DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. LIEF D ESÖ FFÉ R 1912. DONDERDAG 1 FEBRUARI. FE» ILLKTO N. Gemeenteraad van Alkmaar. No. 27 Houderd en veertiende jaargang. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk 11,—, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Kiezerslijsten- l| Telefoonnummer 3. ALKMAARSGHE COURANT De Burgemeester der gemeente Alkmaar, Gezien do artikelen 11, 12 en 13 der Kieswet, Noodigt de mannelijke inwoners der gemeente uit, die vóór of op 15 Mei a. s. den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt en geplaatst wensehen te worden op de lijst, aanwijzende de kiesgerechtigden voor de Tweede Kamér der Staten Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad, voor het jaar loopende van 15 Mei 1912 tot 15 Mei 1913, voorzoover die inwoners dat kiesrecht utet ontleenen aan een aanslag in de Rijks directe belastingen over het laatstverloopen dienstjaar in de gemeente Alkmaar opgelegd (grond- en personeele belasting, dienstjaar 1911; bedrijfs- en vermogensbe lasting, dienstjaar 19101911, daarvan ter Secretarie der gemeente vóór 15 Februari a.s. te doen blijken op de volgende wijze: lo. wanneer zij over het laatstverloopen dienstjaar in een andere gemeente of in andere gemeenten in eene of meer der Rijk» directe belastingen zijn aange slagen geweest (in de grondbelasting voor minstons l)door inlevering van de voor voldaan geteekende aanslagbiljetten van alle die belastingen, waarin men is aangeslagen geweest, welke biljetten na de vaststelling der lijst worden terug gegeven; 2o. wanneer zij aanspraak op kiesrecht meenon to kunnen maken van te zijn mede-eigenaar van onroe rende goederen in een onverdeelde nalatenschap, om dat hun aandeel in den niet te hunnen name gestelden aanslag in de grondbelasting voor die goederen ten minste 1 bedraagt, door inlevering van een ter secretarie daarvoor kosteloos verkrijgbaar gesteld for mulier, vergezeld van de noodige bewijsstukken, waar toe behooren het aanslagbiljet of een afschrift daar van en de noodige bescheiden ten bewijze van het ge meenschappelijk bezit; (Deze bewijsstukken worden na do vaststelling der lijst terug gegeven.) Personen, vallende onder de belastingschuldigen sub lo. en So., kun*en geen aanspraak op kiesrecht ontleenen aan dt gevallen, hierna sub 3o. behandeld. 8o. a. wanneer zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen in deze gemeente op den 31 Januari 1912 hebben bewoond sedert 1 Augustus 1911 krachtens huur één huis of een gedeelte van een huis, dan wel hoogstens twee huizen of gedeelten daarvan (al of niet met bijbehoorenden of gehuurden grond of niet ter bewoning bestemde bijlokalen of bijgebouwen), waarvan de per week berekende huur minstens 1.50 heeft bedragen (huurkiezers), of krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur een zelfde vaartuig van tenminste 24 kubieke meter in houd of 24000 Kg. laadvermogen (vaartuigkie zers); b. Wanneer zij op 31 Januari 1912 sedert 1 Januari 1911 onafgebroken in dienstbetrekking zijn geweest bij één of niet meer dan twee patroons, ondernemingen, openbare of bijzondere instellingen of als inwonende zoons werkzaam zijn geweest in 't bedrijf of beroep hunner ouders en als zoodanig over 1911 hebben geno ten: 400 inkomen, of vrije kost en 200 inkomen, of wel vrije kost, inwoning en 125 inkomen (1 o o n- kiezers); c. wanneer zij op 1 Februari 1912 in het genot zijn van een pensioen of lijfrente van 400, verleend door eene openbare of bijzondere instelling of door eene on derneming (pensioenkiezers); door RUDOLF STRATZ. 27) -o- Op dit woord hac^hij gewacht. Het was hem zoo welkom, om zijn ergernis, die in hem kookte, lucht te geven, en onstuimig viel hij haar in de rede: „Ga nu toch door en zeg: „ik ben de moeder, die haar kind heeft verlaten!.... die zich jarenlang niet om het kind heeft bekommerd!"."ja. kijk mij maar aan! Het is zoo.u heeft uw plicht al» moeder met voeten getreden! Ik den mijnen als vader niet! Dat is het onderscheid tusschen ons beiden!" Zij was onder zijn woorden ineengekrompen. Haar gezicht werd doodsbleek, zij perste de lippen op el kaar, om zich te beheerschen en stond toen langzaam op. Eén oogenblik berouwde hem zijn heftigheid. Hij wa» toch niet gekomen, om haar verdriet te doen! Maar het was te veel in hem opgekropt, hij had er geen macht meer over en blindelings ging hij voort, terwijl hij ook opstond: „Ik heb alles wat tusschen ons is voorgevallen, beter kunnen begrijpen dan dat! Ik begrijp het nóg niet 1U weet niet, hoe het huis er dien middag uitzag.na uw vlucht. Alle deuren en kasten open het personeel weg en midden in die wanordelijke kamer zat ik en hield dat arme, schreiende wurm van twee jaar in mijn ar men. Ja.ik haal met opzet deze belachelijke kleinigheden aan.... ik vergeet die oogenblikken i niet, waarop ik tot mijn diepe schaamte, mij tot een van de dames van het regiment moest wenden, en j haar verzoeken moeet, voor mijn kind te willen zor- gen, totdat mijn moeder kwam! Hot verbaast mij nu - pog, dat ik het heb durven vragen, en hoe ik dien eer- pten avond in het verlaten, leege kuis heb kunnen doorbreng#» (Voor hen die in beide gevallen, sub b en c vermeld, verkeeren, kunnen inkomen, pensioen en lijfrente wor den samengeteld ter bereiking van het vereischte be drag van 400.) d. wanneer zij op 1 Februari 1912 sedert 1 Februari 1911 den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van minstens 100 nominaal, ingeschreven in een der Grootboeken der Nationale Schuld (Groot boekkiezers), of van minstens 50, ingelegd in de Rijkspostspaar bank, in eene gemeentelijke spaarbank of in eene, be heerd door het bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, van eene naamlooze vennoot schap, van eene coöperatieve vereeniging of van eene stichting (spaarbankkiezer»); e. wanneer zij met goed gevolg een examen hebben afgelegd, ingesteld door of krachtens d» wet of aange wezen bij een algemeenon maatregel van bestuur (examenkiezer»), door inlevering van daartoe strekkende ter gemeen te-secretarie kosteloos verkrijgbaar gesteld# formulie ren, waarbij voor de onder 3o sub d genoemde kiezers, die voor het eerst op de lijst wensehen te worden ge plaatst, eene verklaring moet worden gevoegd van do Directie van het Grootboek, den Directeur van de Rijkspostspaarbank of van de besturen van de overige daar genoemde spaarbanken en die op schriftelijk ver zoek van de belanghebbenden hun wordt toegezonden. Hierbij wordt er aan herinnerd!: dat aanslagen in de Rijks directe belastingen, ten name van de vrouw, gelden voor haren man, die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan d# vader het vruchtgenot heeft, voor den vader; dat aanslagen in de Rjjks directe belastingen buiten aanmerking blijven als zij, wat de grondbelasting betreft, minder dan 1 in hoofdsom en Rijksopcenten bedragen; voorts wat do Personeele belasting aangaat alleen betrekking hebben op een rijwiel of eerst na 31 December 1911 een aanslagbiljet i» uitgereikt; dat de huur voor eene woning, waaronder ook is t# verstaan contributie aan eene coöperatieve bouwveree- nigiug, als zij per jaar bepaald is, door 50 en als zij per maand bepaald is, door 4 wordt gedeeld om de weekhuur te verkrijgen. Is in den huurprijs het genot van gas- of waterleiding begrepen, dan vindt hiervoor geen aftrek plaats. Huur-, vaartuig-, pensioen- of lijfrente-, grootboek-, spaarbank- en examenkiezers die reeds op de thans van kracht zijnde kiezerslijst voorkomen, hebben gee- ne nieuwe aangifte te doen, tenzij wat de huur- of vaartuigkiezer» betreft zij niet meer het zelfde huis of vaartuig bewonen, dat zij op 31 Januari 1911 bewoonden. Loonkiezers, die reeds op de thans van kracht zijnde kiezerslijst voorkomen, wordt een nieuw aangifte-for mulier ter invulling thuis gezonden. Ingevulde formulieren kunnen kosteloos per post aan den Burgemeester worden toegezonden, mits op den omslag worde vermeld boven aan de voorzijde: „Vrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kieswet" en in den linker-benedenhoek de naam en woonplaats van den afzender en zijne handteekening. Hij, die eene aangifte inzendt en daarin opzettelijk eene valsche opgave doet aangaande een feit, waar van de plaatsing op de kiezerslijst afhankelijk kan zijn, wordt gestraft met gevangenisstraf van hoogsten» één jaar. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 30 Jan. 1912. Zij antwoordde niet. Zij stond met een wezenlooze uitdrukking op haar gelaat voor hem. Hij besloot: „En nu komt u en zegt: „ik ben de moeder 1" Nu gooit u mij voor de voeten, dat ik met geld van een ander voor Karla zorg!.... Neen.... dat gaat niet aan!.... Er bestaat toch nog rechtvaardigheid en die is aan mijn kant!" Zij bleef zwijgen. Hij keek haar somber aan. Na een oogenblik vroeg hij: „Hebben mijn woor den geheel geen indruk op u gemaakt? Heeft u niets daarop te antwoorden?" En nn zei ze zacht: „Ja, toen was ik zoo! Nu ben ik anders!" „Is dat alles?" „Ik kan niets anders zeggen! Ik weet niets an ders 1" Het hinderde hem, dat zij met geen enkel woord berouw toonde. Onmeedoogenloos ging hij voort hij had er bijna plezier in, wreed tegen haar te zijn: „Nu is het te laat! U heeft een zwaTe schuld op u geladen! Die zult ge uw leven lang niet weer kun nen vereffenen,. Vóór ailles moet ge d i t nog leeren, dat ge de dingen op de juiste wijze beziet!" Zij wrong haar handen en beefde. „Dus moet ik altijd als een bedelares komen! Weet u wel, wat dat voor ipij zeggen wil? Ik heb toch óók nog mijn trots, al heeft hij in het leven schipbreuk ge leden! Ik wil niet altijd vernederd worden!" „Er is niemand, die u vernedert!" „Dat doen ze allen! Van iedereen krijg ik een aal moes van u, van uw vrouw, die voor Karla zorgt, van uwe moeder, die hetzelfde doet, van mijn verloof de, van mijn vader.overal ben ik het vijfde rad aan den wagen!.Ik ben te veel en hang1 er nu maar zoo bij. Mijn hemel, als ik slecht handelde, dan heb ik er waarachtig al genoeg voor geboet I Eens moet dat toch genoeg zijn. Hij boog zich voorover en nam den helm van den grond. Hij wilde nu werkelijk heengaan. Zij volgde met haar oogen zijn beweging en zei met een heesche stem: „Laat uw helm nog staan 1 Ik ben nog niet xkitg#spr#U#a «Hijd ik Zitting Tan Woensdag 31 Jan. 1912. Voorzitter de burgemeester G. RIPPING. Secretaris de heer C. D. Donath. Tegenwoordig 19 leden. De notulen worden goedgekeurd. De heer Ringers maakt de opmerking, dat in het algemeen verslag wordt gezegd, dat op het Hof plein een nog ouderwetsch urinoir staat, deze heeft gezegd op het Vlaanderhof, de eerstgenoemde is juist een van de nieuwste. Aan de vergadering wordt medegedeeld: dat zijn ingekomen een 13-tal brieven van personen, die in de vorige vergadering zijn benoemd of her benoemd tot leden van besturen of commissies, houdende allen het bericht, dat de benoeming of herbenoeming door hen wordt aangenomen; b. alsvoren, een schrijven d.d. 5 Januari 1.1. van Me vrouw WiersumAldershoff, houdende bericht, dat de benoeming tot lid der commissie voor het toe zicht op het han<1 werkonderwijs, door haar niet wordt aangenomen; 0. alsvoren, een schrijven d.d. 5 Januari 1.1. van Mej. J. A. van Toorenburg, houdende dankbetuiging voor hare benoeming tot stads-apotheker; d. alsvoren, een apostille d.d. 20 December LI. No. 89 van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit van 29 November 1.1. No. 4 (besloten zitting) tot aankoop van grond aan de overzijde van het Noordh. kanaal, tegenover de gasfabriek; e. alsvoren, een apostille d.d. 28 December 1.1. No. 20 van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit van 29 November 1.1. No. la inzake afstand van grond aan de Vereeni ging tot verbetering der volkshuisvesting „Alk maar"; f. alsvoren, een apostille d.d. 28 December 11. No. 52 van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit d.d. 29 November 1.1. No. Ie, tot wijziging der voorwaarden onder welke bij raadsbesluit van 19 April 1911 No. 6 vergunning is verleend tot het in exploitatie brengen van een bouwterrein langs den Kennemerstraatweg; g. alsvoren, een extract uit de notulen van de Gede puteerde Staten d.d. 28 December l.L No. 109, strekkende tot goedkeuring van de gemeente-reke ning over den dienst 1910; h. alsvoren, een apostille d.d. 3 Januari LI. No. 90 van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van de goedgekeurde gemeente-begrooting, dienst 1912; Punt ah voor kennisgeving aangenomen. 1. alsvoren, een adres d.d. 13 Januari 1.1. van de on- derafd. St. Adelbertus van den Ned. R. K. Volks bond, afd. Alkmaar, om verlenging van den termijn gedurende welken een bijslag wordt gegeven op het loon der gemeente-werklieden; I behandelen bij punt 13 der agenda, j. alsvoren, een schrijven d.d. 9 Januari l.L, van den heer J. Pot, houdende verschillende mededeelingen o.a. dat hij zich de eerstvolgende maanden alleen voor schriftelijke inlichtingen beschikbaar stelt, waartoe zijn adres, onder de noodige reserve, ter bevoegder plaats#, aan zijn domicilie zal verkrijg baar zijn; Voor kennisgeving aangenomen, k. alsvoren, een adres d.di 24 Januari 1.1. van de afd. Alkmaar van den Bond van Nederlandsche gemeen tewerklieden, om de loonen van de werklieden de zer gemeente aan eene herziening te willen onder werpen Gestold in handen van B. en W. om bericht en „in dulci jubilo" van man en kind ben weggeloopenl Op den avond, waarvan u zooeven sprak, heb ik in Neetzow bij mijn vader voor de deur gestaan en hij schreeuwde mij toe: „Waar kom je vandaan?.... Waar is je kind?.Waarom ben je weggeloopen Hij heeft mij de deur uitgejaagd. hij geloofde niet, dat ik geen minnaar had.hij stelde zich al les heel anders voor.ja. en daar stond ik. en het regende en het werd donker.en ik was den weg van het station af komen loepen.Toen heb ik den geheelen nacht in de dorpsherberg bij het vuur zitten rillen.... 's morgens vroeg kwam mama en haalde mij stilletjes in huis en stuurde om den dok ter. weken lang heb ik ziek gelegen van dien nacht.Nooit zal ik dat alles heelemaal te boven komen, dat wéét ik! Ik blijf mijn leven lang een ge broken vrouw! En als ik mij dan eens wil oprichten, eens iets geven in plaats van altijd te nemen.Ik meen het gced met mijn verzoek voor Karla. „U is ook in de gelegenheid, mij een verzoek toe te staan!" zeide hij barsch. „Het zou mij zooveel waard zijn, in de stemming, waarin ik tegenwoordig ben, dat wij elkaar goed' begrepen en in vrede van el kaar gingen. Maar u wees het dadelijk van de hand." Zij lachte. „Dat is toch al te dwaas! U komt hier, bij mij, om u ja, ik vind werkelijk geen. ander woord om u door mij te laten troosten!.Juist door mij! Begrij- pe, wie het kan!.U heeft u toch al heel vlug ge troost! Nauwelijks; drie jaar later las ik uw verlo ving in de krant!.Nu heeft u een goede vrouw, flinke kinderen, veel geld, gezondheid, maakt carriè re ja, wat wil u dan eigenlijk nog meer?" „Ondanks dit alles, ligt er een schaduw over mijn leven. „Als dat het slechte geweten is daar kan ik u niet van bevrijden 1 U praat altijd maar van mijn schuld!.... Natuurlijk: die is bewezen! Die is nauwkeurig in de scheidingsakte omschrevenMaar wat er tegen m ij misdreven is.Haar ademhaling ging sneller, haar oogen schitterden en met een vlug ge beweging ging nj vlak v#»r staan. „Klopt raad. 1. alsvoren, een adres d.d. 23 Januari 1.1. van hef be stuur van den Alkmaarschen bestuurdersbond, adhaesie betuigende aan het adres van de afd. Alkmaar van de Sociaal-democr. arbeiderspartij, houdende het verzoek den prijs van cokes en munt- gas te verlagen en een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om levensmiddelen in het groot te koopen en tegen den kostenden prijs beschikbaar te stellen; Gevoegd bij het vroeger ter zake ontvangen adres, m. alsvoren, een voorstel van de heeren Van den Bosch, Dorbeck en Glinderman, inzake het stichten van een werkloozenfonds; De voorzitter stelt voor het voorstel in handen te stellen van B. en W. De heer Van der Feen de Lille meent, dat dan het desbetreffende punt der agenda moet worden afgevoerd. De voorzitter is het daarmede eens. De heer Van den Bosch zegt dat hij er dan ook genoegen mee neemt, als de door hem en de hoeren Dorbeck en Glinderman ingediende ver ordening in handen van B. en W. wordt gesteld ter fine van advies. Daarna wordt overeenkomstig het voorstel van den voorzitter besloten. n. alsvoren, een adres d.d. 27 Januari 1.1. van de hee ren P. W. Boulonois en P. Borjeeon, houdonde het verzoek de nieuwe Schapenbrug eenige meters t# verplaatsen o. alsvoren, een adres d.d. 27 Januari l.L van het be stuur van den Bond „Heemschut," tot behoud der schoonheid van Nederland, houdende het verzoek om de nieuwe Schapenbrug in hout te doen uitvoe ren; p. alsvoren, een voorstel van den heer A. O. den Boes- terd, om het voorstel tot het maken van een nieuwe Schapenbrug niet aan te nemen en een nieuwo brug te ontwerpen met aan weerszijden van den val een verhoogd voetpad; n, o. en p. te behandelen bij punt 8 der agenda, q. alsvoren, een adres van het bestuur van het man nenkoor „de vereenigde zangers," houdende ver zoek om teruggaaf van betaalde belasting. Den heer Fortuin komt het ook niet weu- schelijk voor, dergelijke vereenigingen op zoodani ge wijze te treffen, en hoopt, dat B. en W. termen zullen kunnen vinden, om de verordening te wijzi gen. De voorzitter zegt, dat de vereeniging er aan ontkomen kan, als ze rechtspersoonlijkheid vraagt. De heer Van der Feen de Lille is het daarmede eens. De heer Fortuin meent, dat het niet altijd gaat voor elke vereeniging rechtspersoonlijkheid te vragen, en betoogt nogmaals het onbillijke van een belastingregeling, waarbij een vereeniging belas ting betaalt van hare contributie. De voorzitter zegt, dat een voorstel tot wijziging niet komen kan van de zijde van B. en W., dan moet de heer Fortuin zelf maar een voor stel doen. Gesteld in handen van B. en W. ter fine van af doening. BENOEMING ONDERWIJZERES. Op de voordracht voor de vacature aan de 4e Ge meenteschool, ontstaan door het verleend eervol ont slag aan mej. R. F. Boyenga, zijn geplaatst, 1. mej. A. A. Holsmuller te Alkmaar, 2. mej. M. L. Papa te Heiloo, 3. mej. W. P. A. Valstar teIJmuiden. Benoemd mej. Holsmuller met op één na alge- meene stemmen. nw hart nooit sneller bij de gedachte, wat u van mij heeft gemaakt? Ik heb mijn leven niet dadelijk weer zoo kunnen arrangeeren als u. Daartoe was ik te veel innerlijk geschokt. Ik heb die zes jaren ver kniesd en verspild., weet u, wat dat zeggen wil: een jonge vrouw in de tweede helft van de twintig heel eenzaam daar in dat ellendige huis aan de Elbe half vogelvrij verklaard door familie en buren zon der één steun of troost mijn moeder steeds ziek papa dan geheelen dag op het veld, 's avonds altijd doodsche stilte o!.die avonden!.God!. en de eene dag net als de andere! Ik begrijp nog niet hoe ik het heb uitgehoudenEen mensch is toch verbazend veerkrachtig!.... Nu ben ik er weer wat overheen.Maar dat u daar nu bij mij met uw be rouw komt aandragen!. „Van berouw heb ik niet gesproken 1" „Noem het, zooals u wik Ik bedank er voor! Het is te laat! Ik kan ternauwernood eenige voldoening' er over gevoelen! Ik ben er te beu van,. Zij keerde zich om. Nu eerst bemerkte Gisbert hoe opgewonden zij was. Haar aanvankelijke kalmte was zelfbeheersching geweest. „Geef mij die verloren jaren terug!" zeide zij met een wild' lachje. „Geef mij mijn levensmoed terug mijn vertrouwen op mijn goed gesternte! Lieve he mel wat heb ik mij als jong meisje niet al ge droomd! Nu ben ik zeer verstandig geworden! En u denkt daardoor het recht te hebben, wat met me te gaan dwepen in herfst-weemoed! Ach, neen! Ik ben niet meer gevoelig voor die semtimentaliteiten!. Dat is verloren moeite. Met eenige vlugge passen ging zij de kamer door tot voor het raam. De matte avondschemering omgaf haar slanke gestalte. Haar blonde haar glansde om haar bleek gelaat. Hij dacht: wat is zij toch mooi!.. Langzamerhand' werd zij weer kalmer. Zij wee» naar zijn stoel. -p8|OAJ9A ?pJ#M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 5