SCHAPER sPrefi^ DINSDAG SO JANUARI 1912, des avonds8uur, Bazar AIcmaria", Langestr. b.d. Steenenbrug Groote Uitverkoop of Reclamedagen. Bazar „AIcmaria". Zie Etalage. T|i|f- WILLEM SMIT, Langestraat, Tel. 141. Uitroeiing door k Tooneeivercenigliig „AURORA" Zieleketens en Jonge Harten. Zadelmakers. Gem. kamers te huur fr' J «T v. Firma C. KEG. Noordhollandsch -i Landbouwcrediet. C H Q U E S. Hl IHS. de Nederlanden 1845 filtoaiseliÉ Crediet- ei bllecteobaiili A B V E R T E N T 1E N. I/* i-rf V jn jje s0Cie(ej(gZ£8| YaD (je Harmonie Entce 10 cent. Debat gewen&cht. ,jOE PENSIOEN-MOTIC TROELSTRA", Elk artikel is reeds goedkoop, en alles geprijsd en bovendien nog Verder opruiming van restanten en iets beschadigde artikelen, voor bij na niets, BOeedermakei* Huis van den eersten rang voor maatwerk» Duinkonijnen Eendvogels Braadkippen Aanvang half 8. BAL NA. Banket- en Biscuitfabriek slagorsleerling KOSTHUIS W agon ma kersknecht Ü£sde§!«achf 24$, a 60 Ct. per* 5 ens. Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, - een ntillioen gulden, - A. BIjA/ITJ V€7\ KENNEfóERPARK (hoek RITSEVOORT), degelijk Muziekonderwijs. Een nieuw deel, bijgewerkt tot 31 December 1911. au/4 67»/, ID* 45 V. »1V. Dagelijks verkrijgbaar verscbe O N MEIJROOS, Laat 123. te Stompetoren, op Zondag 4 en Donderdag 8 Febr. 1912- ALKMAAR 1912. Machinerieën, losse en vaite Gereedschap pen, Emballage en verdere Inventaris van bovengenoemde fabriek. LEVENSVERZEKERING BRAND INBRAAK VERZEKERING 10 ■i—iii iin ii ihiii mmiMiMiim—iii ■n>' n nuwmii uur-—i mum - gevestigd te KROMMENIE. Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven en volgestort f 300.000. Directenr A. DE RUTTER. be teelt zich aan tot het geyea van ONDERWERP: 8. D. i. P., Aide ding ilkninar. 2 „schuldigen'' naar het bureau gebracht. Later werden ze weer in vrijheid gesteld om de twintig minuten één! Maar twee uur later was de verhuisstoet weer bijeeu 1 GASVERGIFTIGING. In Waldenburg is een familie vergiftigd door gas, dat de kelder binnenstroomde. De vrouw, twee 'doch ters en een zoon overleden, terwijl de toestand van den vader hopeloos is. DE BERLIJNSCHE MOORD. Inzake den moord op de juweliersfamilie in de Alte Jaeobstrasse heeft de Bcrlijnsche politie bij een pand jeshuis vandaag 115 personen gearresteerd. Het ver hoor leverde niets op. Iitgezoudeii Stukken Amsterdam 5 Dordrecht 1 's Gravenhage 7 Groningen 1 Haarlem 2 's Hertogenbosch 1 Hoorn Leeu warden Leiden Nijmegen Rotterdam Tiel Utrecht Vlissingen 1 1 1 8 16 1 2 3 werkloosh. 653/B 90 583(7 9 21 10l/2 35 2 4 49 sen. 716 Totaal 45 90 74i/2 562/3 51 f 401.— 45. 474.50 9.50 10.50 21.— 17.50 1.— 2.— 129.50 683.50 45.— 119.50 83.59 f 2042.50 f 249.- Wij hopen, door deze publicatie eenigermate te heb ben kunnen bijdragen tot bevestiging der overtuiging, dat de voorziening in de nadeelige gevolgen der werk loosheid niet alleen voor de handarbeiders in den ge wonen zin van 't woord, maar in niet mindere mate voor de kantoor-bedienden een noodzakelijkheid moet worden geacht en dat de gemeenteraad bij de vast stelling der verordening op het gemeentelijk werkloozen- fonds hiermede zal rekening houden. Het Bo dsbestuur van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedien den „MERCURIUS". TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 25 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse!, Meteorologisch Instituut te De Bilt, Geldig tot den avond van 26 Januari. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den ^barometer 767.2 te Seydisfjord. De laagste stand van den barometer 747.6 te Iler- nosand. VERWACHTING. Meest matige zuidelijke wiud, gedeeltelijk bewolkt, mogelijk eenige regen,^zelfde temperatuur. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan he ren Gedeputeerde Staten dezer provincie ingediende ver zoek met bijlagen van het bestuur dezer gemeente, om vergunning tot het uitbreiden van het gemeente slachthuis door het oprichten van een ijsfabriek op het perceel Heldersche weg, sectie C No. 2172. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Woensdag 7 Februari e.k.,'s voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die be zwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 24 Januari 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. WERKLOOSHEID EN WERKLOOSHEID VERZEKERING. Dat de werkloosheid voor tal van arbeiders een ernstig kwaad is en voorziening in de geldelijke ge volgen daarvan noodzakelijk moet worden geacht, om, zij 't ook slechts eenigermate in dat kwaad te kunnen voorzien, wordt heden ten dage gelukkig algemeen er kend. Hoeveel ellende op die wijze reeds is gelenigd, toonen de bestaande statistieken van uitkeeringen, die aan werklooze arbeiders werden gedaan en waaraan tal van gemeentebesturen krachtdadig steun hebben verleend. Minder bekend echter is het, dat ook handels- en kantoorbedienden, van wie wel eens ten onrechte wordt verondersteld, dat zij in staat zijn, zich tegen het kwaad der werkloosheid te wapenen, in niet mindere mate van de nadeelige gevolgen der werkloosheid te lijden hebben dan de eigenlijke handarbeiders. Moge voor lien in vele gevallen de werkloosheid niet zoo gemakkelijk intreden als zulks bij verschillende cate gorieën van handarbeiders het geval is, eenmaal in getreden, is zij veelal van veel langeren duur en de loonen der handels- en kantoorbedienden, vaak bene den en zelden ver boven die der andere arbeiders, ziju er dikwijls niet op berekend, om een werkloosheid van ettelijke weken het hoofd te kunnen bieden Om die reden heeft de Nationale Bond van han dels- en kantoorbedienden „Mercurius" ten vorigen jare ingevoerd eene verzekering zijner leden tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid over drie klassen van resp. f 0.50, f 1.— en f 1.50 uitkeeiing per dag, gedurende 90 dagen in den loop van een jaar. Hier onder geven wij een overzicht van de resultaten daar van gedurende het jaar 1911, waaruit blijkt, dat het uut dezer instelling ook voor de handels- en kantoor bedienden geenszins overbodig geacht kan worden. Afdeelin- Aantal Gemidd. Uitgekeerd Bijslag uit gen. werklooze aantal bedrag Gemeente leden. dagen lijke fond- f 67.— 13.50 52.- 7.- 108.50 Burgerlijke tëtand. GEBOREN 24 Jan. Anna Elisabeth, d. v. Antonius Hendrikus Ha ik man en Anna Elisabeth Tensing. 25 Johann Bernhard, z. v. Bernard us Johannes Al en Maria Elisabeth Lichtenberg. Her man Jacob, z. v. Herman Hendrikus Tónis en Margaretha Johanna Ligthart. GETROUWD: 25 Jan. Johannes Oosterwijk en Antje Jimmink. OVERLEDEN 24 Jan. Pieternella Schuijff, geh. met Evert Johannes Porck, 61 A. Fortuin, AMSTERDAMSCHE BEUK* Opgave van het NOORDIiOLLANDSCH LANDBOUWCREDEET Voor dam. C 11, Alkmaar. Koer* var Htaatsleon Inge?. NEDERLAND. 2t Ja». 25 Jan, Nad. Warkal. Schuld P*l. 31/, 81* BUITKNLAN». Bulgarije Tabaksleaning p©t. 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl, 5 J apan 4 Oostenrijk Jan. Jali 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 6 1S94 6c Em. 4 Iwang Dombr. 41* Financ. en Industiondernemingen enz Nationale Hypotheek Bank pOt. 4 4% 4 div. Noordhollandsch Grondcrediat, Ned. Handelmaatsch ippjj resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenland»» .i Winat'uaw. Westersuiker aand A'dam Deii Langkat Idem. pref A'dam Serdaug Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak N. Asahan Rotterdam Deli Seneinbah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kou. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtschc Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang 1( Perlak Petroleum- Mij. u Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Prei- Redjang Lebong Great Cobar n M Amalgamated Copper Cy, Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry B Amerik. Stoomv.-Mij„ ;l Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41/, Comm. Peru aand. div. Preferent M Spoorwogleëningon. Holl. LJz. Sp.-Mij pi. Deli spoorweg AMERIKA, Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand.dir. Eric i, Kansas City South. it ii i pre;. Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f 100 3 Gemeente-cred. 3 BELG1E. Antwerpen 1887 21* HONGARIJE. Hongaarsehe Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND 1864 5 My. tot expl. van Slaatsspoorv. 93Vs 70 97»* ir>4 47V, 91V, 88 90 L0Ct/u 88»/. 96»/, 100 1001/. 971/, 187V, 171 '35 L85V; 7 30 178 M 1/. 52 D8V. 800 520 US'* 19 529Vi 547 1211* 284 i/s 455 41 208 168 86 Vg 78 Vs 83V. 116 >70 5D* 64V. 2D* 16»/, 661* 53»/, 187 4U/„ 82 V, 9'Vs •227»,, 10 7/m 1o5 28 31'/* 27 6ii* 28 88v, 109V, 3D* 1691* 27»/, 1661* 7V, 8i* 107V* 10)'* 87 V, 123 1187* 1631* 180 9'»/* 69»* 977* <7'/s 86 88 90 '001* 88s/jg 981/4 997* 1841* 118 68% 181 7271* 379 114 80<1* 518 2871* 5271* 547 222 2841* 4541* 142 2 '8-* 671* 86y, 78»/, 83 1181* 563 64* 6'»* 2 l* 26»* 63 53 1361* 5 21 V» 371* 111'* 451* 82»/* 105»/* 227* 3D* 271* 64 28»/, 881»/,» 257,jj 110 977* 168 7'/* 1077/m Koers van het geld. Prolongatie 3Vi pGt. Mededeelingen. De Amerikaansche markt was in luier stemming, in Oliewaaxden ging heel weinig om, de koersen bleven nagenoeg onveranderd. Tabak ken met vasten grondtoon. Rubbers zonder affaire, mijnen kalm. Culturen flauwer. Marktberichten. STATION NOORDSCHARWOUDE, 24 Jan. Gele nep f 0.a 0.—, drielingen f 0,a 0, grove uien f 3.80 a 4.10 per 50 Kgr., Roode kool le soort f 17,a 18,2a soort f 14,a 16,50, kleinet'6 f 5,a 11,59, gele le soort f 15,a 16,2e soort f 12,a 14,50, kleinere f 4,a 9,50, Deensche witte f 15,a 16.50, 2e soort f 13 a 14,50 kleinere f 4,a 10,per 100. HOORN 25 Jan. Kleine kaas f 34,commissie f 36.50, middelbare f fabriekskaas f36.—.Aan gevoerd 24 stapels, wegende 10047 K.G. Vlug. SCHAGENJan. 25 Aangevoerd 8 paarden f 60 a 150,stieren en ossen f af 0 stieren f 0 a 05 magere geldekoeien f 140 a 180, 75 vette id. f 200 a 370, 25 kalfkoeien 1' 180 a 260. 0 vaarzen f a 0, 0— pinken f gras kalveren f a .40 nucht. id. f 14 a 23, 0 lam meren 1 a magere schapen f a,110 vette id f 24.a 32 50, 120 overh. f 16 a 22, 25 magere varkens f 12 a 15, 65 vette id. 68 a 57 ct. per kilo, 50 biggen f8 a 13, 260 konyuen f 0.70 a 1.60, 50 kippen f' 0.50 a 1.75, 40 eenden f 0.66 a 1.10, ganzen f 0.— a 0.duiven f 0. a 0.600 kg. boter f 1.60 a f 1.60, 0 10kg. kaas f 0.70 a 0.80, 690 kipeieren f 5.a 6.per 100, eendeieren f Den 6en Februari a s. hopen onze geliefde Ouders HEltatAKUS GODIJN en M EPHEH1A FKEL X hunne 5i5-|«rtg« Eolitvereeniging te lier- denken. Hunne dankbare kinderen, 0 behuwd- en kleinkinderen. r/ Den 6den Februari a.s. hopen onze geliefd Ouders tOKSt DEKKER en P. DEKKER DE UIT hunne 25-Jarlge Eolitvereenfgti:g te her denken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkind. Alkmaar. Uit aller naam, C. DEKKER. (levering piDklaar.) Opgevoerd zullen worden Ten overstaan van den Notaris P. J. C. VAN TOORNENBURGII te Alkmaar zullen in de tweede helft der maand Februari 1912wegens algeheele liquidatie, publiek worden verkocht De kapitale onlangs nieuw gekauwde FABRIEKSGEBOUWEN, PAKHUIZEN, WERE- en BEllGPLAUTSEV KANTOORGEBOUW met PAKHUISRUIMTE, OPEN PLAATS en ERVE <ler „DE NIJVERHEID", gel. a d Lindegraeht No. 10/16 te ALKMA&li, ter grootte van O aren OS) e.A., terwijl door CORN. DE VLAMING, beëedigd Ma kelaar in machinerieën en metalen te Amsterdam, op nader te bepalen data, ten overstaan van bovenge- noemden Notaris zullen worden verkocht De grootendeels onlangs nieuwe De gebouwen zijn van af heden te zien iederen werkdag van 10 4 uur, de machinerieëu enz. op rader te bepalen data. 3. DEN HAAG (vroeger Zuipften) Directie HENNY I KAPITAAL 4 OOOOOOQO RESERVEFONDS nnm 1.60000000 „Hktel Jorissen", HEERENVEEN vraagt op 12 Mei eene flinke I i Hoog loon, verval en waschgeld, zonder goede getui gen onnoodig zich aan te melden; hetzij schriftelijk of persoonlijk. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een vergevorderd bij C. KWAST, Egruond aan Zee. JONGE MAN vraagt een goed liefst met vrije kamer, omgeving Koningstraat, Dijk of Zaadmarkt, Brieven onder letter T 226 bureau van dit blad. WORDT GEVRAAGD, om z>o spoedig mogelijk in dienst te treden, by H. WIEDIJK, Halfweg, Beemster. GEVRAAGD oen 7.ADEEMARERNKNE4 JIT, liefst gehuwd, en bekend met RIJTUIGBEKLEEDEN, bijna uitsluitend boerenwerk, bij G, G. .HOFFMANN, zadelmaker, Spaarne 44, Haarlem. met dogelRk pcustou tegen billijke conditiën. Brieven onder letter A 225 bureau van dit blad. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Koopt en verkoopt vreemd geld. I De BANK vcrloent crediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden lu depót ge nomen, rente 3' 2 pereent. Verkrygltanr 4 0/Q depofdto-otdigatiën in stuk ken van f 5d0.en f ÏOOO.voorzien van half- ftiarlijksclie coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshand el", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Binnenkort verscliyut van In deze nieuwe druk zijn opgenomen de geheel her. ziene wet op de rechterlijke organisatie en de zedelijk. heidswetten en veel belangrijke wijzigingen en verbe. teringen in de verschillende wetboeken aangebracht Pry* In hallleder 1 0.50. Bestellingen worden aaneenomen door de N.V. Boek en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoon No. 3, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3