DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. e t bus fÖ.W L 8 bus //.SO 0.80 VtMo V2 No. 24 Honderd en veertiende Jaargang 1912. MAANDAG 29 J A N U A R I. t BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 1903. 1907. 1912 100 103 93 51 59 42 19 25 14 37 21 13 16 20 18 30 49 42 49 51 44 81 53 110 7 8 7 14 nieuwen rijksdag is* nu COURANT 0 ALKMAAE, 29 Januari. Do herstemmingen, welke de afgeloopen week in Duitschland hebben plaats gehad, maakten, dat de rijksdag, die den zevenden Februari bijeen zal komen, er geheel anders zal uitzien dan zijn voorganger. Het conservatief-clericale blok is verslagen en de voor spelling van den vorigen rijkskanselier, den heer v. Biilow, dat de sociaal-democraten zouden profiteeren van de gevoerde blokpolitiek is volkomen bevestigd. In dezen eersten slag, den 12den Januari, kregen dc sociaal-democraten 4 en een kwart millioen van de 14 millioen stemmen en 64 mandaten, en 20 Januari kwamen er nog 8, 22 Januari nog 27 en 25 Januari nog 11 bij, zoodat zij nu 110 zetels hebben. Het is niet oninteressant in een staatje eens even na te gaan, hoe de partijen uit de verkiezingen van 1903, 1907 en 1912 zijn te voorschijn gekomen en daarom laten wij hier een lijstje volgen, dat zulk een overzicht biedt: Centrum Conservatieven Rjjkspartij Economische Vereeniging en anti-sem. Polen Vrijzinnige volkspa.tij Nationaal-liberalen Sociaal-democraten Elzss-Lotharingers Welven en wilden De berekening voor den aldus: dat heb blauw-zwarte blok 191 stemmen kan uitbrengen, de tegenstanders 202 (de meerderheid is 199) en dat er dan nog 1 Deen en 3 Wilden overblij ven. Het is dus in elk geval een dubbeltje op zijn kant. Vast staat echter, dat de overmacht van het blok, ge broken is, dat de sociaal-democraten dank zij mc- de de hulp der vrijzinnigen, die liever rood dan zwart stemden 110 zetels hebben, en dat de heer v. Beth- mann Hollweg nu maar moet zien, hoe hij met den nieuwen rijksdag zal kunnen regeeren. Vermoedelijk zal de regeering nu eens moeten steunen op een com binatie van links en rechts bijv. bij voorstellen tot versterking van leger en vloot, waar de socialisten te gen zijn dan weer op een zuivere meerderheid van links. Kleine groepjes zullen soms den doorslag kun nen geven. En het Centrum is een sterke oppositie partij geworden, die vaak van grooten invloed kan zijn en daarvan natuurlijk zal profiteeren. De Duitsche couranten gaven allerlei beschouwi i- gen en voorspellingen en daarvan zou een lang relaas zijn te geven, wat we echter maar niet zullen doen. De couranten spraken verder breedvoerig over de fees telijke en plechtige viering van den 200sten geboorte ry i dag van Erederik den Groote en over den verjaardag van Keizer Wilhelm, die 54 jaar is geworden. In do Fransche pers was men deze week niet uitge praat over Italië's houding tegenover het Fransche schip de Manoube. Wel werd dit schip weer losgela ten, maar de Turken, die zich aan boord bevonden, werden gevangen gehouden. De Fransche regeering eischte hun in vrijheidsstelling, de Italiaansche wei gerde. De pers was opgewonden, in de Kamer werd geïnterpelleerd. Tenslotte gaf Italië toe, maar een nieuwe kwestie ontstond er op hetzelfde oogenblik. Italiaansche torpedobooten brachten een kleine Fran sche postboot, de Tavignano, naar Tripolis, deze werd later ook weer vrijgelaten, rnaSr aangenaam is een dergelijk optreden noch voor Italië noch voor Frank rijk. Do Italiaansche regeering heeft deze week besloten tot het blokkeeren der Turksche Boode zeekust in den omtrek van Hodeida. Van den veldtocht hoort men overigens niet veel meer. Alleen wordt er nog wel eens gevochten bij Benghasi, waar do Turken aanvallend optreden. Na tuurlijk zenden de Italianen overwinningsberichten de wereld in, en even natuurlijk spreken de Turksche te legrammen deze berichten tegen. Italië blijft troepen naar het te veroveren gebied zenden en nooit sinds 1860 heeft het zooveel soldaten onder de wapens ge had. Er zijn twee legercorpsen, het eene te Tripolis, het andere te Benghasi, tezamen ongeveer honderd duizend man sterk, terwijl er, naar verluidt, nog twin tig duizend man naar Afrika zullen vertrekken. Er zijn vierhonderd kanonnen, zesduizend paarden, ne gen duizend muilezels, twee honderd oorlogshonden, vijftig kilometer spoor en veertien vliegtuigen. Italië moet wel volhouden, immers pogingen tot bemiddeling schijnen te zijn afgestuit, en het konink rijk kan zich niet blameeran! Inmiddels zijn er te Iripolis reeds groote werken aanbesteed' Italië maakte dus wel haast, daar het den toestand bij lange na nog niet meester is. In China wordt geen haast gemaakt. Tijd winnen heette trouwens in China altijd alles winnen. De Europeesche staatslieden hebben meer dan eens on dervonden, hoe men in het IlemeLsche Rijk de kunst verstaat, de zaken gaande te houden, in de hoop, dat de tijd in benarde omstandigheden uitkomst zal ge ven. Eenigen tijd geleden heette het reeds, dat de Mantsjoe-dynastie tot aftreding had beslotéïi, doch de laatste degen kwarneu er voortdurend berichten, die zeiden dat men in het keizerlijk paleis daartoe nog maar steeds niet kon besluiten, dat er Mantsjoe-prin- sen zijn, die pogen den vrijwilligeu afstand van de dynastie tegen te houden. En als men den man, die als redder in den nood werd geroepen, Yóean Sji Ivai vraagt, wat er gebeuren zal, zegt hij doodleuk„Het onvermijdelijke, sir, het onvermijdelijke De wanorde in h)et rijk neemt intusschen toe, hier treedt zelfs reactie tegen de revolutionnairen op, daar beginnen revolutionnaire Chineezen met bommen te werpen op de handhavers van het tegenwoordige ge zag. Uit Servië kwamen deze week verontrustende be richten over een oproerige beweging. Beweerd wordt, dat er een scheuring is ontstaan onder de samenzweer ders, die hebben deelgenomen aan de bloedige gebeur tenissen in 1903. Er werd een vereeniging „De Zwar te hand" opgericht, welke opheffing van de radicale regeering en ook weinig goeds jegens den koning be oogde. Het heet verder, dat de minister van oorlog de samenzweerders in bescherming neemt en dat prins Alexander tegenover hem staat. Een feit is het in tusschen dat de prins „wegens verschil van meening met den minister van oorlog" als inspecteur van het leger zijn ontslag genomen heeft. Wat er verder van de berichten aan is, zal moeten blijken. Reeds zoo vaak bleek verontrustend Servisch nieuws weinig be trouwbaar nieuws. Het schijnt, dat het ministerieele leven van den Spaanschen premier deze week aan een dun draadje heeft gehangen. Na de gratie aan de veroordeelden van het Cullera-proces had het kabinet zijn ontslag genomen, het kwam weer terug, maar weldra ontston den er geruchten, dat het ministerie weer zou gaan en nu voor goed. De heer Canalejas heeft die geruch ten tegengesproken, maar hij heeft den indruk niet kunnen wegnemen, dat zijn positie verzwakt is en dat hij binnen niet al te langen tijd tot heengaan zal wor den gedwongen, plaats moet maken voor een conserva tief kabinet. Wie weet, of de heer Maura heeft zijn ministerslijstje reeds gereed! In Paraguay heeft president Royas, door revoluti onnairen, afgezet, na hevige gevechten weer zich mees ter van 't gezag gemaakt. In Ecuador werd de revolu tie gedempt; te Guajaquil, de zetel van den op stand, heeft het gepeupel den aanvoerder der revolu- tioniïairen, generaal Montero, vermoord. Gelukkig voor de opstandelingen die er in deze staten altijd zijn, komt het op een generaal meer of minder niet aan. Ieder die zin heeft in den zetel van den presi dent, trekt een mooie uniform aan, verzamelt solda ten, die altijd wel te -krijgen zijn en laat zich gene raal noemen! DE MILITIEWET IN DE EERSTE KAMER. Het plan is om na hervatting der werkzaamheden op Dinsdagavond, Woensdag aanstaande in de Eerste Kamer met de openbare behandeling der Militiewet te beginnen. Dr. KUYPER. Men meldt uit Zaandam aan „De Standaard": In de Anti-rev. kiesver. „Nederland en Oranje werd het volgende telegram verzonden aan dr. Kuyper. Aan Z. E. dr. A. Kuyper, Den Haag. „Nederland en Oranje," te Zaandam dankt God, dat Hij u, bij het klimmen uwer jaren kracht geeft, op zoo kloeke wijze als bij de laatste begrootingsdebatten, weer te geven wat leeft in het hart van het Anti-rev. volk, en bidt u verder rijkelijks 's Heeren zegen toe. D. L. HARMS, voorzitter. PLAN 1913. Het Uitvoerend Comité „Plan 1913" deelt het vol gende mede: w Het uitvoerend comité meent, dat een deel van het succes vau „Plan 13" zal afhangen van een pakkende:' naam en een aantrekkelijke reclameplaat. Het vertrouwt, dat zij, die belangstellen in het plan, het comité willen behulpzaam zijn bij het zoeken naar „den naam." Men dient in aanmerking te nemen, dat, aangezien „Plan 13" voornamelijk op touw is gezet om veel vreemdelingen binnen onze grenzen te lokken, de naam in de eerste plaats in het Engelsch, Duitsch eti Fransch van suggestieve kracht moet zijn. Naast den Nederlandechen naam geve men dan ook op, hoe hij zal luiden in de talen onzer buren. Dan behooren naam en reclameplaat nog aan twee eischen te voldoen. Zij moeten wijzen op het gedecen traliseerde karakter der feestelijkheid tal van ten toonstellingen over het gansehe land verspreid en ook daarop, dat de hoofdaanleiding de opening is van het Vredespaleis, het eerste monumentale symbool van het beginsel „vrede door recht!" Er zijn reeds namen genoemd, waarbij het woord tentoonstelling op den voorgrond staat; andere die doelen op de moreele beteekenis van 1913 voor ons land, zoowel in internationalen als nationalen zin (18131913); dan ook namen, die als de „Ha" te Frankfort (Internationale Luftschifffabrt Ausstel- lung) zijn opgebouwd uit de beginletters van een lan gen verklarenden naam, doch geen dezer voorstellen vond nog algeheele instemming. Men denke er dus eens over na en zende naam of schets van een reclameplaat vóór 10 Februari in aan het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer, Lange Voorhout 45, 's-Gravenhage, alwaar ook nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. Gemengd Nieuws. INDISCHE FILMS. Aan den kapitein der infanterie van het Oost-In disch leger J. C. Lamster, die zich met verlof hier te lande bevindt, is door het bestuur van de vereeniging Koloniaal Instituut opgedragen een rondreis te maken door den Indische nArchipel en daar films te vervaar digen ten behoeve van dit Instituut. Kapitein Lam ster heeft zich reeds te Parijs bij Pathó van een en ander op de hoogte gesteld. Einde Februari vertrekt hij naar Ned.-Indië. TYPHUS. De typhus te Drachten breidt zich nog steeds uit. De ziekte is nu ook geconstateerd onder het personeel der brigade marechaussee. De aangetaste is naar het hospitaal te Assen vervoerd. Een vrouwelijke patiënt is overleden en in een ander gezin is de vader aange tast. EEN PROT. BOERENBOND. De „Stand." verneemt, dat men voornemens is op te richten een Bond van Nederlandisch© Landbouwers, die voor de Protestautsche boeren wil zijn wat de Boerenbond voor Roomsche boeren is. Deze bond zul zich niet op politiek gebied bewegen, doch wil uit sluitend de leidende en toongaaugevendo boeren-be- drijfsorganisatie worden, daar deze tot heden in de Protestautsche streken ontbreekt. ACTUEEL ZIJN. Do redactie van het geïllustreerd weekblad Het Le ven toont zich ongetwijfeld steeds zeer actief, maat hot streven om actueel te zijn kan wel eens tot minder uangeuamo toevalligheden leideu, schrijft de N. Ct. Of is 't niet toevallig, dat van de winterkiekjes in het jongste nummer twee precies gelijken op twee foto's indertijd in Buiten verschenen, respectievelijk in de nummers van 8 Februari 1908 en 20 Februari 1909 van dat tijdschrift. MOORDAANSLAG. rijdagavond te 7 uur heeft ouder Meedhuizen een 22-jarige boerenknecht een moordaanslag gepleegd op zijn 20-jarig meisje, dat van hem zwanger was. Hij trachtte haar te verdrinken in een weiwaterput. Do dader is geboeid naar Delfzijl overgebracht. Ilij heeft een volledige bekentenis afgelegd. De toestand vun het meisje is goed. Nader wordt over deze afgrijselijke misdaad nog ge meld Vrijdagavond, omstreeks 10 uur, werd bij de rijks- en gemeentepolitie te Delfzijl aangifte gedaan, dat onder Meedhuizen een moordaanslag was gepleegd. Dc politie begaf zich aanstonds naar genoemd dorp en daar werd hun als de dader aangewezen de 22-jarigo boerenknecht II. Sch., die zich reeds tc bed bevond. Na verhoor van ongeveer een uur en na met hot meisje, waarop de aanslag was gepleegd, te zijn ge confronteerd, bekende II. Sch., dat hij getracht had het 20-jarige meisje A. II., door verdrinking om het leven te brengen. Dit meisje was met II. Sch. bij denzelfden boer te Meedhuizen in dienst en sedert eenigen tijd hadden de jongelieden verkeering aangeknoopt. Gisteravond hebben ze gezamenlijk de boerderij verlaten en zich begeven naar het erf van een oom van het meisje, ge it-gen in het gehucht Wilderhof, onder Slochtereu. Daar heeft II. Sch. zijn meisje met het hoofd naar be neden geworpen in een weiwaterput. Het gelukte het slachtoffer, zich om te keeren eu toen om hulp te roe pen, doch de misdadiger, zeker hopende, dat zij toch niet alleen uit den put zou komen en dus verdrinken zou, verwijderde zich en ging kalm naar huis. De toestand van het meisje is tot dusverre goed. NATIONALE VEREENIGING TEGEN DE WERKLOOSHEID. Zaterdagmiddag heeft in American Hotel te Am sterdam, onder voorzitterschap van prof. mr. M. W. E. Treub, de nationale vereeniging tegen de werkloosheid oen vergadering gehouden. Het voorstel om een sec tie voor verzekering in het leven te roepen, werd door het bestuur teruggenomen. De voorzitter deelde me de, dat er namelijk pogingen in het werk worden ge steld om samenwerking te verkrijgen tusschen de ver schillende gemeentelijke werkloosheidfondsen. Het bestuur acht het daarom beter een afwachtende houding aan te nemen, daar er anders kans zou be staan, dat er twee lichamen zouden komen, die in de zelfde richting werkzaam zijn. Op de volgende alge- moene vergadering hoopt het bestuur met nadere voor stellen dienaangaande te komen. IJS. Nauwelijks heeft het weer eenigszins goed ge vroren of tal van ijsclubs in Friesland zijn weer in ac tie. Vele wedstrijden waren reeds tegen gisteren en heden uitgeschreven, o.a. een te Leeuwarden op de banen van „de IJsclub," waarvoor 32 der bekendste rijders zijn uitgenoodigd. Op de ijsbaan „Thialf" te Heerenveen, die Za terdag geopend is, zal heden een hardrijderij onder clubleden worden gehouden. In de Eems bij Delfzijl is veel drijf ijs, waardoor de scheepvaart belemmerd wordt. Men meldt uit Monnikendam, dat het ijs op de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1