De GROOTSTE UITVERKOOP is zeer zeker in het Aangekocht uit een der hoofdsteden een fijne luxe zaak. Langestraat en Achterstraat. Telefoon Intercüuaal 417. VELO Waschmachines VELO Wringmachines Velo WaschmacMne Mij.| WJÖMKT C 72, miMülkB. MEIJER PELS, LANGESTRAAT It, ALKMAAR, GYMN ASTIEK-UITYOERIN 6 Assurantie Maatschappij „De Rijn". ACTIEVE AGENTEN gBrraagd tn Lijnzaadkoeken, MERK TC Openbare, Yerkooping 50 zware Stammen, FBI'S WETBOEKEN. Publieke Verkooping. in prijzen vanaf f 22,50. te Amsterdam. T. CHOK, ïophout en Takkenbossen. Gymn. Ver. „DE HALTER", TlnTs yiij entrée Da goederen worden verkocht a CONTANT. Geen goederen worden op zicht gegeven. Uitvoering Tiend wet Nationale Hypotheekbank ^aarschaswing I Donderdags 9-1uur Hotel Langenegger te SCHA GEN. OPENBARE op Zaterdag 3 Februari 1912, Hypotheekbank voor Nederland A. GOEDE Dz., age prijzen. Zuivere murwe Hofdjjkstraat, Een nieuwe drok, bijgewerkt tot 31 December 19i1t Hieronder bevinden zich iijne KRISTAL WAREN, BRONSWAREN, JAPANSCHE ARTIKELEN, LEERWERKEN, SERVIEZEN, SCHRIJF- ARTIKELEN, WASCHSTELLEN, LUXE ARTIKELEN, KUNSTBLOEMEN, enz. enz. De korting, welke op de goederen zou worden gegeven, loopt op tot en met 60 pCt. De korting zal in de zaak Achterstraat aangeduid staan op de artikelen, terwijl vele artikelen, aooals in de étalage, netto gopryst zyn. De uitverkoop'van die artikelen geschiedt in de afdeeling, zaak Achterstraat. Ook zullen tegelijkertijd vele dagelijksche (huishoudelijke) artikelen, voor spotprijzen aangeboden worden. Mooie gedecoreerde kop en schotel 1ste keuze 10 et. Betborden 1ste soort 6'|, el. Boterhambordjes 4 ct. Glazen lampjes met kapjes 59 ct. Hoe- densnelden 1 ct. Groote doozen goud- en zilverbrons 11 ct. Kleinere doozen goud- en zilverbrons 6 ct. 6 zwarte tafelmesjes 60 ct. 6 nikkelen gewerkte tnfelmesies 60 ct. Sleutelplankjes '.'9 ct. Groentenschalen 10 ct. Heereu kop en schotels, gekleurd 7'|ct. Blauw porselein spoelkommen 21 ct. Geëmailleerde kroesen met oor 9 ct. Eierdopjes dj, ct. Wit porcelein blakers 17'|, ct. Spiegels eiken rand 50 X 35, 59 ct. Schilderyen wit ljjst 41 27 69 ct. Glazen suiker- natten on voet 9 d Notenhouten pronktafels 159 ct. Bamboe bloempottafels 59 ct. Eikenhouten portemonteau s 48o ct. met geslepen spiegel. Vleeschschaaltje CetteHdct. Kapjes voor hanglicht 19 ct. Kamerpotten 23 ct. Yischkommen geblokt 31 ct. Blikken geverfde emmers 19 ct. Jashangers met dwarslat 4 ct. Prima kwaliteit petroleumstellen 3 vlams 219 ct. Nikkelen theepotten 119 ct. Nikkelen koiliekannen 179 ct. V- Voorts wordt op de artikelen in de zaak 20 pCt. korting gegeven, behalve eenige artikelen, welke aan tabriekstarieven gebonden zijn. "W mi W. S. SCHILLING Extra aanbieding- van A. HILDER1NH, (met 2 jaar garantie), (met 5 jaar garantie), zijn BESLIST de BESTE, gevest'gd te 's GRAVENHAGE. D. A. WISSELINK TE ALKMAAR. Afes..'g 7 "t v-- Heöbea beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier ge'd, geld van levensvorz.-maatschappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal zijn correspondenten der Utreehtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten beiasten zich met aan- en verkoop van landerijen; administreoren kapitalen en vaste goederen sluiten verzekeringen op allerlei gebied. de* avonds 8 uur, in de GROOTE ZAAL der.Harmonie"» te A L K M A A R. beveelt zich beleeld a*n bij H.H. Notarissen, Bankdirecteuren, «Istnede Particu lieren voor het SCHATTEN v&n Vaste Goederen en regelen van Brandschade. Brand-, Nering-, inbraak- en Transport- Verzekering. AniVHIL M. Hoe Uw jonge Vee goedkoop en vooideelig op te fokken zonder Melk t Verstrekt GELD op Eerste Hypotheek op billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente en geeft 4 Pandbrieven uit iu stukken van f 1000, f 500 en f 100. Kennemerpftrk 18 Alkmaar. Alkmaarsche Stoom-St \ouwerij. Groote voorraad rêne Üssirsesni „Hpolia" te Schiedam APOLLO KAARSEN eu BOUGIES APOLLO. Pcbrlsksraerb gedeponeerd v a o Koog d. Zftwr. TE HUUR of TE KOOP: te HEI L O O, in de bosschen van Nijenburg, op Woensdag 31 Januari 1912, ten 10 ure, vau URBANUS-PiLLEN WH..—houbeb. Het voor teelgrond uitnemend geschikt WEILAND, ,,de Groote Weijmerik" tLknttitscii wtisiMims De TIENDCOMMTSSIE in liet 5e Tienddistrict ter standplaats 's-GRAVENH AGE m»»ktingevolge art 09 der Tiend wet 1907 (Staatsblad No. 222), be- kentl, dat op 23 Januari 1912 afschriften der mart 68 van genoemde wet bedoelde stuiken NT Al h! houdende opgaven van uit te keeren tiendrechten ge- rust hebbende op de in die Staten vermelde perceelen (Register van ingekomen aangiften Nos. 8, 3a, öb, o, 6, 7 8, 18, 19, 27, 28, 31, 39, 41, 42 en 46) zijn ver- zónden naar de Secretarieën 4er Gemeenten HKKUIil GGH UBD HML»0,8WT MAAR TEN en ZIJPE, ten einde aldaar gedurende een maand ter kostelooze inzage van een ieder te worden peerfelegdjgt ajmdacht op ftrt. 70 der Tiendwet 1907, voornoemd, waarvan de tekst luidt Het bedrag der schadeloosstelling staat onvoor waardelijk vast bij den aanv ng der tweede maand „volgende op die, waarin de in art. 68 bedoelde "Staat is opgemaakt." De Secretaris, Mr. A. O. H. TELLEGEN. Diploma. N. T V. GEESTER 3INGEL E 82. beveelt zich aan tot hot geven van PIANO-ONDERWT.TS, Een splinternieuwe SPREEKMACHIN E, met hoorn, eu met 13 stuk» dubbel bespeelbaren platen, voor 1 28, aan den Alkmaarsclien Naaimachinehandel Hekelstra.»!. Alkmaar. Amsterdam, KeereogracUt 168. Opgericht in 1861. Gestort kapitaal 1 R« serveESC Gestort waarborgfonds 4,OOG,own, B< drag der nitstpande hypothe- eaire leewlngen op 31 S»ec. lOll f42,182,611, l)e BANK verstrekt GELD tegen ten hoogste 4i/2u/o r« i<ebrengt geen schattingskosten in rekening wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langstraat 74b, Alkmaar. ii contant eu op afbetaling. Op proet te 1 beteomen en in werking te zien lederen Vrydag en Zaterdag van 11-1 nor, uit- I slnitend ln het filiaal der Geplaatst Kapitaalf 2.SOO 066. Reserves416.M64.48. Hypothecairs leeningen ruim 88.660 660. De bank geeft 4 pCts. Pandbrieven uit in stuk ken van f 1606.—, f 866. -, f 106.— en t 86.-—, tot den koers van 08 pCt. Verkrijgbaar ten kantore van den Heer Daar de verpakking onzer KINAIHIPP- PE1.8 veelvuldig wordt nagebootst om Kina- praeparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wij er op, dat roode doozen, zonder den naam I>r. H. Naiming, doch voorzien van het woord „Kinadruppels" of an derszins, NIET uit onze fabriek afkomstig z|jn. Men eische daarom steeds Or. Nmining's Kinadrnppels! Alom verkrijgbaar f 6 78. te geven door de Iutroducties bij de leden 40 ct., Heer en Dam». Kaarten aan het loket, 60 ct.,- Heer en Dame. Kaarten aan het loket 40 ct. voor Dame. Plaatshespi eking op den dag der Uitvoering aan da zaal van 122 uur 10 ct. per persoon. f mi Tauten KEBKPLEIN 4, ALKMAAR. - voor de gemeenten Noord- en Zuid-Scharwoude, Heer- hugowaard, Dirkshorn, Ursem, Obdam, Hensbroek, Avenhorn, Beemster. Reflectanten gelieven zich aan te melden bij den Hoofdvertegenwoordiger voor Noord- Holland, den Heer H. W. Frese te Alkmaar, by wian tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen. alleen door het gebruik van Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrie ven bij den AGENT, den Heer Het is de eenige volledige plaatsvervanger der moe dermelk en minstens even voedzaam, het kost zeker de helft minder en behoedt tegen de tuberculose-in- fectie door de melk. 100 Pond Blatchford's Kalveremneel geeft 460 Liter pap die een volledige plaatsvervanger voor de volle melk vormt. Een ieder overtuige zich zelf van deze waarheden. De Importeurs Juli. KOOPMANS Co., Amster dam, Beerenstraat 20. Te Alkmaar bij Wed. B. SCHOEN en BALTUS n Co. en W. ZAADNOORDIJK. i r stoel»zoo» tUIMIAS Vraagt uwen Winkelier van de Stearine Kaarsenfabriek Prima kwaliteit; onovertroffen in brandduurzeer billyk in prjjs. Let op de etiquetten. Hoogste onderscheidingen, Grand Prix Par jj» 1900 Verkoopers sn gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. waaronder IEPEN, EIKEN en 8 zeer zware POPULIEREN, allen gerood liggende in de bos schen en dagelijks te zien, alsmede een groote partjj Inlichtingen te bekomsn ten kantore van «Un Nota ris P. A. DE GELDER te Stompetorea. huurprijs f 260 per jaar. Te bevragen bjj BRUIN A BURGERING, Kinheimstraat 39. Binnenkort verschijnt van In deze nieuwe druk zijn opgenomen de geheel her ziene wet op de rechterlijke organisatie en de zedelijk* heidswetten en veel belangrijke wijzigingen en verbe teringen in de verschillende wetboeken aangebracht Prijs in hallleder I 6.86. Bestellingen worden aangenomen door de N.V. Boek en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER k ZOON. Voordam C 9. Telefoon No. 8, Alkmaar. Volgens hot oude en ochto recept bereid. Leest dit zjjn bekend om hunne goede en zachte werking m worden alom aanbevolen al» het beste laxeermiddel. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing,80 ct. Te Alk maar bij Firma NIEROP SLOT- Notaris M O E N 8 te Beverwijk, zal Woenatltig 31 Jannari 1612, 's ro. 12 uur, in de bovenzaal van het Logem, nt „de Zon" aan de Breestraat aldaar, publiek verkoopen s gelegen by dsn Sint-Aagtsndijk onder Asssndslft, gr, st 6.68.90 HA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7