DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. LIEFDESOFFER cCeui&t&icf Houderd en veertiende jaargang. 1912. V R IJ D A O FEUILLETON. BINNENLAND 9 FEBRUARI. No. 34 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk 11,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, droote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKMAARSCHE COURANT ALKMAAR 9 Febr. Zelden zal het zooveel moeite gekost hebben een kwestie over een verkiezing van een president op te lossen, als thans in Duitschland voor den Rijksdag. Toen Woensdag de zeer korte zitting gesleten was, gingen de verschillende fracties aan het onderhande len, trachtend het eens te worden over de bezetting van de baantjes van president, en vice-presidenten. Gisteren zou dan de beslissing vallen, zou men het resultaat vernemen van het gemeenschappelijk over leg. Men was zeer nieuwsgierig niemand durfde een voorspelling wagen, hetgeen de belangstelling deed stijgen. Honderden menschen stonden er giste ren tegen drieën voor het Rijksdaggebouw te wachten en de tribune was dicht bezet uren hadden de menschen voor den ingang gestaan om een kaart voor een plaatsje machtig te worden. Onder stilte werd de zitting geopend, onder luid- gelach 4 minuten 35 seconden daarna gesloten. Allen die een oplossing hadden verwacht, konden teleur gesteld heengaan en de rijksdag-leden konden weer druk gaan confereeren. Het was de leider der nati onaal liberalen Basserman, die verklarende, hoe moeilijk het was tot een overeenkomst te geraken, verdaging vroeg, het waren vooral de conservatieven, die een daverend gelach deden hooren. Het raadselspelletje kon dus nog worden voortge zet en men kon zooveel combinaties maken als men wilde, zonder dat er echter een bij was, die houvast bood. De toestand is inderdaad bijzonder ingewikkeld. De gewoonte brengt mee, dat de eerste voorzitter een lid is der sterkste ^partij. In dit geval dus een sociaal-democraat, maar voor dezen zou er wel geen meerderheid te verkrijgen zijn en bovendien verlangen de democraten zelf niet den eersten zetel. Maar de sociaal-democratische partij wil wel het baantje van eersten vice-president bezetten. Zij heeft verklaard dat zij de staatsrechtelijke verplichtingen, welke het presidentschap oplegt, op zich wil nemen, maar verder niets vast wil beloven, ten aanzien van de hoofsche door RUDOLF STRATZ. 33) En het kwade geweten slaapt nooit. Hij liep de kamer op en neer met gebald© vuisten en dacht: Mor gen komt Otti terug! Vroolijk en argeloos als altijd. Zij is een beste vrouw, ik houd) van haar. Maar hoe kan ik haar onder de oogen komen, als ik steeds ver raad aan haar pleeg door mijn gedachten aan die an dere. Het maakt mij gek! Hoe houd ik dat Uit op den duur? Ilij bleef plotseling staan: Er was een uitweg! Op eens zag hij de blauwe zee voor zich, de wit-gekuifde, eentonig voortrollend© branding, en verder, achter le duinen de groene palmen hij was toch nog eens de wijde wereld ingegaan. Hij zou toch wéér kunnen vertrekken en alles achterlaten. Hij zette zich werktuigelijk aan zijn schrijftafel, haalde er een vel papier in voorgeschreven model-for maat uit en schreef een brief aan den kolonel van zijn regiment. Het begin was gemakkelijk: Hoogedelgestrenge Heer! Door dezen veroorloof ik mij tot U. II. E. G. het volgende verzoek te richten." Daar bleef hij reeds steken. Maar hij bedacht zich en ging voort „Zou het de goedkeuring van U. H. E. G. wegdra gen, indien ik, voorloopig officieus, hier te Berlijn informeerde, of er voor mij kans bestaat op overplaat sing naar een van onze koloniale regimenten, en zou I H. E. G. eventueel geneigd zijn, een dergelijk ver zoek te steunen? Ik ben bereid, overal heen te gaan. zelfs naar Kameroen." verplichtingen. Het is de vraag of de sociaal-liberalen hiermede genoegen nemen. Zij wenschen geen presidium, dat uitsluitend bestaat uit leden dei- linkerzijde, maar de conservatieven hebben al doen weten, dat zij niet aan een presidium willen meedoen, waarin ook een sociaal-democraat zitting heeft. Het Centrum komt dus hierdoor in gunstiger positie, terwijl het blijkbaar wel bereid is tot onder handelen. Men ziet dus, dat deze kwestie heel wat voeten in de aarde heeft. Er moet gezocht en getast worden om een bevredigende oplossing te vinden, om een meerderheid bij elkaar te kiijgen. Dit is het begin. Hoe zal het strakjes worden, wanneer de wetgevende arbeid begonnen is? Dat zullen zich waarschijnlijk ook wel de kiezers afvragen, die dezen nieuwen rijksdag hebben samen gesteld. Naar den staat te oordeelen, is er van dit parlement weinig te wachten, maar het kan nog meevallenhet kan zijn dat wanneer de gang er eenmaal in is, de zittingsperiode op bevredigende w ijze wordt afgelegd. EERSTE KAMER. Staatsbegrooting voor 1912 voor Landbouw, Nijverheid en Handel. In de memorie van antwoord op het afdeelingsver- slag nopens de begrooting van Landbouw, Nijverheid en Handel, verdedigt de minister zich tegen den schijn het staatssocialisme voor te staan. Die richting is hem niet sympathiek, maar de sociale wetgeving is zonder eenige inkorting van de vrijheid van beweging niet mogelijk. W at men precies tegen de Ongevallenwet heeft, is den minister niet duidelijk. De verkeerde gevolgen van de wettelijke regeling worden zooveel mogelijk weggenomen door het ontwe- p tot wijziging van de wet. De bestrijding van het mond- en klauwzeer was nut- tig en geschiedde met in achtneming van de noodige zuinigheid. Op het agrarische vraagstuk houdt de regeering het °°8 gevestigd, met het instituut van de ruilkaveling zal zooveel mogelijk de landbouwende bevolking wor den bekend gemaakt. Een ontwerp tot regeling van het Jachtrecht is in voorbereiding. In zake mond- en klauwzeer wordt nog het rapport van de betreffende commissie verwacht. De Rijksseruminrichting werkt in het algemeen goed, ook met het oog op de inenting van varkens tegen de vlekziekte. Vergoeding zal steeds op denzelfden voet worden gegeven. Bij definitieve goedkeuring van het plan voor de landbouwtentoonstelling zal de minister eerst onder zoeken, of de uitsluiting van rundvee, ingeschreven in het Groningsche stamboek en het stamboek „Noord holland" gerechtvaardigd is. Bestrijding van de waterverontreiniging in het be lang der textielnijverheid maakt thans een punt van. zeer ernstig onderzoek uit. Met de vraag van water verontreiniging anders dan door of ten nadeele van de industrie kunnen 's ministers bemoeiingen zich niet uitstrekken, zij het dan ook dat hij zich zeker niet Hij hield even op, maar begon toch weer, hoewel zijn moed steeds verminderde: ,,Ik ben mij ten volle bewust van de onderscheiding, mij door mijn commando hier te beurt gevallen en blijf er ook in de hoogste mate dankbaar voor. Maar ik geloof en gevoel iederen dag meer, dat ik voor den bureaudienst- niet zoo geschikt ben en dezen met min der lust en liefde vervul, dan de praktische beoefening van. Daar liet hij zijn pen rusten en dacht: „Schrijf maar leugens! Lieg ook je meerderen maar wat voor, zooals je dit je vrouw ook doet! Je waart heel tevre den hier in Berlijn, als er geen dingen gebeurd waren, die met den dienst en de Duitsche koloniën niet het minste hebben uit te staan!' Dingen, die men niet schrijven kan, hoogstens in een gesprek kan laten ver moeden, maar dan zeker tegenover een anderen man, dan juist dezen, op zijn manier heel weiwillenden, maar drogen en houterigen kolonel, die van iets der gelijks geen begrip zou hebben. Een half jaar geleden had hij nog, bij een geheel andere gelegenheid, - maar waar Gisbert ook bij was, van zijn paard af tot het verzamelde officierskorps gezegd: „Neen, mijne hee- ren. in dienst van Z. M. bestaat er niets van lente en liefde! Wat zou er van het leger worden, als wij allen bij iedere liefdesgeschiedenis, maar als de leeu werikken wilden wegvliegen?!" Neen met den kolonel was niets aan te vangen. Kapitein Gisbert verscheurde zijn begoonnen ver zoek en wierp het in de prullenmand, haalde het er toen weer uit, bang dat iemand het zou kunnen lozen, en verbrandde het in de kachel. I erwijl hij bij de kronkelende vlammetjes neer knielde, dacht hij: ,,Ik kan niet weggaan van hier naar de koloniën. Dat mag niet; ik ben niet vrij meer.ik heb vrouw en kinderen. Maar het was alsof de vlammen zich vormden tot vurige letters: „Lieg niet weer! Bedrieg niet ook jezelf. Niet om vrouw en kinderen blijf je hier, maar omdat je van héar niet scheiden kunt! Jo moet in haar nabijheid blijven, als de mot bij het licht. Je hebt geen wil mttr. zal onttrekken aan de noodige medewerking aan zijn ambtgenooten op wier initiatief maatregelen op dit gebied worden ontworpen. De minister is niet voornemens het rapport betref fende het onderzoek naar de werking der vrijwillige landbouwverzekering te publiceeren. Spoedig hoopt hij een beslissing te nemen omtrent de wijze, waarop bij den landbouw de ongevallenverzekering wettelijk het best kan worden geregeld: In de vergadering van gisteren verdedigde de m i nister van justitie (de heer E. R. H. Regout zijn begrooting. Hij besprak de vraag, hoe ten platte- lande in het politietoezicht moet worden voorzien bij detacheering van rijksveldwachters in de steden. Hij overwoog daartoe versterking van de politie in de steden. Een rijkspolitiewet kan de minister niet be loven en aanstelling van inspecteurs-generaal acht hij ongewensaht. Onuitvoerbaar is het, den Voogdijraden algemeene voorschriften te geven voor de ontzettii gs- en ontheffingspraktijk. De minister herinnert aan de moeilijkheden, die zich voordoen bij de inning van alimentatiekosten. Hij stelde zich voor, een eenvoudig en goedkoop testamentsregister te doen samenstellen. Er kan geen partieele herziening van het 2e boek van het W. v. S. plaats hebben, doch de minister noemt andere correctieven voor de berechting van sommige misdrijven. De minister herhaalde, dat het motu proprio in Nederland niet toepasselijk is, daar hier geen privi- legium fori voor de geestelijkheid geldt. De minister zal met zijn ambtgenoot van buitenlandsche zaken de wenschelijkheid van een onderzoek naar de strekking van het motu proprio overwegen. De minister sprak dan geruststellend over de uit voering van de Zedelijkheidswet. Het parket beslist over het al dan niet vervolgen en dan zijn er nog verschillende rechterlijke instanties. De minister kon geen voorschriften maken. De briefkaarten-historie en de auctie-kwestie wijzen niet op gevaren bij de uitvoering van de wet. Na repliek van den heer Pelinck (L.) sprak de heer Reekers (R.-K.) in denzelfden geest als de minister over de beteekenis van het motu proprio hier te lande. De heer Van der Feltz (L verklaarde zich te dien aanzien volkomen voldaan, doch is ongerust gebleven over de uitwerking, die de Zedelijkheidswet zal hebben in de handen onzer rechterlijke macht. De minister van justitie zei dan in zjjn dupliek, dat het overleg met zijn ambtgenoot Van Swinderen nu minder intens zal worden overwogen. Hij zal zorgen, dat de rechtbanken de Handelingen ontvangen, waar uit zij de bedoeling der Zedelijkheidswet zullen kun nen leeren. Daarop wordt de begroeting van justitie aangeno men zonder hoofdelijke stemming en werd de heer Staal in de gemengde commissie voor de stenografie gekozen. Aan de orde kwam de Surinaamsche begrooting, waarbij de heer Lely (U. L.) hulde bracht aan de Su rinaamsche commissie. De begrooting werd aangenomen. De begrooting voor Curasao en hoofdstuk XI der Staatsbegrooting werden zonder debat aangenomen. Aan de orde kwam daarna de begrooting voor Bin- nenlandsehe Zaken. Hierbij besprak de heer Van Lan- schot (R. K.) het rapport der ineenschakeling-commis sie. Met name besprak hij het vakonderwijs, ten aan zien waarvan hij voldoende wettelijke vrijheid van be weging vraagt, om het zich naar plaatselijke omstan digheden te kunnen laten ontwikkelen. Hij wees er op, dat veel vakonderwijs tegenwoordig onder het her. HOOFDSTUK IX. In het huis, waar binnen weinige dagen het echt paar von T lerici hun intrek zouden nemen, waren de behangers nog druk bezig. Vera en haar man zouden er onmiddellijk na hun huwelijk heengaan. Zij waren beiden van meening, dat, wanneer een oud vrijgezel en een gescheiden vrouw trouwden, dit liefst in alle stil te plaatsvinden moest. Oorspronkelijk had hij zich ge heel naar Vera's wensch gevoegd, om de bruiloft in besloten kring te vieren. Maar langzamerhand was de lijst der genoodigden hoe langer" hoe grooter ge worden. Ilij kon zijn laten triomf niet geheel onder drukken, en ten slotte was het duidelijk, dat het toch het gebruikelijke familiefeest zou worden, met een uitgebreide tafel, verscheidene bloedverwanten, mas sa's bloemen, toiletten en toasten. En Vera kon de familie van haar tweeden man niet de gelegenheid benemen, om haar, do gescheiden vrouw, in hun krin gen welkom te heeten. on Uleriei verkeerde dezer dagen in steeds stij gende opwinding. De zweetdruppels parelden op zijn kaal hoofd en zijn goedig gezicht zag vuurrood, toen bij van den nieuwgebouwden stal den tuin door, zijne bruid tegemoet liep, terwijl hij onderweg den metse laar nog toeriep: „N?en, neen, mijnheer Dubbelkerke zóó deugen de boxen niet. Dat verzeker ik u, als een goed paardenkenner! Dat dus nog vlug veran derd! In een varkenshok zet ik mijn dure paarden niet!" Met een ging hij met Vera, die hij galant de hand had gekust, de trap op. De vrede was allang weer ge- teekend. Zij hadden trouwens geen tijd gehad, zoo lang te mokken. Er was zooveel te doen en hij zeide vergenoegd: „Nu zijn onze gasten al zoo zachtjes aan op reis.... De Prerows zijn sinds gisteren in het land, vader, moeder en de drie dochters die wil je nog wel vlug wat opknappen, hè? want dio cou pe van do naaisters uit OatrowoL... Is je vader ge komen „Ja, vanmorgen vroeg! lit kom juiet van ham van daan P halingsonderwijs wordt getrokken, hetgeen bezwaren oplevert bij Tie [subsidieering, die daardoor te gering is. De heer Van W aterschoot van deröracht (®- K.) besprak de achterstelling van de katholieken bij de samenstelling van de onderwjjs-commissiën. Voorts bepleitte hij da instelling van een ryksatelier voor restauratie van schilderijen en van een rijkscom missie van toezicht. De heer Van den Berg (A. R.) bepleitte pensi- onneering van de commissarissen van folitie. Ook bepleitte spr. als urgent en als van groot be lang voor de gemeenten, om de gemeentebesturen onder de noodige waarborgen het gebruik toe te staan van de kohieren van de bedrljls- en vermogensbelas ting voor de vaststelling van den gemeentelijken hoof- delijken omslag. Heden om 11 uur voortzetting. TWEEDE KAMER. Het is vrijwel zeker, dat de Tweede Kamer 20 Februari tot hervatting van de werkzaamheden zal worden bijeengeroepen. Het plan is allereerst nog de overige dagen der week in de afdeelingen te vergade- len en de zes weken, dat de Kamer tot Paschen bijeenblijft, voor de openbare vergaderingen te be stemmen. Aan de orde komen dan de geldaanvrage voor het nieuwe pantserschip, de Bakkerswet en de Armenwet. 50-JARIG BESTAAN DER STAATSSPOORWEGMAATSCHAPPIJ. Van welingelichte zijde wordt aan de TeJ. mede gedeeld, dat de Staatsspoorwegmaatschappij niet dit jaar, maar eerst in 1913 officieel 50 jaar heeft bestaan. De wordingsgeschiedenis dier maatschappij kan in het kort als volgt worden samengevat le. Op 18 Augustus 1860 werd door den Koning een wet bekrachtigd tot aanleg van Staatsspoorwegen 2e. Op 3 Juli 1863 werd een wet aangenomen, waarbij werd bepaald, dat de exploitatie aan bijzondere ondernemers bij concessie zou worden gegund 3e. Bij Kon. besluit van 11 Augustus 1863 werd concessie verleend tot exploitatie der Staatsspoorwegen aan personen, betrokken bij een maatschappij, die oorspronkelijk gevormd was om het rollend materiaal te leveren voor de Staatsspoorwegen 4e. Op 7 September 1863 werd de Kon. goedkeuring verkregen op de statuten der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, en 5e. Op 26 September 1863 werd door de in 4e. genoemde personen de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen opgericht. De laatstgenoemde datum wordt door de maatschappij als oprichtingsdatum aangenomen. Gemengd ntenvs. LANDVERHUIZERS UIT FRIESLAND. In 1911 vertrokken uit Friesland ala landverhuizer 242 hoofden van gezinnen met 219 vrouwen en 678 kinderen en 369 vrijgezellen. Van dezen behoorden 28 tot de welgestelden, 499 tot mingegoeden en 84 tot de behoeftigen. Er vestigden zich in Noord-Amerika 498, Duitschland 83. Ned. Oost-Indië 15. Zuid-Afrika 3, Engeland 5, België 3, Amerika 3 en Frankrijk 1. Ilij kuchte en droogde met zijn zakdoek zijn gelaat af. Zij moest langzaam klimmen, om gelijken trod met hem te houden, zag hem eens van te» zijde aan en dacht: „Zou hij altijd zoo transpireeren, of is dat alleen van opwinding?" zij ergerde zich over zich zelf, dat zij zoo'n dwazeni inval had, maar moest toch steeds innerlijk eenigen wrevel onderdrukken, hoewel hij er haar geenaanleiding toe gaf; terwijl zij voor hem het huis binnenging, dacht zij met een koud' ge voel: „Wat doe ik hier in dezo vreemde omgeving?" Do geheele inrichting was nog zoo fonkelnieuw, zoo onpersoonlijk. Vera dacht, terwijl zij beiden de ver schillende kamers doorliepen„Wie is nu hier de gast van den andere?" Haar verloofde dacht er niet zoo over. Die gevoelde zich hier al heer des huizes, zette stoelen en tafels recht en liet zijn lijvige gestalte dan hier, dan daar op neervallen, zoodat zij hem op een oogenblik geheel verstrooid! aanstaarde en do ge dacht© haar door het hoofd ging: „Wie is toch die corpulente heer, die daar alles probeert?" En in deze kamers zou zij nu haar verder leven slijten! Von Uleriei verheugde er zich al op, hier met haar to zul- en wonen. Hij wiegde zich behagélijk in eeni schom melstoel in haar stemming van bijna vijandige nieuwsgierigheid, waarmee zij hem opnam, was het haar, of zij, op de manier van gemakzuchtige, oude heereu, het er al van ging nemen en toeni begon hij met een hem ongewone levendigheid over den feest maaltijd in „Kaiserhof" te spreken. De regeling daar van had hij toch onmogelijk aan Vera's vader kunnen overlaten! Verbeeldt je! Die had hun in het gun stigste geval kalfsborst met gebakken aardappelen voorgezet met Duitsche champagne er bijGelukkig maar, dat een neef dit zaakje van hem had overgeno men, ook een Uleriei, die in de familie de intendant werd genoemd, omdat hij al tien jaar lang vergeefs het voornemen had, het te worden, sinds hij zijn dol man en attila aan den kapstok had gehangen. Die kon zoo iets prachtig in orde brengen, first class! Chriatoph von Uleriei moest op zijn huwelijksdag geen honger lijden! Hij lachte vergenoegd en begon de plaatsing aan tafel te regelen, wat hem ook veel hoofdbrekens kostte. Daar was bijv. die eenen neef, die zoo'n zonderling huwelijk had gesloten! Waar zou men zijno vrouw plaatsen? Misschien naast Joseph. Dietrich, den kleinen vaandrig, die toch onder aan tafel zat Wecdt vervelgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1