Gedurende 8 dagen speciale aanbieding Alleen in de „ALLEMANSGADING" II Si Sohaakruk^iek. 1 «g if u» m m m m m van alle mogelijke wétte g©edei?en, stuk goed zoowel als confectie, van de goedkoop ste tot de lynste genres. W ZIET DE ETALAGE. van -"0„ KÜIJPEH, KRAANBUURT 12-13-14, ALKMAAR. Vraag en aanbod. Van belang voor vrouwen, nerlijken en oprecht vromen aard, hun werk zooveel mogelijk in stille verrichten. Zij sterven doorgaans mi eiarenlijk leven, da De vergeten en miskend, maar hun eigenlijk leven, dat^is het voortleven van hun geest, vangt dan aan. „froc" echter sterft met zijn lichaam. Pink Warrior verschrikte, toen hij bemerkte, opeens een „froc" geworden te zijn, door zijn roman Y-stad. Hij had dat waarachtig zoo niet bedoeld, noch ver wacht. Men kiekte hem, men gaf biograplnën van hom, mon dood anecdotes omtrent liem ciiculoeien. Familieleden begonnen met hom te geuren, hij kreeg bovonstandsche vrienden, die pogingen deden om hem, den matige en in alles bescheidene, vrij te hou den. En ziedaur, toen liij in gezelschappen verscheen, bemerkte hij opeens dat zelfs de meisjes en de vrou wen zijn omgang zochten. Ilij, die zoovele jaren op de gunst gehoopt had, dat zij hem toch eens een woord zouden waardig keuren, bemerkte niet zonder ontsteltenis, dat zij nu er prijs op stelden door hem toegesproken te worden. Maar het was niet om hem zelf, doch om zijn roman. Iedereen kende de figuTen uit zijn roman. Eu verschrikt kwam Pink tot die over tuiging. dat andere menschen zijn fantasieën, 7-]n gc heel bedachte figuren voor werkelijke persoonlijkheden hielden, daarmede leefden, daarin opgingen, ja hun levens richtten naar de levens dier romanmensehen. En daarover nadenkend, bemerkte hij, dat hij zelf ook slachtoffer van die zinsbegoocheling was bij andere schrijvers en geloofd had in de werkelijkheid' van de verzinsels" van de Balzas, Dickens, Zola, Kipling, lbsen, Tolstoï e. a. Er waren menschen, die hem vroe gen waar Jan de schipper, Kees de lichtmatroos, Ma- rinus de koloniaal, allen „typen uit do -stad, ge woond hadden. Hij stond versteld over die vraag en dorst het eigenlijke adïes niet op te geven, t welk zich bevond vlak achter zijn voorhoofdsbeen, waar hij het volk zijner verbeelding tehuis wist. Ziju uitgever stond er bepaald op, dat hij een jubileum zou vieren, ter wille van het stijgend succes van de „Y-stad Er zou een feestcommissie benoemd worden, een eere-al- bum met handteekeningen van bewonderaars, bewon deraarsters worden aangeboden.... Pink, voelend, dat hij van eenvoudig mensch „froc was geworden, prooi van t publiek, begon aan de waarachtigheid van zijn kunst te twijfelen, wel we tend, dat zoodra een kunst erkend en bewierookt wordt, zij naar haar wezenlijken aard afgedaan heeft Want alleen het niet-erkende, het miskende, het door zeer weinigen geapprecieerde is in de kunst het waar achtige. Doch de grootste smart moest voor den nieuwen ,,froc" nog komen. In de Y-stad had hij een verbeel ding, een verzinsel dat een verliefd meisje voorstelde. Deze verbeelding, Lacrima genaamdt, had hij ge schetst met al de uitzinnige eigenschappen van een volkomen ideaal wezen. En ziet, Pink verliefd ge worden op een jonge dame, die hem had aangetrokken, wijl zij zijn roman Y-stad' niet scheen gelezen te heb ben en toch zooveel ideale eigenschappen bezat, na tiaar hand met goed gevolg gevraagd te hebben, zeide hem, hoewel zij fatsoenlijk Anna Marie heette, in een feeder oogenblik. „Noem mij Lacrima Ook zij had toch de „Y-stad" gelezen en haar eigen persoonlijkheid, haar werkelijk wezen verwrongen naar zijn verzinsel. Zij was van zichzelve de naboot sing van een figuur uit de Y-stad' geworden Dit is de voornaamste oorzaak van Pink Warrior's ploselinge verdiwijning geweest. Alle andere geruch ten, schulden, plotseling ontwaakte zucht om zee schilder te worden, avontuurlijke zwerversneigingen en welke meeningen meer door de leden van de er- eeniging van Letterkundigen" mogen, verbreid zijn, kunnen wij op goede gronden tegenspreken. Met Pink Warrior is niets anders gebeurd, dan dat hij in het liefste, dat hij ter aarde meende te bezitten, plotseling do werkelijkheid van zijn verzinsel heeft moeten ontdekken. En dit heeft hem er toe gedreven ▼an „froc" weder vergeten mensch te worden, ano niem werkend ten genoegen van den eigen levensvrede en het geluk der menschheid. Ingezonden Mededeellngen. Mannen werken van 's morgens toj s avonds, maar het werk van vrouwen houdt nooit op. Wanneer haar rug voortdurend pijn doet, wanneer zij zich afgemat gevoelt na de minste inspanning, wanneer zij voortdurend last lieeft van hoofdpijn, dui zeligheid, afmattende pijnon in de lendenen en heu pen, wanneer zij zich niet bukken kan zonder dat een scherpe, stekende pijn haar rug doortrekt, dan is een zeker toeken, dat haar nieren aangedaan zijn. Urinezuur en andere schadelijke stoffen, die door de nieren aan het bloed onttrokken moesten zijn, blij ven in het bloed' achter en worden door het lichaam gevoerd, zoodat zij ziekte verspreiden door uw geheele gestel. En ernstiger kwalen als waterzucht, rheumatiek, urine kwalen, onregelmatige werking van het hart, enz. zullen ongetwijfeld volgen, wanneer de boven staande verschijnselen veronachtzaamd waren. Laat Foster's Kugpijn Nieren Pillen u helpen om uw nieren op streek te brengen en gezond te houden. WanneoT deze organen gezond zijn en zorg dragen voor een behoorlijke zuivering van het bloed, verdwij nen de ziekteverschijnselen, die hun oorsprong vonden in een slechte working der nieren, spoedig. Foster's Kugpijn Nieren Pillen werken alleen op de nieren en blaas, zij helpen hen om het bloed te filtreeron en de onzuiverheden met de urine af te voeren. Foster's Rugpijn Nieren Pillen (let vooral op de juiste spelling van den naam Foster's) zijn te Alk maar verkrijgbaar hij de hoeren Nierop Slothouber, Langestraat. 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.76 voor één of 10 voor zes doozen. Goede oplossingen ontvingen wij van: I' F. Bötger, O. Bruiner, G. Imhiilsen en O. AlkmanrG. van Öovt te Leusdon, P. Haarlem, P. Bakker en Jos. de Koning J. Boom, Visser te Fabriek te te Amster- J. W. Le Comte en J. Yijzelnnr te 's-Gravenha- ge, G. II. B. Hogewind te Utrecht, J. Reeser te Voot- burg, J. Deuzeman te Frederiksoord, H. Strick van Kinschoten te Rijswijk en O. Boomsma te Kampeu. dit No 328. E. E. WESTBURY te Birmingham. 1 ste Prijs „Pittsburgh Gazette Times" 1911. Mat in 2 zetten. Oplossing" van No. 325 (H. L. SCHULD). (Met witte dame op a4). 1 Ke5 bö enz. 1 Dd4 faalt op Lf2en 1 Lh5 op Kf2:, Met deze rubriek zijn alle sporen van onzen wed strijd uitgewischt, daar in deze de oplossing van het laatste plaatsbare probleem verschijnt. Als jury-lid hebben wij eeme eigenaardige onder vinding opgedaan. Tot nu toe zijn wij alleen als, zoo danig opgetreden in probleem-wedstrijden, waarin de namen van alle deelnemers onbekend waren. Herken den wij dan toevallig eene opgave, zoo weigerden wij haar te beoordeeleu en lieten dit aan onzen collega over. Niet omdat wij bevreesd waren dan partijdig te worden, doch omdat wij van meening zijn, dat men geen goed oordeel kan vellen over één bekend pro bleem te midden van totaal onbekende. Dus: of alle namen der componisten bekend öf geen enkele. Bij dezen wedstrijd waren alle namen bekend en., dit vonden wij eerst eigenlijk niets plezierig 1 Gelijk onze lezers weten, namen eenige der be roemdste componisten aan onzen wedstrijd deel. En weet u waar wij nu, alleen in den aanvang gelukkig, hinder van hadden lezer? Dat wij hoogst onbillijk vielen over kleine foutjes in de opgaven van hen, die een wereldreputatie hadden, omdat wij, -ronduit gezegd, vonden, dat. dit in hun arbeid niet aanging. Wij zijn er in geslaagd ons daarvan los te maken, doch niaken gewag van liet feit, omdat wij dachten, dat er werkelijk iets natuurlijks iii was. Immers, in dien u een opgave van Pradignat tegenkomt, lezer, dan valt u daar onmiddellijk op aan en bemoeit u niet met oen probleem bijv. van Van Eelde. Waarom? Omdat uwe verwachtingen hoog gespannen zijn. En was dit in dezen wedstrijd nu niet een analoog geval? Hoe dit alles ook zij, wij meenden dit onzen lezers te moeten mededeelen. Weder in verband met onzen afgeloopen wedstrijd, is het £>ns een bijzonder genoegen No. 828 te kunnen geven, naar ons oordeel eene sublieme opgave en een der beste van dit soort, die wij in langen tijd mochten tegenkomen. Vergelijk bijv., lezer, de merkwaardige toestand, die ontstaat na 1.. Pc5, g5, Lg5, Pg5 en Tg5 en gij zult moeten erkennen, vertrouwen wij, met iets zeer bijzomlers te doen te hebben. Doch is het ook niet hoogst eigenaardig, dat wij een nieuwen lauwer van den eersten prijswinner in onzen wedstrijd kunnen geven, juist nu wij met- den laatsten hebben afgedaan? Ons trof dit beslist. En in dit verband schijnt het ons niet van belang- ontbloot onzen lezers mede te dee- len hoe wij in een der buitenlandsche vakbladen een oordeel, lazen over onzen No. 300 van E. E. Westbury, dat daarop neerkwam: „Beslist origineel met eene fijne pointo". Zoonis onze lezers zich wellicht herinneren, had de jury deze opgave den eersten prijs toegekend, juist omdat zij meende daarin iets oorspronkelijks te ont dekken. tOOH UK UAMK8~ HUbjen in <le Modewereld. De toiletten, die op het laatste g-foote hof-feest in Duitschland' gedragen zijn, moeten inderdaad schitte rend zijn geweest. De prachtigste kleuren, de fijnste kant en zijde, hiet schitterendste fluweel wisselde el kaar af. Kostbaar en chic, dat was de indruk, dien men er kreeg. Een der dames b.v. droeg een toilet van goudglanzend gas-de-lis, dat bedekt was met eclite kant en dat slechts versierd was met eeu rozentak, van gouddraad geborduurd, terwijl de sleep met bont om rand was. Als halssieraad werden bij dit kostbare toilet paarlen gedragen. Een ander zeer effectvol toilet was vervaardigd van prachtig zilverbrocaat, dat schitterde en glinsterde, terwijl de witte liberty-sleep glansde van dauwdruppels, daar de geheele sleep over trokken was met tule bedekt met zilvar-pailetten. Be- wonderenswaard was een prinsessekleed van zacht lila zijde, gegarneerd met bijzonder mooi uit de hand ge werkt borduursel in de zelfde tint als het kleed, waar over heen een hofmantel gedragen werd van buiten zilvergrijs, van binnen lila. Buitengewoon smaakvol was een toilet van glan zend witte zijde, oversluierd met tulle en, afgezet met bont. Slechts onder aan het ldeed was een rand ge borduurd ter versiering, maar het grootste sieraad van dit toilet was de magnifique meterlange paarlen ketting, die de draagster om had, terwijl zij in het haar een diadeem van diamanten en paarlen droeg, wanraan een korte sluier van kostbare kant verbonden as, die tot op de schouders afhingen. Eon zeer statige en indrukwekkende verschijning had bij de keus van haar toilet waarschijnlijk in de eerste plaats rekening gehouden met haar weelderig roodblond haar, daar zij een matgroen liberty-toilet droeg, dat bedekt was met een zeegroen met paarlen bt - tikt gazen overkleed, terwijl de sleep weder met een rand bont was afgezet. Een jonge, blonde dame had zich gehuld in een wolk van witte zijde en gaas, ver sierd met brillanten, de sleep bestond uit fluweel en was gegarneerd met zilverborduursol. Bijzonder be koorlijk zag een andere jonge dame er uit in een rose kleed, dat haar werkelijk een rozenknop deed schijnen met haar rose wangen en de versiering van haar toi let met rozeknoppen. Een dame, wier haar reeds zil veren draden vertoonde, had zich een witte zijden moi róe-sleep gekozen, die met zilverkant bedekt was en die een prachtig effect maakte hij haar wit moirée zijden toilet. Een andere oudere dame d-roeg een kleed van violet-klourig fluweel, een diadeem in het haar, schitterend van diamanten, terwijl een paarlen- ketbing zich meermalen om haar hals slingerde. De brillanten vnu de diadeem fonkelden in het sneeuw witte haar, op haar sleep dwarrelden de vlindertjes door elkaar heen. Een der jongste meisjes droeg een kleed van wit chiffon, waarvan een lichtblauwe fluweelen sleep af hing. Een dame uit het dollarland toonde voorliefde voor een violette sleep met zilver gevoerd, orchideeën slingerden zich over het zachte fluweel, zij was ge tooid met een sluier van oude, echte kant, terwijl de sieraden als amethysten en diamanten bijzonder goed pasten bij het violette kleed. Een andere Amerikaansche was in licht-rose zijde met een overkleed van chiffon en kant Op haar rose zijden sleep bloeiden vergeet-mij-niet en Tozen. Een toilet van ivoorkleurig charmeuse was effectvol ge tooid met. steenen en paarlen, de kersenroode sleep, omrand met bont, was prachtig versierd. 't. Wrs inderdaad een lust voor de oogen om al die weelderige, stoffen, die zachte, teere tinten door el- knar te zien dwarrelen, terwijl de lange, breed uit hangende sleepen het geheel een zeer deftigen indruk gaven. In Parijs hoeft weer het tvaditionoele „bal do ia couturière", (naaistersbal) plaats gehad, een feest, dat inge8teddi is door de vereenigde mode-ateliers ten voordeele der ziekte- en ouderdomskas harer naaisters. Het is werkelijk een der schitterendste feesten, die Parijs 's winters telt; de in dienst der mode staande dames immers hebben alle gelegenheid er zoo spoedig mogelijk nota van te nemen, wat het nieuwste onder Speciale Wit-aanbieding. Van 16 regels 35 Cents, by vooruitbetaling. B. L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o n i n g s w e g 46. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. fTE KOOPMeubelen, Stoelen en Spiegels in ver? schillende stylen, Kamermeubelen, ook solied Stof- feerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEEOP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. ffV koop een groote TWEEWIELIGE WAGEN voor paard, ook geschikt voor handkar, Adres bureau van dit blad. IMANINO. Te koop gevraagd een goede Pianino, opgaaf merk en prijs, onder letter W 226, bureau van dit blad. rbifé-Restaurant „De Burg." V PILSNER VBQIIKIL Een van liet beste en fijnste buitenlandsch bier. Aanbevelend, Ch. DIRKEN. de zon is. Op dit bal verschijnen zij zoo modieus en modern mogelijk en de balmode voor den winter wordt daar gewoonlijk het eerst kenbaar gemaakt. Thans is op het feest dan ook gebleken, dat voor dezen winter de hoofdkleuren voer de baltoiletten zijn: blauw, groen en violet, terwijl als stoffen hrocaat, zijden mousseline, crêpe en zijden gaas en paillet-tule in aanmerking komen en als garneerlng franje, kralen en paarlenrnnden en aanhangers zeer in de mode zijn. De heerschappij dier doorzichtige, met paarlen om rande tunieken der baltoiletten begunstigt weer den terugkeer naar het versluieren der onderjaponnen. Deze hebben zeer lange, tevens zeer smalle sleepen, eindigen puntig of vierkant en maken soms vooral wanneer er lichte, souple stoffen voor gebruikt zijn bij het heen en weer bewegen een belachelijken indruk. De eenvoudige kapsels worden met een turban-achtig mutsje, versierd met een aigrette en edelsteerien, be dekt. i. Ü&iiüHf AREONDISSEMENTS-RECHTBANK Zitting van 23 Januari. DIEFSTAL. Als eerste beklaagde stond heden voor de rechtbank terecht Auke Fl., arbeider te Medemblik, die zich had te verantwoorden omdat hij zich in den nacht van 25 op 20 December van de wed. P. Pot te Medemblik wederrechtelijk had toegeëigend een bout en een moer. De rijksveldwachter Evert Feldmeyer verklaarde dat hij in den bewusten nacht gewaarschuwd werd dat er onraad was op het schip Helena Maria. Toen hij ter plaatse kwam vond' hij daar met de voeten op een trap en een open mes naast zich be klaagde liggen, die werd aangewezen als de schuldige van den diefstal en de vernieling. Naar het politiebureau vervoerd, vond men bij fouil leering de vermiste bout eu de moer in zijn zak, waar op zijn arrestatie volgde. De volgende getuige, Jan Pot, schipper te Medem blik, zeide dat hij gewaarschuwd werd door een zeke ren Smit, dat er onraad was op zijn schip. Hij ging er heen en bemerkte in de roef dat de deur open was en bekl. bezig was met het compas weg te nemen. Hij gaf bekl. toen een slag waardoor deze neerviel en in die houding werd hij door den inmid dels geroepen politie-agent gearresteerd. Getuige verklaarde dat de diefstal van bout en moer niet het ergste was, doch dat hij de schade, aange bracht door de vernieling der goederen taxeert op pl. m. 150. De president vroeg of bekl. in 1907 tot 14 dagen gevangenisstraf is veroordeeld, waarop deze antwoord de: ,,ja. maar onschuldig." IX' Officier van Justitie achtte het wettig en over tuigend bewijs van den diefstal geleverd en wees ver der op den omvang der vernieling. Hij bracht in herinnering die veile straffen van den bekl. en eischte ten slotte oen gevangenisstraf van G maanden. De verdediger, mr. Dorbeck, wees bij zijn pleidooi op het twijfelachtige der juistheid van de verklaring van den getuige Pot dat de bout en moer hem toebe- hooren; pl. meende dat de rechtbank bekl. wegens diefstal daarvan op een dergelijke verklaring niet zou kunnen veroordeelen en vroeg vrijspraak. DIEFSTAL. Maarten K., melkrijder to Barsingerhorn, had zich te verantwoorden, omdat hij in den avond van 23 De cember uit. een paar bussen, staande op een tramwa gen te Lutjewinkel een hoeveelheid van 2 liter melk had ontvreemd. Bekl. bekende het hem ten laste gelegde, tevens dat hij dit wel meer gedaan had. De eerste getuige, Hendrik van der Kaas, bevestig de den inhoud van het door hem in deze zaak opge maakte proces-verbaal, waarna de president beklaagde onder het oog bracht, dat zijne daad den getuige M it bijna 100 heeft gekost. Dirk Wit verklaarde daarna dat het hem in den laatsten tijd dikwijls was overkomen dat hij te weinig melk afleverde. Verder herhaalde hij den inhoud van het zooeven genoemdie proces-verbaal. Do president noemde de daad van beklaagde ecu schande, niet alleen bestal hij de fabriek voor 1561 liter melk, maar hij joeg den vorigen getuige, die de schade aan de fabriek heeft moeten v- rgoeden op hoo- ge kosten. De laatste getuige was Pieter A. A. Ooms, contro leur aan de West-Friesche gecondenseerde melkfa briek te Hoorn, die zeide dat het dikwijls hem was medegedeeld, dat de bussen van Wit te weinig melk inhielden, daardoor viel er verdenking op Wit, die daarover dan ook meer dan eens was onderhouden. De Officier wees in zijn requisitoir op den omvang van den diefstal en eischte deswege vier maanden ge vangenisstraf. MISHANDELING. Cornelis D., koopman te Enkhuizen, stond terecht omdat hij op St -Nicolaasavond 1911 Laurens Tiet te Lutjebroek had mishandeld, door hem in het gezicht te slaan. Uit het prooes-verbaal bleek dat deze mishandeling op den bewusten avond plaats had in een herberg te Enkhuizen, waar beklangdle met enkele zijner kamera den vertoefde. Uit de verklaringen van Tiet bleek dat de beklaag de, waar hij ook kwam, hem altijd zocht. Zoo ook op dien avond, hoewel getuige hem en zijn makker ont week en zijn toevlucht bij de politie zocht die daar surveilleerde. Doordat bekl. een achterdeur uitging, liepen de beide partijen echter tegen elkaar op met het gevolg dat er een vechtpartij ontstond, die getui ge een paar krabben in het gezicht bezorgde. De agent Muusze bevestigde de door den vorigen getuige afgelegde verklaring, zoowel wat betreft de vechtpartij als de gespannen verhouding die er tus- sehen getuige Tiet en beklaagde bestaat. Een gelijk luidende verklaring werd afgelegd door den daarop volgende getuige Jan Swier, eveneens agent van po litie te Enkhuizen. De Officier achtte de mishandeling genoegzaam be wezen om een geldboete van 10 of een hechtenis van 10 dagen te eischen. MISHANDELING. Jan V., arbeider te Uitgeest, was ten laste gelegd dat hij den I7en December in het café van E. v. Vlugt te Uitgeest Jac te Munk met een bierflesch op het hoofd had geslagen. Do mishandelde zeide dat toen hij in 't café een glas bier dronk, bekl. dit wilde nemen, waarop hij opmerkzaam werd gemaakt. Dit maakte bekl. zóó kwaad, dat hij getuige met het bierfleschje op 't hoofd sloeg. De volgende getuige, J. Meijer te Uitgeest, was het volkomen eens met de verklaring van te Munk. De Officier wees er op, dat de bekl. reeds drie ver oordeelingen achter den rug heeft en bracht ondier de aandacht van de rechtbank dat het slaan met een bierfleschje zeer ernstige gevolgen kan hebben, waar om hij een gevangenisstraf van drie weken tegen hem eischte. BELEEDIGING. Pieter T. had den gemeente-veldwachter van Noord- Scharwoude, van den Berg, den 8en December belee- digdi door toevoeging van de woorden „ploert, kwa jongen" e. d. De eenige getuige, Van dén Berg, bevestigde den inhoud van zijn proces-verbaal, waarna de Officier tegen bekl., die niet verschenen was, 15 boete of 14 dagen hechtenis eischte. Cornelis P., zonder beroep, te Wognum, stond te recht omdat hij Simon Besseling op allerlei wijzen be- leedigd en daardoor schade berokkend had in zijn bak kerszaak. De bekl. verklaarde bij ecu zekere gelegenheid het woord „huichelaar" te hebben gebezigd, echter niet wetende dat dit een beleedigende uitdrukking was. Simon Besseling bevestigde nu mondeling den in houd van den door hem aan de rechtbank geschreven brief, waarin hij vervolging tegen bekl. wegens belce- diging verzocht. Nadat. Guurtje Ligthart, die bij het bezigen van de beleedigende woorden aanwezig was, haar verklarin gen had afgelegd, eischte de officier 7 boete of 7 dagen. MISHANDELING. Jan C., arbeider te Rustenburg, had den 17den No vember D. Sneeker, werkman te Rustenburg, mishan deld door hem met een mes verwondingen tce te bren gen aan hoofd, voorhoofd en hals. Dirk Sneoker te Ursem zeide dat hij in een woon schuit woont, dat hij daarin verblijvende, op den be wusten avond hoorde roepen „Sneeker kom er uit 1" Ilij werd verplicht naar buiten te gaan, daar er met steenen op de schuit werd gegooid. Toen hij bui ten kwam wilde beklaagde hem slaan, waarop getuige terug sloeg, welke schermutseling iu een vechtpartij ontaardde. De bij beklaagde aanwezige jongen sloeg getuige op het hoofd, waarna hij dezen achterna zette om hem het stuk hout, waarmee hij sloeg, af te nemen. Bekl. ging hem achterna, haalde hem in en weer ontstond er een vechtpartij, waarbij bekl. de wonden opliep. Gerrit van Leve,rink zeide op den avond in het café van Vredenburgh bekl. ontmoet t© hebben die over Sneeker mompelde en ook gezegd had': „hij zal er uit komen, zoo lang zal ik met steenen gooien en dan zal ik hem snijden." De Officier wees op de bekentenis van den be klaagde en op de omstandigheid dat bekl. met wraak in het hart handelde en eischte drie maanden gevan genisstraf. DRONKENSCHAP. Petrus Antonius P., koopman te Amsterdam, was door den kantonrechter veroordeeld tot 1 jaar opzen ding wegens openbare dronkenschap hij vierde herha ling en was van dit vonnis in hooger geroep gekomen bij de rechtbank. De Officier wees er op dat beklaagde immer beter schap beloofde, doch die belofte niet gestand deed en eischte daarom bevestiging van het vonnis van den kantonrechter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6