8 T A l> 8 NI E l! W I'ITK v N II VERDRONKEN. Nr. 7585 f 50.000; ns. 1605, 14219 en 15223 elk f 1000; ns. 17661 en 19551 elk f 400ns. 3291, 6511, 10537, 11979, 13214 en 18415 elk f 200; ns. 243, 415, 853, 1138, 3431, 3725, 6558, 7652,10226.12921,13787 en 13960 elk f 100. AGENDA. DONDERDAG. lot de besturen van alle landbouwcorporaties in de prov. Groningen om mede te werken dat dc positie van den jongen on bemiddelden landbouwer worde verbé terd, wat kan door zich voornamelijk te keeren tegen het groot-grondbezit en aan te dringen op de invoe ring van een progressieve grondbelasting, zoodanig ge regeld bijv., dat voor boerderijen tot 30 H.A. de huidi ge heffing van kracht zal zijn, terwijl voor iedere n H.A. meer de grondbelasting hooger zal zijn. In een der grootste laudbouwvereenigingen, name lijk do afd. „Duurswold", is deze quacstie nu behan deld. Succes beeft hot verzoek niet opgeleverd. Men vond, dat men zich op zeer gevaarlijk terrein zou be geven. Bovendien wordt te veel beweerd en niets be wezen. Er wordt op gewezen, dat wat zich bij jonge landbouwers voordoet ook in andere vakken wordt aangetroffen. Daar wordt ook niet dadelijk een goed bestaan veroverd. De bewering, dat de marktwaarde van de producten te veel afhankelijk is van het groot kapitaal, is niet waar. Dit hangt uitsluitend af van vraag en aarlbod. Verder zou door de invoering eener progressieve grondbelasting het geheele karakter de zer belasting veranderd worden. De personen zouden dan worden belast, afhankelijk van hun bezit. De progressieve grondbelasting zal den kooper ook niet Weerhouden om te koopen. Wat den gewenschten pachttermijn van 9 jaren be treft, voor jaren reeds is door de Groninger Maat schappij van Landbouw uitgemaakt, dat een termijn van 15 jaren gewenscht is, omdat de huurder dan min der kans op schade, heeft, AUes samengenomen werd het niet wenschelijk geacht aan het verzoek van bo- vengenoemden Bond te voldoen en werd dan ook be sloten het adres voor kennisgeving aan te nemen. MUREN INGESTORT. Met veel geraas zijn de muren van het achterhuisje van „The Empire Music Hall" in de Nes te Amster dam ingestort. Dit huisje gelegen aan de Pieter Jacobdwarsstraat, bevat de kleedkamers der „Empi- re"-Chnnteuses, die zich echter bijtijds wisten te, red den. Naast dit huisje en deze laatste „Nes-vermake lijkheid" bevindt zich een open terrein, waar metter tijd een bladgoudfabriek zal verrijzen. De uitgravin gen op dit terrein zijn vermoedelijk de oorzaak ge weest, dat het oude huisje instortte. Daar de achter gevel eveneens gevaar voor instorting opleverde, is bet geheelo perceel op advies van den Inspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht ontruimd. DE „MINISTER IIAVELAAR." Dinsdag tegen den avond kwam do postboot „Mi nister Ilavelaar," die gedurende de vorst te Urk in het ijs had bekneld gezeten, te Kampen voor den wal. liet was nan de stoombooten „Rival" en „Zwolle," daar toe gistermorgen naar Urk vertrokken, gelukt, haar uit luet ijs te bevrijden. OPHEFFING EENER OPENBARE SCHOOL. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben in ant woord op de door de gemeentebesturen van Workum en van Ilemelumer Oldephaert en Noordwolde bij Ged. Staten gedane stappen om de gemeenschappelijke re geling betreffende toelating van kinderen, afkomstig uit den kring van dc voormalige openbare lagere school te Brandebureu iu het Iieidensehap (Ilem. Gld. en Noordwolde) op de in hetzelfde buurtschap gelegen o. 1. school van de gemeente Workuin tus- schentijds te doen beëindigen en in verband met het besluit van den Gemeenteraad van Workum tot op heffing van laatstbedoelde school aan dc genoemde gemeentebesturen o.a. medegedeeld, dat het raadsbe sluit tot opheffing berust op de motieven, dat ten gevolge van dc oprichting van bijzondere scholen in de omgeving van Workum, het getal schoolgaande kinderen te Iieidensehap is gedaald tot 3, van wie is te verwachten dat één kind hij de eerstvolgende toela ting van leerlingen zal overgaan naar de school voor meer uitgebreid lager onderwijs, terwijl de mogelijk- li-eid bestaat, dat ook dc twee overige leerlingen de school zullen verlaten, dat niet is te voorzien, dat in de naaste toekomst de school door meerdere leerlin gen zal worden bezocht en dat derhalve in die omstan digheden de toestand onhoudbaar is en iu strijd met het financieel belang van rijk eti gemeente is. dat Ged. Staten overeenkomstig het gevoelen van den Inspecteur van het lager onderwijs in de 3e in spectie van oordeel zijn, dat de bovcnaangegeven mo tieven dc dadelijke opheffing van de school in het Iieidensehap niet voldoende wettigen, bijaldien de mo gelijkheid geenszins buitengesloten schijnt, dat de zoo plotseling verminderde behoefte aan openbaar la ger onderwijs in de omgeving van de bedoelde school wederom zal opleveren; dat Ged. daarom bezwaar moeten maken hun goed keuring aan het ontheffing*besluit te hechten, doch wel bereid zijn eon besluit tot schorsing van het on derwijs van die school voor ecu termijn van tenminste één jaar in gunstige overweging te nemen, opdat zoo doende tegen lvet verstrijken van dien termijn zoo noo- dig nader zal kunnen worden nagegaan of de tegen woordige omstandigheden al of niet van bijzonderen aard blijken te zijn en inmiddels het schoolgebouw en de o n derwij aerswo n i n g in bruikbaren staat beschikbaar zouden kunnen worden gehouden; dat Ged. Staten met het oog op het vorenstaande geen aanleiding vindien om hunnerzijds mede te wer ken tot een tusschentijdsche beëindiging van de tus sehen de gemeentebsturen van Workum en Hem. Ol dephaert en Noordwolde getroffen gemeenschappelij ke regeling, aangezien bij eventueele schorsing van het onderwijs aan de Workumsche school dte ten aan zien van die school getroffen regeling van zelf tijde-' lijk huiten werking zal worden gesteld. DAKLOOS. Te Ede werd eenige dagen geleden zekcro v. d'. Wei de met, zijn gezin uit zijn woning gezet. Daar de man geen ander huis kon bekomen, trok hij naar de heide, waar bij een plaggenhut bouwde en daar met zijn ge zin introk. Bij de felle vorst der vorige week hebben de ougelukkigcn heel wat koude doorstaan. Hoewel de menschen er nog steeds wonen, wordt er nu getracht geld te verzamelen om hen aan een menschwaardig verblijf te helpen. Te Zesgehuchten is het 10-jarig dochtertje van den landbouwer Engelen door het ijs gezakt en verdronken. TERUG. De geschaakte jonge dame, die op reis naar Indië te Port Said aangehouden werd, is onder geleide naar hare familie in Friesland' teruggebracht. OROOTE VANGST. In dc eendenkooi bij Balk zijn in één dag 1100 wilde eenden gevangen. De kooiker herinnert zich niet, dat dit ooit eerder gebeurde. EEN NIEUW POSTKANTOOR TE ZAANDAM. Na een geheime zitting van omstreeks 3 uur, welke pas tegen middernacht eindigde, werd Dinsdagavond de openbare raadsvergadering heropend en stelde de voorzitter aan de orde, het. voorstel, om aan het Rijk te verkoopon 1200 M5. grond van den aangeplempten Dam voor 21000. Verkocht zou dan worden dal gedeelte, hetwelk ge legen is tegenover de onlangs verbrande, nu reeds bij na herbouwde pereeelen aan den Dam. De overblij vende hoekeu zullen elk ongeveer 300 M2. beslaan en dus nog ruimte genoeg bieden voor den bouw van twee perceeleu. Medegedeeld werd, dat de bedoeling van het Rijk was, er een nieuw postkantoor te bouwen. Nadat de sociaal-democraten hadden verklaard, waarom zij in dit geval vóór den verkoop van grond zouden stemmen, werd het voorstel aangenomen met 16 tegen 2 stem men. Dit besluit is zeer zeker in het belang der ge meente, doeh zal door allen betreurd worden, die het mooie plein als zoodanig wenschten te behouden. STAKINGEN. De staking onder de werklieden in de oude metalen te Amsterdam verkeert nog in hetzelfde stadium, liet werk hoopt zich z-oodanig op, dat, naar de werklieden verzekeren, de staking niet lang meer zal kunnen duren. Het bestuur der vereenigde transportarbeiders heeft do uitkeeritig aan de stakers bepaald op 1 per dag, benevens 25 oent per week voor elk kind, tot een maxi mum van 4 kinderen. Bij de firma Gomperts te Amsterdam waar de lompenbewerkers(sters) tot staking zijn overgegaan, ligt. het bedrijf nog steeds stil. De aangeknoopte on derhandelingen hebben tot dusver geen resultaat op geleverd. Een vijftal patroons te Amsterdam hebben thans het collectief arbeidscontract, hun door de electri- ciens aangeboden, geteekend. ZWARE BRAND TE AMSTERDAM. Een geweldige vuurgloed aan den Oostelijken lie mei, die zich met groote snelheid uitbreidde en in fel heid toenam, kondigde gisteravond omstreeks 7 uur een zwaren brand aan, welke door heel Amsterdam en in wijden omtVek kon worden waargenomen. De brand woedde op de uitgestrekte emplacementen van de Kon. Ned. Fabriek-van Stoomwerktuigen en Spoorwegma- terieel, die zich uitstrekken langs de ConracLstraat, tussehen de Oostenburgergracht en de Werf Conrad van de Nedeirlandsche Scheepsbouwmaatschappij. Uit de geheele stad stroomden groote menschonmassa's, aangetrokken door den rossen vuurgloed, waardoor men soms op grooten afstand de vlammen zag spelen, naar de Eilanden. Daar echter de brandende gebou wen geheel op afgesloten terrein lagen, viel het ge makkelijk het nieuwsgierige publiek op een afstand te houden, zoodat verreweg de meeste menschen niet veel meer van den brand zagen dan den fel-rood ge- kleurden hemel. Op het achterste gedeelte van het terrein stond de z.g. timmerwerkplaats, d. i. een groote houten loods, ongeveer 100 M. lang en 30 M. breed, bestaande uit twee verdiepingen. Dc benedenverdieping was een groote hal, waarin de spoorwaggons op de chassis wor den gebouwd, en die tevens als hout-opslagplaats dien de. De bovenste verdieping bestond uit verschillende vertrekken en bevatte o.a. teeken-n tellers en een leer school voor de fnbrieksjongens. Vermoedelijk is iu een der schoollokalen de brand ontstaan. Ongeveer 700 werklieden zullen de eerste dagen niet aan hun gewonen arbeid kunnen gaan. UIT STOMPETOREN. Het Nutsgczelxehap „Oefening kweekt kennis", van Otcrleek, gaf Woensdagavond in liet lokaal van den heer Brak alhier een openbare uitvoering, met een programma vol afwisseling. De vereeniging, die verleden winter hier met veel succes reeds een uitvoering had gegeven, heeft nu wederom getoond dat met goeden wil, onder uitste kende leiding en door oefening, veel goeds kan wor den bereikt. De klucht „Kleermaker Slik in angst", werd vlot gespeeld en de voordrachten „Vrouwen kiesrecht" en „de Strompelrokjes" mochten veel bijval verwerven de fraaie costuums der dames maakten hierbij een uitstekenden indruk. Met een solo voor fluit zonder muziek echter, en met het „Hernhutters Avondslied", voor zang en orgel, was het eerste ge deelte van het programma afgewerkt. Na de pauze kwam de lioofdscliotel en kregen we dc Nieuwe Artisten-Revue „Flip", met wien we den vorigen winter hier ook al kennis hebben gemaakt komt na een.afwezigheid van een jaar terug en hoeft een heele levende bagage meegenomen, die achtereen volgens voor hem en den directeur de revue p-assee- ren en proeven van bekwaamheid afleggen. Achter eenvolgens komt Flip voor don rechter en komen ten tooneele Ilollaudsche, Italiaansehe, Spaansehe, Inter nationale en Creoolsclië zangeressen, die allen in hun eigen taal op zeer verdienstelijke wijze hunne talen ten ten beste gaven. Hannes van Lutjebroek, die iu Amsterdam in een restaurant heeft gegeten, vertelt op zijne wijze de ervaringen die hij aan de tafel dood (table d'hote) heeft opgedaan. Een Chineesehe goo chelaar legde proeven van bekwaamheid af, terwijl bij het optredeu van een agent-aannemer zuiver Oter- leeker toestanden de revue passeerden. Door een mandoline-gezelschap, met begeleiding van een gi taar, werden een paar zeer mooie nummers gegeven, en met een lied en zon dedans door het geheele gezel schap werd afscheid genomen van het publiek. Hebben de uitvoerenden een woord van dank ver diend voor den aangenamen avond, dien zij aan het. Stompetorensche publiek hebben verschaft, aan den heer van M. vooral, moet in die eerste plaats woorden van lof worden gewijd, voor het geduld en de moeite, die hij zich heeft getroost om het Nutsgezelsehap tot zulk een hoogte te brengen. Het zingen in vreemde talen, het verkoopen van grappen door Flip en door Hannes, zonder overdrijving, de aardige muziekstuk jes, zooals van het Creoolsche Ensemble en van het mandoline-gezelschap, 't is alles te danken aan de toewijding van den heer van M. "t Was zeer zeker voor het gezelschap een groote voldoening dat het publiek in zoo'n groot getal was opgekomen en door bijvalsbetuigingen en hartelijk ge lach blijken gaf van dankbaar genot. MODEL-HUURDERS. Onder Voorschoten was, zoo schrijft men aan het „Leidaeh Dbld." door een huiseigenaar een heerenhuis verhuurd aan een echtpaar, een heer en een mevrouw. Toen de volle verhuiswagen er was aangekomen, kon den de nieuwe bewoners dezen niet geledigd krijgen al vorens de transportkosten door hen waren betaald. Zij bleven in gebreke dit te doen, en toen vertrok die wa gen weer naar dc plaats van waar hij gekomen was. Ook de ontboden loskraehten konden heengaan. De nieuwelingen betrokken echter toch het leege huis. Om beurten verlieten zij het, om zich ergens te warmen denkelijk, en tevens om hun imvendigen menseh te versterken, liet huis wilden zij echter niet voor goed verlaten, totdat ten slotte de huisheer het genoegen beleefde hen er nog uit te.... koopen Voen- vijf tig pop. DE VERGIFTIGINGSZAAK IN' DE NIEUWE MEER. De zaak tegen vrouw Hogen hout zal voor het Ge rechtshof te Amsterdam pas in Maart a.s. dienen. Eerst zal de zaak-Van Exter worden behandeld. Mr. v. Gigch Jr. zal ook in Maart vrouw Hogenhout verdedigen. KORTE BERICHTEN. Als een bijzonderheid kan worden gemeld, dat een pomp van den heer N. te Oudewater, die haar wa ter uit den llollandschen IJsel krijgt, den laatsten tijd in grooten getale garnalen oppompt. De Rechtbank te Leeuwarden heeft een 32-jarige vrouw uit Veenwoudsterwal wegens het afleveren van vervalsclite melk veroordeeld tot 4 weken gevangenis straf. Een geneesheer, die dezer dagen bij een ongeval met een omnibus in de nabijheid van Amsterdam hulp verleende en in de omnibus was gezeten tijdens liet ongeval, is plotseling krankzinnig geworden. UIT HOORN. De koopman K. Swier te Hoorn, die gisterenavond naar buiten ging om kalveren te koopen, is op den dijk door twee onbekende mannen aangevallen. Zijn portefeuille, inhoudende 300 gulden, is hem ontrold. De politie stelt met behulp van politiehonden een ijverig onderzoek in. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 5e klasse, 8e lijst. Laalate Berichten, EEN UITBREKER GEARRESTEERD. AMSTERDAM, 25 Januari. De Scheveningsehe uitbreker Vos is te Parijs gearresteerd. DE ZONDAGSWET. Van den heer II. L. Dingemnns ontvingen we een courant met het- verslag van de laatste raadsvergade ring in Zwolle, waarin gesproken werd over het voor stel van B. en W. tot het in den vervolge doen sluiten van de kermis op Zondag. De voorzitter van den raad betoogde o.a. dat de Zondagswet in onbruik is geraakt en dat men zich nergens meer aan de letter van de wet houdt. Deze opvatting werd bestreden door een der leden, maar verdedigd door een ander, den (vergissen we ons niet vrij-anti-revolutionnairen) lieer Wicherlink. Het voorstel van B. en W. werd hierna verworpen met 11 tegen 10 stemmen. De heer Ditigemans zond ons de courant en wij maken van het bericht melding, omdat wij samen in dertijd een kleine polemiek hebben gevoerd over de tcepassing der Zondagswet, waarbij wij ons op het zelfde standpunt stelden als de voorzitter en de kleine meerderheid van den Zwolschen raad thans. 'T NUT. Morgenavond treedt in dé groote Harmoniezaal, voor het departement Alkmaar van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, als spreker op de heer E. Heimans, redacteur van het bekende tijdschrift „de Levende Natuur", en schrijver van tal van werkjes op natuurkundig gebied. De heer Heimans zal aan de hand van lichtbeelden „kijkjes op de levende natuur van Alkmaar's omgeving" behandelen. De vergade ring begint om precies 8 uur. SCHILDERS ZIEKENFONDS. Bovengenoemd fonds vergaderde gisteravond in het „Koning Willemshuis" van den lieer Nettenbreijor. De voorzitter, de heer M. Uitenboscli, opende de door 93 personen bezochte vergadering met het tradi- tioneele welkom, daarbij de hoop uitsprekeude dat 1912 voor het fonds voordeeliger zal zijn dan 1911, daar dit jaar met een vermindering van pl. m. 300 •in saldo sluit. Daarbij uitte hij den wensch, dat de leden het fonds niet als een melkkoetje zullen beschouwen, opdat voorkomen worde dat het Bestuur zich genoodzaakt zal zien een lid om deze redenen te roijeeren, hetgeen onlangs is geschied. Bij monde van den heer Janssen werd namens de daartoe benoemde e omissie geconcludeerd tot goed keuring der rekening 1911, welke volgens de boeken aangaf een bedrag van 4530.2412 iu ontvangsten en een gelijk bedrag in uitgaven met een som van J 1953.37Vi aan kasgeld en spaarEankgeld. Uit deze rekening bleek dat aan contributie was ontvangen J 2214.75 en aan ziekengeld uitgekeerd j 2315.50. Het saldo einde 1910 bedragende 2261.895, was gereduceerd tot 1953.37V2. Aan diverse onkos ten, als: onkosten van vergaderingen, schrijf- en druk kosten en loonen was uitgegeven 216.37. Tiet ledental was in 1911 vooruitgegaan met 7 en btdroeg 1 Januari 1912 340 personen. Deze rekening werd onveranderd goedgekeurd. Tot leden der commissie die de rekening over 1912 zullen nazien, werden benoemd de hceren H. Wolzak Mz. en N. C. van den Idsert, die de benoeming aanna men. De heeren K. Kruiteu en Booij werden als reser ve-leden dezer commissie benoemd. Tot lid van het bestuur werd met bijna algemeene stemmen herbenoemd liet periodiek aftredende lid, de heer M. Lak, wien, niet ter vergadering aanwezig, van deze benoeming zal worden kennis gegeven. De voorzitter bracht in herinnering de door hem bij de opening gesproken woorden over het maken van misbruik van het doel der vereeniging. liet bestuur had dit onderwerp reeds besproken en was daarbij tot de conclusie gekomen, dat het wenschelijk was naast het bestuur een paar leden aan te wijzen, die de ver langde en noodige controle op deze onregelmatigheid zullen oefenen. Staande deze vergadering meldden zich twee perso nen daartoe aan en spreker hoopte, dat deze maatre gel moge strekken in het belang van het fonds. Daar bij vroeg hij de toestemming der vergadering om des- gewenscht een paar andere personen tor controle aan te mogen wijzen, welke toestemming werd verleend, na eenige algemeene besprekingen omtrent den aard dezer controle. Bij de rondvraag werden eenige besprekingen van meer huishoudelijken aard gehouden, waarvan de ver dere regeling en het onderzoek aan het bestuur werd overgelaten, nadat de voorzitter de verlangde mede- deelingcn had gedaan. De vergadering, die inmiddels was verloopen, werd daarna door den voorzitter met een woord van dank voor de opkomst en belangstelling gesloten. VERBETERING. In het stukje over het Oushoorn-concert is een fout geslopen. Mevr. Loman is bekend, zoo staat er, als een der eerste zangeresstn van ons land na mevr. Noordewier, dit had moeton zijn naast. In het berichtje over de zware koewelke door den heer C. Eeken was aangekocht, stond een 1 te weinig. Het beest woog niet 980, doeh 1980 pond 1 Kegelelub „One* Club," 8 uuir, de Unie. Danseursus Th. Groen Jr„ van 57 en 810 uur Sociëteitszaal Harmonie. Dansclub Alcmaria, 810 uur, societeitazaal, Har monie. VRIJDAG: Zangvereeniging Nieuw Leven met Mannenkoor Or pheus, repetitie voor Heeren, 8 uur precies, gebouw Diligentia. Gymn.-vereeniging „Kracht eu Mugheid," jongens, le afd. van 67 uur. Schaak- en Damclub V. V. V. Dames Gymnastiek-vereeuiging „Hygiea" oefening van 6—7 uur voor meisjes, van 78 voor jongens van 89 voor Dames in het Gulden Vlies. ,,'t Vrije Tooneel," repetitie, 's avonds 8 uur, ge bouw „Voorwaarts." ZATERDAG. Die Wiener Damenkapelle, uitv. 8 uur, Harmonie. [TALIAANSCII-TURKSCHE OORLOG. Volgens nadere berichten omtrent het gevecht bij Gargaresj zouden de Italianen beslist iu de pan zijn gehakt, wanneer men uit een aeroplane niet een oai- tiekkende beweging van de Turken had bemerkt. Aan de zijde der Italianen sneuvelden 50 man en werden er 30 gewond. Officieus is medegedeeld, dat de te Cagliari ge vangen gehouden 29 Turken werkelijk tot den gezond heidsdienst behoorden en dat vier hun-ner geneeshee- ren en de anderen verplegers zijn. Dientengevolge zijn de gevangenen op last der regeering in vrijheid gesteld. BELGIë. Daar de mi-nister van koloniën had ver klaard, dat de regeer in g met het gebruikelijke voorbe houd zioh vereenigt met het voorstel om Jiet instellen van een onderzoek naar de beschuldigingen, uitge bracht tegen de missionarissen in den Congo, in over weging te nemen, werd het genoemde voorstel aange nomen. FRANKRIJK. De commissie uit den Senaat voor het Frnnsch-Duitsche verdrag heeft in liet rapport, uitgebracht door den heer Pierre Baudin, een zinsne de ingcLascht, waarin geprotesteerd wordt tegen de misbruiken met geheime traktaten en vooral tegen het toevoegen aan publieke traktaten van geheime artikelen, die de strekking er van uitbreiden of wij zigen. Deze zinsnede, die met algieinee-ue stemmen was aangenomen, was voor de publicatie aan de goedkeu ring van minister-president Poincaré onderworpen. DT T1 SCIILAND. Gister is het tweede eeuwfeest van de geboorte van Frederik den Groote in Pruisen herdacht. De historische viatriumphalis, de Linden, was feestelijk versierd. Bloemen en kransen waren aan den voet van het standbeeld aldaar in grooten ge tale neergelegd, o.a. een krans van den keizer met de woorden„Den grooten voorvader" en „De sterk te der staten berust op dé groote mannen, die voor lien te rechter tijd geboren werden." Een keizerlijke krans in de Siegesnllee droeg tot opschrift: „Ook te gen de overmacht gewassen" en „Toujours en vedet te." In de academie van wetenschappen hield de keizer een rede, waarin hij o.a. mededeelde dat aan deze aca demie nieuwe middelen zouden toestroomen, in het bijzonder voor het Duitsehe taal onderzoek. ITALIë. Van diplomatieke zijde wordt aan de Na tional Zeitung bericht, dat de onderhandelingen tus sehen de heeren San Giuliano en von Kiderlen lichter natuurlijk geloopen hebben over het Drievou dig Verbond. Dat dit verbond hernieuwd zal worden, staat tie Berlijn en Rome reeds vast. Doch er zijn nog groote moeilijkheden te overwinnen, die te zoo ken zijn in de verstandhouding tot Ween en. De heer von Kiderlen-Wiichter moet in deze aangelegenheden ook den raad ingewonnen hebben van Fiirst Bulow, die nog steeds niet alleen op het standpunt staat, dat Italië niet buiten het verbond gesloten mag worden, doch thans ook overtuigd is, dat Italië geen extra-toe ren meer met Frankrijk of een ander land wil dansen. RI SLAND. Uit Riga seint men Ter herinnering- aan den Petersburgschen „Bloed-Zondag" wilde een troep van 500 werklieden een optocht houden met roode vaandels Dc politie verdreef de betoogers met pistool en sabel, waarbij drie arbeiders gedood en 20 gewond werden. De arbeiders schoten toen terug op de politie, waarbij twee agenten gewond werden. SPANJE. Een ministerieele crisis is er nu we! niet, maar moeielijkheden zijn er toch geweest, waar schijnlijk in buitenlnndsche aangelegenheden. De Franseh-Spannsehe onderhandelingen, die tot nu geen stap voorwaarts kwamen onder de liberale regeering, moeten de crisis veroorzaakt hebben. Zouden de on derhandelingen nu vlugger gaan? PORTI GAL. De minister van justitie heeft vol gens de N. R. Ct. de door den staat aan geestelijken toegekende voordeden voor cle pastoors van de hoofd stad, die liet aan de patriarch van Lissabon aangebo den stuk onderteekend hadden, opgeheven. De ministerraad heeft volgens een Reutertele- grani den pditieken toestand besproken. De bladen maken melding van geruchten, volgens welke de ministerieele crisis geopend zou zijn. Bij een botsing te Evora tussehen stakende veld- arbeiders en de Republikeinsche garde werd een per soon gedood; vide personen werden gewond en een groot aantal in hechtenis genomen. AMERIKA. De lieer Roosevelt zeide gisteren, aldus volgens het Berl. Tageblatt, tot een republikein sehen partijleider, dat hij geen candidaat is voor het presidentschap, doch dat hij zijn land gaarne wilde dienen, wanneer dit noodig mocht zijn. De beweging in den lande om hem candidaat te stellen, neemt sterk toe. De westelijke staten vormen organisaties om van het republikeinsche convent zijn candidaatstelling af te dwingen. Daar de senator La Follette zich te New-York officieel heeft laten voor stellen als candidaat van de insurgenten en senator Cummins eveneens zijn candidatuur heeft aangemeld, is de toestand vrij gecompliceerd geworden. In goed ingelichte kringen vermoedt men, dot „Teddy" ten slotte de gemeenschappelijke toevlucht zal worden voor de partijleiders. Gemengde niededeelingeu. OOK EEN ORGANISATIE! Te Dresden is, naar men aan de Lok. Anz. meldt, een vereeniging opgericht van ongehuwde vaders, die vinden dat de Saksische wet voor hen veel te streng is. Op de stations zullen oudere heeren met een witte roos staan, om onervaren reizigers bescherming tegen verleiding te bieden 1 Ook beoogt de vereeniging af schaffing der harde wet en tracht zij door andere middelen haar doel te bereiken. Men ziet alweer, zegt de berichtgever, dat de man nen het zwakke geslacht vormen. Is er ooit een bond voor ongehuwde moeders opgericht? EEN ARTIESTENSTREEK. Eergisteren moest een leerling van de academie voor schoone kunsten te Parijs verhuizen. Zij maak ten er een grapje van, verschenen als Indianen, Chi- neezen en negers verkleed en trokken met een hand- taschjo, dat de verhuiswagen moest voorstellen, door de stad, natuurlijk -een oploop veroorzakende. De poli tie houdt niet van zulke grapjes en spoedig werden de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2