Wiener Damen-Kapelle. Café Lievendag geschonken. llrood bezorger Aikm, Broodfabriek Jongens f 2500 2de hyp. HUISVROUW!! Assurantie Maatschappij „De Rijn". Alkmearschs Met- en tlfectenM. C. EEKEN. ACTIEVE AGENTEN gwMgd bekwaam Vakman, Hebt gij een nieraandoening Het bekende wordt nog I li IUII steeds in het Firma JOH. H. DTJYVENSZ, Oeneraal Vertegenwoordiger. Rijtuigbekleeder» flinke juffrouw assistente in de huishouding, ADVERT EJV TIEN. Biedt zich aan dienstbode, bekwame Keukenmeid, Oudefgracht 245, Verzilvert coupons. MsTrouw AGUES TINKEIENBFRG-Uueloop, Jongste Bediende. jongste bediende, Boekhouden. iÜOOES (Hoeden.) Een LEESILIMc gevraagd FLINKE JONGENS Brand-, Nering-, Inbraak- en Transport- Verzekering. Aanvang 8 uur. Na afloop Bal. PlaatskaarteuHeer met Dame f 0.75Heer f 0.50D - me f 0.40, vanaf Beden verkrijgbaar In de Harmenie. kan geplaatst worden bij do voor eenige uren in den morgen (Zaterdags ook na den middag). LOON f 3.50 per week met provisie van den verkoop. Pers. aanb. Baangracht. Ann de Werf ,,'t Hondiboich" kun nen in den scheepsbouw verscheidene geplaatst worden. Mejuffrouw B. REITSMA (fa Groe~ newoud) vraagt ten spoedigste eene voor de huishouding. bij R. BAKKERBgnkeibakker, Zead- markf. kunnen direct geplaatst worden aan de Stoom Meubel- en Timmerfabriek van P. HAMMES Co. ROASTBIEF of LENDE ROLLADE ARNH HTM. OPENING IDIOTEN-GESTICHT „VOORGEEST". 1JÏIDEN, 24 Jan. 1912. Ia tegenwoordigheid vaa den Minister van Binnenlandsehe Zaken, den Com missaris dei- Koningin in Zuid-Holland, Curatoren en Bestuur over de Leidsche Universiteit, den Inspec teur van biet Geneeskundig Staatstoezicht Dr. J. P. Ruijsch, den Inspecteur van het Krankzinnigenwezen, Dr. J. II. Scliuurmans Stelehoes, verdere autoritei ten op medisch en justitieel gebied, de leden van den Leidschen Gemeeuteraad en Dagelijksch Bestuur der gemeenten leiden en Oegstgeest, had hedenvoormid dag de plechtige opening plaats van het gesticht voor jeugdige idioten „Vooirgeest" te Oegstgeest. Door den burgemeester van Leiden, mr. dr. jhr. N. C. de Gijselaar, werden de talrijke genoedigden verwel komd in het kerkgebouw van „Endegeest" met een toespraak waarin de geschiedenis van de toestandko- ming van deze inrichting werd geschetst en een woord van dank gericht tot allen, die daartoe krachtig had den meegewerkt, in de eerste plaats aan de nagedach tenis van zijn ambtsvoorganger, wijlen mr. N. de Rid der, aan wiens onverflauwden ijver, onvermoeide werkkracht en stalen doorzettingsvermogen, aldus spr., vooral de totstandkoming van „Voorgeest" te danken is. Deze toespraak werd in korte bewoordingen beant woord door den minister van Binnenlandsehe Zaken. Daarna werd het woord! gevoerd door den hoog leeraar in cte psychiatrie dr. G. Jelgersma, die de we tenschappelijke en maatschappelijke beteekenis van gestichten als deze helder deed uitkomen. Als voorbereiding op de bezichtiging werden de noo- dige inlichtingen op technisch en medisch gebied ge geven achtereenvolgens door den directeur van Ge meentewerken, onder wiens leiding de houw plaats had, door den Geneesheer-Directeur der gestichten, dr. v. d. Kolk en den inspecteur van het Staatstoezicht op het Krankzinnigenwezeu dr. I. P. Ruijsch. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de nieuw gestichte gebouwen, gelegen op de terreinen van het krankzinnigengesticht „Endegeest." De inrichting bestaat uit twee paviljoens met af zonderlijk schoolgebouw, ruimte biedend voor 12ti ver pleegden. Reeds thans zijn 48 plaatsen bezet. Tezamen met het krankzinnigengesticht „Ende geest" en het sanatorium voor zenuwlijders „Rhijn- geest" is thans een geheel verkregen, hetwelk door binnën- en buitenland aan onze gemeente kan worden benijd en dat het onderwijs in psychiatrie en neurolo gie aan onze universiteit zeer zeker belangrijk zal ten goede komen. De gebouwen zijn iugericht overeenkomstig de nieuwste eiscben op medisch en hygiënisch gebied, terwijl bevloeiingvelden zijn aangelegd' voor de afvoer van menagewater en faeoaiiën. De kosten van bouw en inrichting hebben bedragen 210.000. Ingezonden Stukken. De Schapenbrug. Alkmaar, 22 Januari. Mijnheer de Redacteur! In de nummers van Uw courant van Woensdag en Donderdag 1.1. staat een bericht dat den schijn ver wekt alsof het plan van de nieuwe Schapenbrug af komstig is van den keer Looman. Dit is beslist niet zoo. Ik zelf heb het plan vervaardigd, zooals dat nu is ingediend en dat sedert 8 Augustus bij B. en W. berust. De directeur van Gemeentewerken heeft aan het ontwerp en aan de berekening part noch deel. Ik wenseh niet dat een plan van mij doorgaat op den naam van den heer Looman. Hoogachtend, Uw dw. dn. W. B. PETERI, Civiel Ingenieur. [Bovenstaand stuk ontvingen we hedenmorgen. Ge lijk de lezers weten, was het door den inzender bedoeld bericht ontleend aan de betreffende bijlage van bur gemeester en wethouders. Waar het echter hier een kwestie betreft, waarbij de persoon van den heer Loo man op den voorgrond treedt, hebben wij gemeend de zen in de gelegenheid te moeten stellen, vaa het stuk kennis te nemen, en eventueel daaraan een bijschrift toe te vocgeu.] Geachte Redacteur! Bij voorbaat breng ik U reeds mijn dank voor de gelegenheid, die IT mij geeft om het ingezonden stuk van den heer Peteri te beantwoorden. Op eigen verzoek was genoemde heer sedert ongeveer acht maanden als volontair op mijn kantoor werkzaam. Niet Ik lveb zijn medewer king ingeroepen, doch zelf heeft hij, in verband zooals hij zeide, met toekomstplannen, mij gevraagd als vo lontair op mijn kantoor werkzaam te mogen zijn. Hij werkte daar dus onder mijn verantwoordelijkheid en voor het onderhavige bruggenplan was i k aansprake lijk en niemand anders. Ik heb echter geen oogenblik den schijn willen ver wekken, alsof het plan van de nieuwe Schapenbrug van mij afkomstig was. In mijn advies aan Burge meester en Wethouders over de Schapenbrug heb ik immers neergeschreven: „Bij het uitwerken van het hierbij aangeboden ont- „werp genoot ik de zeer gewaardeerde hulp van den „heer W. B. Peteri, C. 1. alhier, die zich beschikbaar „stelde om in zijn vrije uren op mijn kantoor werk zaam te zijn." (Ik neem deze regelen met toestem ming van dit college hier over). Dit schrijven kwam en komt onder de oogen van du leden van de commissie van Fabricage, van de Raads leden, kan dus ook in openbare bespreking komen. De heer Peteri wist alzoo, dat hij onwaarheid schreef toen hij U het ingezonden stuk zond want ik liet hem de eer die hem toekomt en pronkte niet met eens anders veeren. De heer Peteri schrijft over een plan van hem. Hij vergeet echter te melden dat het door hem uitgewerk te en berekende plan tot stand kwam, als resultaat van een bezoek aan den bruggen-ingenieur der ge meentewerken van Amsterdam; van een bezoek aan een zijner Delftsche professoren, (want ook hij vrees de de nukkigheid van ophaalbruggen!) en van onder linge besprekingen op mijn kantoor. In hoever nu het plau geheel van den heer Peteri is, laat ik aan het onbevangen oordeel van anderen over. Dat de heer Peteri deze zaak in een ingezonden stuk gaat behandelen, strekt hem niet tot eer, immers lij wist dat zijne voorstelling verre van juist was. G. LOOMAN, Directeur der gemeentewerken. GEVONDEN VOORWERPEN. Een paar handschoenen, een das, een rozenkrans, een meter, een koek, een hondenhalsband, een medaille, eenige huissleutels, een staart van een bont, eenig geld, een schoentje, een bril, een lorgnet, een rijtuig lantaarn, een magneet, een medaillon, een zilv. arm band, een portemonnaie met eenig geld en een R.C. kerkboekje. Alkmaar, 24 Januari 1912. De Commissaris van Politie W. Th, VAN GRIETHUI J SEN. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 24 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederianded» Meteorologisch Instituut- te Do Bilt, Geldig tot den avond van 25 Januari. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming ia de hoogste be kende stand van den barometer 764.7 te Horta. De laagste stand van den barometer 746.7 te Pc.rt- laudbill. VERWACHTING- Zwakke tot matige zuidelijke tot oostelijken wind, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk enkele regenbuien, iets kouder. Neerslag te Alkmaar 24 Januari 3.8 m.M. Ingezonden uicdedeelingen. Nierkwalen doen verschillende personen op verschil lende wijzen aan, want de schadelijke stoffen, die niet door de verzwakte of zieke nieren aan het bloedl ont trokken worden, tasten eerst het zwakste punt van uw gestel aan en dit zwakke punt is zelden hetzelfde bij verschillende menschen. Is uw rug zwak en pijn lijk? Hebt gij zwellingen onder de oogen, in de en kels of handen? Hebt gij last, van rheumatische pijnen, stijfheid dfer gewrichten, pijn in de lendenen of heu- pe.n Vertoont zich neerslag in de urine, is het water van ongewone kleur, hebt gij moeite met de loozing, branderigheid of pijn? Voelt gij u altijd lusteloos', ter neergeslagen en uitgeput? Dan kunt gij er zeker van zijn, dat uw nieren niet goed werken. Onmiddellijke hulp is dan noodzakelijk, want zieke of zwakke nieren herkrijgen niet uit zichzelf hun oude kracht en gezondheid. Verwaarloozing der eerste verschijnselen doet uw kwaal toenemen en leidt tot gevaarlijke ziekten als niersteen, waterzucht, ver zwakte hartswerking, enz. Het geneesmiddel bij uitnemendheid vindt ge in Foster's Rugpijn Nieren Pillen, die de niergiften af voeren en aan de nieren en blaas hun kracht terugge ven om hun gewichtig werk weer behoorlijk te doen. En zonder dat deze organen weder volkomen normaal werken kunt gij uw gezondheid niet herkrijgen. Alleen de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn betrouwbaar. Let er daarom op of de handteekening van James Foster op het etiket voorkomt. De echte zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor één, of 10 voor zes doozien. AMSTERDAMSCHE BEDIM Opgave van kei NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Vr-crdsm, O 11, Alkmaar. Hoera vat Staatsleamngen NED BELAND. Ja». 21 Jan. N»d. Werk»l. S»hulil P«N. 3% r 2% BUITKNLAN1. Bulgarije Tabakslennixg pit. 5 Brazilië Funding Mexico binnenL 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Jali 4 Rueland Hope 4 Cousol 4 19Ü6 6 1894 6e Brn, yt 4 Iwang Dorabr. 4% Finano. en Induatrondernemingen enz Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsch Grondcrediet pCt. 4 4% 4 div. M >1 Ned. Handelmaatsch ippij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew, Westersuiker r.and A'dam Deli Lang kat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak N. Asahan s Botterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Geoons. Holl. Petrol. Cert. A Kon Mij. t. expb v. Petroleum Dordtsche Petroleuro Moeara Knim Sumatra Paiembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pret Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry w Ainerik. Stoomv.-MUj. Common Marine "referent Marinebonds p®t. 4% Comm. Peru aand, div. Preferent - Spoorwegleenlngaxi. Holl. LJz. Sp.-Mij Mij. tot expl. van Siaatsspoorw, Deli spoorweg 1MER1KA, Atcfi. Top. Cert. v. Convert pCt, 4 Denv. an R. Gr. Cert. Aand.div, Eric Kansas City South. ii pref, H Miss K. Texas C. v. New-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkaa 1886 pCt, Premie' eeningen, NEDERLAND. Stad Amsterd. f]00 3 Gemeente-cred. 3 BE LG1E. Antwerpen 1887 S% HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1880 6 RUSLAND 1864 93% 70V, 97V, 104 47% 91% 88% 90 10')*/* 88% 96»/, 100 10'% 97 '84% '78% 186% 186V, ?2i 378% '4'% 61 118% 790 518 283 19 629% *4') 221% 285 455 43 2 '8% 66% 87 78 78 107 570 62 64»/. 2 26'/, 65% 53 187 4»/. 10 Vh 67% 11 v* 45% 82»/. 95 227»/, 1051/), 106 22% 3 27»/, 64*. 28% 8s'/, 109% 24»/, 110% 27% 366% 7% 8% '07% 101'/, 87 123 118% 103% 480 931/, 70 104 47% 90 in< 88% 100 187% 118 171 35 '30 378 14 52 118% 800 520 286% 547 *21% 284% 155 43 208 1?8 86% 78% 83% 16 <•70 5i% 64% 21% 16»/* 66% 53»/, 4 k/m 2IV, 87*/, 11% 45% 91% 101'/m 28% 31'/]» 27 vi 6*% 28»/]» 88V, 24% 109% 27»/, 166% 7% 87% Koers van het geld. Prolongatie B'/g pCt. Mededeel ingen. Amerika was luier gestemd. Olie- waarden iets in reactie voor Geconsolideerde. Rub ber's geheel verlaten. Culturen flauw. Tabakken op hoogere prijzen. Mijnen zeer vast voor Ketahoeus die voor Gewone tot 83% en voor preferente aandeden tot 110 opliepen. CONCF11T onder Directie van SIGNORA ELENORA Dl TOSCA op Zaterdag 27 Jannarl 1013 in de groote zaal van de Harmonie, afgewisseld door „Het Fugelacli zonder I.eermeester", Blijspel in één Bedrijf en „De Soldaat In de Wieg", Kluchtspel in één Bedrijf. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 23 Jan. Wilhelmus Petrus, z. v. Wilhelmus Petrus Zonderhuis en Elisabeth Groot. Aegidius Leonardus Anthonie, z. v. Aegidius David Johannes Hendricus Pekelharing en Helena Johanna Ter Berg. 24 Gerardus Petrus, z. v. Joannes Matheus Groot en Anna Maria Kramer. Aan de Rijtuigfabriek van de Wed. J. ASJES Ez., Alkmaar, wordt direct gevrna^d een bekendheid met Automobiel-bekleedirg strekt tot aan beveling. Een net BURGERMEISJE, P. G.. zag zicb gaarne geplaatst al* goed kunnende naaien. Brieven onder lett. R 226 bureau dezer courant. UITSLAG VEILING, dien 23sten Januari 1912 bij opbod gehouden ten over staan van den notaris Mr. A. P. H. de Lange, te Alk maar, van de volgende perceelen, staande en gelegen in de gemeente Alkmaar: 1. Een heerenhuis met tuin, Wilhelminalaan, groot ongeveer 2 A. 07 cA. Str. de heer S. Ga us 9010. 2. Eeu heerenhuis met tuin, daarnaast, groot on geveer 2 A. 93 cA. Str. de heer S. Gaus J 9300. 3. Eeu woonhuis met erf, Nieuwpoortslaau, groot ongeveer 2 A. 58 eA. Str. de heer C. Vries Kz., 2-150. 4. Een woonhuis met erf, daarnaast', groot onge veer 2 A. 60 cA. Str. de heer C. Koorn, J 2450. 5. Een winkel met woonhuis en timmermanswerk plaats, daarnaast, groot ongeveer 4 A. 35 cA. Str. de heer C. Vries Kz., 3700. 6. Een woonhuis met tuin, daarnaast, groot onge veer 5 A. 60 cA. Str. de heer C. Koorn, 1400. 7. Een moestuin, gelegen achter de perceelen 3, 4 5 en 6, gToot ougeveer 18 A. 37 cA. Str. de heer C. Koorn, 700. 8. Een bierhuis, met woonhuis en erf, aan den Ko ningsweg, groot ongeveer 1 A. 6 cA. Str. de heer B. D. Stöve, 2360. 9. Een winkelhuis, waarin centraal-apotheek drogistzaak, aan de Mient, groot 1 A. 60 cA. Str. heer F. H. Ringers, 11010. 10. Een heerenhuis met erf, aan de Oudegracht, groot 1 A. 58 cA. Str. de heer A. B. van Geenhuij- sen, 4450. De afslag en combinatiën blijven bepaald op Dins dag, den 30 Januari 1912, des 's avonds 6 uur, in het koffiehuis van wijlen mej. de Wed. J. van Tellingen, aan de Nieuwesloot te Alkmaar. H. en de marktberichten. STATION NOORDSCHARWOUDE, 23 Jan. Gele nep f 0.a 0.drielingen f 0,a 0, grove uien f 3.90 a 4.20 per 50 Kgr., Roode kool Ie soort f 18,a 19,2e soort f 15,a 17,kleinere f 6,a 12,gele le soort f 15,a 16,50, 2e soort f 12,a 14,kleinere f 5,a 10,Deensche witte f 15,a 17.2e soort f 12 a 14,kleinore f 5,a 10,per 100. Geboren: GCKAiiblM, Zoon van J. M. GROOT en A. M. GROOT-KRAMER. Alkmaar, 24 Januari 1912. Heden overleed ons jongste dochtertje ANN4 JACOBA, in den ouderdom van zes maanden. H. A. RIDDERIKHOFF. M. J. C. RIDDERIKHOFF—Burcier. Rotterdam, 23 Januari 1912. Bergweg 11 b. tegen 15 Febr. of 1 Maart net BURGERMEISJE, P. G., voor («HHlMt. huish.. (geen ruw werk), als zoodanig werkz., v. g. g. v. Brieven A. PASTOOROude gracht 263a. Net Buitenmeisje P.G. biedt zich aan als tegen 15 Fcbrnarl. Br. G. SLOK, Vissohersdyk, Enkhuizen. Mevrouw VAN SPENGLER, Haarlem, Westerhout- park 7, zoekt met Mei eene fatsoenlijke van g. g. v. Loon 150 gld., waschgeld en ruim verval. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Heden overleedtot onze diepe droefheidonze lieve Echtgenoote en Moeder in den ouderdom van 43 jaren. W. TINKELENBERG. VERA TINKELENBERG. Rotterdam, 23 Januari 1912. Gravendijkwal 83. Eene bankinstelling te Alkmaar, vraagt een niet beneden 16 jaar. Indiensttreding zoo spoedig mo gelijk. Brieven onder letter H 226, Bur. van dit blad. Een* JONGE JUFFROUW, van goede getuigen voor zien, zag zich gaarne geplant t als n**i>*gteiite iu de buekbouding Br. onder lett. S 226 bureau van dit blad. Een tweede Modhtc en Afipréleuiteti kunuei) geplaatst warden lu „De Stad Parijs", Lan gestraat 15. Zich persoonlijk of per brief aan te melden. gevr. v. particulier o. perc. o. waardev. stand ui. 3 sol. borgen. Br. m. uitv. inl., geen tusschen- pers. lett. P 220 bureau dezer courant. Voor 1" 1.75 uw geheele woning opknappen, 1 prima kwal. Chineesehe Vloermat, fijne mooie kleur, echt friseh v. Slaapk., Keuk., enz., 3 flinke groote nette Kamermatt., 1 gekleurde zachte Bedm1 sterke Straatdeurmat 80 lg., 52 br. Gratis 1 Wandversiering en 1 fijn Jap. Mand. Wie binnen 8 dagen bestelt of postw. z»-ndt, ontv. dit alles en nog cadeau 1 fr. Stoelk., 1 Lampensl1 Briefh., 1 Werkm. of 1 flink Tafelkleed, Remb. alleen naar plaatsen aan Spoor. Fa briek van Matten, Haarlemmerdflk 25, Amsterdam. Zooals bekend is werd er j .1. Maandag een vette zware koe voor mij ter markt aangevoerd, en van dat prachtexemplaar zie deze lage prijscourant. 75 cent per 70 55 55 n 50 50 40 ons. OSSENHAAS BIEFSTUK Extra fijne OSSENLAPPEN POULET of GEHAKT Rauw OSSENVET Gesmolten OSSENVET 36 ct. bij de 5 ons 32'/jcent. AMUbcrelciid voor de gemeenten Noord- en Zuid-Scharwoude, Heer- hugowaaid, Dirkshorn, Ursem, Obdam, Hensbroek, Avenhorn, Beemster. Refiec'anten gelieven zich aan te melden bij den Hoofdvertegenwoordiger voor Noord- Holland, den Heer H. W. Frese te Alkmaar, bij wian tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3