Damrubriek. WV Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Houtverkooping. ongeveer 40 zware IEPEN STAMMEN, Landbouwcrediet, ouwterrein Openbare Verkooping te Schoor!, te Obdam, ft. te Heiioo, te üterleek, de geheeie afbraak, Doodhemden en Weeën STADSNIEUW S. AIIVE R T E N TI E If. Twee perceelen WEILAND Het Weiland aan den Vaaiderweg Twee perceelen WEILAND 1. Een perceel Weiland, 2. Een perceel Weiland, ophout en takkeho&sen, SAFE DEPOSIT. W. BUERSH o u 11 i 1. Notaris C. G. STEEN, te Alkmaar, voor de gemeente Heiioo. ftu&iefthurg. Teurw. VAN SCHOTEN een partij eiken Balken in diverse dikten, een groote hoeve:lh*id Vloer en Zolderdelen Weegdeefen, Schot hout, een gioote par ij eiken en greenen Dam- en Hekpalen, Schoeiingpalen, Vij- zelbalken, Spillen, Voeghou en, Wind- peluws, Latten, Deuren, R*.men, Kozij nen, Roeden, Wielen, een groofe partij '/waar eiken en grenen Brandhout Ijzerwerk, DEPOSITO HENTE 3 aan den Weatsrweg, NatsauUsn, Nsssauplein, Egmondersbraat Lamoraalstraat cn Lindelaan. G. DEN BOESTERD Touuiiiatitr. 0. Oom, u houdt me voor dien gek! Mnar oom zette een onschuldig gezicht en vertrok geen spier. Ik? Hoe kom je er aan? Hij keek den brief nog eens in en vervolgde: Jn, wat nu to doen? Ja, wat Als ik het zelf wist, zou ik niet bij u komen 1 ■Hij lachte VTOolijk. Dank je wel. Het eenvoudigste is, dat je hem schrijft dat je met een ander even gelukkig zult kun uen zijn als je het met hem zou zijn geweest. Nou houdt u me toch heusch voor den gek. Wel neen, ik ben nog nooit zoo ernstig geweest Eq als hij hier komt, geef je hem alles terug, jullie maakt een buiging voor elkaar en klaar is Kees. Een engagement af te maken is zoo moeilijk niet. Dat komt in de voornaamste families voor. Maar. Het gesnik begon weer. Nu, wat is er? Maar ik kan niet zonder hem leven! Nu keek hij haar werkelijk verbaasd aan. Waarom heb je dat niet dadelijk gezegd? En u moet mij helpen om het weer goed te ma ken. Zij vloog naar hem toe eai streek met have zachte handjes over zijn wangen. Doch niettegenstaande dat, antwoordde hij Neen, kleintje, met zulke geschiedenissen be moei ik mij niet. U bent afschuwelijk akelig. U weet toch hoeveel ik van hem houd en dus. Nou, ga dan naar hem toe en vertel 't hem. Zeg tegon hem, dat je nooit meeT zoo zult doen en dat je niet meer zoo onvriendelijk tegen hem zult zijn. Ik onvriendelijk? Ik heb niets gedaan, ik be hoef hem dus ook geen excuus te vragen. Jn, je bent de onschuld in persoon. Praat u liever eens met hem, zeg hem, dat hij mij excuus moet vragen voor dien afschuwelijken brief. Wilt u niet? Hé, en u kunt weel betor rede neeren dan ik. En zij liefkoosde hem weer. Dat is erg vleiend voor mij. Moet ik nu naar iemand toegaan, dien ik bijna niet ken en die in zoo verre gelijk heeft. Gelijk heeft? Wel ja, natuurlijk heeft hij gelijk. Ik zou precies zoo gehandeld hebben, en moet ik nu tegen dien man gaan zoggen: Beste vriend, je hebt ongelijk? I)at gaat niet; dat kan ik met mijn geweten niet overeen bren gen. Hier heb je dien brief. Een volgende keer. Och, lieve, beste oom, wees nu niet zoo. Ik ben niet zóó Zij koek hem ondeugend aan, het was alsof ze wist wat een blik van haar waard' was. U probeert het eens, niet waar. Dan krijgt ook een extra handdruk, hoor. J© bent een onverbeterlijke ondeugd Nou ik zal eens zien Doet u het? riep zij jubelend uit. Wacht eventjes, ik hen nog niet uitgepraat. Ik zal eens zien wat er aan te doen is. O, dan is alles in orde. En nu jubelde ze zóó luide, dat de kanarie in zijn kooitje luid begon te zingen. De oude heer glinsterde van genoegen. Dat is nog eerst een voorproefje, niet waar on deugd Kurt vond het au fond ook heel akelig. Maar Gusje had hem zoo raar behandeld dat hij niet anders kon dan een einde te maken aan dien toestand» Toch hoopte hij, dat ze zich door zijn brief zou la ten verteederen. Doch Gusje, die, ofschoon ze van de hulp van haar oom verzekerd was, nog vele bittere tranen stortte, werd bij den dag trotscher en koppiger, En zoo waTen nu die twee menschen, die zooveel van elkaar hielden, op 't punt voor altijd1 van elkaar te gaan. Ook nu nog behield haar trots de overhand en hij zei ook niets. Het ging zoo stijf en ceremonieel mo gelijk toe. De ringen en brieven hadden ze elkaar reeds teruggegeven. Met één oog kijkt zij zoo nu on dan naar de deur op het moment suprème verschijnt oom Theodoor. Hij gaat op zijn gemak zitten en begint op vroolij ken toon Jullie wilt dus je engagement verbreken, dat is aardig. Hij krijgt geen antwoord, zij werpt hem een boozen blik toe, druk bezig een beelderigen armband uit haar juweelkistje te nemern. Hij doet precies of hij dien blik niet ziet. En heb jullie elkaar nu alles teruggegeven wat je in je engagement hebt gekregen? Hoe vervelend toch dat ze de tranen weer voelt op wellen onder hare oogleden! Haar „ja" klinkt vreemd, zeer vreemd. Doch dat schijnt oom ook niet- te hooren. Hij gaat r.og wat gemakkelijker zitten en vervolgt- doodkalm: Ook do innige woorden, die ge loeiden zoo goed hebt gemeend. .Zie je, als je zoo voorgoed van elkaar gaat, zoodat je elkaar nooit meer aankijkt, dan diende je toch wel eerlijk te zeggen, dat het allemaal lak was, wat je zei, dat- je elkaar zoo wat in het gezicht hebt voor den mal gehouden, dat je. Doch alvorens oom zijn zinnetjes had voleind, was het teere, maar toch nog sterk genoeg blijkend bandje woot toegehaald en het deftige „u" werd weer spoedig ..jij" en jou" Aan de Dammers Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 166 en vraagstuk 69. Probleem 166 van J. Vnrdou is niet óén dor mooiste composities van dezen auteur. Allereerst zijn er twee oplossingen die feitelijk wel op 't- zelfde neerkomen, doeh verschillenden eindstand te voorschijn brengen. En dan zijn beide eindstanden lang niet eenvoudig: er blijven heel wat stukken over. V ij hebben hierdoor laten zien, dat alle composi ties van een goed problemist niet altijd even mooi zijn. V eldra hopen wij weer een zeer fraaie compo sitie van dezen nuteur te plaatsen. Stand van No. 166: Zwart: T, 9, 12, 13, 14, 1& 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 86. Wit20, 27, 32, 37, 38, 39. 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, Oplossing van den auteur: 1. 39—34 1. 22 31 2. 34—30 2. 25 34 3. 40—35 3. 14 25 4. 32—27 4. 31 22 5. 47—41 5. 36 47 6. 37—32 6. 28 37 7. 42 31 7. 26 37 of 47 33 8. 35—30 8. 47 33 of 26 37 9. 30 8 9. 13 2 10. 48—42 10. 87 89 11, 44 4 De volgende ontleding vrijwel hieraan gelijk, ;s slechts 9 zetten diep. Wij geven alleen de zetten voor wit: 1. 20—15, 2. 32—27, 3. 47—41, 4. 37—32, 5. 42 31 6. 40—35. 7. 39 8, 8. 4842, 9. 44 4. Stand van vraagstuk 69. Zw. 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20. W. 17, 27, 29, 30, 35, 38, 40, 48. Oplossing. 1. 16 27 2. 12 21 3. 27 38 4. 38 49 5. 49—85 6. 35 19 1. 27—21 2. 80—24 3. 38—32 4. 4843 5. 35—30 6. 3025 7. 25 511 en wint. Wij ontvingen goede opl. van de heerenG. G'loeck D. Üerling, J. Houtkooper, J. K., G. van Nieuwkuijk te Alkmaar, S. Houian te Wijde Wormer en H. E Lantinga te Haarlem COMPETITIE-WEDSTRIJDEN NED. DAMBOND. De vereenigingen, aangesloten bij den Ned. Dam bond spelen geregeld geanimeerde wedstrijden. In de tweede klasse zijn reeds enkele interessante ontmoetingen gespeeld. In de eene afd. dier klasse komt V. A. D. II nummer 1 te staan en in de andere afd. „Gezellig Samenzijn," eveneens te Amsterdam, Deze laatste jonge vereeniging heeft een zeer ijverig tiental. Zondag j.l. speelde zij tegen 't tiental van Zaandam remise. Elke vereeniging behaalde 10 pun ten. Aan bord 1 speelde G. Fris (Zaandam) met zwart C. J. LochteDberg. In den volgenden stand mm was wit aan den zet en milde ai door 2822, de Haas gaf echter in dezen stand een winstvariant aan. Wit had moeten spelen 373111 Zwprt is dan gedwongen tot 1520, want op 1823 volgt 27—22 23 32 22 11 10 7 31—27 32 21 20 8 na 1520 volgt 45—40 20-25 4034 en nu moet zwart een schijf offeren, waar door wit do winststelling krijgt. Aan bord 2 kwam de volgende stand voor: Wit speelde hier 4137? De aangewezen zet was echter 28231! Deze zet bracht dam of twee schijven winst Zie maar. 1. 28—23 1. 18 29 2. 34 14 2. 25 34 3. 39 19 3. 13 24 4. 14 25 en wint- twee schijven. 1. 28—23 1. 19 28 2. 30 19 2. 13 24 3 33 2 Ter oplossing een probleem van den heer S. Homan, onze getrouwe medewerker, 't Zal ongetwijfeld wel in den smaak onzer oplossers vallen. Probleem 167 van S. Homan te Wijde Wormer. Zwart: 1, 6, 8, 10,-11, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 25. Wit: 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 44. 49, 50. Opl. voot of op 1 Febr. b. v. d. blad. Correspondentie. N. Z. te A. Met genoegen ontvingen wij uwe opl. van de vrnngsk 68 en 69. Zij waren nog niet geheel correct. Zwart moet steeds gedwongen zetten hebben en daardoor verliezen. Gelieve de opl. in deze rubriek na te zien en tracht do opl. van dezo nieuwe opgave te vinden. Gaarne zien wij uw schrijven tegemoet. GEVESTIGDE PERSONEN. P. Bak. u.h., zonder beroep, Kennemerstraatwog 43. L. Tjaden, geref., zonder beroep, Landstrant 67. A. F. M. H. A. Martens, r.c., adj. ing. H. IJ. S. M., Spoor straat 16. M. E. de Lange, n.h., winkeljuffrouw, Fnid- sen 82. A. Zijdemans, n.h., houtzager, Heiligland 11. J. JRootring, r.c., plaatwerker, Oosterkolks traat 21. A. Xuijens, r.c., zonder beroep, Riteevoort. M. Zonne veld, r.c., dienstbode, Luttik-Oudorp 87. N. J. Toren, n-h., winkeljuffrouw, Ridderstraat 17. N. van Spanje, n.h., adj. ing. Rijks Waterstaat, Ri tee voort 26. D. Boot, r.c., grondwerker, Akerslaau 5. S. de Jong-, u.i., broodbakker, Laat 105. P. Q. Vis, n.h., slager, St. Ja- cobstrnat 8. M. Scalé, u.h., zender beroep, Heiligland 4. C. J. van Tilborg, r.c., instrumentmaker, Nieuw- poortslaan 19. A. M. Roegholt, n.h., zonder beroep, Nassaulaan 20. A. Meijer, r.c., dienstbode, Westdijk 13. W. Goldstein, r.c., liefdezuster, R. C. Weeshuis. A. Bro-ekhuijzen, n.h., bankwerker, Achterweg 29. VERTROKKEN PERSONEN. G. Buijsman, dienstbode, ldh., Verl. Landstraat 18, 1 trecht. K. K. Aardema, bouwkundige, n.h., Spoor straat 32, Chicago. C. Rentenaar, slager, n.h., Spoor straat 64, Zijpe. M. J. Kerssens, winkelbediende, r.c., Geest 24, Amersfoort. J. F. de Wijs, kantoorbediende, r.c., Spoorstraat 25, Tilburg. H. Lijnbach, zonder be roep, n.h., Nieuwpoortslaan 213, Oudkarspel. J. Pee reboom, zonder beroep, n.h., Tienenwal 17, Amster dam. E. Lover, wed. A. J. Verhagen, zonder beroep, r.c., Tienenwal 17, Amsterdam. F. Schol, dienstbode, o.r„ Magdalenenst-raat 13, Egmond aan Zee. J. Broek, zondier beroep, o.r., Kimheimstrant 18, Velsen. V. G. van der Klauw, ass. huishouding, r.c., Oudegracht 184, Egmond aan Zee. Tp. Jongsma, bakkersknecht, geref., Nieuwpoortslaan 217, Zaandam. J. Hendriks, houtza ger, n.h., Oudegracht 20, Zaandam. D. K. Jupijn, si garenmaker, n.L, Dijk 20, Krommenie. J. Kouveld, dienstbode, n.h., Kennemerstraatweg 13, Dordrecht. II. G. Rombout, arbeider, r.c., Klein Nieuwland 2, Duitschland. J. Hendricks, liefdezuster, r.c., R. C. Weeshuis, Amsterdam. A. van Zon, 2de machinist-, n. h„ Landstraat 29, Terschelling. Wed. F. H. B. Ries- selmnnn-Walrnven, zonder beroep, r.c., Verdronken- oord G9, Helder. J. R. Kerbert, wed. S. Eernstman, zonder beroep, n.h., Stationsstraat 43, Amsterdam. P. Albers-Hoed, zonder beroep, n.h., Drebbelstraat 14, Amsterdam. F. W. G. Timmer, winkelbediende, n.h., Schoutenstraat 10, Hilversum. te LIMMEN, op DINSDAG, den 13 FEBRUARI 1912, des voormiddags IOV2 uur, in de herberg van den lieer P. WINDER, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. II. DE LANGE, van de volgende perceelen te LIMMEN: 1. Het WEILAND en RIETLAND, in het Die, tezamen groot 1.29.30 Hectaren. Verhuurd aan den heer Jb. VAN VEEN tot Kersttijd 1912. 2. Twee perceelen WEILAND, gelegen aan den spoorbaan AlkmaarHaarlem, tezamen groot 3.16.05 Hectaren. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. 't Laatst in huur bij den heer H. BAKKER Pz. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris, aan tie Breedstraat A. 10, te Alk maar. op Dingdag, den 13 Febrnart 1913. des namid dags 1 uur, in het koffiehuis van Mejuffrouw de we duwe E. VAN DER HORST, ten overstaan' van den notaris Mr. A. P. 11. DE LANGE, van gelegen in den Maalwaterspolder te UE1LOU, te zamen groot 7.19.20 Hectaren. Verhuurd aan den heer Jb. ADMIRAAL tot Kerst tijd 1912. Inl ehtingen worden gegeven ten kantore van ge noomden notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. te EGMOND AAN DEN HOEF, op WOENSDAG, den 14 FEBRUARI 1912, des voormiddags te 10 uur, in het koffiehuis van den heer O. AKKERMAN, ten overstaan van den Notaris IIr. A. P. II. DE LANGE, van dc- volgende perceelen te EGMOND-BINNEN 1. Een perceel WEILAND, groot 88 Aren 20 Centi aren. 2. Len perceel WEILAN D, nabij den Heerenweg, groot 1.18.60 Hectaren. 3. Een perceel BOUWLAND, nabij den lleerenwog, groot 1.24.70 Hectaren. Verhuurd aan den heer C. APELDOORN, tot Kersttijd 1912. 4. 1 wee perceelen WEILAND, aan de Tiggcllaan en Molensloot, tezamen gTuot 1.62.10 Hectaren. Te aanvaarden hij de betaling der kooppennin gen. 't Laatst in huur bij wijlen den heer K. KUIPER» Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris2 aan de Breedstraat A. 10, te Alk maar. op Woenaring den 14 Februari 1913, des na middags 1 uur, in het Koffiehuis van den heer TIM MERMAN, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. II. DE LANGE, van: te Groe', groot 1 Hectare 53 aren 50 centiaren. Verhuurd aan den Heer B. KAZENBROOD tot Kersttijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. op Donderdiig, den 15 Februari 1913, des na middags 5 uur, in de herberg van den heer S. LAN- GEREI8, ten overstaan van den notaris Mr. A. 1». II. DE LANGE, van to OTEKLEEKte zamen gr<x>t 3 92 30 Hectaren Verhuurd san den heer D. KLINKHAMER to Kersttijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden notaris aan de Breedstraat A 10. op Donderdag deu 15 Februari 1913, des na middags 7 uur, in de herberg van den Heer C. VAN DIEPEN, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. II. DK LANGE, van te Obdaui, groot 2.35.80 Hectaren. te Obdain, groot 2.11.80 Hectaren. Verhuurd aan Mej. de Weduwe L. VAN DER LAAN, tot Kersttijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10. zal op Woensdag 7 Februari 1913, voormiddags 10 uur, ter plaatse, publiek verkoopen benevens liggende nabij de Protestantsche Kerk te Heiioo. zal op Donderdag 1 Februari a.m., voorm. 10 uur. onder RUSTENBURG gem. URSEM, naby Heerhugo- waard, PIJBLIEK VERKOOPEN wegens amotie van de twee complete molens uit den polder URSEM, bestaande uit en wat verder zal worden gepresenteerd. OM CONTANT GELD. Daags voor den koopdag te bezien. NOÜKD1IOLLANDI1I1I HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon Ti. Agentschappen: HOORN, ENKHÏJIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN, VGIt t YENHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, BOTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee mlllioen Gulden, geheel geplaata- eu volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credieteu, neemt gelden in dépoidto, belast zich met den aau- en verkoop van etfecteii en coupons, sluit lielce* ulngeu en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 31 Deeember 1911. Loopende Credieten f «.J30.7S1.51 Deposito's1.031.949.711/2 Reserve237,537.93 voor mannen, vrouwen en kinderen, altijd voorhanden by Te bevragen by komen zuiver. Fijnste delicatesse op brood, beschuit en gebak. Rapport BUS BUS F abri kan te Cacaofabriek Aicmaria J. C. BAAN 6 Co.. ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10