DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. öïflFfi jv l A ïTiT No. 22 1912. 26 JANUARI. (Gemeenteraad van Alkmaar, Honderd en veertiende Jaargang Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. V R IJ D A G Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Stedelijk Mluseum. Telefoonnummer 3. valsche; quitanties. AARS COURANT Familiekaarteu a 11.geldig voor liet iaar 1912 voor den Honder en onder gelelde zijner linisgenooten en logé's, knnnen aan. gevraagd worden bij den gemeente-archivaris en ter secretarie der gemeente. KEMiriSQETIIlG. Het IIOOFD van liet Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeen te ter invordering is overgegeven het kohier der grondbelasting, voor het dienstjaar 1912, executoir verklaard door den Directeur der di recte belastingen in Noordholland te Amsterdam den 22 Januari 1912. dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 26 Januari 1912. Plet Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. v VEHGADEHIAG van den op Woensdag 31 Jan. 1913, "et n.m. 1 nur. Punten van behandeling 1. Vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Benoeming van een onderwijzeres aau de 4de Ge meenteschool. (Bijlage no. 14). 3. Benoeming van een directeur der gemeente-reini ging. (Bijlage no. 5). 4. Benoeming van een vasten deurwaarder der pl. be lastingen en wijziging der instructie voor den gem. controleur. (Bijlage no. 6). 5. Benoeming van een bezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand. (Bijlage no. 11). 6. Voorstel van B. en W. inzake markttarieven. (Bij lage no. 1). 7. Alsvoren, inzake wijziging bepalingen betreffende het hebben van beerputten. (Bijlage no. 2). 8. Alsvoren, tot het maken van een nieuwe Schapen- brug. (Bijlage no. 3). 9. Alsvoren, tot wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen van den Gemeenteraad. (Bijlage no. 4). 10. Alsvoren, tot vaststelling eener Verordening, re gelende het beheer van de Stads-apotheek. (Bijla ge no. 7.) 11. Alsvoren, inzake bouwterrein van de Woningmaat schappij „Alkmaar." (Bijlage no. 8.) 12. Alsvoren, tot het sluiten van een geldleening tot het bouwen van een nieuwe Ambachtsschool. (Bij lage no. 9). 13. Alsvoren, tot verlenging van den termijn tot- uit- keering van een bijslag op het loon der werklie den. (Bijlage no. 10). 14. Alsvoren, tot wijziging der Verordening betreffen de den burgerlijken stand. (Bijlage no. 12). 15. Voorstel van de Comm. ad boe, betreffende geldig verklaring der strafverordeningen. (Bijlage no. 13). 16. Voorstel van B. en W. tot stichting van een wèrk- loozenfouds. (Bijlagen nrs. 114, 122 en 128 van 1911). ALKMAAR, 26 Januari. De verkiezingen in Duitschland zijn afgeloopen en voor de vrijzinnige partijen staan de zaken veel guns tiger, dan men had verwacht. De strijd onder de leuze: „het front tegen rechts" is gewonnen, in één slag is de machtige rechterzijde verslagen, is aan de zwart-blauwe meerderheid de genadestoot toege bracht. De linkerzijde mag thans op 204 zeiels reke nen, terwijl de meerderheid 199 bedraagt. Gisteren, den laatsten dag, zijn aan het zwart-blau we blok nog zwaardere slagen toegebracht dan bij de tweede, stemming, en falikant is de taktiek der regee- ring uitgekomen, welke door verdeeling van de her stemmingen over verschillende dagen het succes der socialisten hoopte tegen te gaan. De sociaal-demo eraten toch hebben het kolossale getal van 110 zetels bereikt, terwijl ze er in den ontbonden rijksdag slechts 53 hadden! Zij zijn de sterkste partij, immers het Centrum, vroeger de machtigste, is teruggeloopen van 103 op 93. Tot een bepaald blok van links, loopende van Bas- eermann tot Bebel is het niet gekomen, maar de concentratie tegen rechts is wel zoo geweest, dat de liberalen bij de herstemmingen zijn overgegaan op de sociaal-democraten, wanneer het er om ging den man van rechts te weren. Het blauw-zwarte blok heeft zich vooral sterk getoond door de aanneming der ver bruiksbelastingen en juist hierdoor en onder den in vloed van de „duurte," waaraan het blok in geen en kel opzicht wilde tegemoet komen, omdat, hierdoor de „jonkerbelangen" werden geschaad, heeft het thans een onverwachte nederlaag geleden. Onverwacht? Neen, niet geheel. De nederlaag der conservatieven, de geweldige overwinning der soci aal-democraten, zij zijn voorspeld door den vorigen Rijkskanselier, den heer v. Bülow. Hij waarschuwde toen men hem, dien man van het liberaal-conservatieve blok, van conservatieve zijde opofferde. In zijn af scheidsrede sprak hij het dezer dagen zoo veelvuldig herhaalde woord: „Bij Philippi zullen wij elkaar weerzien." Men weet, dat dit woord slaat op een epi sode uit de geschiedenis van de Romeinen. De sage meldt dat de samenzweerder Brutus 's nachts werd gekweld door een demon, die hem verkondigde, dat zij elkaar bij Philippi zouden wederzien; inderdaad is er op die plaats gevochten, terwijl drie weken later daar opnieuw een slag werd geleverd dien Brutus verloor, weshalve hij zich van het leven beroofde. Wij laten hier het belangrijke gedeelte der redevoe ring, indertijd door den heer v. Bülow gehouden, nog' eens volgen. „.Steeds meer toont zich de groote bezorgdheid die de houding der conservatieven wekt in geheel het land. Het land voelt de gevaren, die de houding moet doen ontstaan voor de partij zelf en voor het vaderland. Die houding kan het uitgangspunt worden voor een ont wikkeling, welke verbitterde partijtwisten doet ont staan, onnatuurlijke partijgroepeeringen in 't leven roept, wat voor het welzijn van het vaderland te be treuren zou zijn. „Bismarek heeft meer dan eens gezegd, dat de vraag, of een politieke aetie goed is of niet, meestal niet dadelijk, maar eerst over eenige jaren te beoor- deelen zal zijn. Dit geldt ook voor de actie, die de leiders der conservatieve partij thans tegen mij heb ben ondernomen. Of die goed, en voor het land nuttig is, zullen de aanstaande verkiezingen toonen. Ik mag er mij toch wel op beroemen, dat ik de sociaal-demo cratie niet alleen in haar leiders met woorden heb be streden, doch ook een ernstige, practische, politieke nederlaag heb toegebracht. Door de fractie v«n 80 op 40 mandaten te verminderen is het bewijs geleverd, dat de sociaal-democratie ook zonder uitzonderings wetten en politieke maatregelen kan werden bestre den en overwonnen. „Wij zullen zien, of dit bij de aanstaande verkiezin gen weer zal gelukken. De sociaal-democratie is nu achteruitgaande. Maar het is te bezien of de socia listische vloed ook nog verder terug zal gaan. Wij zul len ook zien, of de vooruitgang van het Duitschdom in de Oostmark, die juist in den laatsten tijd werd waar genomen, nog zal voortgaan, of de Welfeu, die in 1907 niet werden herkozen, buiten den Rijksdag kun nen worden gehouden. Zoo dit gelukt zal niemand zich daarover meer verheugen dan ik. Want ik zal daarin de bevestiging zien, dat ik met mijn politiek op den goeden weg was, als zij behouden blijft, on danks de fouten der conservatieven. Doch zoo dat niet lfet geval is, zal men daarin liet noodlottige ge volg moeten zien van de houding der conservatieven, die dan zal worden erkend als een frivool spel met de belangen der monarchie en van het land. Bij Philippi zullen wij elkaar wederzien!" Vermoedelijk heeft den eigenaar van de villa Malta van ochtend het ontbijt uitnemend gesmaakt decon- servatieven hebben nu hun Philippi, dat hij hun voor spelde, het oordeel van den heer v. Bülow is door de geschiedenis volkomen bevestigd. Den 7den Februari zal er een rijksdag bijeenkomen zooals Duitschland er nog niet een heeft gekend. In het parlement van het land der socialisten-vervolgin gen, van het sterk ontwikkelde en aangewakkerde na tionalisme is de internationale sociaal-democratische partij de meerderheidspartij. - Parlementair geregeerd wordt het Duitsche rijk niet, de regeering kan dus niet omvergckegeld worden, maar wel kan bijv. de presi dent van den Rijksdag, vroeger een graaf Udo van StolbergWernigerode, een graaf Ballestrem, een graaf Schwerin, thans worden een mijnheer Dietz, zoo de meerderheidspartij de representatieve plichten, hieraan verbonden, wil aanvaarden. Overigens blijft met belangstelling af te wachten, hoe de heer v. Beth- mann Hollweg het zal aanleggen om met den nieuwen rijksdag te regeeren en hoe lang het zal duren, voordat deze rijksdag wordt ontbonden EERSTE KAMER. Aan het voorloopig verslag over de staatsbegrooting voor 1912 ontleenen we het volgende: Eenige leden voelden zich teleurgesteld, in aanmer king genomen dat een christelijk ministerie aan het bewind is. Bepaaldelijk hadden zij op het oog: lo. het bijzonder onderwijs op christelijken grondslag (waar aan h. i. meer hulp behoorde verleend te warden)2o. de Zondagswet (die h. i. niet voldoende werd bevor derd) 3o. de bezoldiging van predikanten (waaraan de regeering niet voldoende aandacht scheen te schen ken) 4o. de Staatsloterij (welke diende te worden af geschaft). Andere leden bestreden de opmerkingen onder lo, 2o en 4o. Verschillende leden brachten de Encycliek „Motu proprio," betreffende de vervolging van R. K. geeste lijken buiten toestemming van de bisschoppen, ter sprake. Zij wensehen aan den minister de vraag te stellen, welke beteekenia hier te lande aan die Encycliek, wel ke ook in andero landen eenige beweging heeft ge maakt, moet worden toegekend, inzonderheid met het oog op onze rechterlijke ambtenaren. Men vroeg of de zoo gewenschte totstandkoming van een Centraal register van testamenten spoedig te verwachten is. Eenige leden sloten zich aan bij de kritiek, uitge oefend op enkele benoemingen van rechterlijke ambte naren van den laatsten tijd. Zij keurden het ten sterkste af, dat iemand tot. eene door hem gewenschte betrekking benoemd werd, onmiddellijk nadat diens wijze van ambtsvervulling tot gegronde aanmerkingen aanleiding had gegeven. Eenige leden gaven iu overweging om in tijden van onlusten of werkstaking aan de daartoe zich bereid verklarende en geschikte personen een tijdelijke aan stelling te geven als onbezoldigd rijksveldwachter of politie-agent. Eenige leden erkenden, dat de minister in de memo rie van Antwoord aan de Tweede Kamer terecht op merkt, dat de ondervinding, tot dusver met het ge bruik van rijkspolitiehonden opgedaan, betrekkelijk nog gering is. Een van deze l^den achtte echter reeds nu het gebruik van die honden minder gewenscht en meende, dat bij het tot nog toe verkregen geringe re sultaat eene dergelijke vervolging van menschen door honden moest worden afgekeurd. In het algemeen werd strenger toezicht aanbevolen op burgemeesters, indien zij blijk geven niet voor hun taak berekend te zijn en handelingen verrichten, die het prestige van hun ambt schaden. Met nadruk werd de gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs bepleit. Beide staan meenden de betrokkenen even hoog. De urgentie van een wettelijke regeliDg van het voorbereidend onderwijs werd ontkend. Twijfel werd* geopperd, of bij de veelbesproken be noeming van den schoolopziener te Den Helder wel voldoende rekening was gehouden met bekwaamheid en geschiktheid van den aangestelde. Met genoegen was vernomen, dat de minister zich voorstelt voorziening te krijgen iu zake de nikkelen stuiverstukken. In den grove en weinig artistieken muntslag dei- nieuwe kwartjes en dubbeltjes vonden vele leden ge reeds aanleiding op betere verzorging in deze aan te dringen. Een andere vraag is of de aanmunting van zilver geld noodig is. Men deed het denkbeeld aan de hand om eerst eens te beproeven, of door het in circulatie brengen van goudgeld niet een voldoend bedrag aan zilvergeld naar de Noderlandsche Bank zou terug vloeien. Daarop bestond, naar men meende, groote kans, indien een gouden vijfguldenstuk werd inge voerd en in omloop gebracht. Er werd aangedrongen op invoering van het verbod van saccharine. Op betere inrichting der belastingkantoren werd aangedrongen. JHR. MR, A. F. DE SAVORNlN LOHMAN. De N. Ct. meldt, dat jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman inderdaad het voornemen te kennen gegeven heeft, zich in 1913 niet meer beschikbaar te stellen voor een Kamercandidatuur. Waarschijnlijk is het, dat de heer Lobman aan dit voornemen gevolg zal geven, doch een definitief besluit heeft hij nog niet genomen. Men is zoo zeide de heer Lohman nog betrek kelijk ver van 1913 af en, het laat zich denken, dat de politieke constellatie mij zou nopen mijn voornemen te laten vaTen dat uitsluitend gegrond is op mijn hoogen leeftijd. De heer Lohman wordt den 29aten Mei 75 jaar. DE STAND VAN DE VERZEKERINGSWET GEVING. Naar Het Volk verneemt, is het in de commissie uit de Tweede Kamer ter voorbereiding van de verze keringswetgeving aldus gegaan met. de verhooging van de ziekte-uitkeering van 50 op 70 pOt. Door de katholieke en liberale leden, maar vooral ook het krachtigst en stelligst door de sociaal-democraten (onder voorbehoud van hun voorkeur voor 100 pCt. uitkeering), werd deze verhooging verdedigd, terwijl de antirev. leden het behoud van de uitkeering op 50 pCt. verdedigden. Minister Talma nam daarop de 70 pCt, als regel over, met bevoegdheid van de Ra den van Arbeid om de uitkeering voor bepaalde zie kenkassen op 50 pCt. te verlagen. Bovendien had de 'minister op algemeenen aandrang reeds toegegeven om gedurende de eerste dertien weken, gedurende wel ke ook de on geval lenuitkeering door de ziekenkassen zal worden overgenomen, de uitkeering op 70 pCt, te brengen, waarvan 20 pCt. voor rekening van de onge- vallenbank komen. Zoo is er meer verbeterd in de Ziektewet. Omtrent de eerste beide vergaderingen van dezelfde commissie van voorbereiding over de Invaliditeitswet heeft Het Volk gehoord, dat de besprekingen niet in aanwezigheid van den minister plaats hadden, en dat er veel verzet is tegen allerlei onderdeelen. Echter hebben er nog pas algemeene besprekingen plaats ge had en worden de artikelen eerst later behandeld. Gemengd nieuws. DE STRIJD TEGEN DEN VLEESCII-VTTIL- IIANDEL. Gistermiddag heeft ten. stadhuize te Amsterdam eene conferentie plaats gehad tusschen den wethouder van openbare gezondheid, dr. N. Josephus Jitta, en de burgemeesters van Buiksloot, Nieuwendam en Sloten, met het doel de, door dr. Jitta ontworpen verordening op de viceschkeuring (bestrijding van den zoogenaam- den vleesch-vuilhandel) te bespreken. ONTVLUCHTING. E»n der personen, die de politie te Haarlem k«in dagavond de handen zoo vol hebben gegeven, zekere de W., en Dinsdagnacht met groote moeite werd ge arresteerd, is Woensdagochtend uit zijn cel aan hot politie-bureau ontsnapt. Hij is nog steeds zoek. DE A. N. D. B. De staat van beschikbare middelen van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, op 2 December 1911, wijst een bedrag aan van 1.562.348.72V2. Het totaal' der we-rkeloozen in het diamantvak bedroeg in de week van 1420 dezer 1307 tegen 1299 in de week daaraan voorafgaande. Te Schoten is een man aangehouden, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, bij den heer Bredius een quitantie van 10 presenteerde voor de stichting van verwaarloosden en gevallenen te Heiloo. De quitan- tietie vermeldde, dat II. M. de Koningin bescherm vrouw dezer instelling is en was valschelijk geteekend met den naam Van. Tienhoven als penningmeester. Op een persoon, die blijkbaar bij den aanbieder der qui tantie behoorde, werden nog meer valsche quitantie* bevonden, gesteld op naam van personen wonende in Haarlem en omstreken. OP EEN TRAM GESCHOTEN. Woensdagmorgen werd op een tram-rijtuig van de Ned. Tramw. Mij. van de tram, die om 1.43 van Sneek naar Joure was vertrokken, op Vi uur afstand van Joure met een ganzenroer (jachtgeweer) door de rui ten geschoten. Gelukkig werd geen der inzittende reizigers gewond. De politie doet onderzoek. DE St.-JACOBSKERK TE VLISSINGEN. Het comité, dat zich te Vlissingen gevormd1 had voor het inzamelen van gelden ter bevordering van den wederopbouw van de St. Jaoobskerk, is thans ont bonden. Aan do kerkvoogden weTd eene som van 33.120V2 overgedragen. Het Haagsche Gerechtshof heeft gisteren beves tigd het vonnis der Middelburgsche Rechtbank, waarbij de loodgieter Vervenne te Vlissingen tot 14 dagen gevangenisstraf werd veroordeeld wegens roe keloosheid en onvoorzichtigheid bij werkzaamheden op het dak, kort voor het uitbreken van den kerkbrand t» Vlissingen. ONMENSCIIELIJK SLACHTEN. Tegen het op wreede wijze slachten van vee, waakt de verordening betreffende het Gemeentelijk Slacht huis te den Haag, schrijft de N. Ot. In den laatsten tijd hebben verschillende slagers voor het Haagsche kantongerecht terechtgestaan ter zake van het voortgaan met slachten van een rund of een varken, terwijl nog niet duidelijk gebleken was dat de dood bij het dier was ingetreden. Gisteren stonden weder een aantal slagers voor dat feit terecht. In enkele gevallen, waarin geen twijfel overbleef dat het dier nog leefde omdat het vervaariijk met de pooten sloeg, terwijl de kop riog aan het li chaam bevestigd was, maar de slager reeds bezig was met het vellen van dien kop, vorderde de ambtenaar van het O. M. mr. Lunsingh Wichers een geldboete, varieerende van 3 tot 25 boete. Maar in enkele, gevallen deed zich een feit voor op grond, waarvan de kantonrechter, mr. Boude wij nse, zich niet voldoende overtuigd verklaarde door de ge tuigenissen van de verbalisanten, opzichltrs van het abattoir, ook al werden zij tevens als deskundigen ge hoord on de verdere behandeling der 2 zaken verdaagd tot heden over 14 dagen, teneinde dan alsnog als des kundige te hooren een veearts. Het betrof hier n.l. het feit dat het rund nog teeke- ncn van leven gaf, nadat de kop reeds van het li chaam was verwijderd. De mogelijkheid hiervan nu achtte de kantonrechter bijzonder twijfelachtig, waar toch het gevoel in de hersens zit en de hersenwerking toch niet meer op het lichaam kan reflecteeren als de kop er af is. Hoogstens kan dan nog aan spierwerking in het lichaam gedacht worden, meende de kantonrechter, maar niet meer aan gevoel. De verbalisant in deze gaf toe dat spierwerking nog zelfs geruimen tijd] na de terdoodbrenging, ja zelfs als het beest geheel gevild en bijna afgeslacht aan den haak hangt, merkbaar is, maar hield niette min vól, dat het slaan met de pooten, dat het dier hier deed ook toen de kop er geheel af was, niets ge leek op spiertrekking, maar wel degelijk als bewijs kon gelden dat. het rund nog pijn gevoelde. Een andere opzichter van het abattoir verklaarde zich niet deskundig genoeg om afdoende verklaringen af te leggen omtrent het bestaan van de mogelijkheid dat het rund nog gevoelig is ook na het afhakken van den kop. Zooals gezegd, zal nader een veearts hieromtrent gehoord worden. Uit de verklaringen van de opzichters en een keur meester bleek voorts dat door de strafvervolgingen in den laatsten tijd tegen inhumaan slachten ingesteld, de toestand in het abattoir veel verbeterd was. In den. beginne werden zeer veel gevallen van wreed slachten geconstateerd door slagers die. toen zij in hun particuliere inrichtingen en dus buiten controle slachten, blijkbaar er een gewoonte van maakten het beest nog levend verder te bewerken. DE KOUDE EVA. Woensdagavond' in den Schouwburg in den Haag een wel goede opvoering van- Die moderne Evamaar de voornaamste artisten waren uit hun humeur. Dit was bij het eerste bedrijf al te bemerkenin het twee de kwamen er dames op met doekjes om en mantels aan, heeren in overjassen, één zelfs met 'n hoogen howl in «en salon 011. na b#t tweede bedrijf. j«vr#l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1