Natuur- eu Utterkundi? Crmotsctiap „Turnlust". „Turnlust". Noordhollandsch Landbouwcrediet. COUPONS. bouwterrein Assurantie Maatschappij „De Rijn". ACTIEVE AGENTEN gtnaagd Kunsttanden en Gebitten. Grit talolMscl BegrabisMs - De Gijp. ALKMAAR-PACKET" Goedkoope Stoom-Olieslagerij „De Engel" iemand, Aanbesteding. f J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., Handelscredieten. - Beleeningen. WONING-BUREAU, „WEENEN"" (met Lichtbeelden). GYMNASTIEK UITVOERING, Die trouwt, gaat dood Payglop 9, bit Zijdam 9 N. V. Het Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. S. N. S- S. Prol. H. Evers, van Delft. Voorloopig bericht degelijk Muziekonderwijs. Battings, 5|4 deelen en Kozijnen f P. SWART, Rijksstraatweg. Limmen. Hotdykstraat, Brand-, Nering-, Inbraak- en Transport- Verzekering. arnhe M. BERN. LANDMAN, Verzekerd KAPITAAL ruim 6 |4 srl11 Reeds UITGEKEERD 3j. BEZITTINGEN Ij, I 9u!d*ns" VOORBEELD VAN VERZEKERING! 3 daagtche retoui*». Alkmaar—Amsterdam v v. CRQK &.LAJ1N, Wormerveei*. v; a 3 a a a a a a a a a a N.V. HET LANDBOUWHUIS. Zaadmaikt 74, ALKMAAR Piano-onderwij». [en nieuwe dink, bijgtweikt tot 31 December 1911 Bovenzaal „UNIE". Spreker: 17 FEBRUARI a». „HARMONIE". A. BLAAUW, KENNEMERPARK (heek RITSEVOORT) beveelt zicb uan tot het geven van •*8jpj PAD0J)18A 'uaptz 03 8|8lOJ| UI JüE|9pU8H ■mvpj»,«iuv *11 4IM3B31S3>I NYA 'H 's^ubub)! ei|os!S>|BS aan den Weateiweg, Natsaulaam, Nassau pleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOESTERD Toussaintsfr 0. alles zoo goed als nieuw, bij TE HUUR cf IE KOOP: CARLREDLICH Keizersgracht 420, AMSTERDAM. HUISHOUDELIJKE en KEUKEN- BENOODIGDHEDEN. o Ie KAJUIT 70 Cent. 2c ,i 45 LIJISTILOt: BLEiNT LIJTNTMEET SOTAKOEKEN RAAPKOEKEN O cc Oh gn O Z ADM A R.I5.T 48-79. ALKMAAR Magazijn van Veevoederwerktuigen alsLijnkoekbrekers, Stroo en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. Centrifuge voor melkouderzoek, Futijrometers, Gumniistoppen enz. Aanbevelend, Laat uw Kleeding aanmeten Kleermakerij JOH. KLUÏHEH, HOOGSTRAAT 7, Het sloopen van het oude en het wederopbouwen van een nieuw markt- gebobw met brug en bijbehoorende steiger werken met overdekte vaargeul Kass'er en Commissionair in Effecten. Nieuwesloot B 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Pervcelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GO VERS. te ALU.91 AAK. gty* TerxailerliiK met Haute» en Huisge- uooten der leden 5 Febr. Introductie te verkrijgen bij de leden. A. P. H. DE LANGE, Secretaris. Heer en Dame t 0.50 plus 5 cent Enkele kaarten t 0.35 belasting. HET BESTUUR. •uepuozeSfn sjuoqinaj jepnouepaoM spito^ 9p 'oi^uva -«8 ejjfqeyuqos ueïfvp fi }9m 'sjeSnvzpuoxB ue -8«p «tuud 4'9 J J 4 OS 8 J rt Te bevragen bjj huurprijs f 260 per jaar. Te bevragen bjj BRUIN BURÜÈRING, Kinheimstraat 39. voor de gemeenten Noord- en Zuid-Scharwoude, Heer- hugowaard, Dirkshorn,Ursem,Obdam, Hensbroek, Aven- horn, Beemster, Koedijk. Reflectanten gelieven zich aan te melden bjj' den Hoofdvertegenwoordiger voor Nourd- Holland,*.den.Heer H.4W. Frese^te Alkmaar, bjj wien tevens nadere inlichtingen, zjjn te bekomen. SPECIAI ITEIT I9f (eenvoudig naar het magazijn van en koopt daar zijn I Dit Is goedkoop, glflvrU en duurzaam. Wanneer een kind van b.v. 5 jaren verzekerd wordt op Tarief E met 20 jarige betaling, dan bedraagt de wekelijksche contributie 7 ceDt. Komt dit kind binnen die 20 jaren te overlijden dan houdt do contributiebetaling op en wordt er f 100.— uitgekeerd. Is deze verzekerde op 25-jarigen leeftijd nog in leven dan eindigt de contributiebetaling en heeft hij het recht om f 50.- tn contanten te ontvangen, terwijl bovendien bij zijn over lijden weder f 50.— wordt uitgekeerd. Vraagt hij bij het eindigen der contributiebetaÜDg de f 50.in contanten niet op, dan stijgt het* verzekerd bedrag, en bij overlijden op 35-jarigen leeftijd wordt uitgekeerdj.f 117.19 45-jarigen leeftijd wordt uitgekeerd f 140.30; 55-jarigen n f 171.36; 65-jarigen n f213.10, enz. Heeft bovei staande verzekerde op 25-jarigen leeftijd de uitkeering in contanten niet opgevraagd, dan kan hij dat nog ten allen tijde doen en ontvangt dan wanneer hij het opvraagt b.v. op 35-jarigen leeftijd f 67.19 4ó-jarigen leeftijd f 90.30 55 jarigen f 121.36; 65-jarigen f 163.10, enz. Bovendien wordt dan bij zijn overlijden weder f 50.— uitgekeerd. In bovenstaand voorbeeld wordt dus hoogstens 20 jaren contributie betaald f 72.80, terwijl altijd luiusU'iiH f 100.— wordt uitgekeerd, Kluit geen verzekering bU eene andere instelling alvorens te hebben verge leken: lo. de preiniëu, 2o. de gnuetige bepalingen omtrent de premie-vrije poll»»eu, cu So. den liuanciëeien toestand. Het Fonds heeft geen aandeelhouders, zoodat de geheele winst dient voor extra waarborg of verhoogiug der uitkeeriugen. Dat deze verhoogingen van beteekenis zijn blijkt uit de volgende voorbeelden, getrokken uit de boeken op 1 Januari 19(9: Polis nummer JAAR van inschrijving Oorspronkelijk verzekerd bedrag In 1892 ver hoogd tot In 1894 ver hoogd tot In 1909 ver hoogd tot Totale verboo- ging iu proce ten 8957 1869 f 75.— f 90.— f 97.50 f 117. 56 pCt. 22723 1884 - 42.— - 46.20 - 50.40 - 57.96 38 29485 1890 - 170.— - 187.— - 204.— - 224.40 32 41713 1899 - 221.- - 243.10 10 83413 1908 - 296.— - 310.80 Vraagt de laat: gestolde tarieven voor uitkeering bij overlijden bij de boden H. DE ROVER, Alkmaar, Fnidsen. A. TOL'te De Riip. F. FOK te Rustenburg. F. KLOKKEMEIJER te Da Rijp. J. H. WILLERS te Limmen. C. M. KROON te Oudkarspel. G. L. TEN HOOPE te Hoorn, Zon 10. '■■yt' - Van ALKMAAR 6. S.—ÏO— 2.30, 6.— nur Van AMSTERDAM 0.30. O.SO, 2.15, 4.—, ii Alleen op Zondag. O onr De beste die te verkrijgen zijn en werden da» ook ep vele Landbouwtentoonatellingen met hoogste onder scheidingen bekroond. Wjj moeten er H.H. Veehouders opmerkzaam op maken, dat wij slechts één soort fabriceeren, uitsluitend geslagen van gezond en gezuiverd lijnzaad, en men dus steeds zeker is alleen het beste te bekomen. CL Oh HH Telefoon 143. Wordt gevnigd voor tijdelijke hulp, drie a vier maanden, direct in dienst te kunnen treden, bekend met expe ditie en eene nette hand schrijvende. Aanbiedingen met franco brieven onder letter E 2- Bureau van dit Blad. diplom» Bfederl. Toouk. Verecu., beveelt zich aan voor het geven van Door de Commissie van Beheer over de Groenten- markt te Broek op Langendijk zal op den 13eu Febr. 1D12 worden aanbesteed Bestek en teekening zijn vanaf 3 Febr. e.k. k f 1.50 per stel te bekomen bij de ondergeteekenden, alwaar tevens alle inlichtingen zijn te verkiijgen. JOH. GROOT, Gem.-Opz. W. Jz. D1RKMAAT, Bouwk. Binnenkort verschijnt van In deze nieuwe druk zijn opgenomen de geheel her ziene wet op- de rechterlijke organisatie en de zedelijk heidswetten en veel belangrijke wijzigingen en verbt teringen in de verschillende wetboeken aangebracht Prtjs in Imllleder t 6.50. Bestellingen worden aangenomen door de N.V. Boek en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam G 9. Telefoon No. 3, Alkmaar. Of TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, atamad* o«n der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu- ktn, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter het buis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. UIT DE HAND TE KOOP Een prachtig op een der drukste punten van Alk maar gelegen BAKKERIJ annex LUNCHROOM, met geheel nieuwe inventaris, bevattende 3 apparte menten, waarvan 2 plaatsing voor 40 en één voor 20, alzoo geheel 100 personen kunnende plaatsen. Bewijzen van omzet voorbanden. Aanvaarding bij overeen komst. Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwpning, aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst-. V»»r en achter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Een riant nieuw gebouwd HEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor ■ioliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan bet Noord-Hollandsch Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor beeren Aviateurs. Voor geldbelegging 3 soliede PERCEELEN, welk» met kleine kosten tot flinke winkelhuizen kunnen worden ingericht, gelegen op besten winkelstand te Alkmaar. Koopsom billijk. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklante DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning, pakhuis, tuin en schuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boeken voor ernstige reflectanten ter inzage. Een flinke WONING, KANTOOR en twee PAK HUIZEN met ERF, te zamen groot 346 C.A. Te be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4, alsmede aan het Woning-Bureau, Nieuwesloot 36. Een prachtig gelegen TUIN, groot 3700 M4, uitste kend geschikt voor fijn-bouw. WEGENS STERFGEVAL. Een solied gebouwde kleine VILLA op mooien stand en ruim uitzicht, bevattende drie prachtige kamers met keuken en tuintje, alles uiterst netjes en flink ingericht, aanvaarding bij overeenkomst. TE KUUR of TE KOOP Een groot WINKELHUIS met boven groot maga zijn, voor veel doeleinden geschikt, in 't bijzonder voor Sigarenfabriek, tevens flinke woning bevatten de beneden groote kamer met gang en keuken en bo ven 2 flinke kamers met een dienstbodekamer. Gas, waterleiding enz. Huurprijs of koopsom billijk. Aan vaarding bij overeenkomst. TE Hl lil: Een flink nieuw gebouwd WINKELHUIS met groot spiegelruit, staande Zijdam, huurprijs 6 per week. Aanvaarding direct. Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Eeu degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan dé Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een net BURGERWOONIIUIS, staande Kenne merstraatweg, voorzien van diverse kamers, keuken, gas- en waterleiding, enz., voorbeen bewoond door den WelEd. Heer Halberstad. Huurprijs billijk. Te be vragen aan het Woningbureau alsmede bij den eige naar J. DORREGEEST, Houttil. Een HEERENHUIS, Metiusgracht. Huurprijs 312 per jaar. Een PERCEEL, Heilo, in de Hondsboaechelaan. Huur 1.50 per week. Een PERCEEL a 1.25 per week, Gr. Nieuwland. Een PERCEEL, Nieuwlandersingel. Huurprijs 2 per week. Een kleine VILLA, geschikt voor klein gezin, hoog stens 2 of 3 personen. Staande Kanaalkade, No 40. Aanvaarding bij overeenkomst. Huurprijs billijk. Een net BURGERWOONHUIS, staande Nmuw- poortslaan No 66, bevattende voor- en achterkamef, aleoof, gang, keuken en boven voorkamertje en flinke zolder. Voor en achter een tuintje. Huurprijs 3 per week. Aanvaarding 1 Mei 1912. Een PAKIIUIS, Achterstraat No. 3. Huurprijs 2 per week. Aanvaarding direct. Een PERCEEL, Ropjeskuil No. 12. Huurprijs 1.35 per week. Een net BURGERWOONHUIS, staande Doelen straat, bevattende voor- en achterkamer met alcoof, flinke keuken, achter een bergplaats en mooie tuin, gas en waterleiding enz. Huurprijs 3.25 per week. Een net BURGERWOONIIUIS, alles degelijk in gericht, staande aan de Wildemanstraat. Huurprijs 3.25 per week. Aanvaarding direct. Een WINKELHUIS, staande Hoogstraat. Huur prijs 5.10 per week. Aanvaarding bij overeenkomst. Een PAKHUIS, staande aan het water. Huurprijs 1.per week. Twee HEERENHUIZEN, staande in de van Ever dingenstraat, bevattende: 2 kamers en suite met ser re, boven 2 groote en 2 kleine kamers, zolder met dienstbodekamertje, gas, waterl., enz. Huurprijs 350 per jaar met inbegrip van waterleiding. Aanvaar ding direct. Een HEERENHUIS, staande Bergerweg, bevatten de 2 kamers en suite, gang, keuken en tuintje, boven 2 groote en 2 kleine kamers, gas en waterleiding. N.V. v/h. HERMS. COSTER ZOON, AlknuaïT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4