DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BLOOKER'S f. Aangifte van Leerlingen No. 32 Houderd en veertiende Jaargang, 1912. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. WOENSDAG Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en handelsdrukkftdj v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 7 FEBRUARI. DAALDERS CACAO; voor den cursus 1912—1913, Metselen en Kleêrmaken H. VAN OER HKI.I BINNENLAND Telefoonnummer 3. Verordening, regelende het beheer Tan de Stads-A pot heek en den rang, het getal en de bezoldiging van het aan die inricnting verbonden per soneel. MEN MOGE U NAMAAK OPDRINGEN, HOUDT VAST AAN CE WEET DAT DIE UITSTEKEND IS. 1AARSCÜE COURANT Drnukwet. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis dat bij hun college is ingekomen een verzoekschrift van J. BLOK- lnu<l, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcohol houdenden anderen dan sterken drank in het perceel Keizerstraat C 22. Binnen twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen van het verlof schriftelijk be zwaren worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 6 Februari 1912. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK~ MAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar No. 361 is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente van 31 Januari j.l., waarbij is vastgesteld eene Welke verordening, heden afgekondigd, gedurende drie maanden voor een ieder ter Gemeente-Secretarie ter lezing is nedergelegd en aldaar tegen betaling van f 0,121/2 in afdruk is verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 6 Febr. 1912. aanvangende APRIL e.k op eiken Honderd.g, Vrijdag en Zaterdag der maand FRBHIIAUI, 's voorm. van 9—12 en 's nam. van 11/2—4 uren Behalve het practUck en theoretisch onder wijs in de vakken Timmeren, Machinehall li- werken en Smeden, Meubelmaken en Schil deren, wordt er ook onderwijs in het gegeven. (Onvermogende ouders van leerlingen in beide laatst genoemde vakken kunnen in aanmerking komen voor een wekelijksche vergoeding). B^r~~ De leeftijd van 12 jaren moet zijn bereikt. Onvermogenden kosteloosniet-onvermogenden betalen een schoolgeld van I 6.—, f 12f 18.—, f 24 f 30.— ol i 3ö.— in het jaar. Leermiddelen en üereedseliappeu worden aan allen kosteloos verstrekt. Nadere inlichtingen geeft de Directeur D« Directenr van de Devangeuis. B. C. Te Den Haag heeft dr. P. Pollitz, directeur van een strafinrichting te Diisseldorf voor een gehoor van door de „Vereendging voor Psychiatrische^ Bij stand aan strafrechtelijk vervolgden" genoodigden, gesproken over de zedelijke werking van de straf. Voor 't eerst was, zij 't ook in beperkten kring, men in de gelegenheid eens een vakman over de gevange nisstraf te hooren spreken. Wat hij zeide was niet alles nieuw maar van deze zijde komend, bijzonder leerzaam. De conclusie was, dat door degenen die misdrijven plegen van zoo verscheiden aard, afkomst, aanleg en geestvermogens zijn, het- onbillijk is ze over één kam te scheren. Dr. P. Pollitz is voor individu- eele behandeling ook bij straffen. Gelijke straf kan zeer ongelijk zijn. Ook deze deskundige wees er op, hoe ontzettend moeielijk het is voor den eens gestraf te zich in de maatschappij weder een plaats te verwer ven. De straf der meesten, en vooral der besten, be gint eerst, wanneer zij de gevangenis verlaten hebben. De na-straf duurt voor velen tot den dood. Niet zon digen is de beste wijze om zich voor straf te behoeden. Echter, velen, vooral jeugdige personen, begaan den eersten misstap, zonder dat het hun en haar wel recht duidelijk is, wat de gevolgen zijn. En de colportage lectuur, waarmede ons: jong geslacht gevoed wordt, stelt de misdaad te vaak als iets romantisch voor. Indien het voorbeeld van dr. P. Pollitz eens door onze gevangenis-directeuren of door ex-gevangenisdi recteuren gevolgd werd? Een voordracht met licht beelden, die duidelijk aantoonde wat de gevolgen van, ook lichte, vergrijpen zijn, zou heilzaam kunnen wer ken op de jeugd en ook wel op ouderen. De meesten onzer kennen de gevangenis en wat daarmede samen hangt, alleen van buiten. Om ze later niet op onaan gename wijze van binnen te leeren kennen, zou zoo'n, door een deskundige, die de werkelijkheid te aanschou wen zou kunnen geven, gehouden voordracht, zeker kunnen medewerken. En een tegengif tegen de verleidende sensatie-lite ratuur ware aldus gevonden. Het gewijzigd ontwerp-Arinenwet. B. C. Een nieuwe Armenwet zal wellicht binnen een afzienbaar tijdstip tot stand komen. Een halve eeuw heeft het geduurd eer men de tegenwoordige Armenwet grondig meende te moeten veranderen. De geheele sociale beweging van de laatste kwart eeuw heeft te vergeefs de „voorloopige" regeling van 1854 trachten omver te loopen. De. voorloopige regeling meende nog altoos niet achter te loopen bij den tijd. En nu opeens hoopt men, dat de nieuwe Armenwet er met den looppas zal komen. Gelijk het zoo vaak gaat met wetten, zij die er het meeste belang bij hebben, zijn buiten de beraadslagin gen over het ontwerp gehouden en zullen ook bij de besprekingen in het Parlement niet gehoord worden. Want in on» Parlement zitten veel lastigen maar geen armlastigen, dat de lastigste lieden in den Staat, zijn. De vous, sans vous maar het „ehez vous" zal dus bij deze Armenwet-behandeling niet toepasselijk zijn. Een enkele opmerking. De wet. beoogt centralisatie en vooral samenwerking tusschen de lichamen, die ar menzorg uitoefenen. Men heeft, behalve veel andere maatregelen, ook daarvoor het instituut van den „Ar menraad'" op 't oog. Het onrecht, dat geschiedt wijl sommige armen dubbel en driedubbel bedeeld worden, terwijl anderen niets krijgen, wen»scht men voortaan te vermijden. Maar armoede zoekt list en het is de vraag of zelifs de voorgestelde omvangrijke maatrege len zullen helpen. Zou het nu niet zaak zijn eiken bedeelde, bij de eers te bedeeling een kaart te overhandigen, waarop de be deeling stant aangegeven en omschreven. En bij elke latere hedeeling te voren die kaart op te vragen. Na- luurlijk zullen de kwaadwilligen beweren, geen kaart te bezitten. Men doe hen dan een zoodanige verkla ring teekenen en wijze hen er op dat zij zich, indien zij een dergelijke verklaring teekenen zonder daartoe redenen te hebben, aan een strafbaar feit schuldig maken. Dat zal de houders van bedeelingskaarten er door gaans wel toe brengen, hun kaart te toonen en de tweede bedeeier kan nagaan, of werkelijk verdere hulp noodig is. De arme. dief van den arme, zal aldus op vrij eenvoudige wijze worden gecontroleerd en onscha delijk gemaakt. EERSTE KAMER. Vijftien verschillende wetsontwerpen werden giste ren iu do Eerste Kamer aangenomen. Alleen bij de ontwerpen voor het stichten van departementsgebou wen voor het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, en voor dat van Waterstaat voerden de bet rok ken ministers het woord. De minister van koloniën besprak nog bij het 15de ontwerp de plannen ten aan zien van de haven van Curagao in verband met het Panamakanaal. Bij de alg. beschouwingen over de daarna aan de orde komende staatsbegrooti.ng 1912, drong de heer Van Pallandt (C. H.) aan op grootere gelijk heid tusschen openbaar en christelijk onderwijs, de heffing van schoolgeld naar draagkracht, beperking van treinen op Zondag, betere traktementen voor pre dikanten en afschaffing van de Staatsloterij. De heer II o v y (A.-R.) wilde meer Christelijke scholen en zag haar bouw gaarne bevorderd door voor schotten op den voet als bij de Woningwet bepaald is voor woningbouw. Voorts moet de vaccinedwang ver dwijnen. De heer Staal (U. L.) besprak de noodzakelijk heid van een optreden van de militaire macht naar vaste beginselen in geval van rustverstoring. Hij be pleit het nut vau het sluiten van verdragen in het be lang van het behoud van onze onafhankelijkheid. Daarna besprak de heer Van Nierop (L.) den fiuancieelen toestand. Spr. betoogde dat het niet aangaat de spoorweghuur althans geheel te beschouwen als een gewoon middel tot dekkiug der gewone uitgaven. Dan kwam spr. tot de inkomsten, speciaal wat 1912 betreft. De inkoms ten-belasting zal in de Tweede Kamer nog veel tijd vorderen. Op de invoerrechten en op de tabaksbelas ting valt voorloopig niet te rekenen. Bij het bestaan de tekort haast de minister van Financiën zich niet eens om het voorloopig verslag betreffende het debiet- recht te beantwoorden. Het tekort van 870.000 is eigenlijk nog greoter, doordat de spoorweghuur niet meer onder de gewone middelen kan gerangschikt worden, daar deze geen winst meer opleveren. liet tekort moet nu gevonden worden uit vlottende schuld. Maar spr. meende dat men de accijnzen op hot gedistelleerd wel degelijk tot dekking mag gebruiken, omdat reserveering er van voor verlaging van de suikeraccijns bij het bestaande tekort zou beteekenen, dat men ging leenen, voor af schaffing van. de suikeraccijns. Vervolgens wees spr. op verschillende buitenge wone uitgaven, die als direct productief beschouwd worden, doch 't volstrekt niet geregeld zijn, m.n. eeui- ge spoorweglijnen, de rijksopsporingsdienst van delf stoffen. Dan wees spr. er op, dat in plaats van de voorschotten voor woningbouw hetzelfde doel zonder rijksgeid bereikt zou kunnen worden langs anderen weg, n.l. door een garantie van 's Rijks schatkist. De heer Van Voorst tot Voorst besprak het optreden van de militaire macht bij rustverstorin gen. Ook hij meende, dat door schijnvertooningen het militair gezag geschaad wordt. Met de bajonet op het geweer kan trouwens reeds oen groote invloed uitge oefend worden, zoodat schieten niet dadelijk noodig ii, inaar men met bedreiging kan aanvangen. Spr. ging vervolgens na op welke grond de groote mogendheden in geval van oorlog neutraliteitsschén- ding van kleinere staten zullen motiveeren, omdat zij, de groote mogendheden dan n.l. die kleine staten onr schadelijk maken. Laat men echter, met het oog op het gevaar van vijandelijkheden onmiddellijk na de oorlogsverklaring zich gereedhouden. De vergadering werd hierna verdaagd tot den vol genden ochtend 11 uur. PLAN 1913. Dezer dagen had te Haarlem een bespreking plaats van afgevaardigden van vereenigingen, die min of meer bij het vreemdelingenverkeer betrokken zijn. Aan de besturen van het Departement van Nijverheid en de Vereeniging van het Vreemdelingenverkeer is op gedragen een commissie samen te stellen. Aan het gemeentebestuur zal medewerking gevraagd worden. Gemeurd nienw». EEN HOLLANDER NABIJ ANTWERPEN VERMOORD. Dl aanfluiting aan het bericht over den moord, die Zaterdag nabij Antwerpen plaats had op M. Davidson, makelaar in ruwe diamanten, wordt nog het volgende gemeld Do moord had plaats te Wilrijck. Zaterdagmiddag vond men achter het kerkhof van Berchem, te Wil rijck, een lijk, dat herkend werd als dat van den heer M. Davidson, makelaar in diamanten, wonende La- inarinière, te Antwerpen. De ongelukkige had een door een scheermes afgesneden hals en de geneesheer, die den dood constateerde, gaf als zijn meening te kennen, dat men hier met een zelfmoord te doen had. De vrienden en familie van den doode konden deze veronderstelling niet toelaten. De heer Davidson toch maakte steeds goede zaken en leidde een zeer gelukkig familieleven. Er bestond voor hem geen en kele aanleiding tot zulk een wanhoopsdaad. Zaterdag had hij nog te kennen gegeven, dat hij een belangrijke ontmoeting zou hebben. Evenals wijlen Rosenblum, die te Boom zoo onge lukkig om het leven kwam, bezocht Davidson steeds kleine fabriekjes iu den omtrek van Antwerpen, Za terdag- moest hij naar Wilrijck. De familie nam geen genoegen met de verklarin gen van den geneesheer en werd het parket in kennis gesteld van het vermoeden. Gistermorgen eerst begaf het parket zich naar de plaats, waar men het lijk had gevonden en na een kort onderzoek werd vastgesteld, dat men inderdaad met een moord had te doen. Ook wordt aangenomen dat het slachtoffer niet ge dood is op de plaats, waar men het lijk vond, doch dat hij daarhPen is gebracht. Men gelooft, dat de make laar ïn een, hinderlaag is gelokt en de moordenaars hun slachtoffer beroofd hebben, na hem te hebben ge dood. Slechts enkele diamanten werden op den doode gevonden, benevens 40 francs aan geld. Wij meldden gisteren reeds dat de heer Davidson verschillende be langrijke partijen bij zich had. De magistraten hebben een meisje gehoord, dat een man heeft zien loopen, niet ver van de J plaats, waar het lijk werd gevonden. Ook zijn gehoord de kooplieden waarmee Davidson 's morgen in aanraking is geweest. Deze misdaad heeft een onbeschrijfelijken indruk gemaakt in de diamant-club. Reeds na den moord te Boom, durfden de makelaars niet meer alleen „den boer" op te gaan. Velen hebben een man aangeno men, dien zij 30 francs per week betaalden, benevens voeding en reiskosten, alleen om hen te vergezellen. Na den moord op Davidson hebben verschillende ma kelaars verklaard, niet meer naar buiten te zullen gaan. Een oproep is op de diamant-club verschenen, waar in zij, die met I) dien Zaterdag zaken deden, verzocht worden op te geven voor welk bedrag aan diamanten zij D. hadden toevertrouwd, liet doel is te weteu, ht>e groot de geroofde som is. Beweerd wordt dat hij voor 50.000 bij zich had. IN NAAM DER ZEDELIJKHEID. De heer J. II. J. Elberg, boekhandelaar te Wage- cingen, heeft een adres aan den minister van Justitie gericht, waarin hij opkomt tegen het in beslag nemen van de prentbriefkaarten, die in zijn étalage waren uitgestald. Aan het slot van het adres schrijft hij „De actie ging in de hangende quaestie uitsluitend uit van jonge mannen, die, zelf kind noch kraai heb bend, aldus, om welke reden is mij onbekend, voor zich kwamen opeischen een brevet van het ware en onver- valschte zedelijkheidsbegrip. En dat te mijnen koste. Want, Excellentie, er us tig acht ik mij door deze handelwijze gegriefd, ongerekend nog' hot onaangona- mu van de politie-inmenging en het in opspraak ko men van mijn naam in de dagbladen. Gaarne, zeer gaarne had ik, dat zoo iets voor de toekomst vermeden kon worden en dat met eenige juistheid aangegeveu werd, wat van justitiewege als „de zinnelijkheid der jeugd prikkelend'" wordt aange merkt, opdat ik niet weder door den eersten den bes ten, die zich als zedelijkheidsapostel wil opwerpen, al de onaangenaamheden ondervind, welke dezer dagen mijn deel werden." EEN DIEFACHTIGE DIENSTBODE. Het 22-jarig dagmeisje van een winkelier in de Gierstraat te Haarlem heeft, bekend 140 dames-klee- dingstukken, ter waarde vau 100, te hebben wegge nomen. Ini haar woning is alles in beslag genomen. Haar moeder had eenige stukken als geschenk aange nomen, wetende dat deze van diefstal afkomstig wa ren. EEN ZELDZAAM FEEST. Een echtpaar te Apeldoorn herdacht gisteren den dag, waarop het voor 65 jaar in het huwelijk trad. De man is 97, de vrouw 87 jaar. Een feestelijk aanzien kon aan den dag niet worden gegeven, daar do vrouw hulpbehoevend is. Aan blijken van belangstelling ontbrak het den oudjes, die bij hun dochter inwonen, niet. DE EMMABLOEM. Do Emmabloem die dit jaar op Maandag 22 April in tal van plaatsen van ons land! ten bate der tuber- culose-bestrijcling zal worden verkocht, zal voor dit maal de kleuren dragen van II. M. de Koningin-Moe der. liet dagelijksch bestuur der Nederl. Cent. Vereeni ging tot bestrijding der tuberculose, heeft een bloem pje gekozen in zwart, rood! en geel, de kleuren van Waldeck en Pyrmont. SCHIP BEKNELD, liet schip „Nelly" van schipper Riemer te Kampen verspert nog steeds den toegang van de Voorstraats haven te Dordrecht en men vermoedt, dat er nog wel 14 dagen zal duren, eer het wrak opgeruimd is. De firma Van der Tak is met do berging belast en heeft hare werkzaamheden reeds aangevangen. Do loopbrug over den mond der haven is gisteren reeds vroeg dichtgedraaid, waardoor de gemeenschap tusschen Groothoofd en Merwedekade is hersteld. OVERREDEN. Gistermorgen begaf een te Oosterbeek wonend» koetsier zich te voet op weg naar zijn patroon te Arnhem. Onderweg ontmoette hij een. voerman en mocht met diens wagen een eind meerijden. Ter hoog te van de Klingelbeek werd het paard schichtig. Da koetsier sprong van den wagen om het dier bij de teu gels te grijpen, doch door de gladheid struikelde hij en kwam onder de wielen. Door het breken van de rug gegraat was de man terstond dood. EEN GOED VOORBEELD. De Gemeenteraad van Velsen heeft met. algemeene stemmen besloten om gedurende 4 avonden per week het gymnastiek-lokaal der nieuwe gemeenteschool te IJmuiden kosteloos ter beschikking te stellen; zulks op verzoek van de plaatselijke gymnnstiekvereeniging „IJmuiden." VERMOORD. In de nabijheid van Losser, even over de grens, is Zondagavond de arbeider Beekman, uit Oildehaus, door messteken vermoord, vermoedelijk door eenige personen uit Losser, met wie hij te voren in een her berg een woordenwisseling had gehad. DE FRIESCIIE ELFSTEDENTOCHT. Ondanks den sterken dooi (in Leeuwarden plm. 7 graden) besloot het bestuur der Elfstodenvereeniging den Frieschen Elfstedentocht heden te laten door gaan. UIT OUDE-NIEDORP. Uit een groot aantal sollicitanten voor kaasmaker aan de kaasfabriek „De Goede Verwachting," welke fabriek met 1 Mei a.s. op Coöperatieven grondslag' zal worden ingericht, is benoemd de heer L. Blom alhier. De heer Bolland, proponent te Leiden, die bij de Nederl. Herv. Gom. alhier was beroepen, heeft voor dit beroep bedankt. UIT SINT-PANCRAS. In de vergadering van de kiesvereenaging „Burger plicht," welke door slechts 8 leden werd! bijgewoond, werden de notulen en het jaarverslag van dén secre taris, den heer C. Kloosterboer, goegekeurd. liet kassaldo bedroeg 3.60. De heer C. Kloosterboer werd als lid van het bestuur herkozen, terwijl inplaats van de heeren Jn. Groen en J. Madderom, die niet meer in aanmerking wenschten te komen, gekozen werden de heeren P. Volkers en A. Stammes. Men besloot nogmaals aan den Raad te adresseeren met het verzoek tot invoering van een. progressieve inkomstenbelasting. Namens den Politiebond werd gisteren door den burgemeester aan den heer J. F. Dekker, Gemeente veldwachter alhier, u it ge rei kt de medaille voor 30-ja- rige trouwe dienstvervulling. Aan den wedstrijd in 't hardrijden, uitgeschre ven door de IJsclub Sint-Pancras, werd deelgenomen door 14 jongelui boven 16 jaar. Prijswinnaars waren Jp. Kloosterboer Cz. Ie prijs, C. Madderom Jnz. 2»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1