MEIJER PELS, LANGESTRAAT 14, ALKMAAR, Ciiebrs. Sclienke, Heerenkleeding naar Maat. degelijke Hotels en Pensions REUSACHTIG Landbouwcrediet, BAKKER Dl.. BnHi; ttfigi Ha i Ma 1 Lijnzaadk oeken, MERK (TC T. CROK, tan- h SM», m. I In a den Goedkoopen Sloom-Olieslagerij „De Engel" „ALKMAAR-PACKET" Goedkoope sr Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. NIGHTCAP Naar Zuid- en Oost-Afrika per „UNION CASTLE LIJN". en Soyaboonenkoeken merk W. L N. V. Het Donderdags 9-i0|2 uur Hotel Langenegger te SCHAGEN. ECHTE OUDE GENEVER Koninkl. Wekelijksche maildienst via de Kaap. - Maindelijksche dienst via het Suez Kanaal. De Vries Co., lioyman Schuurman's Scheepsagentunr, HALFOM HALF. CHERRY BRANDY. CRÈME DE MENTHE, MARASQUIN, ENZ ENZ- Ontvangen de nieuwste Engelsche en Duitsche Stoffen. Nederlandsch-Canadeesche Hypotheekbank. Te Alkmaar bjj den Heer J. 1)E LANGE Corn. Jolis.zn. is groote behoefte aan meerdere ONPARTIJDIGE INF. GEEFT DE PROPAGANDA-COMMISSIÊ Voorstraat, Egmond aan Zbb. - Stearine Kaarsen yvApollo"teSchiedam K- WESSANEN LAAN. LIJNZAADKOEKEN, Opleiding Engelsche Acte- en Handelscor respondentie-examens, literatuurcursus. Blatcktord's kaiverenmeel. SAFE DEPOSIT. BAL.AJVS OPJELUIMIIVG- van goedkoope Zuivere murwe Marmerglas voor naam- en reclameplaten Firma A. F. KERREBIJN, B BAL.ANTS OPFtUIMINTG CROK LA AP, Wormepveep. m a N.V. HET LANOBOUWHUIS. 3 daagsche retours. Alkmaar—Amsterdam v v. Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w o. particulier geld, geld van levensverz.-maatschappfien en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal zijn correspondenten der Utreohtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten belasten zich met aan- en verkoop van landerijen administreeren kapitalen en vaste goederen Bluiten verzekeringen op allerlei gebied. nicmcA) MIENT, ALKMAAR. Tel el. 544. f 1000, I 500, f 100 5°/0 Pandbrieven ft lOl1/, °/0. GRONINGEN. APOLLO KAARSEN en BOUGIES APOLLO. beveelt zich beleefd aan bij H.H. Notarissen, Bankdirecteuren, alsmede Particu lieren voor het SCHATTEN van Vaste Goederen en regelen van Brandschade. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. DEPOSITO RENTE 3 L a P O Pibrlekamerk gedeooneerd van Koog a. d. 2aap. Glazen deurplateu en etaleerplaten. Vergulden van lysten. Opnieuw ver» il veren van Spiegelglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. PQ 03 B ►B »-* LIJNILOJE K.EIST LIJNMEEL S0YAK0EKEN RAAPKOEKEN Ph O Ph 20 W W >- fa Ph Ph 32 Z AWDMA FLK.T 48-79. O PO O Magazijn van Veevoederwerktuigen alsLijnkoekbrekers, Stroo en AVortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. Centrifuge voor melkonderzoek, Futyrometers, Gummistoppen enz. Aanbevelend, Mej. W. S. SCHILLING, Ie KAJUIT 70 Cent. 2e 45 Nadere inlichtingen hij de Agenten MAU on nfllffl AMSTERDAM. Raad van Toezicht W. A. SCHOLTEN. H. D. DETMERS. Mr. P. W. BONTHUIS DE VRIES. I Directie H. D. EBBENS. Dr. B. W. SIEMENS. Vraagt uwen Winkelier van de Stearine Kaarsenfabriek Prima kwaliteitonovertroffen in brandduurzeer billijk in prija. Let op de etiquetten. Hoogste onderscheidingen, Grand Prix Parijs 1900 eenvoudig is de bereiding van een uitstekend vleeseh- nat uit Maggi's Bouillonblokjes. Slechts één blokje met warm water te overgieten, geeft oogenblikkelijk een kop krachtigen bouillon, die voor den zelfgetrok- kene op geenerlei wijze behoeft onder te doen. NOORDHOLLINDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOORN, KAKHUIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN, '8-ORAVENHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 46. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvebaven 107. KERKPLEIN 4, ALKMAAR. h Vertegenwoordiger voor Alkmaar: C. BAKKERStationsweg 16. Opgericht 1766. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. J. B. VAN AMERONGEN, Hofdykstraat 10. Leeraar a/li Gymnasium. Voer geen bol er vet ten aan Uwe kalveren, die zUu voor U voor andere doeleinden veel ineer waard. Gebruik Uitsluitend met water aangemengd is minstens even voedzaam als melk, kost U de helft minder in gebruik en behoedt voor tuberculose-infectie door de melk. 100 pond van dit kaiverenmeel geeft 450 liter pap die een volkomen plaatsvervanger van volle melk is. Een ieder neme proeven en overtuige zich zelf van deze waarbeden. De Importeurs: JOH. KOOPMANS Co., Amsterdam, Beerenstraat 20. Te Alkmaar bjjWed. B. SCHOEN, BALTUS Co. en W. ZAADNOORDIJK. Kapitaal Twee mlllioen Gulden, geheel geplaatgi en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden in déposiito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupon., sluit belee- ningeu en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. 5L SC KLOMPEN, Staat op 31 December 1911. Loopende Credieten f 6.120.781.54 Deposito's1.621.949.711/s Reserve227.587.92 Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. BB QC De beste die te verkregen zijn en werden dan ook op vele Landbouwtentoonstellingen met hoogste onder scheidingen bekroond. Wij moeten er H.H. Veehouders opmerkzaam op maken, dat wij slechts één soort fabriceeren, uitsluitend geslagen van gezond en gezuiverd lijnzaad, en men dus steeds zeker is alleen bet beste te bekomen. CL OQ Q h-H Zand markt 01-93-65, Fn id tien 46-48. M Knik ia brieken. Stoomtra. molen, Steen kuuperij. Handel in Bouwmaterialen. W. F. STOEL ZOON, - ALKMAAR. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot bet geven van PIANO-ONDERWIJS. - Van ALKMAAR 6.— 8.10— 2.36, 6.— nnr Van AMSTERDAM 6.30. 9.30, 3.1», 4.—, ri Alleen op Zondag. 6 nnr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10