SC PER spreekt DINSDAG 30 JANUARI 1912, des avonds 3 uur, t de*pensioen-motie troelsviw. ik. Verdronkenoord 117, 1 l-l \A/II 1 FDQ Verdronkenoord 117, 1AMDAO S!5 JAÏUARÏ voortzetting van de Nog 9 Reclame-dagen of Opruiming. Zie étalages in Bazar „ALCMARSA", LANGESTR A AT bij de Steenenbrug. Bazar Alcmaria, Langestraat b. d. Steenenbrug, WILLEM SMIT. een Dienstbode Een tweede BAKKEBSKNKCBT-' AiKoiaarsGht; tam- eu tilsmeoosDi genlie aantelen Altaarsciis Trammg, enkele aantelen fetscliappii Je Unie." Belangrijke Houtverkooping. Bslasgillke miming m gronden in den dioogpmaaliten Polder da Koekoek bij Paarden te koop, KOSTE U's Magdalenenstraat 11. jaAK. Alkmaar. GisilAs- n FitÉüi Liederen en Voordrachten. Willem van Vuure. Nolenbanket J A. NLTTEN, Banketbakker. J. LIND Az. I kaVV ILLI™.I\C5» (achter de Vischmarkt). Ten verkoop aangeboden ciirnm in de Socieleilsztïl van de Harmonie. Eotrce 10 cent. Debat gewenscht. d. a. p., Atderitng Alkmaar. FüllSyEB^IIMOEIIIMO van Witte en Tricot Dames*-, Heeren-, Kifider-Qndeegoedcren Linnen», Haifiisinen Tafelgoederen, Hyifhoudgoederen, Lakens en Sioogieinu Pantalons, Daghemd, Nachthemd, Corsages, Servetten, Rokken, Reclame Handdoek, Declame Laken, Dienstbode of Dagmeisje. TfjiiïderiikfBecslf slagersleerling Dindeg^aclif 245 f Firma D. A. WISSELINK, 4 hectaren hakhout, KOMEN AANLOOFEN thans Singel 104, Amsterdam. Telefcor. 2426n 9031. ZIET DEZE WEEK IN - EN ÜBÖO EENS PRIJZEN VAN f HO TOT f 7.40. Houttil 19 Steeds het nieuwste. Mient 7 en 15. Dagelijks verschr De bei(oemda I zijn alken verkrijgbaar bij Telef 588. Heerenst^aat. >sÊl'i5'. ijjis ,4... "tr -."> u P Geen onwaarheid, doch door aankoop van 31 manden Porcelein, Glas-, Kristal en andere a'tikelcn voor een koopje, lever ik voor prijzen als nooit gekend. Elk artikel is geprijsd en reeds goedkoop, doch nu nog bovendien 20 procent KORTING Ik lever oa Vorken- en Messenbakken 25 CtBorstelhangers met Spiegel 26 Ct gedecoreerde Kop en Schotels 8 Ct., geheel compl. Serviezen, prachtig, f 1.90 en hooger in voorraad, 20 k 30 soorten Ontbijtserviezen f3—, Eetserviezen f 6 tot f50.— B f 60 prima 3 vlams Petroleumstellen f 2.-, Petroleumkannen 16 ct., nikkel Theepotten 85 Ct., Theelichtjes 75 Ct., keurige Theebladen met glas 75 Ct., Koffietuitjes 3 ct., gekleurde pore. Suikerpotje 14 ct., porceleinen Koffiepotten 19 ct. zeer groote 34 ct. Wa-chstellen geheel g»af 72 ct., gew Vorken 2 ctLepels 3 ct. tot de fijnste compositie, alpaca en posito z lver, Schemerlampen van 45 ct tot de fijnste met zijden kappenBloemtafels 50 ct. tot f 13, --prima giftvrije emaille Pannen, Ketels, Emmers, gegalvaniseerde In het Provinciaal Gesticht ,,Duin en Bosch" te Castricum kan be noemd worden op een loon van f 175. tot f 275.— per jaar, met genot van kost, inwo ning, bewassching, enz. bij H ELFR1NG, 1ste Kanaalsir. 8, De Firma H. J. SCHADD, Assurantie Ongeveer 150 Hektaren zeer vruchtbaren grond in dien pol der, in verschillende kavels en combinaties en op welken grond het vorig jaar met uitstekende resultaten, winterkoolzaad, bieten en kool is verbouwd. Ui |j§§ yUÜRE Grootste specialiteit in Telefoonnummer 76 Appelsteeg I. Telef. 147. Wr* Vorderingen ten laste van de Ned. Herv. Gemeente te Alkmaar worden ingew cht vóór 5 Februari bjj den koster van <fe Groote Kerk. WITTE WEEK. nieuw model, met Broderie eu Entredeux, Fransch Madapolam. t 0,115. vanaf f 0.29. Prima Keper. vanaf f I 55. Franach Madapolam, Broderie en Entredeux, I HO. Fransch Madapolam, liggende kraa f 1.S5. in alle wijdten, t 1.05. gezoomd en gelust, Halflinnen, I 0 31. PRIMA ORiNLIXAEIV, 2.45 1. bjj 1.50 br., prijs I 1.IO, met kjourzoom I 1.55, met iijourzoom en feston I I 80. ZÏT Voor de vale blijken van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overljjden van onzen innig geliefden Zoon MARTFfc'FS betui gen wij onzen hartelijken dank. P. NAGEL en Echtgeuoote. Alkmaar, 27 Jan. 1912. Herplaatsing wegens misstelling. Sollicitaties met franco brieven met opgaaf van leef tijd en adressen voor inlichtingen bij de Directie van bovengenoemd gesticht. Met l of 15 FEBR. cene nel te LOON t 125 per jaar. Wsscli buitenshuis. Adres LAAT No. 142. In een tuinderij in den omtrek van ROTTERDAM wordt tegen Maart of later een halfwas of flink ge vorderd TUIllDEH8KKEfHT gevraagd. Ver- eischten zijn: op de hoogte met de Noord-Hollandsche Koolteelt. Flink loon met kost en inwoning. Brie ven franco onder letter P. aan het Hulppostkantoor te Balnes. GEVit V V(<lfom met Maart in dienst te treden, Zoo spoedig mogelijk gevraagd een vergevorderd bij C. KWAST, Egmond aan Zee. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Opent rckvniitg-cunrant op nader overeen te komen voorwaarden. IUL\ EVENS e Schriftelijke biedingen worden ingewacht ten kan tore van de Honttll 8, ALKMAAR JOHANN W. C. KROON, Notaris, gevestigd te Zuidscharwoude, is voornemens op Dinsdag SO Ja- nnarl 1012. in de herberg „De Burg" te Noordschar- woude, des avonds <U/2 nur of dadelijk na afloop van de landverkooping publiek te veilen, ongeveer meest Esschen, staande op de Schoutenbosch-akkers in den Noordscharwouder Polderdoordat men tusschen deze akkers kan varen, is het vervoer zeer gemakkelijk. Er wordt niet per kleine park, doch per l/42 hectare verkocht op volgnummer. een jonge ©AMS, met het hieltje van den linker poot. Terug te bekomen tegen advertentiekesten bij .JAN SWART, Westdijk, Alkmaar. waaronder FOKMEREIES vau Belgisch en Ameri- kaanseh ras. Tev> ns een MERBIEVEULEN, 4 maan den oud. Te bevragen Maatij. Amsterd. Goederenvervoer, Sar- phatistraat 156, Amsterdam. Voor agenten uptciKls vouUitlëu. De rommhsie van Belieer der gronden in liovengenoemden Polder zal op DINSOAG 13 FEBRUARI ».s., des namiddags U/2 uur, in bet hotel „des Pays-Bas" te KAMPEN, voor den tjjd van zes of tien jaren verpachten Inlichtingen geeft de heer J. H. MEMELINK, hoofd opzichter der Nederl. Heidemaatschappij te Deventer, die aanwijzing doet .WaHudug 12 Fcbrnort namiddags één uur, te beginnen bij het stoomgemaal „de Ra i.bonnet" aan den grintweg van Kampen naar Oenemuiden en bij wien, evenals bij den Secretaris der Commissie te Kampen, gedrukte voorwaarden met kaart, op aanvrage verkrijgbaar zijn. De Commissie genoemd. Mr. B. P. O. VAN DIGGELEN, Voorzitter. W. MEIJER, Secretaris-Thesaurier. Uit een exploit van mij, deurwaarder, den vier-en- twintigsten Januari 1900 twaalf, ten verzoeke van AAFJE STROOMER, huishoudster, verblijf houdende te Koedija, ten deze domicilie gekozen hebbende te Alkmaar aan de Langestraat Nó. 88 ten kantore van Mr. Th. GOUVERNE, beteekend aan CORNELIS STUIJFBERGEN, wiens tegenwoordige woon- en ver blijfplaats onbekend zijn, blijkt, dat genoemde COR NELIS STUIJFBERGEN Is «pteroei en, om op Dounlerdttg, tien aeht-en-t wijillgNleu Waari 190O iwaalI, der voormiddags te tien uur, t« verschijnen ten Raadkamer van de Arrondisse mentsrechtbank te Alkmaar, ten einde te worden ge hoord omtrent de vooiziening in de voogdij en de teeziende voogdjj van den minderjarige JOHANNES STUIJFBERGEN. G. S. AMOUREUS. de Reuzen-étalage, Brandkasten. J. J. li der L Namens Kerkvoogden, J. G. POTGIESER, Koik voogd-Penningmeester.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3