DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Natuurstemmen. Houderd en veertiende laargang. im ZATERDAG 10 FEBRUARI. B N N E N L A N 1>. No. 35 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladen Verordeningen op het heffen en Invorderen van rechten voor het gebruik van het gemeente-slacht huis te Alkmaar. ALRMAARSCHE COURANT m BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het Gemeenteblad van Alkmaar No. 363 is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente van 25 Oc tober 1911, waarbij zijn vastgesteld Welke verordeningen, beden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing zijn nedergelegd en aldaar tegen betaling van f 0.26 in afdruk zijn verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 8 Febr. 1912. (FEBRUARI). Wie had 't kunnen denken bij het zachte weer van Januari, toen vele planten ons reeds- ontwikkeling lie ten zien, musschen en andere vogels al met nest-ma teriaal vlogen, dat Februari nog Farenh.-thermome terstanden van 12 graden en lager zou laten zien! Wat deed de Leeuwerik ook vóór Maria-Lichtmis (2 Febr.) te zingen! Want de oude menschen beweren het, dat deze lenteheraut zoovele weken na Vrouwen dag moet zwijgen, als hij zich er vóór laat hooren. Had hij maar gezwegen! Nu ligt alles verstijfd en de arme vogels kunnen nauwelijks een kruimpje vinden. Laat ons toch zorgen, dat ze niet van honger omkomen Straks krijgt de boer weer met woeker terug, wat hij nu voor zijne gevleugelde vrienden uitstrooit. Gelukkig ziju er oek nog anderen, en ik hoop onder mijn lezers velen, bij wie niet het egoïsme spreekt, doch die in de vogels bezielende wezens zien; die de aarde veel minder schoon zouden vinden, indien zij zonder vogels was. Ook zij geven met milde hand aan de hongerige dieren. Er zijn er ook, die voor verwarmd! drinkwater zoTgen, hetgeen even prijzens- als navolgingswaard mag heeten. Niet alle vogels hebben we als nuttig te beschouwen! Wie zal de dui zenden rotganzen, die men thans langs de zeewerin gen ziet rondstrompelen, zoo dat ze nauwelijks op de vleugels meer kunnen komen, uit een utiliteitsoog punt bescherming verleenen? Des zomers laat dit mooie zeegansje zich nimmer bij ons zien, maar tel kens tegen den winter kan het op de Waddenzee in zulke groote vluchten aanwezig zijn, dat er een gor dijn van vogels de lucht ingaat, wanneer men hunne verblijfplaats in zee nadert. Jagers probeeren ze dan wel te schieten, maar gemakkelijk gaat dit niet, want de rotgans is schuw en op de plaats, waar ze verblijf houdt, ontbreekt gewoonlijk de bedekking. Het wiek- geraas van zoovele opvliegende ganzen kan men meer malen tot op grooten afstand! hooren, en het eento- nog „rott-rot" van deze vogels ook in den nacht gedu rig vernemen. De rotganzen en vele andere wintergasten hebben het in de laatste jaren best bij ons gehad, want ijs en sneeuw schenen tot de zaken van vroeger gerekend) te moeten worden. Maar nu regeert de Ijsverst met krachtigen scepter en vooral de vogels gevoelen dit het eerst en het meest. Vele dieren kunnen zich nu niet redden, maar zitten versuft terneer, om straks gegrepen en afgemaakt te worden door hongerige kraaien, meeuwen, sperwers en andtere roovers. Overal vindt men uit elkander gescheurde cadavers, en nog menig slachtoffer zal er volgen. Want de zee is vol ijs, zoover het oog reikt en> geen open plek laat zich zien. Arme vogels, Sprokkelmaand van het schrik keljaar 1912 is voor u wel een tijd' van verschrikking! Wie er thans, nu de Sneeuwkoningin hare triom- phen viert, ook hoogtij houdt, dat is het hermelijntjo in zijn wit winterpak. Deze kleine carnivoor (vleesch- eter) heeft altijd eene bedekkende kleur, want in den zomer is hij op den bovenkant bruingeel, en des win ters wit, met uitzondering van het zwarte staarteinde, waaraan hij altijd! van het kleinere wezeltje is te on derscheiden. Bloeddorstig is het hermelijntje in hoo- ge mate. Menig haasje wordt besprongen, en het kleine monster bijt onder het vluchten van zijn slacht offer, waarop hij zich als de beste ruiter ter wereld weet staande te houden, dit den halsslagader open, om weldra het bloed met volle teugen te zwelgen. Straks valt lepelman rochelend neder en nog hangt het on dier hem aan den hals, tot hij geen bloed meer in het lichaam heeft. Thans sluipt deze moordenaar rond op de zeewering, om er de versufte vogels aan te val len, die een gemakkelijken buit voor hem zijn, en die hij op dezelfde wijze behandelt, als hij zulks met ha zen, konijnen, enz. doet. Meermalen vindt men zoo'n vogel met een onbeteekenend wondje aan den hals, waardoor evenwel de doodelijke aderlating heeft plaats gevonden. Zoo'n, hermelijn, gewoonlijk harmeling geheeten, is ook een gevreesde verschijning in kippen- en andere pluimveehokken, waar hij heel wat schade kan aan richten. Zoo is het zonde-register van dit overigens mooie en slanke diertje wel groot en daarom wordt het ge durig wreed vervolgd. Toch doet het ook wel nut, want groot is het aantal muizen en ratten, dat het mede aanvalt, en ook libellen en andere groote insec ten moeten het gedurig ontgelden. En menig kost baren hermelijnen mantel heeft men aan dit carni voortje te danken gehad, zij het dan ook, dat men daarvoor meer de huiden van in het hooge Noorden gevangen exemplaren gebruikte, dan wel van die, wel ke we hier hebben. Kan Februari ons op plantkundig terrein al het een en ander laten zien? Ja, wanneer de winter niet zoo streng opgetreden was, zouden crocussen en nar cissen reeds knoppen kunnen vertoonen, en de sneeuw klokjes konden weldra bungelen. Toch gaat de groei van de klokjes door, trots sneeuw en ijs, evenals hij de Alpenklokjes, die meermalen hunne mooiste bloempjes boven den bevroren grond' vertoonen. Het ademhalingsproces toch stelt deze plantjes daartoe in staat; daardoor treedt ten behoeve der arbeidsverrich- ting een verhoogde temperatuur op. Proefondervin delijk is zulks meermalen bewezen, 't Is niet de warmte der omgevende lucht, die door de plant als arbeidsvermogen wordt verbruikt, doch steeds dient hiertoe de warmte, welke in het plantenlichaam zelf vrijkomt, ofschoon de temperatuur der omgeving van veel invloed is op het intensieve van de ademhaling. Zoo kan men in broeikassen die planten tot krachtig leven aanzetten. Doch hiervan genieten nu niet onze klokjes, en daarom moeten zij zich zelf redden. Maar onmoge lijk is het niet, dat ze hij temperaturen onder het vriespunt hunne bloemknopjes door sneeuw- en ijsla gen heendringen, wijl ze door eigen warmte het bevro ren water tot smelten brengen. Men zou haast ge- looven, dat planten ook bezielde wezens konden zijn. Of werd ons onlangs niet in een wetenschappelijk tijdschrift medegedeeld dat planten ook koorts kun nen hebben, en dat bij verwonding de intensiteit der ademhaling en daarmede de temperatuur stijgt? Met behulp van een zeer gevoelig instrumentje (een ther- mo-electrisch toestel) werd bij een gewonde aardap pelplant een plaatselijke temperatuursverhooging waargenomen, welke na 24 uur haar maximum be reikte. Bij een gewonde ui deelde de temperatuurs verhooging zich aan den geheelen bal mede. Het bovenstaande is geschreven bij een temperatuur van 12 graden F., een stand, dien we in jaren niet be leefd! hebben, althans niet in Februari. En nu!? De thermometer is in slechts enkele uren gestegen tot 40 graden. Wie heeftop zoo'n verrassing gerekend? Alles schijnt plotseling veranderd te zijn. De wind is gekeerd, het ijs in zee kruit op tot bergen en daar door komen er open plekken. De overgebleven rot ganzen verlustigen zich in het nieuwe Wen, en haar „rott-rot" klinkt alweer van verre. En in die open wakken krioelt het ook van andere vogels, als bril- en kuifduikers, smierten en tafeleenden, zaagbekken en klein© futen. De leeuwerik vliegt alweer klapwiekend rond en stellig zal hij zijn getierelier weer luide laten hooren, zoodra de zon maar schijnt. .Spreeuwen en musschen doen zich alweer minder hongerig voor en ze vertoonen zich niet meer zoo druk op de voedsel plaatsen, hun door de vogehninnende menschen be reid'. Wat een ommekeer in enkele ureni! Er zijn weerprofeten, die ons zeggen, dat de winter zich nog weer zal laten gevoelen, 't Is mogelijk, want Februari is in dit opzicht de maand van verrassingen. De strijd tusschen de IJskoning en het ontwakende lenteleven kan men bijna elk jaar in Sprokkelmaand waarnemen; doch wij ook zijn profeten, en onze voor spellende geest maakt wereldkundig, dat nog in deze maanid het Madeliefje zal bloeien, dat de kievit weer keert naar zijne nestplaats, en dat de eerste kikvor- schen uit hun modderbed zullen ontwaken. Geef acht En d'aard ontwaakt, zij weet niet hoe; Zij schudt, zij breekt haar boeien, Zij lacht den blauwen hemel toe, En gaat weer vroolijk bloeien. J. DAALDER Dz. 6 Februari. EERSTE KAMER. In] de zitting van gisteren werd voortgezet het de bat over de begrooting' van binnenlandsehe zaken. De heer Van Wassenaer van Ro s a n d e (C.-H.) drong aan op spoedige uitvoering van het bouwpro- gram, dat curatoren der Technische Hoogeschool voor die inrichting wenschen. Daarbij rekende spr. op de stichting van een bouwfonds. Ten slotte vroeg hij op de volgende begrooting een bedrag uit te trekken voor een scheikundig laboratorium. De heer Kraus (U. L.) wilde, dat de plannen tot uitbreiding van de T. H. in snel tempo zullen worden uitgevoerd met het oog op het groot economisch be lang van ruimere technische ontwikkeling van ons volk. Hij wees op de grootere kosten aan d© studen ten van andere hoogescholen besteed en vroeg de in stelling van meer diploma's; niet alleen voor geolo gen, maar ook voor technisch-commercieele inge nieurs, die aan het hoofd zouden kunnen staan van industrieele ondernemingen. Voorts vroeg spr., de professorale vacatures te vervullen bijv. voor chemi sche technologie, voor irrigatie en voor microscopi sche anatomie. De heer Van der Feltz (L.) bepleitte pensi onneering van leeraren aan sommige niet verplichte gymnasia, die vóór 1915 als zoodanig tijdelijk werk zaam waren. De heer Woltj er (A.-R.) sprak over moeilijk te trekken scheiding tusschen vakonderwijs en voortge zet onderwijs. Spr. klaagde over de langzaamheid der Regeering in de uitvoering van de voorstellen der In- eenschakelingscommissie, welke niet verder blijken te zijn gekomen dan dat ze in voorbereiding en bewer king zijn genomen. Spr. begreep, dat er adviezen moeten worden ingewonnen, doch bij enkele onderwijs takken bij het vakonderwijs bijv. is spr. onge rust, wie advies moet geven. Voor de voorbereiding van een gewijzigde II. O.-wet wilde spr. dat de Regee ring advies vroeg aan de akad. senaten. Na gewezen te hebben op de urgentie van de pensionneering van leeraren van bijzondere hoogere burgerscholen, drong spr. aan op de reorganisatie van het handelsonderwijs en op organisatie van het vakonderwijs binnen het schema der Ineenschakelings-commissie. Wettelijke regeling is dringend noodig. Daarna zette spr. uiteen, welke plaats aan het voorbereidend onderwijs toekomt. Spr. was daarna genaderd tot een bespreking van' de positie van het onderwijs, dat in de overtuiging van het volk wortelt, waar het openbaar onderwijs en het liberalisme nooit heeft kunnen aarden. Spr. vroeg ge lijk recht en volledige vrijheid voor het christelijk on derwijs. "Zoo krijgen we het gezonde beginsel: bijzon der onderwijsregel en1 de openbare schoolaanvulling. Die oplossing zal leiden tot de ware verdraagzaam heid. De heer Tjarda van Starkenborc'h Stachhouwer. (L.) wilde ook, dat men bij de ge meente-belastingen gebruik zal kunnen maken van de gegevens der bedrijfs- en vermogensbelasting. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het toekomstige wetsont werp nopens de pensionneering van gemeente-ambte naren, in het bijzonder van de commissarissen van politie. Spr. herinnerde er aan, dat de Gemeeentewet niet meer in alle opzichten voorziet in de behoeften der huidige groote gemeenten. De gemeenteraden worden overladen met werk. Daartegen raadde spr. niet aan de commissie van bijstand zelfstandig te maken, doch wel de keuze van wethouders buiten den raad toe te laten en verder den raad niet langer té overladen met werk. Ten slotte vroeg spr. eenvormigheid in de verslagen der academische ziekenhuizen. De heer Franssen (A.-R.) is gegriefd! over de machtsaanmatiging van het departement van binnen- iandsche zaken, dat met Koninklijke Besluiten re geert. Hij wees daarna op het wettelijk geoorloofde, doch ongewenschte van overheidsbemoeiing betreffen de. de wetenschappelijke richting van het onderwijs op openbare* gymnasia. De heer H o f f m a n s (R. K.) dankte voor de maatregelen der Regeering, welke zullen leiden tot beperking van het biergebruik in Limburg. De heer Laan (L.) bepleitte het nut van handels ingenieurs met talenkennis. De heer Van der Doesi de Willebois (R.-K.) vroeg partieele wijziging van de Gemeente wet en wees nogmaals op de urgentie van de pension neering van de commissarissen van politie. De minister van binnenlandsehe zaken (de heer Heemskerk) verklaarde met de onderwij s- voorstellen spoed te zullen maken, maar allerlei om standigheden vertragen nu eenmaal de totstandko ming van zulke wetten. De minister heeft het niet in de hand het tempo te regelen, hij beaamt de wensche- iijkheid eener wettelijk® regeling van het vakonderwijs en de vrijlating van het particulier initiatief bij dat onderwijs. De scheiding tusschen neutraal en christe lijk acht spr. op het gebied van het vakonderwijs niet noodzakelijk. De wettelijke regeling van het voorbe reidend onderwijs wil de subsidieering van het bijzon der bewaarschool-onderwijs voor goed verzekeren. Spr. gaf toe dat het bijzonder ouderwijs in de exa men-commissies slecht vertegenwoordigd is, naar de bestaande verhouding wordt een onderzoek ingesteld. Naar het wetsontwerp betreffende pensoeneering van de leeraren aan bijzondere H. B. scholen en gym nasia verlangt spr. reeds lang en hij hoopt dat 't wel dra van den minister van Financiën zal komen. Thans de bloei van de Technische Hoogeschool. Met den minister van Financiën hoopt hij spoedig tot overeenstemming te komen, wat betreft de stichting van een soort bouwfonds. Maar spr. heeft niet alleen bouwkosten voor de Technische Hoogeschool voorge spiegeld; de drie universiteiten zijn er ook nog. Gro ningen verkeert in een gunstige positie doordat er ge leidelijk aan gewerkt is; in Utrecht trad een tijd van stilstand in, deze universiteit kan dus evenmin als die van Leiden, waar een groote achterstand beerscht, buiten beschouwing blijven. Verder zijn er ook nog de departementsgebouwen; dat van Binnenlandsehe Zaken verkeert b.v. in een allerdëplorabelsten toe stand. Een bouwfonds zal dus niet alleen voor de Delftiscbe Hoogeschool zijn. Intusschen hoopt spr. in wat sneller tempo te kun nen werken voor de gebouwen van de Technische Hoo geschool. De zaak van een diploma voor handelsingenieur zal spr. nader overwegen en onderzoeken. Ten slotte werd de begrooting van Binnenlandsehe Zaken zonder hoofdelijke stemming aangenomen en werd de vergadering verdaagd tot Dinsdagmiddag. Gemengd nieowsj UIT WEST-GRAFTDIJK. De afdeeling West-Graftdijk van den Bond voor Staatspensionneering hield Donderdagavond j.l. alhier een openbare vergadering om propaganda voor de zaak te maken. Het alhier bestaande Fanfarecorps, de Re derijkerskamer „O. V." en de heer J. de W it hadden zich bereid verklaard om tot het slagen van deze vergadering mede te werken. Voor een volle zaal werd zeer goed! opgevoerd! het voor dezen avond pas sende propagandastuk van mejuffrouw I. Kaastra Bakker: „In de Branding," tooneelspel in 4 bedrijven. De heer de Wit gaf eenige komische voordrachten ten beste, o.a. „De droom van een kolemwerker," „Een keukenjammer", enz. Bij afwisseling liet het Fanfa recorps zich hooren. Voldaan keerden allen huis waarts. UIT HENSBROEK. Bij den heer Gunder zijn thans door de leden van „Eensgezindheid1" hun jaarlijkscho wedstrijden gehoti- den. De uitslag is als volgt: Kolven: 1ste prijs J. J. Willinge; 2e prijs J. Ha genaar; 3de prijs L. Hagenaar; serieprijs de heer J. J. Willinge. Biljarten: 1ste prijs J'b. Groot; 2de prijs D. de Tong (Ileer-Hugowaard1) 3de prijs A. Schrooder; se rieprijs de heer Jac. Groot. Als gewoonlijk heerschte er onder de strijders een gezellige opgewekte stemming. UIT BERGEN. In de gisteren gehouden vergadering van de Hoofd ingelanden van den polder de Bergermeer, is met op één na algemeene stemmen besloten een ruw-olie-mo- tor te plaatsen in den z. g. dikken Molen nabij den Bergertol ten einde bij windstilte in de bemaling te voorzien. De leverantie en het opstellen geschiedt door Vis sers Land'bouwkantoor. PREDIKBEURTEN TE SOHEKMERHORN. Zondag 11 Febr.: Ned. nerv. kerk, voorm. half 10 Ds. Bosch te Graft. Ger. kerk voorm. half 10 en nam. half 2 preeklezen. Donderdag 16 Febr.: nam. half 7 Ds. Schweitzer te Buiksloot. UIT DE RIJP. Gisteravond gaf de gymnastiek-vereeniging ,,Bato onder leiding van den directeur, den heer A. Tol Jr., eene openbare uitvoering in „De Eendracht." De voorzitter riep in zijn openingswoord de toege vendheid in voor het werken der velé nieuwe leden, welke uit den aard der zaak slechts zeer voorloopig geoefend waren. Hierna werd een aanvang gemaakt met de afwer king van het zeer afwisselend samengestelde program ma. De „groepen" slaagden uitstekend, terwijl het nummer „Barren" ons zeer mooie en correct uitge voerde oefeningen liet zien. Aan het „Hoogrek," waarbij o.a. een paar reuzenzwaaien werden te zien gegeven, vielen de oefeningen zéér te loven. De ta- bleux, vóór de pauze en tot slot gegeven waren zooals we dat van „Bato" gewoon zijn, onberispelijk. Vooral de 2 laatste „Oorlog en Vrede" en „Vrede door Recht" waren ontroerend schoon. De voordrachten van de heeren B. v. Petten en N. Kroone werden mede luide toegejuicht, zoodat de heer vau Vloodorp zeker de tolk van alle aanwezigen was, toen hij den leider, den heer A. Tol Jr. in het bizon der, de geheele vereeniging ini het algemeen, een woord van hulde bracht voor het gepresteerde. Een gezellig bal besloot den avond. UIT DRIEHUIZEN. Bij de gehouden propaganda-vergadering van de af deeling van den Bond voor Staatspensionneering al hier, was de zaal van het lokaal „De Vriendschap" ge heel gevuld. Te half acht opende de voorzitter de bij eenkomst met een hartelijk woord en het lezen van eenige toepasselijke stukjes. Daarna werd opgevoerd „Het Genadebrood," tooneelspel in 4 bedrijven, dat een uitbundig applaus verwierf. De rollen waren dan ook uitstekend verdeeld en werden op zeer verdienste lijke wijze vervuld. Nadat nog verscheidene Bonds liederen waren gezongen, tradl de heer Vermeer op, die in korte trekken het wetsontwerp „Talma" behan delde en het doel van den Bond nog eens nader uiteen zette. Het bestuur onzer afdeeling kan met groote voldoening op dezen avond terugzien, want 26 perso nen lieten zich dadelijk als lid! inschrijven, voorwaar een prachtig succes. UIT NOORD-SCHARWOUDE. Het concert der „Vereenigde Zangers," het man nenkoor van Alkmaar, onder leiding van den heer Willem Hespe van Amsterdam, in het lokaal van den Bond alhier gegeven, heeft de weinigen, die waren opgekomen, ten zeerste voldaan. De schoone zang, het prachtige programma, dat voor dezen avond wa9 opgesteld, had een eivolle zaal verdiend, want niet ve le malen is men hier in de gelegenheid een zóó uit muntend mannenkoor te mogen hooren. Werkelijk, wie van de zangkunst had willen genieten, had het concert der „Vereenigde Zangers" moeten bijwonen. De solisten, mevrouw RuyghKrens' van Alkmaar en Jos. Schouten, van Amsterdam, die welwillend hun ne medewerking verleenden, behaalden een welver dienden bijval. UIT ZUID- ENi NOORD-SCHERMER. Woensdag vergaderde de Raad dezer Gemeente. Alle leden.waren tegenwoordig. Na een woord van welkom in het jaar 1912, werd door den voorzitter medege deeld dat de begrooting door H.H. Ged. Staten goed gekeurd is terug ontvangen en dat bij den dezen mor gen gehouden kasopname bij den Gem.-ontvanger al; les in orde werd bevonden en in kas aanwezig bleek een bedtag van 2219.65s. Aangaande een ingekomen adfes van de afdeeling Alkmaar-buiten van het Ned. Onderwijzersgenoot schap, waarin wordt verzocht om verhooging en wijzi ging der periodieke verhoogingen der onderwijzers-sa larissen, werd na bespreking besloten dit vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen; terwijl naar aanlei ding van het vertrek tegen 1 Med a.s. van J. D. Braak uit de van de Gemeente gehuurde woning werd beslo- tén om aan Ged. Staten wederom goedkeuring te ver zoeken tot onderhandsche verhuring. Nadat nog was besloten tot het doen van betalingen uit de post van onvoorziene en van af- en overschrij vingen op verschillende Begrootingsposten over den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1