STADSNIEUWE KUL TEN LAN IÏT lea. iaaar niet voordat zo behoorlijk ingezand warem De Raad verecnigde zich met die meening*en besloo' hiertoe met algemeone stommen. Tn rondvraag wees de lieer Mijne op de zooden, wel ke van de wegen worden gestoken, waarna de vergade ring ter behandeling van den hoofdelijken omslag i" oomité ging. ONTSLAG GEHUWDE AMBTENARESSEN EN ONDERWIJZERESSEN. De minister van binneninndsehe zakeai heeft inge zonden do memorie van ant-woord op het oorloopig Verslag inzake het wetsontwerp tot regeling van de positio van vrouwelijke Rijksambtenaren en onderwij zeressem hij het openbaar lager onderwijs, die in het huwelijk treden. De minister meent, dat do oorbaarheid der regeling bezwaarlijk met een beroep op art. 5 der Grondwet in twijfel kan worden getrokken. Al aanstonds nieit, om dat de „benoembaarheid'" van gehuwde vrouwen niet door het wetsontwerp wordt aangetast eai voorts niet, omdat niets belet, gelijk door alle toonaangevend* schrijvers wordt geleerd en ook in de rede ligt, om andere voorwaarden te stellen, waaraan degenen, die ambten wenschen te bekleeden, moeten voldoen. De ambtelijke betrekking der pns in het huwelijk getreden vrouw aldus de minister o.a. wordt een prikkel voor de eehtgenooten om hun huwelijk kinder loos te houden. Het huwelijk wordt daarmede in zijn wezen aangetast. Daarvan moet de Overheid'^ zich onthouden. Zij mag niet, door het bestendigen in een dienstbetrekking onder die omstandigheden, de eeht genooten in hun huwelijksleven belemmeren op zooda nige wijze, dat zij bet karakter van het huwelijk als zoodanig niet ongeschonden laat. Daarom schijnt het aangewezen, bij de wet een waarborg te schenken, dat de Overheid in deze niet t.ussehenbeide trede, maar aan het gezinsleven de gelegenheid late zijn normalen loop te nemen. Hiertoe bestaat te gereeder aanleiding, omdat ook het dienstbelang voor den maaïregel pleit, en zoo het dienstbelang het ontslag van de moeder-ambtennres vordert, is hot plicht het ontslag te verkenen bij het aangaan van het huwelijk. Maar dit blijft een ont slag, mede in het dienstbelang. Het wordt bovendien meer den tijd, dut. do wet zich aanpassc bij de gewij zigde omstandigheden, het gevolg van de allerzon derlingste toestanden, diie zich in verschillende ge meenten op dit gebied voordoen. Niet te ontkennen valt trouwens, dat het doel, door het wetsontwerp be oogd, met onze zeden strookt 'Vrijwillig toch pleeg men in de groote meerderheid der gevallen reeds den weg te begaan, welke thans dwingend wordt voorge schreven. Dat de Overheid aan de vrouw, die zich op grond eener akte van bekwaamheid een positie heeft weten te verwerven, zou beletten de vruchten daarvan tc plukken, is een nverechtsche voorstelling van zaken. Het sluiten van een huwelijk is een vrijwillige daad; wordt in de wet bepaald, dat daaraan onafscheidelijk de uittreding uit den staatsdienst is verbonden, dan kent de ambtenares te voren de consequentie van de- een ook in menig ander opzicht gewiehtigen stap. Het staat dtis aan haar te beoordeelen of zij deze kan aanvaarden. Van een inbreuk op de persoonlijke vrij heid kan dus allerminst sprake zijn. Evenmin kan. de souvereiniteit in eigen kring door dit voorstel worden aangetast. Voor zoover de dienstbelangen ontslag fener gehuwde vrouw kunnen eischen, doet de Over beid natuurlijk niets dan hare eigen rechten uitoefe- nen. Dat do regeling tegenover in dienst zijnde ambte naressen dubbel onbillijk zou zijn, kan de minister al lerminst beamen. Voor zooveel zij bereids gehuwd zijn, zullen zij door de wet. niet worden getroffen. En roor zooveel zij na het in werking treden van de nieu we voorschriften in het huwelijk treden, weten zij van te voren, dat zij daarmee haar ambt prijs geven. Op do vraag, of het ontwerp is ingediend nis bewijs dat door do regeering de zedelijkheid wordt hoog ge houden, antwoordt do minister, dat het ontwerp niet is ingediend om eenig bewijs te leveren en dat het strekt niet tot bestrijding van onzedelijke praktijken. Ten hoogste beoogt het de verlokking daartoe te ver mijden. Maar de strekking van het ontwerp is geen andere dan eerbiediging van het huwelijk door de Overheid te waarborgen. UIT SCHOORT. Bij de opening der vergadering van den Raad, welke gistermorgen alhier werd gehouden en waarin de heer van Lienen afwezig was, heette de voorzitter den aanwezigen welkom. Spr. hoo-pte, dat 1912 voor de Gemeente en hare ingezetenen een jaar van voor spoed moge zijn, cpdnt vooruit kan worden gegaan op den weg van bloei en verbetering van den economi- 6chen welstand, welke, het is hem aangenaam dit te mogen verklaren, sinds eenige jaren is ingeslagen De notulen werden daarna onveranderd goedge keurd. Ingekomen was naast de verschillende huishoudelij ke berichten inhoudende de goedkeuring op genomen besluiten e. d. een schrijven van de Winkeliersvexeeni- ging om do Zondagsrust, in to voeren, zoodat de zaken Zondags na 12 uur gesloten zullen zijn. Dit schrijven werd voor kennisgeving aangenomen Do heor Van der Oord verzocht vermindering van huur, daar do tram nu door het land loopt on hij zijn land niet zoo vrij kan gebruiken. Na toelichting van den voorzitter en eenige bespre kingen, werd goedgevonden een reductie van 10 te vorlee.nen. Tot lid' van het burgerlijk armbestuur werd herbe noemd' de heer J. N. Kroon. Do Districts-Schoolopziener meldde, dat in hot ar chief ontbreekt het besluit van den raad dezer ge meente, bepalende den leeftijd, waarop de kinderen op de Openbare Lagere School kunnen worden toege laten. Uit gegeven toelichtingen van den voorzitter bleek, dat die leeftijd öV4 jaar moet zijn, en dat- B. en W. voorstelden do toelating dan op 1 Mei in plaats van op 1 April te bepalen. Zonder bespreking werd dit besluit ingewilligd. Het in de voorgaande vergadering aangehouden ver zoek van den heor Relhorst werd ter tafel gebracht, n.l. om verhooging zijner jaarwedde. B. en W. stelden voor hierop afwijzend te beschik ken met het oog op do groote terugwerkende kracht, welke in do inwilliging ligt opgesloten. Dit voorstel werd met algemcene stemmen aange nomen. De gemeente-geneesheer, dr. Hesinga, verzocht de gemeente een dokterswoning te bouwen. Gevraagd word of de dokter dan vrij woning zal krijgen, verondersteld werd van ja. Do voorzitter merkte op, dat do doktor wel een bil lijke huur er voor zal moeten betalen en dat het voor hem moeielijk valt een huis to bouwen, daar het neg niet zeker is dat hij hier zal blijven. Uit do verdere besprekingen bleek, dat de raad in beginsel besloot adressant aan oen goede woning te holpen, mits tegen vergoeding van een billijken huur. Verder deelde de voorzitter mee dat de raad een renteloos voorschot zal ontvangen van het rijk. Tn verband met de geruchten, dat do tram ook dit jaar nog niet geopend zal worden, word den voorzitter gemachtigd alles te doen wat tot een spoedige opening zou kunnen leiden. De brievengaarder verzocht een stukje grond, tus- schen het raadhuis en zijn woning, iu koop te mogen overnemen, dear hij verplicht zal zijn het kantoor te vergrooten. Daar het bleek, dat de raad in beginsel met tegen het verzoek was, werd dit in handen van B. en W. gesteld, om in de volgende vergadering met afgewerk te plannen te komen. Vervolgens vond de raad goed 10 aan het rijk ie geven als vergoeding voor het aanwezig zijn van do telefooncel in het postkantoor. Daarna werden een paar reclames in den aanslag van den Hoofdolijken Omslag behandeld. Naar aanleiding van de bemerking Van den heer Das omtrent den rommel, die de bewoners der woon wagens achterlaten, uitte men de wenschelijkheid dat de bewoners niets gaven, terwijl de voorzitter beloofde er zooveel mogelijk streng toezicht te doen houden. Nadat nog eenige «lgemeene besprekingen wrden gehouden over de verhuurde wegen, werd de vergade ring gesloten. Op de vergadering van „Hulp in Noou' te Rohoorl, deed de penningmeester verslag' van inkoms ten en uitgaven gedurende 1911. De inkomsten be droegen, 2726.80', de uitgaven 871.89 en het batig saldo 1851.91°. waarvan 1600 op de leenbank was geplaatst. De aftredende bestuursleden, de heeren K. Peijs, S. den Das en C. Duin werden herkozen; terwijl tot le den der commissie tot het nazien der rekeningen in 1912 werden benoemd de heeren D. Duin \Vz„ Jb. Smit, W. Keijzer en K. Oostindie. Behalve door oen groot aantal leden, werd de ver gadering door eenige donateurs bezocht. OP DE CHINEEZEN-JACHT. De haven- en de gewone politie te Amsterdam zijn druk in. do weer met- het zoeken naar een 15-tal Clii- neesche stokers en matrozen van de équipage van het Duitsche stoomschip „Sophio Riekmers." die sinds Zondag gedrost zijn. Het schip ligt in de Houthaven na Zondag, toen zij passagieren gingen aan den al, zijn de Chineezen niet aan boord teruggekeerd. Daar men in de meeniug verkeerde, dat zij een be zoek gebracht hadden aan hunne collegas' en landge- nooten bij de Maatschappij „Nederland," die sinds de jongste staking ook veel Cliineesch stokerspersoneel in de vaart heeft, zijn de loodsen van de „Nederland onderzocht, echter zonder resultaat. Eergisteren is, op 't gerucht, dat een aantal der ge- dc-serteerden zich aan boord zou bevinden van het En- gclsche stoomschip „Grantley Hall," dat ook Chi necsch personeel in dienst heeft, ook een inspectie op dat 9ehip gedaan, alsmede zonder gunstig gevolg. Nu is 't voor Europeanen niet gemakkelijk den oenen Chinees van den ander te onderscheiden. Zelf schijnen zij er een foefje op te hebben, maar van een Hollandschen diender is zooveel Oostersche gelaats- kennis niet te vergen. Daarom wordt de jachtbrigade vergezeld van een paar schepelingen van het Duitsche schip, die na eenige. reizen varens wel geleerd hebben hen zoo'n beetje uit elkaar te houden. Tot dusver bleven do deserteurs evenwel onvindbaar tij wijze aangegeven wijzigen. te Protestantsche kieevereeniging „Burgerplicht" alhier gang der opgelicht, hield in het lokaal van den heer Pijper j dat zij dc gisteren iiaar eerste jaa vergadering. Uit de rekening van den Penningmeester, den heer N. Pool, bleek, dat door de leden 245 gld. aan voor schotten was bijeengebracht en 1500 gld. was opge nomen van den Boerenleenbank. Voorts werd uitbe taald aan loon, aanschaffing en onderhoud van ma chines enz. een totaal bedrag f 4525,51. Aan dorach- loon werd ontvangen een bedrag van f 985.40, waar oor werd gedorscht 2811 H.L. graan, alsmede de oogst van nog 15 H A., voor iemand te Bergen. Het saldo bedroeg f 417 7ü5. Hiervan werd voor aflossing gebruikt f 800, terwijl besloten werd 4 0/0 dividend uit te keeren. In beginsel werd besloten tot de aanschaffing van een stroopers. De salarissen van Secretaris en Pen ningmeester werden vastgesteld op 10 en 15 gld. per jaar. Hierna werd de vergadering door den Voorzitter gesleten. Toen giateruaniiddag, omstreeks lVz uur ,1e landbouwer K. Bommezij alhier met zijn paard en wa gen langs den Middenweg reed, schrok plotseling zijn paard van een aldaar staanden hondenwagon, met het gevolg dat alles in de sloot terecht kwam. De bestuur der wist zich door springen op den wal te houden. Door spoedig toegesnelde hulp, wist men alles weer op het droge te brengen. ONZE KINDEREN. Het. dochtertje is lastig, houdt niet op met vragen „Moe, waarom heeft pa zoo'n kaal hoofd?" „Omdat je vader zooveel denkt, kind!" „Moe, waarom doet u zooveel valsch haar op uw hoofd „Kind, je moest nu ophouden met je vermoeien de vragen." Het zoontje is ook lastig en papa zegt het, in den hoek te gaan staan. „Ik wil nietl" zegt het ondeugende zoontje. „Maar ik wil 'tl", antwoordt de strenge vader. „Gaat u er dan staan!" zegt het zoontje. monarchie. Spreker laakte de regeeiring, begrooting nog niet had ingediend, ja zelfs nog niet gereed had. Minister-president Canalejas antwoordde, dat er een afgrond gaapte tussclren liberalen en conservatie ven in de wijze vau beschouwen en oordeelen. Wij kun nen als partij der linkerzijde zeide de ecirste mi nister niet In het gevolg van de conservatieve par- medeloopen. Wij bobben onze politiek op heldere en wij zijn geenszins geneigd haar Laatste berichten. DE HILITIEWET AANGENOMEN. 's-GRAVENHAGE, 1 Febr. De Eerste Kamer heeft lieden de Militiewet aangenomen. TWEE BIOSCOOPVOORSTELLINGEN VOOR KINDEREN VAN ONZE ABONNE's- Gelijk te verwachten was zijn ook voor de tweede bioscoopvoorstelling alle beschikbare plaatsen bijna genomen, zoodat ongeveer,' negenhonderd kinderen voor een dubbeltje zullen kunnen genieten van een bioscoop voorstelling, waarbij het leerzame op den voorgrond treedt, het vermaak passend is en gezorgd wordt, dat geen enkel nummer een nadeeligen invloed kan hebben. UIT OUDE NIEDORP. De beide alhier bestaande kaasfabrieken zijn aan een gesloten en zullen van af 1 Mei a.s. samenwerken op coöperatieven grondslag. EEN SCHITTEREND AANBOD V Het „Bat. Nblad" verneemt het gerucht, dat de Am sterdam Deli Compagnie, den directeur van Landbouw den heer Lovink, de hoofdadministratie van haar lan den heeft aangeboden op een inkomen van f 100.000 (een ton) 'sjaars en een gegarandeerd winstaandeel van een gelijk bedrag. BIOSCOOP THEATER. De directie van het Bioscoop-Theater-Friso te Leeu warden deelt ons mede, dat zij van mej. de wed. Be nedict, het perceel in de Langestraat, bewoond door den heer W. H. Slinger, boekbinder, heeft gekocht, waarin zij, nadat het geheel gemoderniseerd is, een vast Bioscoop-Theater zal openen. De teekening voor de verbouwing is opgedragen aan den heer P. N. Leguit, bouwkundige alhier. „NIEUW LEVEN" TE HEER-HUGOWAARD. Met het oog op het aanhangige spoorplan Noord Scharwoude derp-station, werd een algemeene verga dering in „De Hengstman" gehouden, welke bezocht werd door ongeveer 50 leden. De Voorzitter opende de vergadering, waarna het voorstel van het bestuur aan de orde kwam om voor 600 gld. deel te nemen in het aanlegkapitaal der reeds zoo vaak besproken spoorlijn. Door den heer Ootjers uit Noordscharwoude wordt voorgesteld voor f 2000 of f 2500 aaudeelen te nemen, dit acht spreker voor „Nieuw Leven" met haar groot aantal leden niet be zwaarlijk. Door het bestuur van „Nieuw Leven" wordt echter opgemerkt, dat bij den nieuwen toestand het ledental der vereeniging sterk zal inkrimpen, omdat vele leden, verreweg de grootste helft ook lid zijn hun ner plaatselijke vereeniging. Met het oog hier op. acht men het niet gewenscht de vereeniging een tamelijk groote schuldenlast op te leggen. De heer G. Barten acht het nog niet den tijd om de vereeniging in haar geheel te doen deelnemen. De belanghebbenden moeten zelf aandeelen nemen en daardoor toonen belang in de zaak te stellen. Door verschillende personen wordt er met nadruk op gewezen, welke belangen er vooral ook voor Nieuw- leven op het spel staan. Komt de lijn er niet, dan is Nieuwlevensmarkt gevonnisd, komt de lijn buiten me dewerking van Nieuwleven tot stand, ook dan zullen voor haar groote bezwaren zich opdoen. Na heel wat discussie, wordt door den heer N. Pool voorgesteld, dat staande de vergadering, eerst door het bestuur en dan, voorzooverre men daar lust toe gevoelt, door aan wezige leden, op een voorloopige lijst voor aandeelen wordt geteekend. Het resultaat is, dat voor 2600 gld. aandeelen geplaatst wordt, waarbij nog 1000 gld. kan worden gevoegd van reods toegeze de bedragen. Hier mede wordt van deze zaak afgestapt. Vervolgens wordt met algemeene stemmen besloten instemming te betuigen met het verzoek van „Hugo- waards belang" inzake uitbreiding van kiesrecht en benoembaarheid voor den polder. Bij hoofdelijke stemming verklaart de meerderheid zich voor het houden van een tuinbouwtentoonstelling in 1912. Na afdoening van nog een paar huishoudelijke zaken, wordt de vergadering gesloten. UIT DE RIJP. Dinsdagavond gaf de gemengde zangvereeniging „Crescendo" alhier in „De Eendracht" een openbare uitvoering. De voorzitter herinnerde in zijn openingswoord aan de tegenspoed waardoor deze uitvoering eerst boden plaats kon hebben, waa.na vóór de pauze een aantal zangnummers en een drietal voordrachten ten beste werden gegeven. Na de pauze werd opgevoerd „Papa gaf permissie," een blijspel in één bedrijf, dat zeker wel, getuige het applaus, in den smaak van het pu blick viel. Daarna werd met nog eenige zangnum mers de uitvoering besloten. Zoowel zang als voordrachten werden zéér bevredi gend ten gehoore gebracht. Van de liederen noemen wij ie het bijzonder „Het Vaderland" an „Eendracht." van dd voordrachten „Een reisje per vlregmachien" en „de vrouwen weerbaarheid." Een gezellig bal besloot, dezen welgeslaagden feest avond. IJS. Hoewel uitgestrekte ijsvelden de Zuiderzee bij Urk bedekken, meermalen zoo dik dat stoombooten er vast in raken, is nu al dagen lang de postgerueenschap Kampen en Urk onderhouden door sleepbooten, welke door de wakkere ondernemers der postboot „Minister Havelaar" (sedert deze in het ijs voor den Urker ha venmond is onklaar geworden) in dienst genomen zijn. In de haven is het ijs verbroken, zoodat de nog aan wezige botters deze zouden kunnen verlaten om zich bij de reeds op de Noordzee zijnde vloot te voegen. Er bleek gisteren ten N.W. van Urk te veel ijs te zijn om zonder gevaar het begeerde doel te bereiken. Op het Zuidlaardermeer is een 9-jarige jongen bij het schaatsenrijden verdronken. Onder Uitgeest is een 3-jarig kind door het ijs gezakt en verdronken. Gistermorgen is uit de Kralingsche Plas ter hoogte van de IJsclub te Rotterdam opgevischt het lykje van de 11-jarige jongen, die Dinsdagmiddag zich met zijn broertje op het brooze ijs had begeven, er doorzakte en vordrorfk. Het lijkje is naar de ouderlijke woning overgebracht. HULDEBLIJK ROYAARDS. De Koningin-Moeder heeft f 100 bijgedragen aan het huldeblijk, dat den heer Royaards zal worden aan geboden bij zjjn jubileum in de residentie. DE ZAAK-VAN EYK. In verband met de bekende malversaties, is thans door de justitie de aanhouding verzocht van de ge broeders D. en C. J. van Eyk. Beiden bevinden zich vermoedelijk in het buitenland. UIT DEN TREIN GEVALLEN. Uit een in volle vaart zijnden trein op de ljjn 01- denzaal—Salzbergen is nabij Schuttorf een kind geval len, daar de waggondeur door onvoldoende sluiting openging. Zwaar gewond is de kleine in 't ziekenhuis opgenomen. FABRIEK INGESTORT. Dinsdagmiddag is het nieuwgebouwde gedeelte der stoommeelfabriek van den heer J. J. de Heus te Bar- neveld met donderend geraas ingestort. De geheele zijgevel werd totaal weggeslagen, waardoor ongeveer 150.000 K.G. zich op een hoop op de zolders bevin dende maïs naar beneden stortte. De in de fabriek aanwezige personen konden zich tij'lig bergen. WEER TERECHT! De postbode te Langweer verloor 's morgens vroeg zijne brieven, waarbij een met een geldswaarde van f 2000. Ze werden gevonden door den melkrijder Her der uit Joure, die ze deponeerde aan het hulppost kantoor te St. Nicolaasga. ROOYAAPDS GEHULDIGD DOOR EEN OUD- ALKMAAIiDER. De heer P. v. d. Velde Mzn., een 86-jarige grjjsaard, zond den heer Rooyaards bij zijn 25-jarig jubileum een naamvers, waardoor naar het N. v. d. D. meldt de jubilaris en zijn echtgenoote ten zeerste'werden ge troffen en dat bij de liefste kleinoodiën zal worden bewaard. Het vers luidt ^ij wenschen U geluk met diep gevoeld ontzag. Rechtmatig is die eer, door allen U bewezen. Op vorstelijke wijs wordt nu die kunst geprezen, Cns boeiend keer op keer, ons treffend dag aan dag 1 t-tn ieder stuk, hoe zwaar, hebt Gij steeds uitgemunt, 'na kunstvol is Uw spelvolhardend is Uw streven J>an mensehen in Uw rol het leven weer te geven ï>an U wordt na dit feest toch nog geen rust gegund Rust op Uw lauwren niet. Vier Dieuwe zegepralen 1 öoe „Het Tooneel" door U steeds roem en eer behalen, octrooi mild Uw gaven uit in uitverkochte zalen VERBOUWING STADSHUIS. Hedenmiddag had door Burgemeester en Wethou ders de aanbesteding plaats van de verbouwing van het Stadshuis Ingeschreven werd door de Heeren J. Smit, Alk maar, f 39884 Bruin en Burgeriug, Alkmaar, f 41000 C. Oudt, Alkmaar, f 41210 Spruit en Wils, Alk maar, f 41450; Schacher, Amsterdam, f42974 Wayer en Schuurman, Medemblik, f 43480Henneman te Medemblik, f 45000; P. Dubbeld, Alkmaar, f 45713; J. Noort, Heiloof 46700R. Koppen, West-Graft- dijk, f 47000; Balke, Amsterdam, f 47682; D. Spy- ker, id., f 48400; Coöperatieve Bouwvereeniging, Haarlem, f 49808. De gunning is aangehouden. KRACHT EN VLUGHEID. De Alkmaarsehe Turnelub „Kracht en Vlugheid" opende gisteravond! voor een vrij talrijk publiek de •rij der gymnastiek-uitvoeringen, welke jaarlijks wor den gegeven. Precies om 8 uur dit zij met erken telijkheid geconstateerd werd het scherm gehaald en opende de voorzitter, de heer Burger do uitvoe ring met een welkom aan de aanwezigen. Verder wees spr. op het bezit van een eigen oefenlo- kaal, hetgeen a.ls een teeken van bloei mag worden genoemd, eoi deelde Lij mede dat in de technische lei ding door de benoeming van dén heer F. W. J. Lam bert tot Directeur een verandering was gekomen. Vervolgens wees hij op den strijd om 't bestaan welke de vereeniging in den laatsten tijd heeft ge voerd, doch hoopte dat desniettegenstaande door deze uitvoering het bewijs zal worden geleverd, dat thans de grondslag weer is gelegd voor den bloei, dio de vereeniging vroeger mocht kennen. Het was aan de geheele uitvoering, b.v. aan de vrije oefeningen zoowel als aan het werken aan de werktui gen zeer goed te zien, dat er in Kracht en Vlugheid een geheele ommekeer heeft plaats gehad, zoowel wat leerlingen als leiding betreft. Do heer Lambert fungeert slechts vien-maauden als Directeur en zeer veel leden werken nog maar eenige weken mee, neemt men dit in aanmerking, dan is er alle reden tot tevredenheid over hetgeen gegeven werd. Er zat kracht en geestdrift In alles wat werd gepresteerd door de jongens, sierlijkheid en netheid in hetgeen de dames en meisjes1 lieten zien. Vooral de keuroetfeningen der jongensi, de ordeoefe ningen van de padvinders en de stok- en vrije oefenin gen der dames muntten uit. De oefeningen aan hoogrek en harren bewezen ten duidelijkste, een enkele goede uitzondering daargela ten, dat de heer Lambert die zelf weer eenige keu rige toeren aan rek en barren verrichtte zijn jon gens nog niet heeft op die hoogte waarop hij ze zeker na een of twee jaar oefenen zal krijgen. Kracht en Vlugheid heeft getoond een goede toe komst tegemoet te gaan, hetgeen, naar door het be stuur gehoopt wordt, vergemakkelijkt zal worden door een flinke toetreding van kunstlievende, leden. Een zeer geanimeerd bal, onder leiding van Jieer Hartog J. Polak was het slot van den Kracht en Vlugheid sucee6vollen avond. den UIT HEER-HUGO WAARD. De coöperatieve Stoomgraandorschvereeniging „de E-ndracht" in den loop van 1911 op initiatief der TURKIJE. Twee bommen zijn ontploft in de Bank van Saloniki te Monastir. Er is slechts materieele schade aangericht. DUITSCHLAND De Pruisische minister vau bin nen landsche zaken, de heer von Dallwitz, heeft in den landdag medegedeeld, dat de regeering niet van plan is dit jaar een verandering van de Pruisische kieswet voor te stellen. CHINA. Naar aanleiding van de arrestatie van verscheidene Japanners, die verdacht worden propa ganda te hebben gemaakt voor dc omwenteling, moet een Japansche troepenafdeeling Moekden zijn binnen gerukt ter bescherming van het leven en de bezittin gen van de Japanner® te Moekden. Gisteren zijn 37 revolutionairen terechtgesteld. In de stad heerscht groote opwinding. De zaken zijn ge deeltelijk gesloten. Vele inwoners verlaten Moekden. SPANJE. In de Kamer heeft, de leider der cons vatieven, de heer Maura, in een korte, maar krachtige redevoering, die veel opzien baarde, gezegd, dat. de constitutie een abnormalen tijd' doormaakte. De door de liberalen jegens revolutionairen betoonde welwil lendheid was een teeken van het verval en den onder PENSIOENMOTIE TROELSTRA. De afdeeling Alkmaar van de S. D. A. P. hield Dinsdagavond een openbare vergadering in de kleine zaal der „Harmonie", waarin het lid der Tweede Ka mer, do heer Schaper, bovengenoemde, motie behan delde. Deze motie luidt: „De Kamer, overwegende, dat het gewenscht is de pensioneering der personen bedoeld in art. 357 van het ontwerp tegen de verzekering van de geldelijks gevolgen van invaliditeit en ouderdom onafhan kelijk te maken van eventuecle vertraging in de tot stgndkoming der sociale verzekeringswetten; verzoekt de regeering zoo spoedig mogelijk een een voudig wetsontwerp in te dienen, waarbij met ge bruikmaking van de postkantoren of van andere be staande administratieve lichamen, de regeling in bo vengenoemd artikel voorgesteld1, wordt ingevoerd om te werken totdat de wet, regelende de materie in haar geheel in werking is getreden". I)e heer Schaper begon zijn rede met te verklaren, dat we sinds 1908 leven in een niet rooskleurigen tijd, i verband met de stijging der huishuur en verbruiks- artikelen, waardoor de loonsverhooging, welke hier en daar heeft plaats gehad, wordt teniet gedaan. Spre ker merkte daarbij op, dat deze stijging niet is te wij ten aan eenige regeering, doch alleen aan het kapita listische stelsel in onze maatschappelijke samenleving. Mochten er geen directe maatregelen aanwezig zijn voor de regeering om in den zwaren belastingdruk verbetering te brengen, indirecte maatregelen zijn er volgens spr. wel te vinden. Onder de laatsten noemde hij de indirecte belas tingen, zooals op suiker, geslacht, zout, die allen te zamen zijn geraamd op ruim 73 millioen of meer dan 7, van de geheele begrooting terwijl de vermo gensbelasting maar opbrengt pl. m. 10 millioen. Was er nu echter een goede arbeidersverzekering, een goede sociale wetgeving, dan zou de armoede van den arbeider niet zoo zwaar vallen. De christelijke regeering, die sinds 1898 aan het be wind is, heeft wel een trekhondenwet tot stand ge bracht, een vogelwet in bewerking, maar een goede wet voor den arbeider laat nog steeds op zich wach ten, ondanks de pogingen die door christelijke arbei dersbewegingen en „Patrimonium" aijn aangewend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2