De GROOTSTE UITVERKOOP is zeer zeker in hel Aangekocht uit een der hoofdsteden een fijne luxe zaak. WONING-BUREAU, Café Lievendag geschonken. Bouwterrein WACHT U SICKESZ' Daalders Cacao, Telegram. nis, f 10 000.- Heeren Tuinders. Koopt uwe één-ruiters s Kunsttanden en Gebitten. „ALKMAAR-PACKET". Goedkoope Laiptraat en Achterstraat. Telefoon Intercommunaal 4?7. f tlltliljfuu steeds in het Joeu ïcmppaa, voor Cacaopoeder welker vreemde bijsmaak liet gebruik van minderwaardige grondstoffen aan duidt. waarvan de zuivere cacaosmaak wijst op het gebruik van goede, gezonde Cacaoboonen. de IffaBtïcliappij lot Hetra'tSlpim Die trouwt, gaat dood Payglop 9, ?1 Zijdam 9. Bij iedere I kilo's bus gratis een doos fijne Chocolade, Het bekende ft,!" wordt nog Firma JOH H. 10 Y VENSZ, Generaal Vertegenwoordiger. BERN LANDMAN, Pian og>8i der wijm dnarkl 74, ALKMAAR op Vrijdaer 26 Januari, Koorsfraist A 43, Hof d jjkstraat, Extrsü Tijdgeestbriefje No. 18762 Ëteld&n verzonden. N.V. „De Tijdgeest." a. d. Houtwarenfabriek van de boerenplaats „Zuiderhoeve", 3 daag»che i*etoura( AlkmaarAmsterdam v v. Hieronder bevinden zich iijne KRISTALWAREN, BRONSWAREN, JAPANSCHE ARTIKELEN, LEERWERKEN, SERVIEZEN SCHRIJF- ARTIKELEN, WASCHSTELLEN, LUXE ARTIKELEN, KUNSTBLOEMEN, enz. enz. De korting, welke op de goederen zou worden gegeven, loopt op tot en met 60 pCt. De korting zal in de zaak Achterstraat aangeduid staan op de artikelen, terwijl vele artikelen, zooals in de étalage, netto geprijsd zijn. De uitverkoop van die artikelen geschiedt in de afdeeling, zaak Achterstraat. Ook zullen tegelijkertijd vele dagelijksche (huishoudelijke) artikelen, voor spotprijzen aangeboden worden. Mooie gedecoreerde kop en schotel 1ste keuze 10 ct. Eetborden 1ste soort 6'|2 c(. Boterhambordjes 4 et. Glazen lampjes met kapjes 59 ct. Hoe- denspelden 1 ct. Groote doozen goud- en zilverbrons 11 ct. Kleinere doozen goud- en zilverbrons 6 ct. 6 zwarte tafelmesjes 60 ct. 6 nikkelen gewerkte tafelmesjes 60 ct. Sleutelplank jes 29 ct. Groentenschalen 10 ct. Heeren kop en schotels, gekleurd 7'|2 ct. Blauw porselein spoelkommen 21 ct. Geëmailleerde kroesen met oor 9 ct. Eierdopjes 4'|2 ct. Wit porceiein blakers 17'|2 ct. Spiegels eiken rand 50 X 35, 59 ct. Schilderijen wit lijst 41 X 27 69 ct. Glazen suiker potten op voet 9 ct. Notenhouten pronktafels 159 ct. Bamboe bloempottafels 59 ct. Eikenhouten portemonteau's 485 ct. met geslepen spiegel. Vleeschsehaaltje (esette) 14 ct. Kapjes voor hanglicht 19 ct. Kamerpotten 23 ct. Vischkommen geblokt 31 ct. Blikken geverfde emmers 19 ct. Jashangers met dwarslat 4'|2 ct. Prima kwaliteit petroleumstellen 3 vlams 219 ct. Nikkelen theepotten 119 ct. Nikkelen koffiekannen 179 ct. 99* Voorts wordt op de artikelen in de zaak 20 pCt. korting gegeven, behalve eenige artikelen, welke aan fabriekstarieven gebonden zijn. "MI Thans vrij entrée. De goederen worden verkocht a CONTANT. Geen goederen worden op zicht gegeven. NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOVERS, HUISHOUDELIJKE en KEUKEN- BENOODIGDHEDEN. aan den Westerweg, Naisaul&an, Nassauplein. Egmonderstraat, Lamoraalstraat en Lindelaan. A. O. DEN BOESTERD. Touoaintstr, 0. HOOGSTRAAT 7, Laat uw Kleeding aanmeten biji J Kleermakerij Departement Alkmaar door den Heer E. HEIMANS, uit AMSTERDAM, IN I)E GROOTE ZAAL DER HARMONIE, Kijkjes op de levende natuur van Alkmaars Omgeving. TE HUUR of IE KOOP~: van A. HILDERING, Keizersgtacht 420, AMSTERDAM. ie KAJUIT 70 Cent. 2e 45 ALR1AARSCH WAREMII IS. TE KOOP: E«n complex NIEUWGEBOUWDE HUIZEN, in 't centrum der stad, in 't bijzonder geschikt zijnde voor kantoorlokalen, ter groote van 600 cA. Een flink ingericht WINKELHUIS, staa&di' Gf een der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit eeu ruimen winkel, woonkamer, serre, keu- ktn, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter bet buis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. VIT DE HAND TE KOOP Een prachtig op een der drukste punten van Alk maar gelegen BAKKERIJ annex LUNCHROOM, wet geheel nieuwe inventaris, bevattende 3 apparte menten, waarvan 2 plaatsing voor 40 en één voor 20, alzoo geheel 100 personen kunnende plaatsen. Bewijzen van omzet voorhanden. Aanvaarding bij overeen komst. Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, san den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 180 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Veer en achter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op eeu der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Eeu riant nieuw gebouwd HEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor soliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel ef bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandscb Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor heeren Aviateurs. Voor geldbelegging 3 soliede PERCEELEN, welk< met kleine kosten tot flinke winkelhuizen kunnen worden ingericht, gelegen op besten winkelstand te Alkmaar. Koopsom billijk. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklant© DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning, pakhuis, tuin en schuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraim verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boeken voor ernstige reflectanten ter inzage. Eon flink® WONING, KANTOOR en twee PAK HUIZEN met ERF, te zomen groot 346 C.A. T« be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4, alsmede aan het Woning-Bureau, Nieuwesloot 36. WEGENS STERFGEVAL. Een solied gebouwde kleine VILLA op mooisn stand en ruim uitzicht, bevattende drie prachtige kamers met keuken en tuintje, alles uiterst netjes en flink ingericht, aanvaarding bij overeenkomst. TE HUUR of TE KOOP Een groot WINKELHUIS met boven groot maga zijn, voor veel doeleinden geschikt, in 't bijzonder voor Sigarenfabriek, tevens flinke woning bevatten de beneden groote kamer met gang en keuken en bo ven 2 flinke kamers met een dienstbodekamer. Gas, waterleiding enz. Huurprijs of koopsom billijk. Aan vaarding bij overeenkomst. TE HUI'K: Eeu flink nieuw gebouwd WINKELHUIS met groot spiegelruit, staande Zijdnm, huurprijs 6 por week. Aauva a riling direct. Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Allan. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder eu keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een net BURGERWOONHUIS, staande Kenne merstraatweg, voorzien van diverse kamers, keuken, gas- en waterleiding, enz., voorbeen bewoond door den WelEd. Heer Halberstad. Huurprijs billijk. Te be- vragein aan-het Woningbureau alsmede bij den eige naar J. DORREGEEST, Houttil. Een HEERENHUIS, Metiusgracht. Huurprijs 312 per jaar. Een PERCEEL, Heilo, in de Hondsbosschelaan. Huur 1.50 per week. Een PERCEEL u 1.25 per week, Gr. Nieuwland. Een BURGERWOONHUIS, Lindelaan. Huur 2.50 per week. Een PERCEEL, Nieuwlandersingel. Huurprijs 2 per week. Een kleine VILLA, geschikt voor klein gezin, hoog stens 2 of 3 personen. Staande Kanaalkade, No 40. Aanvaarding bij overeenkomst. Huurprijs billijk. Een net BURGERWOONHUIS, staande Nmuw- poortslaan No 66, bevattende voor- en achterkamer, alcoof, gang, keuken en boven voorkamertje en flinke zolder. Voor en achter een tuintje. Huurprijs 3 per week. Aanvaarding 1 Mei 1912. Een PAKHUIS, Achterstraat No. 3. Huurprijs 2 per week. Aanvaarding direct. Een PERCEEL, Ropjeskuil No. 12. Iluiirprijs 1.35 per week. Een net BURGERWOONHUIS, staande Doelen straat, bevattende voor- en achterkamer met alcoof, flinke keuken, achter een. bergplaats en mooie tuin, gas en waterleiding enz. Huurprijs 3.25 per week. Een net BI RGERW OONIIUIS, alles degelijk in gericht, staande aan de Wildemanstraat. Huurprijs 3.25 per week. Aanvaarding direct. Een PERCEEL Overdiestraat. Huurprijs 1.75 per week. Aanvaarding direct. Een WINKELHUIS, staande Hoogstraat. Huur prijs 5.10 per week. Aanvaarding bij overeenkomst. I eenvoudig naar het magazijn van len koopt daar zjjn I Dit 1b goedkoop, glftvrij en dnurzaam. Te bevragen bg diploma Nederl. Toonk. Vereen., beveelt zich aan voor het geven van komen lüiver. Fijnste delicatesse op brood, beschuit en gebak. cent Fsbriksott Cicaoiabriek Alcmaria J. C. BAAN g Co„ ALKMAAR. ook 1>U de kleinere bussen tezamen 1 kilo. - Telefoon 143. (Redaclenr van de Levende Natuur), 's avonds te 8 nor precies. ONDERWERP: Namens het bestuur, Mr. S> V. Ol FEllN, Secretaris. huurprijs f 260 per jaar. Te bevragen bij BRUIN BURGERING, Kinheimstraat 39. Een splinternieuwe SPREEKMACHINE, met hoorn, en met 13 stuks dubbel bespeelbaren platen, voor 125, aan den Alkmaarschen Naaimachinehandel Hekelstraat. Alkmaar. Te lef. 230. groot ongeveer 32 H.A., gelegen aan de Zuider vaart in de 8C1IERMEER. gem. AKERSLOOT, eigendom van Mej. Wed. W. SCHERMERHORN aan de Stompetoren. Gegadigden komen ten huize van N. SCHERMERHORN, Waagplein, Alkmaar, op Dins dag 30 J an. 1912, van des v.m. 10 tot n.m. 1 uur. SPECIALITEIT IN Van ALKMAAR 6.- 8.—, 10— 2.30, 6 Van AMSTERDAM «.80. 0.30, 2.15, 4.—, 0 ""L ii Alleen op Zondag. Druk N. V. voorh. Sarms. Oester Zoo*.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4