W* BURGËlt. ROOMBOTER. A li V K r tënYiYK de Nederlanden 1040 Aikmaarschti Credïet- en Eflactenbank. d w 1. Wie bij ons koopt, Koopt zijn kleeding bij een kleedermaker. een flinke dienstbode, HUIS te huur gevraagd, Koningsweg 2. ALKMAAR, LAAT, boek BOTBRSTRAAT mi hoek BÜTERSTRAAT, Verificatie-vergadering. ÖudeQrachf 245, Een gepensioneerd onderoffi cier zoekt een hem passende be trekking, Jicht kantoorwerk of incasseering van gelden enz. Burgerwoning NATUURBÖTER-HAh DEL. Prima Kamper Prijs van heden aft 1.75 p. Kg. Bij minst. 5 Kg. f I 70 Firma H. 8. CLOECK, Alkmaar, Tel. 21*2. Firma H. S. CLOECK Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, speciaal voor Heerem en Kinderkleeding, gemaakt en op maat. 3 ion*/, '*7é* BRAND - - VERZEKERUVG mri/UR&OTLR TEI-EF. ]Vo 167. Kleed ermakers, F.igeu werkplaatsen ali. magazijn. Kleederumfe era, Eigen werkplaatsen a.li. magazijn. Ingericht op Hollandschen G-ondskg, Zie volgende kennisgeving. De steenhouwerswet, de stuwadoorswet, de bakkers» wet, hetzij reeds aangenomen of in bewerking, werden door spr, niet voldoende geacht. De huidige regeering geeft lieve.r geld uit voor oor log dan voor de belangen der arbeiders. Als allernoodzakelijkst werd door spr. verklaard de totstandkoming van de verschillende verzekeringswet ten voor de arbeiders, in welke branche ook, vooral voor de landarbeiders, die bij eenigen goeden wil di rect in de ongevallenwet kunnen worden opgenomen, daar het ontwerp sinds jaren op de grffie ter behan deling gereed ligt. Ook de visscliersverzekering werd1 allernoodzake lijkst geacht, de regeering stelt echter op de behande ling geen prijs niettegenstaande de vissehers in vele gevallen even Calvinistisch zijn als de regeering. Ifortom, de verzekering die eenigemiate in 't direct belang der arbeiders zal zijn, zal nog wel lang op zich Jaten wachten, daar de minister voor de behandeling wel op pensioen zal zijn gesteld en door een ander ver; vangen. Vervolgens noemde spr. het ontwerp ziekteverzeke ring van minister Talma zoo gebrekkig als in geen land ter wereld, daar de voornaamste factoren als ge- noes-heelkundige hulp en apothekerskosten er geheel in ontbreken, en alleen een vergoeding in geld der zieke wordt toegekend;, daarbij hield het vorige ont werp een uitkeering* van 70 van het loon in, het ontwerp Talma geeft echter maar 50 Te meer valt het ontbreken van de genees- en heelkundige hulp in 't oog daar de commissie, waarin ook spr. zat, met algemeene stemmen adviseerde die hulp in 't ont werp op te nemen. Zal de 50 zeer waarschijnlijk veranderen in 70 (20 te betalen door de It. V. B. gedurende de eerste 13 weken} dan zal dit niet aan den minister doch aan de commissie zijn te danken. De Standaard erkende dat de regeering zoo ach terlijk is en in verhand hiermee meende spr. te mo gen verklaren) dat de totstandkoming niet' 4 maar bij na 6 jaar zal duren, welke, omstandigheid voor een groot deel is te wijten aan het weinig of in 't geheel niet werken van 50 der leden. De parlementaire werkzaamheid leidt onder den haast die in den laatsten tijdl ontstaat om nu nog in te halen wat door de leiding der regeering zoo veel ten achter is geraakt, de niet rechtsche partijen ach ten het zich echter een plicht, de te behandelen on derwerpen goed onder de oogen te zien en wordt dit belet dan zal obstructie worden gevoerd, zooals on langs gebeurd is. De schuld in zake de vertraging en den achterstand in de werkzaamheden wordt geweten aan de S. D. A. P., gelijk bleek uit een artikel van den heer Aalberse in de Voorhoede, dat spr. voorlas. Daarna kwam hij op de invaliditeitswet. Mocht, zoo zeide hij, hij de S. D. A. P. geen vrees bestaan voor den dwang in verschillende verzekeringen, anders was dat met de ouderdomsverzekering, vandaar dat spr. betreurde en afkeurde de indiening van een ouderdoms- èn invaliditeitsverzekering in een ont werp, omdat de dwang van do ouderdomsverzekering ten zeerste afgekeurd eni onbillijk geacht moet wor den. Daarbij bestreed spr. de zoo dikwijls geuite meening dat de S. D. A. P. is tegen den middenstand en al leen maar de belangen van den arbeider behartigt. De in het ontwerp voorgestelde administratieve rompslomp is afkeurenswaard, daar door de bemidde ling der postkantoren deze administratie geheel on- ncodig kan worden gemaakt. Volgens dit ontwerp, dat het rijk pi. m. 8500000 Zul kosten), ontvangt de arbeider op 70 jarigen leeftijd 2 per week, wanneer vanaf 16 jaar de door de wet bepaalde premie is betaald'. Zonder de administratie kan men volgens spr. met 7500000 vanaf 65 jaar een) premie geven van 4 per week. Mocht er volgens het ontwerp der S. D. A. P. fractie om de 10 jaar 15 bij de 7% millioen moeten worden gevoegd), spr. achtte dit in verband met het steeds klimmen der rijksinkomsten geen bezwaar. In de daarop besproken wordeinde invaliditeitsverze kering werd ten sterkste afgekeurd de bepaling dat die verzekering eerst dan wordt uitgekeerd wanneer ide invalide niet in staat is 1/a van zijn gewoon loon te verdienen. Ook keurde spr. ten zeerste af het voornemen der regeering om de kosten der verzekering te vinden uit de tariefwet, waarin o.a. belasting wordt geheven op paarden- en walvischvleesch, verhooging op zout; wor den de granen vrij gesteld, er wordt belasting gehe ven van tarwebloem, klompen, leer enz. Eveneens werd het ontwerp debietrecht op de tabak afgekeurd, vooral in verband met het genoegen dat voor den Nederlandschen arbeider in het rooken van de pijptabak is gelegen. Daarna kwam spr. tot de totstandkoming der uit 394 artikelen bestaande invaliditeitswet, waarvan spr. een paar artikelen voorlas, om te bewijzen dat dit ontwerp als 't ware. onbegrijpelijk is en alleen in 1913 gereed zal zijn indien er in de wetgeving wonderengo- beuren. In verband met deze wet moet de wet op de raden van arbeid tot- stand komen, evenals de wet op de bank der invaliditeitsverzekering, daarnaast zijn ei nog 70 onderwerpen die vóór de inwerkingtreding moeten worden geregeld, en zoo meende spr. dat voor dat dit alles klaar is, minister Talma wel met vol pensioen zal zijn afgetreden. En dan rijst de vraag: neemt zijn opvolger het ontwerp over, zoo ja, dan zal hij het onderzoek weer opnieuw beginnen en de inwer kingtreding zeer doen vertragen. Dit is zoo jammer, vervolgde spr., omdat de over gangsbepaling in dier mate met een kleine wet kan worden1 gewijzigd, zoodat die verzekeri'ng h.v. Januari f913 in werking kan treden. Mocht, een dergelijk voorstel indertijd reeds zijn ge daan door den voorzitter van Patrimonium en later nog door spr., de heer Troelstra heeft nu zijn motie ingediend. Bezwaren tegen deze motie zijn er volgens spreker niet. Integendeel verondersteld wordt dat er politiek voordeel voor de tegenwoordige regeering in zit om dat zij in 1913 zal kunnen zeggen, ziet arbeiders dit hebben wij nu voor u gedaan, dit is nu de enkele bloem welke wij op uw pad hebben geplant. Daarna stelde spr. de vraag aan de vergadering of zij wil bevorderen dat dit ontwerp, hoe veel fouten het ook heeft, in verband met het bedrag der uitkeering en den leeftijdsgrens spoedig zal zijn aangenomen, al is hot. dan ook gedeeltelijk, n.l. alleen wat aangaat d% inwerkingtreding? Om deze vraag gei-ust bevestigend te kunnen beant woorden, noemde spr. het nationaal vermogen dat ^teedij stijgt, de uitgaven voor oorlog en marine, en verklaarde dat wil er eenige kans bestaan dat deze motie zal worden aangenomen, hoewel het tegenover gestelde wordt gevreesd, dat dan noodig is dat het volk spreekt en zich uit in gunstigen zin. Ter bevordering daarvan spoorde spr. aan tot ver sterking der politieke macht, daarbij verwijzende naar Duitschland, waar zulk een groote overwinning- is behaald. Daarna sprak hij nog over de afwezigheid van de Koningin bij de opening der Staten-Generaal. Moch ten toen lichamelijke omstandigheden de oorzaak dier afwezigheid worden genoemd, spr. kwam dit vreemd voor, daar de Koningin wel op de manoeuvres in Gel- .derland is geweest. Ton slotte spoorde spr. aan tot aansluiting bij de S. D. A. P. ein tot gdbdkeuring der motie welke het bestuur haar voorstelde. Deze motie luidde: De openbare vergadering, uitgeschreven door de af- deeling Alkmaar der S. D. A. P., gehouden op Dins» dagavond 30 Januari 1912, in het lokaal „Harmonie, gehoord de rede van den inleider J. H. Schaper, betuigt haar volkomen instemming met de motie inzake arbeiderspensianneering, door Mr. P. J. Troel- ptra op 5 December 1911 bij de Tweede Kamer inge diend; van oordeel, dat eeu inwilliging van de motie Troel stra de pensionneering der ouden van dagen afhanke lijk maakt van elke vertraging der inwerkingtreding van de invaliditeitswet-Talma en de invoering van die pensionneering op korter termijn, mogelijk maakt, dringt er daarom op aan, dat de motie-Troelstra ten spoedigste in behandeling genomen en aanvaard wor de; en draagt het. Bestuur der afdeeling van de S. D. A. P. op deze uitspraak ter kennis van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te brengen. De vrij goed bezochte vergadering werd gesloten met een woord van hulde aan den heer Schaper voor zijn optreden in de Tweede Kamer, hopende dat hij in die hoedanigheid) nog vele jaren zijn krachten in dit college zal kunnen wijden aan de belangen der ar beiders en met een aansporing aan al de aanwezigen om zich als lid der S. D. A. P. aan te sluiten. TELEGItAEISG H WEEKBERICHT. 1 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt, freldig tot den avond van 2 Februari. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de boojzste ba kende «tand van den barometer 772.0 te Seydisfjord De laagste stand van den barometer 739.3 te Riga VERWACHTING. Zwakke tot matige winden uit westelijke richtingen veranderlijke bewolking, waarschijnlijk sneeuwbuien j temperatuur om het vriespunt. I Neerslag te Alkmaar 1 Februari 4.1 m.M. i CORRESPONDENTIE. Tot ons leedwezen is gisteren in ons blad een ad vertentie geplaatst van de vergadering van de Dage raad", met een sensatie-makende titel, welke naar velen, kwetsend moet zijn. Wij hebben in verband hiermede het bestuur der vereeniging gevrasgd de aankondiging van het in die vergad -ring te behandelen onderwerp te wijzigen, aan welk verzoek bereidwillig werd voldaan. Bnrgeriyke N I au d. GETROUWD. 1 Feb. Hendrik Visscher en Antje Roeper. GEBOREN. 31 Jan. Jannetje, d. van Cornelis Smit en Maria Geer- truida Duin. OVERLEDEN. 31 Jan. Anna Engelina Bakker, 65 j., overleden te Castricum. marktberichten. HOORN 1 Febr. Kleine kaas f 36,50, commissie f 86.middelbare f fabriekskaas f36.Aan gevoerd 14 stapels, wegende 59 6 K.G. Vlug. AJISIEJRDAMSÜHE BET.'BN Opgave van het NOOKDHOIXANltSCH LANDBOUWOREDIET Voordam, O 11, Alkmaar. M<>er* van Ned. Stantsloanmgon NEDERLAND. Werkel. Schuld 81 Jan, 1 Feb. p(2t. 3Vi *-Vt STATION NOORDSCHARWOUDE, 28 Jan Gele nep f 0.a 0.drielingen f 0,a 0, grove uien f 4.— a 4.30 per 60 Kgr., Roode kool le soort f 19,— 20,—2e soort f 16,a 18,—kleinere f 5,— a 13,gele le soort f 17,— a 19,—, 2e soort f 14,a 16,kleinere f 4,0 a 11,Deensehe witte f 18,a 19.2e soort f 15 a 16,kleinere f 5,a 12,50 per 100. SCHAGEN 1 Febr. Aangevoerd 16 paarden f 60 a 275,—, stieren en ossen f af 3 stieren f 165 a 220, 10 magere geldekoeien f 120 a 205, 50 vette id. f 200 a 330, 20 kalfkoeien f 180 a 270. 2 vaarzen f 1120 a 145, pinken f ,2 gras kalveren f 50 a 70. 30 nucht. id. f 14 a 23, —0 lam meren f a magere schapen f a 100 vette id f 22.— a 32.50, 310 overh. f 10 a 20,—, magere varkens f a 33 vette id. 52 a58ct. per kilo, 40 biggen f 10 a 16, 50 konijnen f 0.60 a 1.30, 70 kippen f 0.55 a 1.60, 25 eenden f 0.55 a 1.75, ganzen f 0.— a 0.—, - duiven f 0. - a 0.—, 400 kg. boter f 1.56 a f 1.65, 200 kg. kaas f 0.70 a 0.80, 700 kipeieren f 5.a 6.— per 100, eendeieren f BROEK OP LANGEN DIJK, 1 Febr. Roode kolen f 8.a 21.gele kolen f8. a 19.—, witte kool f 9. - a 20.—. Aanvoer 7700 stuks 567 baal uien f 3,80 4.80 per baal25 baal wortelen f 2.80. BUITKNLAN». Bulgarije Tabaksleening pit. 5 Brazilië Funding 5 Mexico 'Dinnenl, 6 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 fie Sim. 4 [wang Dombr. 41* Finano. en Industiondernemingen enz Nationale Bypotheek Bank pCt, 4 Noordhollandsch Qrondcrediet 4** 4 f) H f Ned. Handelmaatsch ippij res*. div. Barge en Moorman Cnltuur Vorstenlanden WinslWew. Westersniker aasd H A'dam Dfeli r Lang kat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Del Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak N. Asahan Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Qecons. Holl, Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak i n Ketahoen Oew. pref. Red jong Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Oy. Amer. Hide and Leather H Anglo iiuier. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 4t/j Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleoni n gen Holl. IJi. Sp.-Mij Mij. tot expl. van Slaatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA, Atoh. Top. Cert. v. Conv»rt pCt. 4 Denv. tn it. Gr. Cart. Aand.iiiv. Eric tl f; Kansas City South. n >i pref. Miss K. Texas C. v. New-York and Untarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, v, Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premie leeningen. NEDERLAND. Stad Anisterd. f 100 3 Gemeente-cred. 3 BELG1E. Antwerpen 1887 21* HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 188Ö 5 RUSLAND 1864 „'5 92 Vm «97s 977/t 04 477< 88V. 91V* 88-/, 90 8S'/ls 97 *A 997/, Ooi/, 97 V, 1X4 '18 168*/, '35.— 22 374 410 61 l-'SVr 798V 62!) 257 V, 19 586 isl 19 285V, »65Vi 42»/. 218 «871* 857/, 787* 78 05 i98 51 62V. 217, '-6V. 68»/. S1V, 18S 4»/. 2 667a 1'Vm 45»/, 821* 9*7, 05 1' '"t* 22 «Cl* 261* 63 88 1001A 198»/, '71*. !«2s 71* S8i* 108 101** 87 V. 123 1187* '631* .80 70 105 *71* k6*/. 9lVls 88 891* SET*, 97*/, '84 V. 18 168 187.- l*Si* 726 376 501* 18 <•0 520 289y« 44 219 287V« 458 143 2l1 68 861* 75 in6 190 52 61 2D* 26»/. 60»/, ÖLO/it 4*/. 2"* 66'* 11V, 46»/, 82V. 941* 1041»/m 10 i* 2 31 «/i, 257/8 621* 27V. 103*/, '24 106** 267,M '6) V, 7V, 89 v. Koers van het geld. Prolongatie 3'/g pCt. Mededeelmgen.# De Amerikaansche markt was in navolging van Londen hier ter beurze flauw gestemd1, vooral voor Gewone Steels, welke pl. m. 3 lager no teerden, in verband met de ongunstige kwartaalstaat^ Oliewaarden op de laagste koersen van gisteren ge opend, liepen daarna ierts op om voor Geconsolideerde op 2873/. en voor Koninklijke op 458 te sluiten. Mij nen konden zich voor Redjang Lebong weder tot 490 herstellen. Tabakken op circa vorige prijzen. Cultu ren onveranderd. In Rubberwaarden ging niet veel om. De Heer en Mevrouw TEENGSWOUTERS geven kennis van de geboorte van hun zoon WII.I.IAH. Kalahoen Penang (Deli), 31 Jan. 1912. DEN MAAG (vroeger Zutphen) D ren* MENNY KAPITAAL 400000000 RESERVEFONDS ruim- 1 600000.00 Ondertrouwd: PIETER WONDER Cz. en DIEUWERTJE SWAGERMAN. Alkmaar, Houttil, 1 Februari 1912> Bovenkarspel Heden overleed te Castricum tot onze diepe droef heid onze geliefde Zuster en Behuwdzuster ANNA ENQFL1NA HAKKER, in den ouderdom van ruim 65 jaar. Uit aller naam, Chr. BAKKER. A. M. BAKKER. Alkmaar, 81 Jan. '12. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond U bljjven. De veriflcatieivergarierliiK in het faillissement van J. J. KKUIJN kaashandelaar, handel drijvend* onder de Firma voorheen A WIN tV'Co., geves tigd en kantoor houdende te Alkmaar, zal worden gehouden op WoenNtlag.'O Maart a s voormiddag* e 1 f ure in het Gerechtsgebouw aan den Geestersin gel alhier, terwijl de schuldvorderingen bij onderge- teekende moeten worden ingediend vhrtr' 19 Febru ari 1913. De Curator, COHEN STUART. Alkmaar, 1 Februari 1912. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. VERSCHAFT C«FDIE«EN EN NEFMT GELD FN k DFPHMTO. Gevraagd, tegen Mei, om in Haarlem 11 dienen> goed kunnende koken en werken. Z. g. g. o. z. a. Zich te vervoegen bij Mevrouw MOENS, Kennemer- straatweg. Mevrouw H. PETTE—LAMMERS, Zaanweg, Wor- merveer, vraagt, om spoedig in~dienst te treden, loon f 160.en f 26.waschgeld. Adres Bureau van dit Blad. met TUIN, tegen 1 Mei as., bevattende beneden 2 kamers en suite, boven 3 kamers en dienstboden kamertje. Huurprijs niet boven f 400.—. Brieven onder No. M 227 bureau dezer courant. TK III l'lt GEFKAAGI), tegen 1 Mei, door klein gezin. Huurprijs f 3, 4 f 4,— per week. Brieven onder letter K 226 bureau van dit blad. AIW5S Gevraaitd op een Fabriekskantoor hier ter stede een KANTOVRBEDIËNIIR, (indiensttreding 1 Maart a.sin staat zelfst. dictée's voor Holl. corres pondentie uit te werken en eenigzins bekend met de moderne talen en schrijfmachine. Brieven met opgave van referentiën enz. onder lett. L 227 bureau dezer courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3