t VOOR ALLEN Openbare Verkooping Schermerhorn. n Voor ALKMAAR zijn zi] verkrijgbaar bij do Firma II. 1. WkSSËLINK, Honttil 8 De Lange de Moraaz, HillandrcheSociëtettvan Levensverzekeringen Meabelhais „Het Roode Bord" Volledige voeding voor lijders aan suikerziekte Firma LHAIJTEMA,'"™' ALKMAAB-PACKET" Goedkoope In den GoedkoopenWinkel. Sloom-Olieslagerij „De Engel" J. DE LANGE Corns. Ms. Zn,, Huishoudelijk - - -- Gereedschap. fULi Wring- en Mangelmachines. Noordnollandsch Landbouwcrediet. Buitenl. Geldswaarden Souwterrelii Huis gezocht. te De Ryp, Oe Algemeene Maatschappij te middelburg Eerste Mederlandsche Scheepsverband-Maatschappij Huypopbrengst 7 a8 Die trouwt, gaat dood N. V. Het Verhuring bij inschrijving. J. wan der Veen, te BERGEN, Stokpaardjes- -Zeep Eigen werkplaatsen, Meubelmakerij en Stoffeerden]. Uit'de hand te koop 4 |2 pCt. Pandbrieven Vraagt Prospectus! BERN. LANDMAN, jPayglop 9, T.kt Zijdam 9 f T, w s c w pp rH N.V. HET LANDBOUWHUIS. Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. Alkmaar Amsterdam v v. BAL.AN8 OPJELUIMIKTG van goedk@epa SL OPRUIMUVTG CROK L&m9 Wormerveer. WASCHPERSEN. Werktuigen en Gereedschappen. Dijk* IKkvniar. Dijk* VioolMandoline, Fluit, Clarinet, enz. Notsris te Alkmaar, het huis met tuin en erf aan den Heerenweg te BERGEN, groot 4 aren 60 centiaren, behoorende aan de erfgenamen van Mej. A. RUS, geboren SCHERMER. Het perceel is ook uit de hand te koop it voortaan iederen DINSDAG en "VRIJDAG om halfvyf te spreken bij KOSTER. Telefo nisch op te bellen onder No. 12. tot beleenen en aanknopen ran met vrurhigebruik ot periodieke nitdeertngen belaste waarden geeft 4:1/a pandbrieven nit in stukken van t 1000. f 500.— en f 100.—, tegen den koers van 1 100i/4 <V Correspondenten der ISaf W S, SCHÉLÜNB S HUISHOUDELIJKE en KEUKEN BENOODIGDHEDEN. Ph Ph P3 W m PP a Ph Ps O ÏZA AOMAR.K.T 40-70. AlLeBLBO: Magazijn van Veevoeder werktuigen alsLijnkoekbrekers, Stroo en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. Centrifuge ,voor melkonderzoek, Futyrometers, Gummistoppen enz. Aanbevelend, ÏJ Ie KAJUIT 70 Cent. 2e P O x S3 05 O *a S3 LIJMK.OJEK.SISr LIJNTMIiJElIj SOYAKOEKEN RAAPKOEKEN Kassier en Commissionair in Effecten. In- en afschrijvingen van Kapitalen op de Grootboeken der Nat. Schuld. ar..-*3 Vraagt-Prijscouranten, m aan den Westerweg, Nasszuïaan, Nassauplein, Egmonderslraat, Lamoi aalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD. TouosaiRtstr.O. GRONDIG en BILLIJK ONDERWIJS op die zich zwak en lusteloos gevoelen die gedurig vermoeid zijn, zoodat hun alles te véél is die na uitputtende ziekten niet weer op kraeht kunnen komendie te veel vergden van hun krachten, of die door andere oorzaken het weerstandsver mogen hebben verloren is een versterkingsmiddel van den eersten rang, dat alle dergelijke middelen ver achter zich laatdat snel en afdoende in grijpt in de oorzaak van bovengenoemde kwalen en door duizenden in en buiten ons vaderland met dankbaarheid wordt geroemd. Nangnluose koot per ilttcon i 1,50 O II. 1 812 II. I 15.—. Waelit I voor namaak De Sanguinose is verkrijgbaar bij alle goede Apotheken en bij alle voorname dro gisten. VAN DAM Co. Te Alkmaar bij: NIEROP SLOT- HOUBER, firma SCHOUTEN Co., AN- SINGH en MESMAN, ApothekersHei- loo hij G. JONGEJANNoord-Scharwoude A. SWAGER P. HOEF; Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuidscharwoude G. LUITING; Winkel Wed. J. BUT TER Stompetoren K. HOSAvenhorn A. BELS Anna Paulowna II. DEN EN- GELSCHEN; Oudkarspel II. HART, J. TIMMERMANSt. Pancras R. PLOE GER: Warmenhuizen P. BAKKUM PAS TOOR. ia voornemens ten verzoeke van den heer CORNELIS BLOM, landman te Ursem, voor den tijd van 8 of 5 .j«j«n, ter keuze van den inschrijver, ingaande voor Ja landerijen direct en voor huis, erf en boomgaard met 1 Mei 1912, bij inschrijving te verhuren: de door den eigenaar thans gebruikt wordende plaats in d« gemeente Ursem, bestaande uit HUISMANS WONING, SCHUUR, BOOMGAARD #n WEI- PAND, ter grootte van 20.34.82 H.A. Da inschrijvingsbiljetten, met opgava van borgan •f verbintenis tot vooruitbetaling van huurpenniu- atei, worden ingewacht tot uiterlijk 1 Februari 1912, des voormiddags 11 uur, ten kantore van genoemden aotaris, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt door den eigenaar en door den notaris, die beiden in het bezit zijn van «en exemplaar der verhuringsconditieën. in het koffiehuis van den Heer WEIJEfiS op WUEKNVl» 14 FEBltUAHl 1912, 's voormid- dage ten 11 are, van Inlichtingen te bekomen ten kantore van den no taris P. A. DE GELDER te Stompetoren/in de^ge- tneente Oterleek. bestaat in een teder vlekkenloos gelaat, frisch, roos kleurig uiterlijk en blanke fluweelzachte huid. Dit allea verkrijgt men door: van Bergmann Co., Radebeul-Dresden Fabrieksmerk: .Stokpaardjes' alleen echt in rood-geele (hollandsche) verpakking 1 SO cents per atuk verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coiffeur, LangestraatJ. SCHOU TEN Co.,^Huigbrouwerstraat, Alkmaar. bevelen zich aan voor het sluiten van verzekeringen op het leven en lijfrenten. is het grootste en meest gewenschte adres voor Alk maar en Omstreken. Solied werk. Billijke prijzen. Aanbevelend solid nknfa HU. zijn verkrijgbaar (in stukken van I' ÏOOO en I" 599) ten hoofdkantore te Itordreolit en bij den Heer D. A. WISSELINK te Alkmaar. l)ez» Pandbrieven warden gewaarborgd): a. door gesloten scheepsverbanden tot ten hoogste 69 pt't. van de getaxeerde waarde der onder panden b. door het niet gestorte gedeelte van het geplaatste aan deelenkapitaal, zjjnda 90 pCt. van 14,000,000, c. door de belegde reserve ad I 418,459.05. Volgens artikel 2 der Statuten mag het uit te geven bedrag aan Pandbrieven het vijl vond van het ge plaatst aandeelen-kapitaal niet te boven gaan. Te bevragen by C. DE RUITER, Timmerman-Aan" nemer, Stuartstraat 68. Vertegenwoordigd voor Alkmaar en Omstreken door de Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E.32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. I eenvoudig naar het magazijn van |en koopt daar zijn IHl is goedkoop, giftvrU en dunrzaaiu. f CC PP ffhtr- Vaa ALKMAAR M rt 8.—, 1«— 2.30, nur Van AMAILRDAM 0.39. 9.39, 2.15, 4.—, ii Alleen op Zondag O nnr S3 Qi KLOMPEN, {2 X De beste die te verkrijgen zrjn en Werden d&h ook op vele Landbouwtentoonstellingen mut hoogste onder scheidingen bekroond. W(j moeten er H.H. Veehouders opmerkzaam op maken, dat wjj slechts één soort fabriceeren, uitsluitend geslagen van gezond en gezuiverd lijnzaad, en men dus steeds zeker is alleen het beste te bekomen. CL I Ohmstede Te bevragen bij Op «lriikHteii «tan<l van ALKMAAR wordt «en Uinbdiep HUIS le koop of te huur gevraagd. Brieven liefst met prijsopgaaf onder lett. H 5557 aan ALLERT DE LANGE's Ann. bur., Damrak Amsterdam. door H- A. MAAS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschool Spoorstraat 58. FUnste delicatesse /r,ppohN op brood, beschuit j en gebak. BUS BUS 18 cent Fabrikaate Cacaofabriek Alcmaria J. C. 5AAN t. Co., ALKMAAR. Druk N. V. voorh. Herms. Coster k Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4