voor jongelui die trouwen gaan. in in „Allemansgading" Helder Waschgoed. Schermerweg, Tclf. 523, ALKMAAR. GEBODW ..DILIGENTI4". BIOSCOPE MODERNE Eerste Hygiënische Aikmaarsche W interhandenza Verkoudheid watjes J. DE LANGE Corns. Jobs. Zn., MAUBERTS LELIENMElK ZEEP, „ALKMAAR-RACKET" Goedkoope Noordhollandsch :- Landbouwcredïet. EFFECTEN. BRANDKASTEN KLUISDEUREN. Nico van Vuure, 'Speciaal adres voor VakkleedingJ E. W. VET, C. 8. HEUSER S f. Uitvoering door do Teonoeivsreeiiiglng „AURORA" Zieleketens en Jonge Harten. f it f 49.50 Die trouwt, gtat dood Payglop 9, T.h. Zijdam 9 re Een prima Veeren Bed Een prima Veeren Peluw en 2 Kussens Een compleet Overtrek van Loostijk Een beste Wollen Deken Een beste Watten Deken Een groote Molton Deken Zes Linnen Lakens Zes Gefcstoneerde Sïoopen Een stel Matrassen Een prima Hilversums Karpet En een prachtig Cadeau bij 13. PS. TJ IJ F» Eï I* Kraanbuurl 12-13-14, - Alkmaar. i behandelt de wasschen tegen billijke prijzen. Let s.v.p. op den naam der firma. Zondag en Maandag 28 en 29 Januari Zal men Mrsène Lupin nesnen. Entrée 50 en 30 Ct., plus belasting. ZOMDAG NA AFLOOP BAL. bef^aohte men eigen voerdeel door het broed te betrekken van de Koopt niet het geede wanneer U voor denzelfden prijs het be&te kunt krijgen. NIEROP SLOTHOUBER, gegarandeerd zuiver, heerlijk van geur, 30 cent per stuk. LEO BIJLOOS, Kapper, Langestraat 34. Telefoon 587 s*etoupt, Alkmaar -Amsterdam v v. Moderne inrichting Voor hst fabriceeren volgens de nieuwste constrncUe- ZAAWMARKT No 50. Hedenavond Wfflö K AUsV? LLlÜOl/Ul/l G W. VAN DER VEEN, te Texel, de boerenplaats „Zniderhoeve", BERN LANDMAN. Aanvang hall 8. BAL NA. Alkmaar. Dit alles te zamen voor slechts A 4. - v Speciaal ingericht voor het behandelen van Boorden, Manchetten, Overhemden, enz. De nieuwste machines voor het ombuigen van dubb0 Boorden, waardoor het stukgaan op de ombuiging tot MINIMUM WOEDT BEPERKT. Prijscouranten alsn ede alle gewenschte inlichtingen worden gaarne verstrekt, terwijl aan belangstellenden gelegenheid wordt gegeven de inrichting te bezichtigen. Onder minzame aanbeveling o.m opvoering van het —^rnea—Eg—m—m—aaBic.afcj9iK"T,MTfflii i i imi iNm—ai STOOM KOFFIEBRANDF.7 IJ en THEEHANDEL Kassier en Commissionair in Effecten. Administratie van Vermogens, De posito's, Rekening-courant met rente vergoeding. Ie KAJUIT 70 Cent 2e 45 mm ÏO CMJISTT PEJH. STUKL Banketbakker. Telef. 74 Kok. TELEFOONNET ALKMAAR -HETLOO. HUISHOUDELIJKE en KEUKEN- BENÖODIGDHEDEN. te Stompetoren, op Zondag 4 en Donderdag 8 Febr. 1912. Bitra Mit-aaiMng a lm. Plaatsbespreking ÏO (It. F.xtra. Aanvang 8 nnr. Bij den aanvang van 1912 BROODFABRIEK. Is Ms stipte NBt jtiutait prima kwaliteit Brood tot concnrrenten prijs. KOOKN'P Koltio 70 et». 68 66 64 60 Fnidsen 117—119. Alkmaar. Telefoon 52. Opgericht 1808. KOORN's Thee 1,90 1,35 1, u,80 o,7 O per l/2 K. «1 en Verkrijgbaar I>rogl»ten, Alkmaar. Van ALKMAAR 6.— S.163 30, 6.nnr Van AMNTEKUAM 6.30. ».S(», 2.15. 4 ii Alleen op Zondag. 6 nnr FABRIEK en MAGAZIJN. zooals voor: Kok». Banket kakker». Kapper», Hnis- knecht». Slager», Krnitleuier.*, Machi nisten. Fleet ricieus. Schilder», Zetter», Meubelmaker». KETELPAKKEN. Lange en Korte STOFJASSEN voor motor, kantoor, fa briek en magazijn, in alle maten voorradig. Uitsluitend de goede modellen. Prima kwaliteit. Levering naar maat zonder prijsverhooging. vraagt op «le Botstede „Bniterspiaats", ge legen aan den grintweg op zes minuten al- stand van de hoofdplaats Den Borg, gehuwde lieden, de man als bedrijfsboer goed kunnende melken, eenige kennis van vee en van.de varkensfokkerij en mesterij strekt tot aanbeveling. De melk wordt dagelijks af geleverd. Hoog loon, met goede vooruitzichten om 1 Maart—20 Maart of 1 Mei a.s. in dienst te treden. De Firma is ook genegen de plaats geheel of ge deeltelijk te verburen met 3—6 of meer tot ruim 20 Hektaren uitmuntend wei, hooi en bouwland. Over name der geheele of gedeeltelijke inventaris op ge- makkelijke conditiën. Sollicitaties en aanvragen worden terstond ingewacht bij de Firma C. R, KEIJSER Co., den Bun* op Texel. 6 F Ta AN O ESTR A AT, ALKMAAR. groot ongeveer 32 H.A., gelegen aan de Zuider vaart in de SCHEKMEGR gem. AKERSLOOT, eigendom van Mej. Wed. W. SCHERMERHORN aan de Stompetoren. Gegadigden komen ten huize van N. SCHERMERHORN, Waagplein, Alkmaar, op Dins dag 30 J an.'1912, van des v.m. 10 tot n.m. 1 uur. HUISHOUD AANSL vanaf f 10.pe. jaar en f 9,50 entrée. GESPL TSTE AANSL. vanaf f 22 50 per jaar en f 2.50 entrée. GEWONE AANSL. vanaf f 80.per jaar li 3 j. contr. geen ent r Nienwe aansluitingen Dr. G. K. NUGTEREN, Stationsweg (huish. aansl.). 287* ROËLL, Jhr. J., Emm istraat (interlocaal). N.B. De eerste gratis publieke cel met vrij entrée is in VAN DIJK's Sig.-mag., Schoutenstr. (niet bij Gebrs. Spanjaard, die gewoon aangesloten zijn onder no. 533). eenvoudig naar het magazijn van en koopt daar zijn Dit is goedkoop, giffvrij en dnnrzaam. Opgevoerd zullen worden R K. DAMES en HEEREN, die als werkend lid tot bovengenoemde Zangvereeniging wenschen toe te treden, kunnen zich a.s. Zondag 28 Jan. aanmelden bij den Directeur, den heer J. N. AL, Koningsweg 45, of bij een der Bestuursleden. Namens het Bestuur, J. M. SMORENBERG, Voorzitter. J. VAN EIJKSecretaris. Drek N.V. Herin? Ooster Zn.. Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4