DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1 Vi Kilo bus f1,50 Herijk van Maten en Gewichten No. 30 Houderd en veertiende Jaargang. 1912. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1,— Afzondei lijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone adverfentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten - rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. MAANDAG 5 FEBRUARI. BINNENLAND Telefoonnummer 3. Te Hi lversum heeft een vergadering plaats gehad van de Christelijk-Historische Centrale voor dat district. Besloten werd den candidaat der Anti-Rev. en R.-Kath., mr. V. II. Rutgers te steunen. COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk maar maken bij deze bekend A. dat dit jaar de zittingen voor den herijk der maten en gewichten zullen worden gehouden in het Kan toor vmu tien uiarktmecnter iter Graan» markt (aan het Luttik-Oadorj» te Alkmaar) en wel: voor ten verkoop beatemde maten en ge> wichten, op: 4, 5 en 6 Maart van 12 en van 1—4'/2 uur; Toor apothekers-, goud- en zilversmtda- gewicht en verdere gewichten bestemd voor HJnere wegingen van 1 gram en daarboven, op 7, 11 en 12 Maart van 9!/212 en van 14l;2uur; voor den her|ih in het algemeen: voor hen wier geMlaehtitnamen beginnen met de letters AC op 13, 14 en 18 Maart van 9l/212 en van 14>/2 uur en op 19 Maart van 91/212 uur; D— I op 19 Maart van 1 - 41/2 uur en op 20, 21 en 25 Maart van 9 /2—12 en l— 41 /2 uur; J M op 26, 27 en 28 Maart van 91 /212 en van 1—4'/2 uur; NT op 1, 2, 3 en 4 April van 9i/2—12 en van 1 41/2 uur; en U—Z op 9, 10 en 11 April van 91/2 12 en van 1—41/2 uur; B. dat de maten en gewichten schoon, droog en roest vrij moeten worden aangeboden om onderzocht t# kunnen worden en niet gepotlood mogen zijn; C. dat betaald moet worden voor het j steeren van gewiehten en wel ten bate van 's Rijks schatkist; D. dat de maten en gewichten vóór 1 Januari 1914 gestempeld moeten worden met de letter t en tot dien datum ook de letter g geldig is; E dat maten en gewichten, die gestempeld worden met het afkeuringsmerk A, niet in winkels enz. teruggebracht mogen worden; F. dat er nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Ameier- daui. Brouwersgracht 276, op eiken Maandag en Vrijdag van 9—3 uur; G. dat de onderdeelen van het gram (de milligram gewichten) niet op de herijkzitting, maar alleen aan de jjkkantoren herijkt kunnen worden. (Opzending franco per post). Alkmaar, 80 Januari 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING. Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 5 Februari. Het meest trok wel Portugal, waar de toestanden nog altijd zeer verward zijn, deze week de aandacht. Een ernstige beweging begon in den vorm van een algemeene werkstaking als protest tegen het optreden der overheid. Die staking had een formeel oproer' tengevolge in Lissabon, waar de staat van beleg werd afgekondigd. Het scheen, dat de positie der regee ring ernstig was en men sprak reeds van inmenging van Duitschland en Engeland. Maar de regeeriug. die er in slaagde zeshonderd leden van vakbonden op oorlogsschepen gevangen te zottan, liet weldra weten, dat zij de beweging meester was en de Kamer nam een motie van vertrouwen in de regeering aan, terwijl zij verder een wetsontwerp goedkeurde tot snelle be rechting deT belhamels van den opstand. De republi- i keinsche staatsvorm is dus voorloopig weer gered, i hoewel de opstandelingen, naar Russisch recept, met bommen en barricades te werk gingen. Evenwel de republiek zal nog wel meer gevaren hebben te trotsee- ren. Vooral nu er tusschen den oud-koning Manuel en den pretendent Dom Miguel een verzoening tot stand is gekomen, ligt het voor de hand dat de mo narchisten opnieuw met verzet zullen komen, zoodat het lot der republiek nog steeds weinig zeker is. In Spanje dreigde een minister-crisis. Althans mi nister Canalejas moet dit hebben gezegd, hoewel hij den volgenden dag verklaarde, dat zij alweer geëindigd was en den dag daarop ontkende, dat er een crisis was geweest. Blijkbaar was het de bedoeling van het ministerie, om eens te zien hoe zijn positie was en of een conser vatief kabinet ook reeds levensvatbaarheid heeft. Een terugkeer van den heer Maura wordt evenwel nog te vroeg geacht en de heer Canalejas blijft. Ilij heeft zijn regeering verdedigd tegen de aanvallen der con servatieven en tenslotte de Kamer de belofte gegeven, dat hij het democratische program op krachtige wijze zou uitvoeren. Volgens de algemeene meening is het kabinet gesterkt uit het parlementaire debat te voor schijn getreden. Maar men weet, dat een minister crisis vooral in Spanje gauw opkomt! Zeer trok verder de aandacht, dat de Hooge Raad in Spanje de uitkeering van Ferrer's erfenis aan zijn erfgenomen heeft gelast. Op het oorlogsveld gebeurt den laatsten tijd weeï wat meer. De Turken en Arabieren schijnen eerst het oogenblik afgewacht te hebben, dat de Italiaan- sche troepen naar het Zuiden "zouden oprukken. Toen hiervan niets kwam en de Italianen hun macht te Aïn Zara concentreerden, hebben de Turken hun verdedigde positie verlaten en zijn wederom aanval lend opgetreden. Ze hebben aanvallen gedaan op Aïn Zara en op Gargaresj (westelijk van Tripolis) maar werden telkens teruggeslagen, terwijl aan beide zijden groote verliezen werden geleden. Daarna werd! in den nacht van den lsten op den 2den dezer het Zuidelijk front van de Italiaansehe stellingen aangevallen, maar dit schijnt een weinig- beteekenende aanval te zijn geweest, die werd afge slagen. Italiaansehe torpedobooten kruisen iutusschen in dc Tunesische wateren ten einde alle pogingen met be trekking tot- het vervoer ran oorlogscontrabande te verhinderen en andere Italiaansehe schepen beschie ten af en toe de Arabische kust op verschillende plaatsen. Veel voortgang zit er dus nog altijd niet in den oorlog Een nieuw Italiaansch-Fransch incident werd ge meld. Italiaansehe schepen moeten in de Roode Zee de gebouwen van de Fransche spoorwegmaatschappij HodeidahSanaah hebben beschoten, omdat de maat schappij niet binnen den tijd van vijf dagen haar be zittingen aan de kust had ontruimd. De aangerichte schade wordt op 12 millioen geschat De Fransche regeering heeft inlichtingen ingewon nen. Uit China kwam in het begin der week weer be richt, dat de dynastie had besloten dc voorwaarden voor haar afstand, door de republikeinen gesteld, te aanvaarden, maar sedert heeft men er niets naders over vernomen. In Moekden schijnt- de toestand intusschen erg ver ontrustend. Er worden evenals trouwens te Pe king en te Tientsin tal van bomaanslagen ge pleegd. Er wordt zelfs beweerd, dat er een schrikbe wind heerscht. In verschillende streken van Mants- joeTije wordt overigens geweldig gevochten de re volutie wint dus veld! KAMERVERKIEZING TE niLVERSITM. Gemengd Klcnws. EEN INBRAAK. Inbrekers hebben Zaterdagnacht hun slag geslagen in een heerenhuis aan het einde van den Amsteldijk in een heerenhuis aan het einde van den Amsteldijk te Amsterdam. Zij hebben het paneel van de serre-deur uitgesneden en zijn op die wijze in het huis gekomen. Allerlei kleinigheden namen zij mee, o.a. 'n viool, een stel biljartballen, eenige fraaie kaartendoozen, gramophoonplaten, benevens een vrij groot aantal snuisterijen. Do waarde van het gestolene bedraagt naar ruwe schatting ongeveer 600. De inbraak is bij de politie aangegeven en de recherche zoekt naar de daders. Het- schijnt alweer een wel-overlegd plan te zijn. Van de daders tot nu toe geen enkel &poor. EEN VEELBELOVENDE KLEINZOON! Bij een goudsmid in de Koningstraat te Haarlem, kwam een jongen van 'n jaar of twaalf, die zich Meyer noemde, om een gouden ring te verkoopen, waar een andere naam in stond gegraveerd. De goud smid had in den laatsten tijd al eenige voorwerpen van waarde van dienzelfden jongen gekocht, maar dit leek verdacht. Een onderzoek werd ingesteld en de politie spoorde den 12-jarigen jongen op, di© bekende in den laatsten tijd ten nadeele van zijn grootvader, een doodkistenmaker, uit diens woning te hebben ge stolen twee gouden horlogekettingen, een zilveren ro zenkrans, een koralen beurs met zilveren knip, 2 gou den ringen, een portemonnaie met gouden beslag on een granaten halsketting met gouden tonnetje. Deze collectie is door den jongen voor 29.50 aan den goudsmid verkocht, e-n bovendien had hij nog een gouden cylinderhorloge en een gouden ring weggeno men, die nog niet door hem verkocht waren. Bijna al de gestolen voorwerpen zijn door de politie in beslag genomen. Aangezien door den grootvader een klacht tegen z'n kleinzoon is ingediend en hij vervolging wenscht, zal de veelbelovende twaalfjarige er niet ge makkelijk afkomen. (Haarl. Dgbl.) EEN MISLUKTE NÜTSAVOND. Uit een Brabantsche stad schrijft men,ons, dat de zer dagen een Nutsavond mislukte, doordat de spre ker, die van buiten kwam, uit zenuwachtigheid of er ger niet in staat was behoorlijk het woord te doen, zoodat de voorzitter hem verzocht er mee op te hou den. Het is zeker gewenseht, dat het hoofdbestuur, in het belang van den goeden naam van het Nut, op het gehalte van dc sprekers toeziet. (N. R. Ct.) INBRAAK IN EEN SCHOOL. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is ingebro ken in de Christelijke School te Schaarsbergen bij Arnhem. Verschillende spaarbusjes werden openge broken gevonden en in het geheel wordt 70 vermist. Ook aan de openbare school te Schaarsbergen is door inbrekers een bezoek gebracht; daar wordt echter niets vermist. De politie stelt een onderzoek in naar de daders. DYNAMIET-ONTPLOFFING. Zaterdagochtend is in de staatsmijn Emma te Heer len een dynamietlading ontploft. Een mijnwerker werd gedood en drie werden zwaaT gewond. Een hun ner verkeert in levensgevaar. Het ongeluk geschiedde 's nachts omstreeks half- drie, terwijl de arbeiders met hun werk in een steen gang bezig tfaren. Zij stootten bij het boren op een niet ontplofte patroon, die daardoor afging, waardoor een arbeider werd gedood, een zwaar en twee licht ge wond. Te twee lichtgewonden konden nog huiswaarts loopen, terwijl de zwaargewpnde naar het Ziekenhuis werd overgebracht. Men hoopt hem in het leven te behouden. 50-JARIG BESTAAN STAATSSPOOR. De directie van de Staatsspoorwegmaatschappij moet voornemens zijn in April, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der maatschappij, aan het geheele personeel een maand extra salaris uit te keeren. VERKEERDE VERKIEZINGSPRAKTIJKEN. Door drie kiezers voor den gemeenteraad te Eder- veen (gom. Ede) is aan den Raad der Gemeente Ede een adres gericht, waarin zij verzoeken den heer W. S. van Voorthuizen te Ede niet toe te laten als lid van den Raad, op grond dat bij de herstemming op 26 Ja nuari j.l., waarbij de heer v. V. gekozen werd, verschil lende onregelmatigheden zijn gepleegd aan de stem bus te Ederveen en in het geheele district de verkie zing van den heer v. V. op ongeoorloofde wijze is be vorderd. SNEEUW. Den gansche.n Zondag heeft men in den Haag zeer veel overlast ondervonden van den enormen sneeuw val, die tot Zaterdagavond 12 uur duurde. In het centrum der stad lag de sneeuw op sommige plaatsen nog 3 voet hoog. 't Tramverkeer stond bijkans stil. Alleen op de lijnen 1 en 3 werd de dienst zoo goed en zoo kwaad als het ging in stand gehouden. Er werd hard gewerkt om de lijnen vrij te houden. De stoom tram-diensten naar het Westland en Voorburg ston den stil. Do treinen kwamen met enorme vertraging binnen. In het zuiden van ons land moet het ook bar gesneeuwd hebben. Van verschillende plaatsen komen berichten, dat door den sneeuwval het verkeer verba zend belemmerd werd en alle treinen en trams met groote vertragingen liepen. Op verschillende spoor lijnen raakten dc wissels door don vorst en de sneeuw defect; enkele goederentreinen werden zelfs opgehe ven. BEDWELMD. Do vrouw en het dochtertje van ©en werfst-oker te Ilellevoetsluis, zijn aan boord van de Bonaire in een hut bedwelmd gevonden. De hut werd verwarmd door een stoof, waarin een briket. Spoedig ingeroepen geneeskundige hulp mocht de voldoening smaken, het meisje het leven te redden; de moeder is echter niet tot het bewustzijn teruggekeerd. SCHIP GESTRAND. Vrijdagavond werden te Vlissingen vuurpijlen af geschoten van een in nood verkeerend schip. De red dingsboot voer uit-, doch keerde onverrichterzake te rug, daar niets gevonden werd. Zondagmorgen werd even buiten de haven een schip op de Elleboog gezien, dat daar gestrand was. Het was de Nederlandscbe motorschooner „Angelina.'' Een sleepboot en reddingsboot zijn vertrokken, om zoo nood'ig assistentie te verleenen. UIT AKERSLOOT. Beroepen bij do Ned. Hervormde kerk te Surhuis- terveen ds. K. Hendriks alhier. ALWEER BESLAG GELEGD. Tegen den boekhandelaar Frölich te Haarlem is door twee rechercheurs proces-verbaal opgemaakt we gens het uitstallen van een prent, een naakten jonge ling voorstellend. De afbeelding is in beslag genomen. De plaat is afkomstig uit „Das Museum, eine An- leitung zum Genusz der Werke Bildender Kunst von Wilhelm Spemann." Volgens bekendmaking op den omslag werken bekende Duitsche kunstenaars en kunstkenners aan dit. tijdschrift mede, o.a. Bode, Friedlander, Kammeren, Stettiner, Von Scheidi en anderen. De bedoelde plaat, Statue eines Jiinglings, is een afbeelding van Grieksche kunst van 500 jaar vóór Christus, aanwezig in hef Akropolis Museum. EEN ARRESLEE OP nOL. In het Haagsche Bosch sloeg een paard, gespannen voor een arreslee, op hol, met het gevolg dat de in zittenden er uit rolden. Een 15-jarige jongen, die het hollende dier tege moet liep, vatte het bij den teugel en werd ongeveer 25 meter meegesleept. Hij wist het eind van den teu gel om een langs den weg liggenden boom te werpen, waardoor het paard kwam te vallen. Door hot krani ge optreden van dit jongemensch, dat volgens een ooggetuige in ernstig levensgevaar verkeerde door zijn koene daad, liep alles zonder ongelukken af, daar ook dó personen die uit de arreslee waren gerold, er zonder ernstig letsel waren afgekomen. HET BEEMSTER MEER. Het zal dit jaar drie eeuwen geleden zijn, dat het Beomster meer werd drooggemaakt. De onderneming geschiedde krachtens octrooien van 21 Mei 1607 en 15 Februari 1610. De verkaveling der gronden had plaats op 30 Juli 1612. DE WAARDE VAN EEN STEM Te Sluis (Z.), is met 174 stemmen t-ot lid van den Raad gekozen de heer P. J. de Bruijne (lib.), terwijl zijn tegencandidaat, de katholieke heer A. Buyck 173 stemmen verkreeg. Van de 355 kiezers vervulden 349 hun plichtde zes overige waren door ziekte of afwe zigheid verhinderd. De verhouding in den Raad is echter onveranderd gebleven, namelijk 4 Protestanten en 3 Katholieken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1