DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Cacao DE VOLKSDRANK De beste voor Én prijs# VAN HOUTEN'S No. 33 Houderd en veertiende Jaargang. 1912. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. DONDERDAG 8 FEBRUARI. bij uitnemendheid. Uliüi AEALANIt Telefoonnummer 3. is bestemd om te worden: GOED en GOEDKOOP. VERTEERBAAR. 1 Kg. 1.50 - 0.80 VqKq. 0.42| VlO» 0.18 c T. tv* *--- T ALKMAARSCHE COURANT Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoe digste ter secretarie aan te melden, tusschen 9 en 1 uur JELKE BKOEKS, gekomen van Amsterdam. Bevolking Alkmaar. VOEDEND en GEMAKKELIJK ALKMAAR, 8 Februari. Gistermiddag- twee uur is in de witte zaal van het grijzo koningsslot aan deu Lustgarten te Berlijn de nieuwe Duitsche rijksdag geopend met een redevoe ring, welke door den Keizer werd uitgesproken. Deze openingsrede was niet zoo dor als men van den heer v. Bethmann Hollweg gewend is, en het vermoeden wordt geuit, dat de levendige, haast populaire rede door den Keizer zelf is gemaakt. In strijd met de gewoonte zijn onnoodigo bijzonderheden over de wet gevende plannen der regeering vermeden en in elk opzicht ademt het staatsstuk gematigdheid. Bijna al le partijen beoordeelen haar gunstig, vinden er bevre digende zaken in. Op den voorgrond werd gesteld, dat het doel van 's keizers handelingen is het hechte gebint van de rijks- en staatsorde onverwrikt in stand te houden, den welstand: des volks in al zijne lagen en standen te vermeerderen en de kracht en het aanzien der natie te bewaren en te verhoogen. Daarin kan natuurlijk een vermaning jegens de sociaal-democraten zijn op gesloten, maar evenzeer, dat niet zal worden opge volgd de raad der reactie, welke bijv. gaarne inper king van het kiesrecht zou wenschen. Den welstand des volks in al zijne lagen en standen wil de regeering vermeerderen en de kracht en het aanzien der natie bewaren en vermeerderen. De Keizer koestert de overtuiging, dat ook de gekozen vertegenwoordigers der natie hunnè beste krachten aan gemeenschappelijken arbeid zullen wijden. De geest van: sociale voorzorg zal ook voor het ver volg in de rijkswetgeving heersehen dit aan het adres van hen, die van meening zijn, dat de sociale wetgeving haar hoogtepunt heeft bereikt. In de be schermende politiek zal geen wijziging worden ge bracht, maar eigenaardig is het dat de prestaties van handel, nijverheid en verkeer worden genoemd vóór dio van den landbouw, hetgeen wellicht wil zeggen, dat de agrariërs zich voortaan met een minder groote rol tevreden moeten stellen, dat het met hun bevocy- rechting is gedaan. De lboei van de werken des vredes in eigen land en in d» landen van ov#rz»» hangt hiervan af, dal het rijk machtig genoeg zal blijven, om de nationale eer en bezittingen en zijne rechtmatige belangen in de wereld ten allen tijde te beschermen en ervoor op te komen. Daarom vervolgt do Keizer is het mijn bestendige plicht en zorg, dat de weerbaarheid van het Duitsche volk, dat geen gebrek heeft aan voor den gewapenden dienst geschikte jongelingschap, te land en te water gehandhaafd en versterkt zal worden. Wetsontwerpen die dit doel nastreven, zijn in voorbe reiding en zullen u met voorstellen tot bestrijding van de hoogere kosten bereiken. Helpt gij die hoogo taak vervullen, dan zult gij het vaderland een grooten dienst bewijzen. Wat de regeering noodig acht zegt hij niot. Van onze bereidwilligheid, aldus ging de Keizer voort, om internationale geschilpunten in der minne te schikken, waar dit maar met de waardigheid en de belangen van Duitschland strookt, hebben wij door het sluiten van overeenkomsten met Frankrijk een nieuw bewijs geleverd. Naast de behartiging van onze bondgenootschappen met Oostenrijk-Hongarije en Italië blijft mijne staat kunde ernaar streven, om op den grondslag van we- derkeerige achting en goeden wil vriendschappelijke betrekkingen met alle mogendheden te onderhouden. ertrouwende op de gezonde kracht van het Duitsche volk, zie ik goedsmoeds en bouwende op Gods genadi- gen bijstand, over den strijd van den dag heen, uit naar de toekomst van het rijk. Hierin is niets uitdagends, niets van een conflict of een gebalde vuist, niets van hetgeen zij willen, die zoo gaarne een „frisschen oorlog" zouden wenschen. De troonrede i3 dus bezield vau een vreedzamen en verzoenenden geest. Vandaag zal de verkiezing van een president plaat» hebben. Dat is een belangrijke kwestie en het valt niet te voorspellen, hoe zij zal worden opgelost. Gis teravond was men nog niet tot klaarheid gekomen hoe de zetels van president en vice-presidenten zouden worden bezet. Maar de nacht zal raad gebracht heb ben! En dan kan het parlementaire spel beginnen, kan men zien wat deze merkwaardige rijksdag' voor arbeid zal leveren. EEBSTE KAMEK. In de vergadering van gisteren klaagde bij de voort zetting van de algemeene beschouwingen over de bo- grooting 1912 de heer Franss en (A.-R.) over ach terstelling van het bijzonder onderwijs bij het open baar onderwijs, dat te veel opslokt uit do staatskas. Ook de gemeentelijke regeling van de schoolgelden drukt het christelijk onderwijs. Daarna beantwoordde de minister van binneu- landsche zaken (de heer Heemskerk) de spre kers. De minister ontkende dat het Kabinet teleur stelling heeft gebracht ten aanzien van de afschaffing- van de Staatsloterij, welke geen beginsel der gansche rechterzijde is. Ilij wees het verwijt af, dat de Regee ring geen aandacht wijdt aan de bezoldiging van pre dikanten of aan de beperking van den treinenloop op Zondag'. 1 en aanzien van de verhouding vau bijzon der onderwijs tot openbaar onderwijs houdt de Regee ring zich strikt aan haar program, door grooteie te gemoetkoming in de bouwkosten voor christelijke scholen. an bevriende zijde kan den Min. geen ver wijt treffen over de wijze, waarop hij voor de gelijk stelling van het bijzonder onderwijs werkt. De minis ter zei bespoediging van de invoering van het vaccine- wetje toe. Ilij zette zijn opvatting uiteen nopens de positie van de militaire macht ten opzichte van de overheid bij de ordebewaking. Ten slotte besprak de minister de waarde van de gewaarborgde onschend baarheid van een onzijdig land. De minister van financiën (de heer Kolkman) antwoordde op de financieele beschouwingen van den heer Van Nierop, waarbij hij wees op de noodzakelijk heid van versterking van de middelen door het aanne men van alle voorgestelde belastingen. Deze zijn noo dig ondanks do groote zuinigheid in ons financieel beleid en onze schroomvallige leeningen. De minister somdo belangen op, waarvoor geleend moet worden. Hij dankte den heer A an Nierop voor zijn verdediging van het negeeringsbeleid'.bij de staatsleening. De mi nister besprak wat als het beste amortisatiestelsel be schouwd moet worden. Hierna repliceerden de heeren Staal (U. L.), Hovy (A. R.), Van Nierop (L.) en Van Pa llandt (C.-H.). Vervolgeus lichtte de Minister van Oor log (de heer Colijn) toe, welke de rol is van de mili taire macht als zij door de overheid1 geroepen wordt ter handhaving van de orde. De minister van binnenlandscho zak en beantwoordde nog de heeren Hovy en Van Pallandt in laatston termijn. De minister van f i n a n c i n dupliceerde. De algemeene beschouwingen werden gesloten. Hoofdstuk II (Ilooge Colleges) werd zonder debat en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarna ving het debat aan over de Marinebegroo- ting. De lieer a ti Wasseneer van Rosande (C.-II.) betuigde instemming met het beleid des mi nisters. De minister van Marine dankte. De supple- toire voor het pantsersehip zal binnen eeuige dagen de Kamer bereiken. De begrooting werd zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Daarna was aan de orde de Justitie-begrooting. De heer Bosch van Drakenstein (R. K.) hcopte dat de minister alsnog de wettelijke regeling van het politiewezen zal ter hand nemen. De heer van der Feltz (L.) achtte eenvor migheid bij de toepassing van do Kinderwetten onmo gelijk en ongewenscht. Het antwoord der regeering, inzake het motu proprio is noch bevredigend noch af doende. Over de toepasselijkheid op Nederland be staat nog te groote twijfel. Zonder nadere motivee- riug is de verklaring der regeering niet te aanvaar den. Naar de bedoeling van den Paus had een onder zoek moeten zijn ingesteld. Spreker drong op zulk een onderzoek aan. Do heer Van Waterschoot van der Gracht (R. K.) bepleitte in tegenstelling met den heer van der Feltz, een aanschrijving van de voogdij raden, ter bevordering van meer uniformiteit in huu optreden. Spr. bleef gelooven, dat in het algemeen een groote vermindering van verantwoordelijkheidsge voel der ouders voor hun kinderen begint te ontstaan Maar dit zal nog toenemen, indien men de ouders niet kan dwingen om hun kinderen te onderhouden. De heer P e 1 i n c k (U. L.) bepleitte herziening van het tweede boek van het Strafwetboek, ter ver lichting van do zware straf voor sommige betrekkelijk eenvoudige misdrijven. Zoo staat op diefstal in ver- eoniging steeds gevangenisstraf, omdat het opleggen van geldboete alleen bij diefstal is toegelaten welke door één persoon geschiedt» De minister deelt spre< kers streven naar beperking der korte vrijheidsstraf fen, blijkens diens verdediging van het stelsel der voorwaardelijke veroordeeling. Welnu, laat dan de minister ook enkele strafbepalingen wijzigen om naast vrijheidsstraf geldboete toe te laten. De heer Lucasse (A. R.) achtte het toezicht van de rijksveldwachters op het platteland nog veel te gering. Het ontbreekt 's nachts bijna geheel. Daarom mogen geen rijksveldwachters aan het platteland wor den onttrokken voor bewakingsdiensten in de steden. Dan wordt de toestand ten plattelande nog erger. De minister moet de aanstelling van onbezoldigde rijksveldwachters niet tegenwerken maar aanmoedi gen, vooral met het oog op den dienst 's nachts. Heden 11 uur is de minister van justitie aan het woord. VERKIEZING VOOR DE TWEEDE KAMER. Bij de gisteren in het district Hilversum plaats ge had hebbende herstemming voor een lid van de Twee de Kamer, (vacature wijlen S. baron van Heemstra, anti-revolutionair), werden 9010 geldige stemmen uit gebracht. Hiervan verkreeg de heer mr. V. II. Rut gers, anti-rev. 4942 en de heer W. J. E. II. M. de Jong lib. 4068 stemmen, zoodat gekozen is de heer mr. V. II. Rutgers. Het was te voorzien schrijft de N. Ct. dat de heer Rutgers gekozen zou worden; maar do cijfers zijn zeer merkwaardig. Telt men de stemmen, op de twee socialistische can- didaten bij eerste stemming uitgebracht, op bij dio door den heer De Jong bij eerste stemming verkregen, dan komt men tot een cijfer van 2979, dat is 1089 minder dan de heer De Jong thans verkreeg. Die bijna elfhonderd stemmen zijn niet alle van nieuw opgekomen kiezers, want er werden thans slechts 711 stemmen in het geheel meer uitgebracht dan op 31 Januari. Minstens 378 stemmen heeft de heer De Jong dus verkregen van kiezers die bij eerste stemming op den christelijk-historischen candidaat, mr. s'Jacob, had den gestemd. En dit cijfer klopt precies met dat hetwelk men verkrijgt, wanneer men de stemmen van 31 Januari op mr. Rutgers en mr. s'Jacob bijeentelt, n.l. 3584 1736 5320, en daarvan aftrekt het thans door mr. Rutgers werkelijk verkregen aantal, n.l. 4942; dat is: 378 minder. Het schijnt alsof er een rekenmeester aan het werk geweest is. Natuurlijk is het niet uitgesloten dat mr. Rutgers ook van de bij herstemming nieuw opgekomen kiezers zijn deel gehad heeft. Maar dan zou daaruit slechts volgen dat nog meer kiezers van mr. s'Jacob bij de herstemming naar den man van links zijn overgegaan, dan volgens bovenstaande berekening moest worden aangenomen. IIET VREDESPALEIS. Torwijl, zooals reeds gemeld! is, alles wordt in het werk gesteld om in 1913 met de voltooiing van het redespaleis gereed te komen, wordt het zeer betwij feld of de derde Vredesconferentie wol in 1914 zal kunnen worden gehouden. Aangenomen wordt dat zij eerst in het jaar 1915 zal bijeenkomen. RECHTttZlKKN. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK te ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 6 Februari. OPLICHTING. Albertus de Vr., 33 jaar, te Leeuwarden geboren, bad in Aug. op den Koningsweg alhier een winkel ge huurd, waarin hij geen zaak vestigde, maar het wel liet voorkomen alsof hij dit gedaan had. Hij liet briefkaarten drukken, waarop hij als hoofdl plaatste: „Gebr. de Vries, grossierderij in boter, kaas, spek en ham, erwten, boonen, specialiteit in Edammer kaas" enz. Deze briefkaarten zond hij aan enkele kooplieden in verschillende steden van ons land met aanvraag om hunne artikelen, die hij in ontvangst nam en verkocht, maar ze niet aan de eigenaar» be taalde. Een aantal briefkaarten op welke bekl. bestellingen deed, werden voorgelezen. Bekl., die aanvankelijk kruideniersbediende was, had zich later gevestigd als winkelier; zijn zaken gin gen echter niet meer, waarom hij een paar jaar op hield met deze wijze van verkoopen en commissionair werd. In den loop van het vorige jaar vestigde hij zich echter weer als winkelier te Alkmaar, maar na 2 maanden vertrok hij naar Maassluis, waar hij ging- handelen in seheepsbehoeftenVolgens zijn zeggen maakte do politie het hem onmogelijk verder te Alk maar te handelen anders had1 hij de geleverdie waren wel betaald. i an Om te voorkomen dat er vergissingen zouden ont staan, daar naast zijn winkel evoneens een zaak was van iemand die de Vries heette, liet hij op zijm brief kaarten „Gebr. de Vries" drukken, daar hij van plan was, als zijn broeder Jan, nu reizende op de Red Star line van Antwerpen naar New-York, teruggekeerd was, de zaak met hem samen te gaan drijven. Een tiental getuigen werden in deze zaak gehoord. Pieter Grondsma, agent van politie, had indertijd in deze zaak een onderzoek ingesteld, daarvoor was hij o. a. den 9en Oct. aan de goederenloods van de II. IJ. S. M. alhier geweest, waar toen 10 zak erwten voor bekl. waren aangekomen, die niet naar zijn perceel aan den Koningsweg werden gebracht, maar recht streeks per boot naar Amsterdam werden vervoerd. Verschillende malen vervoegde getuige zich ten huiz» van bekl. aan den Koningsweg, maar nooit was hij aanwezig. Ook leverde hij zijn verhuisbiljet niet in. Vervolgens gaf deze getuige nog verschillende in lichtingen over waren, die bekl. van Alkmaar uit ver zonden had naar Amsterdam en Zaandam. Cornells Hartland, koopman te Alkmaar, verhuurd» den 20en Augustus zijn winkel aan den Koningsweg aan bekl., die verklaarde nog nooit een woning ge huurd te hebben en dus geen quitantie van de vorige woning te kunnen laten zien. Acht weken woonde bekl. in het huis, daarna kwamen buren aan getuige vertollen, dat bekl. met de noorderzon vertrokken was. Terwijl bekl. het perceel in huur had, is getuige er 3 maal geweest; de deur en de ramen waren met cou ranten beplakt, terwijl andere deuren met glas in het huis met witkalk ondoorzichtig gemaakt waren. De deuren van do woon- en do slaapkamer hield bekl. potdicht, in den winkel stonden kisten, waarop leege sigarenkistjes, houten hammetjes en houten kazen wa ren uitgestald. Op een keer trof getuige er een rei ziger, wien bekL zeep bestelde. Bekl. beweerde, dat 't verkeerd! was die waren welk» hij in huis had, aan 't licht bloot te stellen, waarom hij ze in de kisten liet zitten en ze zooveel mogelijk toedekte. Klaas Verver, koopman te Alkmaar, had vlak naast bekl. gewoond! op den Koningsweg. Hij sprak bekl. wel eens, die vertelde, als zijn broer van 't schip afkwam, zijn zaak te zullen openen. Volgens den President voer de broer heelemaal niet, maar zat hij sinds 6 Maart in de gevangenis. Gerard van Haren, koopman te Tiel, verklaarde briefkaarten van de „Gebroeders de Vries" te hebben ontvangen omtrent monsters en prijzen van groene erwten, bij leverde hem 10 ILL. groene erwten voor 171 franca per H.ÏJ.8.M. De conditie was contante betaling, dit bleef echter in gebreke. Door 't gedrukte hoofd op de briefkaart kreeg getuige den indruk van een serieuse firma. Bekl. beweert ze direct naar Amsterdam vervoerd te hebben, omdat ze hem reeds besteld waren. Hij ver diende er 10 op. Hij zal ze betalen, zoodra hij vrij komt. Was hij niet aangehouden, dan zou hij zo op den bepaalden tijd hebben betaald. De President wees bekl. op het vreemde, dat hij de erwten niet dadelijk naar Amsterdam liet zenden. Ernst Louis Eilerman, koetsier te Alkmaar, ver klaarde in October 10 zak erwten van het spoor ge haald te hebben en naar de boot te hebben gebracht. Beklaagde was daarbij tegenwoordig en ging met de boot mee naar Amsterdam. Bekl. verklaarde thans zijn afnemers niet te kunnen noemen, omdat, het „zijn reputatie" kon schaden. Jan Egbert de Jonge, steigerknecht bij de Alkmaar Packet te Amsterdam had geholpen de 10 zakken erwten te laden op een handkar. Beklaagd© toekende in hot boek op het kantoor „de Vries." Pieter Kooy, conservenfabrikant te Medemblik, had den llden September een bestelling van bekl. ontvan gen betreffende bussen spercie-boonen, doperwten en spinazie. Meer dan 100 bussen zond hij af, maar beta ling volgde niet, een wissel werd' geweigerd. Ook op dezen getuige, die wist dut er een de Vries op den Koningsweg woonde, had de bedrukte briefkaart in druk gemaakt. Beklaagde verklaarde de conserven geleverd te heb ben op bestelling van zijn broer uit Zaandam aan den beer Corel te Amsterdam. Hendrik V iilem Corel, handelaar in comestibles te Amsterdam, verklaarde wel eens met broers van be klaagde zaken te hebben gedaan, begin Oct. ontving hij van die broers een kist met conserven, welke hij betaalde met 41.70. Van beklaagde kocht hij wel eens spek en worst. Gerrit van der Hees, reiziger te Amsterdam, ver klaarde op verzoek van zijn patroon naar do Gebr. de Vries op den Koningsweg te zijn gegaan, daar zij wa ren van de firma wilden betrekken. Getuige kwam in den winkel, die nagenoeg leeg was. Ook dezen ge tuige vertelde bekl. 't verhaaltje van zijn broer, die va rende was. Getuige kreeg een order van worst en spek; maar ook hier geschiedde do betaling evenmin. Piet Geist, fabrikant te Diepenveen, had een be stelling' van de Gebr. de Vries gekregen door middel van zijn reiziger van der Hoes; een kistje met vleosok- war#n was vervolgens naar Alkmaar gezonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1