DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. i m. - - Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool. No. 27 Honderd en veertiende jaargang. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. DONDERDAG Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 1 FEBRUARI. Tot 3 Februari aangifte van leerlingen voor de waichlesstn. BINNENLAND. Telefoonnummer 3. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. j f 10 per cursu*. MAARSC COURANT. Ua^chen van Jaexer. lichte en gekleurde wollen en hatoenen «lollen, als Japonnen, Blouses, Talelkleeden, Deken». Zij<le, Lint, Kant, enz. Éénmaal per week les. De Directrice, M. W. ARBE1TER. D rank wc t BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat bij hun college is ingekomen een verzoekschrift vanJ. KF.IJKN, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcoholhouden- den anderen dan sterken drank in het peieeel Nieu- wesloot B 5. Binnen twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen van het verlof schi iftelijk be zwaren worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 31 Januari 1912. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand Januari 1912. Brieven. Mej. Schenk, Alkmaar. Mevr. II. E. O. Buissink, Amsterdam. Mej. A. v. d. Welle, Barsingerhoro. W. Slot, Utrecht. R. de Vries, Wijk aan Duin. C. Visser, Berkhout- GEVONDEN VOORWERPEN. Een gouden ring, een zilv. rozenkrans, een gouden horloge, een ceintuur, een R.C. keikboek, een pendu lesleutel, eenigo postzegels, een taschje, een reticule, een hangslot, een broche, een bankbiljet, een builtje met eenig geld en een paar handschoenen. Alkmaar, 31 Januari 1312. De Commissaris van Politie W. Tb. VAN GRIETHUI.! 8 BN. geering hulp aan en deze aanvaardde die. Schepen van beidp naties worden verwacht. Het Berl. Tagebl. meldt,- dat 600 personen, vrouwen en kinderen medegerekend, gearresteerd! zijn in een vergaderlokaal van de arbeiders-organisatie. De man nen werden gebracht aan boord van een oorlogsschip, de vrouwen en kinderen naar het marine-arsenaal. Volgens de N. R. Ct. is het straatbeeld droevig. Winkels, banken en schouwburgen zijn gesloten en er is weinig volk op straat, niet anders dan mannen. De trams rijden weer voor een gedeelte. In het midden van de stad blijft het echter woelig; de cavalerie treedt er voortdurend op hardhandige wijze met de blanke sabel op. De regeering heeft in een officieuze en door haar verspreide nota uiteengezet, hoe de gebeurtenissen zich hebben toegedragen. Na de schorsing der bij de grondwet gewaarborgde rechten heeft men zekere ver dachte personen gearresteerd; men heeft zeer gevaar lijke bommen in beslag genomen in de woning van den leider der vakvereenigingen. Het gebouw, waar de bond van vakvereenigingen zetelde, werd door de troe pen belegerd, waarna men zich ten getale van 600 heeft overgegevenalles gebeurde zonder bijzondere voorvallen. De openbare meening is door de maatre gelen, die door den generaal en bevelhebber van de di visie te Lissabon genomen zijn, gerustgesteld. De regeering verklaart dus, dat zij den toestand meester is en dat zij gerust is. Telegrammen over de tusschenkomst van Engeland en Duitschland, die oorlogsschepen zullen zenden, ge ven echter wel eenigszins een anderen indruk, doen twijfelen aan het volkomen herstel van de orde en rust. Eigenaardig is het, dat volgens verschillende berichten, reactie en anarchie samengaan om de re geering omver te wesrpen, hoewel beiden van elkaar natuurlijk uiets goeds hebben te verwachten. ALKMAAR, 1 Februari. De jonge, republikeinsche republiek doorleeft weer een ernstige crisis. Aanleiding vormt het krachtige optreden der regeering te Evora, in de landbouw-pro- vincie Alemtejo, waar landarbeiders in verzet waren gekomen; troepen de orde herstelden en eenige belha mels in hechtenis werden genomen. Toen deze lande lijke staking geëindigd) was, ontstond er op verschil lende plaatsen een beweging van verzet. Niet slechts de boerenarbeiders, maar ook fabrieksarbeiders ston den tegen de regeering op en besloten werd, een alge meene werkstaking te bevorderen, gericht tegen den gc-uverneur, die door zulke strenge militaire maatre gelen de rust herstelde en beoogendi de invrijheidstel ling van de gearresteerde personen. liet kwam toen In Evora weer tot verzet, er had! een botsing plaats, er vielen dooden en gewonden en de arbeiders, die zich terugtrokken naar de bergachtige gedeelten van het gewest, werden door de republikeinsche troepen ach tervolgd. De regeering zei toen in de Kamer dat de orde hersteld! was. Maar 'zij had mis gerekend de federatie der arbeiders-syndicaten te Lissabon begon er zich mee te bemoeien, eisehte de invrijheidstelling van do gevangen genomenen, het open stellen der ver gaderzalen voor de arbeiders-vercenigingeai te Evora en Lissabon. De regeering weigerde, een groote sta king brak uit. De werklieden in dienst van de trant 1 wilden niet meedoen, maar de stakers beletten de tram te rijden door met bommen te gooien. De grootste wanorde ontstond er, buitenlandsche eigenaars van in richtingen, hesehen de vlaggen hunner naties. De re geering liet de troepen jaeht maken op verdachte per sonen en de woningen van den president em der ver schillende ministers zorgvuldig bewaken. Zij had op nieuw de handen vol: nu niet door de monarchisten, maar door de anarchisten! Een beeld van den toestand geven eenige telegram men van hedenochtend, die we hier laten volgen. De electrische trams trachtten gisteren volgens de Lok. Anz. weer te rijden, d-och de bestuurders moesten het opgeven, daar zij opnieuw met bommen geworpen werden. De Engelsche maatschappij stelt de regee ring verantwoordelijk voor de schade. Lissabon is thans geheel en al door militairen, bezet De ministeries en banken worden door troepen be waakt-. Vreedzame burgers moeteu te half negeu thuis zijn. Alle winkels, restaurants en schouwburgen zijn gesloten. De Engelsche en Duitiche gezanten boden der )'•- EERSTE KAMER. De Eerste Kamer is gisteren bijeengekomen ter be handeling van de Militiewet, waarover de heer Staal (U.-L.) het eerst het woord! verkreeg. Spre ker erkende dat het ontwerp verbeteringen bracht, al bad spr. geleidelijke contingents-vorhooging ge- wenscht. Spr. vereenigde zich echter met de ineens oorgestelde, alsook met de voorgestelde vermindering van dienstjaren. Doch spr. was sterk tegen een vermindering van her halingsoefeningen. Do eerste oefening van 8V2 maand voor onbereden wapens keurde spr. goed, even zoo een eerste oefening van 6V2 maand' met hooge eischen van voorgeoefendheid, doch daarom moeten dp 4 maanders geheel vervallen? Dan trad spr. in een beschouwing van het karakter der administratietroe- pen, welke spr. vervangen wilde door burgers. Van het tweeploegenstefeel, zoo deze minister het wil, vreesde spr. teleurstelling. Spr. had tegem de kosten geen bezwaar, mits men geen bezwaar make tegen noodzakelijke uitgaven voor betere bewapening, ver plegingsdienst enz. Verkeerd is het afkoop van dienst bij het blijvend! gedeelte toe te laten. Terwille van de verbeteringen, die het ontwerp brengt, zal spr. voor stemmen in afwachting van een geheel nieuwe wet gegrond op'geheel andere beginselen. Spr. zag in het ontwerp slechts een voorloopige hervorming. De heer Van Voorst tot Voorst (r.-k.) meende, dat het ontwerp te korten eerste-oefenings- tijd brengt voor ons door het viermaander-instituut verslapt leger. De raad van Defensie vroeg 12 maan den en spr. sloot zich daarbij aan, zoowel ten behoeve van de gevechtswaarde als ter wille van de krijgs tucht. Desnoods hadden we dan een kleiner contin gent kunnen krijgen en geen tweede oefening. Spr behandelde dan de eischen van voorgeoefendheid voor di 6V2 maanders, welke eischen z. i. te laag zijn. Het stelsel van vrijstelling van kostwinners, achtte spr. minder goed dan de vergoedingen. Spr. juichte de ad ministratietroepen onder de gegeven omstandigheden toe, evenals den kaderplicht, waarbij echter langer oefening gewenscht zou zijn. Spr. zal voor het ont werp stemmen. De heer Vermeulen (r.-k.) klaagde, dat het ontwerp ons geen leger zal geven, waarop in de ure des gevaars gerekend' zal kunnen worden. De Militie- vet is lapwerk. Ten eerste omdat 8V2 maand als eerste oefening onvoldoende is. Eén jaar zij het mini mum. Bovendien lokt het ontwerp nog tot verkorting van eerste oefening uit door 6V2 maander-instituut Voorts wees spr. op het dubbelzinnig karakter der ad' ministratietroepen in de organisatie van den minis ter. Spr. betreurde dat dit ontwerp het aan anders- gezinde ministers in de toekomst mogelijk maakt het volksleger in te voeren. Hij vond 30 a 35 millioen oorlogslasten meer dan voldoende en wil voor dit be drag een klein uitmuntend geoefend en geïncadreerd leger vormen. De heer 't H o 0 f t (a.-r.) verdedigde het advies van den Raad van Defensie en betoogde, dat waar de posi tie van de geheele regeering en vtfti den minister van oorlog zeer sterk was, meer van haar had verwacht mogen worden dan bij dit ontwerp wordt gebodeil. Heden om 11 uur is de minister van oorlog aan het woord. 1 1 TWEEDE KAMERVERKIEZING HILVERSUM. Bij de gisteren gehouden, verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer in het district Hilversum (vac. baron Van Heemstra) zijn uitgebracht 8300 stemmen. Hiervan verkregen: Mr. II. Th. s'Jacob (C. H.) 1737 r.temmen. W. de Jong (U. L.) 2092 st. Mr. V. II. Rutgers (A.-R.) 3584 st. Dr. Th. v. d. Waerden (S. D. A. P.) 784 st. D. Wijnkoop (S. D. P.) 103 st., zoodat herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren De Jong en Rutgers. Gemengd Klenws. DE VOS ONTVLUCHT. Het onderzoek van de Parijsche politie naar de ver blijfplaats van Marias de Vos heeft tot dusverre nog niets opgeleverd, men veinnoedt dus, dat hij erin ge slaagd is buiten Parijs te komen. Een meisje, dat eiken dag voor een leverancier wa ren in de prefectuur komt brengen, heeft aan Gui- chard, den chef van den veiligheidsdienst, medege deeld, dat zij Maandaehochtend, omstreeks negen uur, een man had! gezien", staande bij het venster van de trap voor de getuigen, waaruit de stalen ladder gewor pen is, waarlangs De Vos is gevlucht. Het meisje werd met Maurits de Vos, den broeder van den ontvluchte, geconfronteerd' en verklaarde toen met de grootste beslistheid, dat deze de man was, dien zij had gezien. Marius hield echter vol, dat zij zich vergiste. Bij een later ingesteld onderzoek in de woning van Marius werd daar staaldraad gevonden van dezelfde soort als die, waarvan de ladder was vervaardigd. VERGIFTIGING Op bevel van de justitie is Dinsdag te Sittard opge graven en gerechtelijk geschouwd', het lijk van den voor veertien dagen overleden oud-rijksontvanger Pij Is, daar men vermoedt dat hij aan strichninevergif- tiging overleden is. De man stierf op bijna 90-jari- gen leeftijd en liet een aanzienlijk vermogen ua. DE MOORD TE HOOFDDORP. Over het vreeselijke drama, dat zich Dinsdagavond te Hoofddorp heeft afgespeeld, meldt de Tel. o.a. nog het volgende: Het gezin van den landman Tames Wiering staat te Hoofddorp zeer gunstig bekend. Er beerscht een zekeren welstand, al is het gezin groot. Het bestaat uit den vader en 16 kinderen. De meeste kinderen zijn echter buitenshuis in betrekking in den omtrek van Hoofddorp. Vaak was er ruzie in het gezin. Doch de moeder, die 3 maanden geleden overleed, wist steeds den vrede te bewaren. Zij wordt beschreven als een zachtzinni ge, goede vrouw, die door overleg, vlijt en tact de orde in het groote gezin wist te handhaven. Als een bewijs van haar goedhartigheid moge dienen, dat eenigen tijd geleden een ouderloos kindje in het huis van Wie- ring 'n liefdevol tehuis vond'. Het was dus een zware slag voor het huishouden, toen drie maanden geleden dit moedige vrouwtje ten grave daalde. De oudste dochter, de 24-jarige Dina, nam het bestuur vau de huishouding over. Doch met den vrede was het wel dra gedaan. Vaak klonken er harde woorden. Volgens sommige bewoners van Hoofddorp vielen er dikwijls ruzietooneelen voor. Als de grootste ruziestoker wordt genoemd! de 21-jarige Hendrik Wiering, in het dorp meer bekend onder den naam van Hein. Hij was een stille, in zich zelf gekeerde jongen, klein van stuk en tenger van postuur. Een „sloome" noemen de jon gens van het dorp hem, „een saaie, dooie Piet, waar weinig bij zat." Hij had geen vrienden, om zijn soms zeer hatelijk karakter. Daar kwam bij, dat hij lijdende was aan een zekere mate van doofheid. Dat gebrek maakte hem achter dochtig en schuw van aard. Soms sprak hij in geen dageij, om dan plotseling heftig uit te varen en uit te barsten in een gevaarlijke driftbui. Die doofheid was mede oorzaak, dat hij voor den militairen dienst was afgekeurd. Hij werkte wel ijverig, evenals alle Hoofddorp-bewo ners. Soms was hij werkzaam bij boeren uit den om trek, doch den meesten tijd' werkte hij op het land van ■zijn vader. Van alle zoons van Wiering arbeidde hij wel het meest bij zijn vader. De oude Wiering, reeds zoo diep bedroefd door het overlijden van zijn vrouw, begon het aanhoudende ru ziemaken in zijn gezin te vervelen. Te meer, daar de dochter Dina te kennen had gegeven, dat zij in een dienst wilde gaan, wanneer Hein haar nog langer ver veelde. „Dina kan ik niet missen," had Tames Wiering daarop tot zijn zoon gezegd. „Wie moet anders mijn huishouden waarnemen? Daarom zit er niets anders op, dan dat jij het huis uitgaat." „Dat zal gebeuren!" antwoordde .Hendrik daarop „Maar dan gebeurt er eerst iets anders!" zoo liet bij •r onheilspellend op volgen. Men trok zich er niets van aan. De jongen had wel meer van die bedekt#'bedreigingen geuit, wanneer hij ruzie had. Doch in het hart va.n Hendrik Wiering groeide de wraak tegen zijn zuster. Ilij was er afkc-e ring van, onder vreemden te gaan dienen, zat het liefst thuis. En zijn zuster Dina beschouwde hij als degene, die hem het huis uitdrong. Stil en in zich zelf gekeerd als hij was, beraamde hij daarop het af schuwelijke plan, waaraan hij Dinsdagavond gevolg heeft gegeven. Hij begaf zich j.l. Zondag naar Haarlem en kocht daar een revolver met scherpe patronen, dezelfde re volver, waarmee het misdrijf werd voltooid. Dinsdagavond nu had de vader zich vroegtijdig ter ruste begeven; een tweetal kleinere kinderen was ins gelijks reeds te bed gebracht door Dina. Zij zelf was omstreeks 9 uur bezig de linnenkast op te ruimen en stond dus met den rug naar de deur gewend, toen Hendrik zachtjes op z'n teenen het vertrek binnen sloop. Hij had de revolver in de hand en richtte het moordtuig op zijn zuster, in koelen bloede trok hij af, richtende op haar linker zij. Het ongelukkige meisje was onmiddellijk een lijk. Terstond daarop richtte hij de revolver op zijn voorhoofd, met het gevolg, dat hij zich ernstig aan linkeroog en wang verwondde. Op hot gerucht der schoten begonnen de kleine kin deren in de bedstee luidkeels te weenen 011 kwam de vader ijlings toesnellen. 'tWas te laat. Hij vond zijn jongste.n zoon en oudste dochter, badende in hun bloed. Het parket uit Haarlem heeft gisteren te Hoofddorp een onderzoek Ingesteld in verband met den daar gepleegden moord. De toestand van den moordenaar is iets vooruit gaande en er bestaat alle kans, om hem in het leven te behouden. UIT DE RIJP. Aangenomen het beroep bij de Ned. Herv. kerk t« Do Rijp door ds. S. Bartstra, pred. in N.-O.-I., met verlof te Apeldoorn. UIT AKERSLOOT. Gisteren vergaderde de Raad dezer Gemeente. De voorzitter opende deze eerste vergadering in dit jaar met een woord van welkom, en sprak den wensc-h uit, dat dit jaar èn voor de gemeente èn voor de leden een jaar van voorspoed! moge zijn. De notulen werden hierna gelezen en goedgekeurd. Ingekomen was: een verslag der commissie tot we- ing van schoolverzuim, waarin wordt aangedrongen om het landbouwverlof geheel af te schaffen. Een dito van de commissie in den Koogerpolder. Een schoolverslag over den toestand van de scho len. In den Koogerpold'er was de ruimte voor vak j wat te beperkt. Behoudens last van muizen was de toestand! overi gens bevredigend. Deze stukken werden voor kennisgeving nangeno- nen. In een schrijven van het burgerlijk armbestuur werd verzocht het besluit van den raad, behelzende dat do rekeningen van het armbestuur voortaan door den voorzitter voor gezien geteekend' moeten worden, te rug te nemen. Het bestuur verzoekt dit, omdat zij dit bezwarend en overbodig vindt. De heeren Groot en Reijne zijn van meening, dat het besluit niet herroepen moet worden. De heer Mijne zegt destijds niet ter vergadering aanwezig ge weest te zijn, maar is van mee.ni.ng dat de vroegere toestand! wel goed was en was dan ook niet voor de bepaling van den raad. De heeren v. d. Oord' en Tee ling zijn van meehing dat het met het oog op de leve ranciers moeielijkheden kan opleveren, wat door den heer Teeling werd! toegelicht door ervaringen tijdens zijn armmeesterschnp opgedaan, mede te deelen. Met vier tegen drie stemmen besloot de raad niet op het besluit terug te komen. Ingekomen was een bericht dat meldde, dat het sa laris van burgemeester en secretaris'op 600 en 575 is bepaald. B. en W. doelen mede, dat ze Ln verband met den brand in de Schermer, aan de Gemeente Graft een schrijven hadden gericht met verzoek in geval van brand' de spuit te mogen gebruiken. Van de Gemeen te Graft was hierop een schrijven ingekomen, houden de mededeeling, dat do Raad dezer Gemeente in haro vergadering van den lOden dezer, besloten had, dat do brandspuit hulp mag verleenen, op voorwaarde, dat de manschappen worden beloond met 25 cent per uur, een half uur voor een heel en voor elke reis minstens drie uur berekend wordt en dat de gemeente voor el- ken keer dat de spuit dienst heeft gedaan 25 gulden krijgt voor schBonmaken enz. B. en W. hebben berekend, dat irn het geringste ge val, wanneer deze voorwaarden geaccepteerd worden, dit de gemeente 55 zal kosten, waarom zij den Raad voorstellen een spuit aan te schaffen en die in den Koogerpolder te stationeeren. Algemeeni ziet men de wenschelijkheid hiervan in, waarna met algemeene stemmen aan B. en W. wordt opgedragen, een spuit aan te schaffen, welke ongevéEr 700 zal kosten. Van den voorzitter van het armbestuur was mededee ling ingekomen, dat hij zijn herbenoeming aanvaard- de. Tot gemeente-opzichter werd hierna uit vier sollici tanten met vier stemmen benoemd de heer E. Poland. Op den heer A. Groot waren 3 stemmen uitgebracht. Hierna kwam de uitbreiding van het Stet aan de orde, waarvan de begrooting 2180 bedroeg. Na breedvoerige bespreking werd met 5 stemmen vóór hiertoe besloten; tegen stemden de heeren Dil en Teeling. B. en W. werd opgedragen een verordening te ontwerpen op het heffen van losgelden. Mede werd besloten dit jaar voor de wegen wederom honderd twintig el grint aan te schaffen, terwijl voor het puin B. en W. wederom vrij mandaat gegeven werd. B. en W. vroegen hierna hoe gehandeld moet wor den met de betaling van de metselaars, die de Molen buurt hebben gemaakt. De heer Groot, hierover het woord vragende, zeide, dat waar de Raad zoo flink had gehandeld om het zon der aanbesteding aan de burgers op te dragen, er niet gezegd kan worden, dat deze blijk hadden gegeven dit vertrouwen waardig te zijn. Wat het betonwerk be treft, zou hij willen voorstellen, dit niet to betalen, voordat er een betere voor in de plaats was gebracht, daair bewezen kan worden, dat dit werk ook goed ge daan kan worden. Wat d« steenenpaden betreft, dit wilde hij wel beta-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1