tegelijk op 1.00, bij 3 stel voor 1.05 voor afnemers beschikbaar te stel len. ..Met het oog op het belang van den hond deelde j de voorzitter mede, dat deze maatregel hem zeer prac- tisch voorkwam, ten einde dt schokbrekers zooveel mogelijk onder den man te brengen. De vergadering vereenigj© zich zonder bespreking met dit voorstel. Op verzoek van den voorzitter leidde de secretaris het volgende punt„aankoop fokteven" bij de verga dering in. In het. schrijven van den voorzitter bleek dat een ne,'' van Laagland, en „Polla" van Laagland te koop no van Laagland, en „Polla" van Laagland te koop werden aaugeboden. De uit die teven geboren wor dende jo-nge teven zouden onder de leden kannen wor den verloot en de reuën verkocht. Breedvoerig schetste spr. de voordeelen van den aankoop, alléén het fiaantieele werd door spr. als het grootste bezwaar genoemd. Do voorzitter zeide naar aanleiding daarvan, dat hij dit aanbod deed alleen met het doel om do honden voorn, iu de afdeeling te behouden. Verder meende hij, dat het concours, in het- najaar zoo mogelijk tij dens de landbouwtentoonstelling te houden, de afdee ling weinig of niet» zal kosten. Nadat de voorzitter nog enkele voor de afdeeling zeer voordeclige bepalingen omtrent den verkoop had medegedeeld, werd met bijna algemeene stemmen be sloten tot aankoop van de honden „Hectorine" en „Polio" over te gaan. Daarna deelde de voorzitter mede, dat een teef van oen der leden gratis gedekt kon worden door zijn reu, onder bepaling dnfc een der teven komt in 't bezit van de afdeeling. Omtrent het onderhoud der honden, eigendom van de afdeeling, zeide de voorzitter dat dit onderhoud moet geschieden tegen vergoeding van de werkkracht doch onder controle van het bestuur. Bij de verloting van 3 honden vielen deze ten deel de teven aan de heeren A. J. Burger ing en J. de Bak kei-, en de reu aan den heer P. Dijkman. Tot leden, belast met het nazien der rekening 1911 werden benoemd de heeren J. Luikes, Butter, A. J Burgering en J. Nierop. Bij de rondvraag vroeg de heer Hoogland: of te te Alkmaar ook een lezing met lichtbeelden zal den gehouden, waarop de voorzitter bevestigend woordde. De vergadering werd daarna gesloten. wor ant- ARRONDISSEMENTS-RECRTBANK Zitting van 23 Januari. VERDUISTERING EN VALSCHE AANGIFTE Cornelia Margaretha F., huisvrouw van A. P. al hier stond gisteren terecht. In de eerste plaats omdat zij volgens haar verklaring door nood gedrongen be schikt heeft over haar in bewaring gegeven gelden (J 301.77) zonder dat de eigenaar W. v. Animers, kaashandelaar te Oosthuizen, daartoe toestemming lrad gegeven. 1 erder, omdat zij aan den agent Overeem aangifte van den diefstal van bovengenoemd bedrag had ge daan, hoewel zij wist dat deze diefstal niet had plaats gehad. Bij de aangifte van den diefstal had bekl. verklaard dat, zij aan een zekeren Piquet 10 wisselde, het ove rige geld van de 300 weer in de toonbanklade had gelegd, waarna een haar onbekend man op 't oogenblik dat zij even naar de woonkamer was gegaan de 300 had ontvreemd, hetgeen zij ontdekte toen zij voor een ander persoon een biljet van J 25 zou wisselen. Zij had van dezen diefstal gerechtelijke vervolging ver zocht en het door de politie opgemaakte proces-ver baal geteekend. Later heeft bekl. de ware toedracht der zaalc ver teld en verklaard dat door haar verschillende rekenin gen van dit bedrag waren voldaan. Zij had van deze handelingen geen mededeelingen aan haar man gedaan in verband met zijn lichamelijke gesteldheid, had veel berouw van haar daad, hoopte dat zij niet vervolgd zou worden en beloofde, dat der gelijke dingen niet meer zullen voorkomen. Zij deel de verder nog mede dat het tekort geheel is aangezui verd. loen zij in den beginne haar man had medegedeeld, dat het geld was ontvreemd, had deze den agent van politie Overeem binnengeroepen, waarna zij de valsche aangifte deed. Had haar man den agent niet binnen geroepen dan had er geen haan naar gekraaid. illem v. Ammo r 3, kaashandelaar te Oostliuizen, zeide dat hij in het café van P. op kaasmarktdagen zitting hield, dat hij dan aan bekl. het bedrag gaf wat hij besteed' had op de markt, waarvan dan de verkoopers betaald werdlen. Eventucelto verschillen werden de volgende week vereffend. Den llden Aug. had getuige 450 gegeven, waar van bekl. 148.23 aan een boer betaalde. Den 18den Augustus was getuige niet in de stad geweest en den 25sten Augustus had beklaagde t.egei getuige gezegd „wat zijn we ongelukkig geweest-. Men heeft dc Ift bij ons gelicht en het ergste is dat uw geld er m was en dat is nu weg." Get. verklaarde dat hij geheel schadeloos is gesteld. De verdediger, mr. YV. O. Bosman vroeg of getuige in connectie stond met bekl. of met haar man. Eeu door getuige geschreven brief gaf den verdediger het recht het laatste te veronderstellen. Getuige verklaarde dat in het laatste jaar steeds de zaken werden gedaan met bekl. of baar dochter. Beki. ontkende ooit geld van getuige te hebben ontvangen. Getuige meende echter dat dit wel voorgekomen moet zijn, daar het wel eens gebeurde dat de dochter niet thuis was. Bekl. bleef bij haar bewering. Sijvert van Amstel, eveneens kanakooper te Oost huizen, verklaarde dat liet geld zoowel aan bekl. als aan haar dochter werd gegeven doch in den laatsten tijd nooit aan baar man. De agent van politie J. Overeem zeide dat hij een proc,es-verbaal had opgemaakt, na de aangifte. Dit proces-verbaal werd bekl. voorgelezen door den inspecteur in het bijzijn van getuige die toen niets bijzonders aan haar gemoedstoestand bemerkte. De volgende getuige, die heer Dirk Sepp, inspecteur van politie, verklaarde hoe het proces-verbaal tot stand kwam en dat hij bekl. het proces-verba al had voorgelezen en deze het had geteekend. Do agenten van politie P. Fellinga en Grondsnia volhardden bij het door hen opgemaakte verbaal, waar bij bekl. liaar aangifte aan (ten agent Overeem afge legd introk, verklarende, dat zij rekeningen had be taald. De agent Korstanje zeide, dat dit proces-verbaal bekl. was voorgelezen. De getuige a décharge, Hendrik de Boer JIIz. te Alkmaar, verklaarde den 18den Augustus in het café van P. te zijn geweest toen de agent van Overeem op verzoek van P. binnenkwam. Hij zeide toen niets definitiefs omtrent diefstal te hebben gehoord. Verder had er een langdurige ondervraging plaats omtrent het leenen van wisselgeld bij den heer Pels, Koningsstraat, het betalen der verschillende rekenin gen e. d. aangelegenheden. De Officier van Justitie begon met te verklaren, dat hij niet ten genoege van de bekl. en ook niet voor zich zelf zijn requisitoir gaf. Was er reden geweest de achteruitgang van zaken en de huiselijke omstan digheid in aanmerking genomen, om de verduistering te vergeven en niet te vervolgen, op grond dat het ver duisterde is teruggegeven, het doen van valsche aan gifte was echter een grooter feit omdat het openbaar gezag hierdoor is geschaad. Was de dagvaarding van 7 November doorgegaan en had bekl. de toen a a 9.90 nomen houding gehand>- haafd, het ware haar zeker niet opgelegd te hoonen wat zij uu zal moeten vernemen. Spreker wees op het optreden der politie tegen haar, dien bekl. rechtens direct van die vrijheid zou hebben kunnen beroofd. Ook het optreden van den rechter-coimnissaris was zeer verschoonend! en dit alles, evenals wat spr. zelf gedaan heeft, bewees dat er medelijden bestoud met de beklaagde. Geen middelen zijn thans door bekl. gespaard om het den rechtbank moeilijk te maken en die rechtbank kan deze veranderd© houding niet begrijpen. Op de feiten komende, kwam de officier er tegen op dat niet zij doch haar man de zaak beheerde, en wees spr. op do door getuigen afgelegde verklaringen, waaruit bleek dat in den laatsten tijd slechts aan haar of aan haar dochter het geld is afgegeven. Ten slotte eischte de ambtenaar tegen bekl. wegens verduistering en het doen dor valsche aangifte 3 maanden gevangenisstraf. De verdediger, mr. W. O. Bosman, vroeg na een langdurig pleidooi vrijspraak en zoo dit niet mogelijk was clementie, zoodat haar alleen een kleine straf iu den vorm eener geldboete wordt opgelegd. EEN ZELDZAAM GEWICHT. Maandagmorgen was alhier ter markt aangevoerd een koe uit den veestapel van den heer Joh. Visser te St. Maarten. De koe werd aan de Waag gewogen en had het kolossale gewicht van 980 pond. Zij werd ge kocht door den heer C. Eeken alhier. DIE WIENER DAMEN KAPELLE. Bovengenoemde kapelle onder leiding van Signora Eleonora de Tosca komt Zaterdagavond a.s. in de Harmonie. Naar hetgeen we van dit gezelschap hoor den, mogen we veronderstellen dat het een recht ge zellige avond zal worden, vooral als men denkt dat de muziek wordt- afgewisseld door een paar aardige blijspelen. AGENDA. WOENSDAG. „Vrije Tooneel", repetitie, 8 uur, gebouw „Voor waarta". Worstelclub „Kracht door Oefening", 's avond* I uur, in „de Leeuwerik". Mannenkoor „de Vereenigde Zangers", repetitie, te 73/4 uur, kleine zaal „Harmonie.11 Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," dames- afd. van TVz8V2 uur, heeremafd. van 9Vil101/, uur. Kinderkoor, van 4y2—6 uur, Harmonie. „Zang en Vriendschap, van 7V29 uur, Harmonie. Gymn.-Ver. „Kracht en Vlugheid," Gymn.-lokaal Schoolstraat B 1. Damcsafdeeling 7Vsr8V2. Scherpschutters-Vereeniging, sshietoefeningen, 8 uu r Nieuwe Doelen. Alkm. Schietvereeniging „Nimrod", schietoefeningen „Noordhollandsch Koffiehuis", Zaadmarkt, 8i/2 uur. Gymuv.-Ver. „de Halter," oefeningsavond 810 uur, leden van 16 jaar en ouder, Gulden Vlies, ingang Lindegracht. Gymn.-\ er. „Turnlust," lioofdafd. mannen, 8Y4 9' lokaal Rijks Hocgere Burgerschool. Tooneelver. „Kunst en Vriendschap, 8 uur, bij Kolkman, Boterstraat. Alkmaarsche Esperantisten-Vereoniging „Alkmaar Stelo", Burgerweeshuis, ingang Gasthuisstraat, 8l/2 uur Alkm. Strijk-orke-st. repetitie 8V2 uur, Nieuw* Doe len. DONDERDAG. ifegelclub „Onze Club," 8 uur, d« Uule. Danscursus Th- Groen Jr„ van 5—7 en 8 10 uur Sociöteita.caal Harmonie. Dansclub Alemaria, 8-10 uur, societeitszaal, Har monie. VRIJDAG: Zangvereeniging Nieuw Leven met Mannenkoor Or pheus, repetitie voor Heeren, 8 uur precies, gebouw Diligentia. Gymn- vereeniging „Kracht en Mugheid," jongen», le afd. van 67 uur. Schaak- en Damclub V. V. V. Dames Gymnastiek-vereeniging „Hygiea" oefening van 6—7 uur voor meisjes, van 7—8 voor jongens van 89 voor Dames in liet Gulden Vlies. ,,'t Vrije Tooneel," repetitie, 's avonds 8 uur, ge bouw „Voorwaarts." ZATERDAG. Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjea- at'd. van 4^-5 uur, jongen; 2e afd. van 6—6 uur. ITALIAANSCH-TURKSCHE OORLOG. De Italianen hebben het Oostenrijksche stoomschip „Biegenz" aangehouden. De Matin verklaart te kunnen mededeelen, dat de Itnliaansche regeering heeft toegestemd in dc uit levering der 29 Turksche passagiers van de „Manou- ba" aan Frankrijk. SPANJE. Minister-president Canalejas zeide bij zijn vertrek uit het koninklijk paleis, waar hij de re ceptie van den koning had bijgewoond1, dat oen ge rucht omtrent het ontslag van het ministerie zonder eenigen grond is. Het parlement zal zijn werkzaam heden morgen op de gewone wijze voortzetten. CHINA. Naar verluidt, zal Joeansjikai de regee- ringstaak neerleggen, waarop de reactionaire Jints- jang dezelve zal overnemen. Deze zal dan alle onder handelingen met de opstandelingen afbreken en de vijandelijkheden heropenen met financieelen steun uit geheime staatsgelden, die te Moekden gedeponeerd boeten tc zijn. Prins Koeng moet 50.000 man troepen toegezegd hebben, ten einde de Mantsjoe-dynastie te handhaven. AARDBEVING. Gistermiddag werd te Aviz een korte maar hevige aardschok waargenomen. Do Tanin behelst een verslag van het gevecht bij Gargaresj, waarin vermeld stoat, dat de Italianen verplicht waren, zich tot een onder de muren van Tripoli gelegen oase terug te trekken. Zij hadden 150 dooden en een groot aantal gewonden, en moesten een aanzienlijken voorraad oorlogsmaterieel achterlaten. De Turken en Arabieren hadden 18 dooden en eenigo gewonden. Laatste Berichten. VRIJGESPROKEN. AMSTERDAM, 24 Jan. De vijfde kamer der Recht bank alhier deed heden uitspraak in de zaak tegen den 24-jarigen koopman en kleermaker Naphtali Ag- steribbe, die beschuldigd wordt van opzettelijke brand stichting, waarbij gemeen gevaar voor goederen te duchten was, gepleegd op 27 Juni 1.1. in de b\j hem als magazijn gebruikte suite, gelegen op de bel-étage van perceel Amstel No. 85. Het O. M. had vier jaren gevangenisstraf tegen be klaagde geëischt. De Rechtbank achtte niet wettig en overtuigend bewezen, dat. beklaagde opzettelijk «•uur in aanraking gebracht heeft met de uitgestrooi de benzine, en sprak bekl. vrij met last tot zijn i n vr ij - heidss telling. Mi's. L. W. van Gigeh en Alfred Levy waren als verdedigers opgetreden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2