STADSNIEUWS BIJITEjS L A Nil. Plaatsen waar door de gemeente ALKMAAR zijn gedeponeerd. dienst 1911, werd overgegaan in besloten vergadering ter behandeling van het kohier van den Hoofdelijken Omslng. Na heropening der openbare vergadering werd het kohier vastgesteld tot een bedrag van 3153.15, waar na door de inmiddels ter vergadering toegelaten leden van het Burgerlijk Armbestuur werd overgelegd de re kening en verantwoording over 1911 van hun gehou den beheer dewelke door den Raad werd vastgesteld tot een bedrag in ontvangst van 2090.763 en in uit gaaf van 1313.45, con voordeelig saldo dus van 777.316, terwijl dit saldo bij den aanvang van het dienstjaar 802.765 beliep. Niets meer te behandelen zijnde, werd de vergade ring met een woord van dank door den voorzitter ge sloten. CARAMELS „MET GELD." De politie heeft gisternamidldug proces-verba al op gemaakt tegen een winkelier te Utrecht. En wel om de volgende reden De man had in zijn winkelkast een doos met choco- lnde-earainels staan, verkrijgbaar voor een V2 cent per stuk; als lokmiddel voor de jeugd was op den deksel van de doos gedrukt „Caramels met zilver en ander geld," zoodat de kinderen, die deze lekkernij zouden koopen, het geluk konden hdbben in de verpakking van hun caramel een geldstuk te vinden. De politie meende op grond van deze omstandigheid, een over treding van de loterijwet te kunnen constateeren, nam de doos met „lekkers" in beslag en maakte tegen den winkelhouder proces-verbaal op. EEN ENGELSCIIMAN OVER NEDERLAND. In „De Twee Steden" hield gisteravond de heer Marshall uit Nottingham een lezing over (fhs land. Deze bijeenkomst, die ten bate van Oranje Nassau- oord was georganiseerd, werd bijgewoond door II. M. de Koningin-moeder en Z. K. H. Prins Hendrik. Spreker voerde zijn gehoor naar Marken, naar Volen- dam, naar de Voluwe, Friesland, Zeeland, naar de omstreken van Arnhem. De gewone dingen, die den vreemdeling treffen bleken ook hem niet ontgaan te zijn. Zoo vroeg hij zich af, hoe het toch mogelijk is, dat de Hollandsehe vrouw alle dagen wasehdag heeft (in Spanje was hij eens 5 dagen geweest zonder een wasehdag te beleven), hoe zij het toch aanlegden haar goed zoo helder wit te wasschen in het vuile gracht water; de eeuwige breikous had hem eveneens geïn teresseerd. Hij liet een MarkergToep zien van een familie, waarvan alle leden boven de 6 voet waren, een der broeders was een eind meer dan 7 voetde veldwachter van de plaats reikte hem juist tot aan den gordel, „noe moet het gaan bij een vechtpartij'?" vraagt do heer M. zich af, „de man steekt de politie in een zijner wijde broekzakken!" DE 100.000. Een achttal Hollandsehe diamantbewerkers te Ant werpen hebben te zamen op een half lot de 100.000 getrokken. C. C. J. DE KONING GEHULDIGD. De „Arnheiusche Courant." meldt, dat de kranige overwinnaar van den Elf-Steden wedstrijd, C. C. J de Koning, Donderdagavond bij zijn terugkomst in Arnhem feestelijk is ingehaald. Een groot aantal be langstellenden was aanwezig toen om 7.48 de trein het station binnenreed. Do Koning, die al de door hean in den loop der ja ren gewonnen medailles droeg, werdl in de 2e klasse wachtkamer door den heer Goedhart Jr., namens de IJsclub, hartelijk toegesproken. Namens de vereeni ging „Udi" werd hem vervolgens een krans aangebo den. Op het plein voor het station kreeg De Koning nog een krans namens de zwemclub „Arnhem". Toen de overwinnaar naar buiten kwam, om, vergezeld van zijn vader, die speciaal uit Edam was overgekomen, in de gereed staande rijtuigen plaats te nemen, steeg uit duizenden kelen een donderend hoerah op; terwijl een muziekkorps een „Lang zal hij leven", gevolgd door het „Wien Neerlandsch Bloed" speelde. Onder enorm enthousiasme van de duizenden aan wezigen zette de stoet, welke werd geopend met- de muziek, omstuwd door een twintigtal fakkeldragers, zich in beweging langs Stationsplein, Jnnsbuitensin- gel, Apeldoomschen Weg naaT de Jacob Cremerstrnat Overal langs den weg stond een geestdriftige men- sehenmenigte. In de Jacob Cremerstraat. waar De Koning woont, werd door de buren Bengaalseh vuur en ander vuurwerk ontstoken. Het huis was door de buren versierd. In de woning, waaT behalvo de vrouw en het 3-jnrig zoontje, ook de moeder en het 15-jarig broertje van De Koning waron, werdi het bestuur der IJsclub van de vereeniging „Udi" ontvangen en werd de eere wijn aangeboden. Onderwijl speelde, do muziek buiten nog een paar stukjes en juichte het publiek De Koning luide tot Reeds bad men een rijmpje gemaakt: „De Koning is kampioen. Daar kan heel Friesland niets aan doen." wolk liedje er dadelijk in zat en nog lang gehoord werd. Aangedaan dankte de heer De Koning, die naar buiten kwam, de samengestroomde menigte, die hem op do schouders ronddroeg. IJS. Men schrijft uit Punnerend: Meldden wo 'n drietal dagen geleden, dat 't Noord-J Hollandsch Kanaal van Purmerend1 tot Amsterdam voor de stoom- en aleepvnart weder was geopend, dit kan tot heden nog geenszins gezegd worden van dit kanaal benoorden de groote schutsluis, in de wande ling genoemd 't bovenkanaal. Daar zit alles nog zoo vast als een muur. Geen stoom- of motorboot zal 't nog wagen, zich daar door te werken. Hoewel de dooi reeds eenigo dagen is ingetreden, schijnt ze op 't dikke ijs nog weinig invloed te kunnen uitoeferten. JEUGDIGE BOEFJES. De politie te Zaandam heeft do hand gelegd oj eenige jeugdige boefjes, die eerst ton nadeele van den heer Terwee, aldaar en 't laatst ten nadeele van den heer Bekker, wonende Bloemgracht, tal van ledige gonjezakken ontvreemdden en deze daarna aan een opkooper verkochtten. De laatste loopt gevaar ook met de justitie kennis te maken. EEN PRIKSLEDE-TOCHT. Men meldt uit Hindeloopen: Door eenige heeren alhier was tegen gisteren (Vrij 'dag) een priksledctoeht aangekondigd over de Toute Hindeloopen, Stavoren, Sloten, IJlst, Sneek, Bols ward, Workum terug naar Hindeloopen. Dit zou meer een proeftocht zijn, om het volgende jaar eon elfste dentocht (in twee dagen) te organiseeren. Ofschoon zich reeds 30 deelnemers hadden aangemeld, is den tocht, wegens aanhoudenden dooi, tot nadore aankon diging uitgesteld moeten worden. ONVOORZICHTIG. Een student, die gisteravond te Utrecht op het Vreeburg bij vergissing in de Zeister- in plaats van in de gemeentetram gestapt was, wilde deze verlaten, toen deze nog in beweging was. Hij viel en kwam onder den bijwagen terecht, met het gevolg, dat hem een been afgereden werd. HET BEEN AFGEKNELD. De remmer G. v. d. Boogert, woonachtig te Enk huizen, is gisternamiddag bij het station V estwoud, tijdens het rangeeren van wagens, tusseheu de buffers bekneld geraakt. Zwaar en ernstig gekwetst is bij per brancard ver voerd, terwijl onmiddellijk geneeskundige hulp is in geroepen. GASVERSTIKKING. Omtrent het ongeval, dat aan oen weduwe te Heus- len overkwam, en aan gasvergiftiging werd toege schreven, wo-rdt nog het volgende gemeld: Haar woning bleef den goheelen dag gesloten. Op vermoeden van een ongel uk werd de deur 's avonds geopend en vond men de vrouw dood te bed. Eeu sterke gaslucht duidde op gasvergiftiging. Do hoofd buis van do gasleiding, die op eenigen afstand loopt ran het huis, waarin geen leiding is, bleek bij onder zoek te zijn gesprongen. Het gas kon door den hard bevroren grond niet naar boven en zocht zijn uitweg door de zachte narde naar het huis, waar het een slachtoffer maakte. ROMANUS EN DE AIJvMAARSCHE COURANT. In „Ons Blad" van hedenavond) komt een artikeltje voor van Romanus als antwoord' op onze beschouwin gen van Donderdag. Door de redactie van „Ons Blad" zijn wij in staat gesteld vóór de verschijning van het nummer van he denavond kennis te nemen van dit artikel. Wij kunnen dus constateeren, dat Romanus zijn onhoudbare be schuldiging niet romf-uit ingetrokken, geen leedwezen uitgesproken heeft. Romanus kan omtrent de klach ten-materie niet meer mededeelen hij heeft geen tijd gehad. Wij zouden er wederom op kunnen aan dringen ons de namen te noemen van personen, welke vóór Donderdagmorgen hun abonnement hebben op gezegd, maar wij stellen daarop nu geen prijs meer. Wat de briefkaart van W. betreft, het is, zegt hij duidelijk, dat deze persoon ter goeder trouw was, toen hij kwam mededeelen dat hij zijn abonnement vóór Donderdag had opgezegd, hetgeen eerst Maandag ge schiedde. Maar evenzeer was men dezerzijds ter goe der trouw toen werd verklaard dat mej. v. Z. eerst Donderdagavond had bedankt, terwijl ze, naar thans vastgesteld is, dit ook 's ochtends had gedaan. „Romanus" eindigt aldus: „Ik hoop, Mijnheer de Redacteur, dat deze zaak nu „geëindigd zal zijn. Laat het publiek, dat er ook wel „genoeg van zal hebben, nu oordeelen. Ik denk, dat „het eindoordeel wel zal zijn: „Waar twee kijven, lieb- „ben twee schuld." Wij nemen acte van deze schuld-erkenning en laten, zonder zelf een conclusie te trekken, gaarne het eind oordeel van de polemiek, welke tusschen Romanus en ons is gevoerd, aan de lezers over. Wij beëindigen hiermede tevens de debatten over de kwestie. Wij hebben van den beginne af aan de meest mogelijke gelegenheid gegeven om de zaak in ons blad te bespreken, wij hebben zelf geschreven wat wij meen den to moeten schrijven, en kunnen het dus hierbij la ten. DREGGEN. Men verzocht ons te melden dat er ook nog dreggen zijn geplaatst bij den heer G. van Diepen aau het Luttik Oudorp en bij den heer K. Bosman aan den Overhaal bij den Omval. EEN MOEDIGE REDDER. Men verzoekt ons nog te willen melden, dat het zoontje van den heer van Zuijdam, dat eergisteren op het Luttik-Oudorp door het ijs zakte, door den heer Jan Diepen daaruit is gered. Reeds is dit de derde drenkeling welke het behoud van zijn leven aan den moed en zelfopoffering van den heer Diepen te danken heeft. In zijn jeugd redde hij een jongen uit den Amstel bij de Hoogesluis te Amsterdam en enkele jaren geleden behoedde hij een kind in het Noord-Hollandsch Kanaal van een anders wissen dood. GEDIPLOMEERD Aan de Huishoud- en Industrieschool alhier werd heden san Mej. A. H. Scalé het diploma voor lingerie naaien uitgereikt. NIEUWE TELEFOON-AANSLUITIGEN. N. Masee, Firms Slegtkamp, Behangerij-Stoffeerde- rij, Ritsevoort No. 534, Mr. P. A. Offers, Metiusgracht, (huishoud-aansluiting P. C. Stuv, Aannemer, Van Everdingenstraat No. 556*. VOETBAL. Door den Ned. V. B. is voor morgen ten derde male vastgesteld de wedstrijd Alcmaria Victrix Kampong, 't Is te hopen dat nu de match werkelijk zal plaats hebben. Indien de beide elftallen zoo volledig mogelijk uit komen zal deze laatste thuiswedstrijd zeer zeker één der spannendsten zijn. 'tSpel van Kampong is uiterst vlug en de voorhoede zal de Alkmaarsche verdediging wel werk geven. Alleen een volledig Alcmaria v er- hoede kan tegen de sterke Kampongverdediging met Kettlitz als back en Welle als keeper succes hebben Bij goed spel lijkt ons een kleine overwinning voor onze stadgenooten niet onwaarschijnlijk. Holland moet naar Zaandam om daar te spelen te gen Z. V. V. Dat zal er duchtig spannen. Z. V. V. is op eigen terrein zeer sterk en klopte onlangs zelf» D. E. C. Zoo sterk en volledig mogelijk heen is dus voor Holland den aangewezen weg. VROUWENKIESRECHT. De afdeeling Alkmaar van den Bond voor Vrouwen kiesrecht zal Woensdag 6 Maart een propaganda avond houden in Diligentia. Eenige leden van Bil- dordijk zullen 2 toepasselijke tooneelstukjes- opvoeren en mej. Wichmnn uit Utrecht zal spreken. AGENDA. ZATERDAG. Propaganda-avond' van de ver. „Fioris van Teijlin- gen, 8 uur, Diligentia. Gymn.-vereeniging „Krasht en Vlugheid," meisjes afd. van 4S uur, jongens 2e afd. van 56 uur. Gymn.-Ver. „Kracht en Vlugheid," Gymn.-lokaal Schoolstraat B 1. Meisjes-afdeeling 45. Gymn.-Ver. „de Halter," 89 uur, adspir. van 12 16 jaar; 910 uur voor leden van 16 jaar en ouder, „Gulden Vlieg," ingang Lindegracht. ZONDAG Afd. Alkmaar der Ned. Ver. t. afschaft, v. Ale Dranken, openb. uitvoering, 8 uur, Harmonie. Zangvtreeniging Nieuw Leven met Mannenkoor Or pheus slotrepetitie Mannenkoor 11 uur, gebouw Di ligentia. MAANDAG. Gymn.-ver. „Turnlust," mannen 81/401/4, lokaal R. H. B. S. Paardenmarkt. Aspiranten 7l/t81/» turnlokaal Schoolstraat. Gymn.-verseatging ..Ersskt en Vlugkhsil," kssrsn- afd. va» 9l/i101/,. Teekenavond „Kunst zij ons doel", 7 «ur, Nieuwe Doelen. Gymn.-Ver. „de Halter," oefeningsavond, 7—8 uur, adspir. van 912 jaar; 89 uur leden van 16 jaar en ouder, „Gulden Vlies," ingang Lindegracht. Dansoursus Gebrs. Crefeld, 810. DINSDAG. Dam- en schaakclub, 8 uur, Voorwaarts. WOENSDAG. Gymn.iVer. „Turulust", mannen 8%OVziR. H B. S. Worstelclub „Kracht door Oefening", avonds 8 uur, in „de Leeuwerik". Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," dames- afd. van IV28V2 uur, heerenafd. van 9V210V3 uur. Kinderkoor, van 4%6 uur, Harmonie. „Zang en Vriendschap, van 7Vi9 uur, Harmonie. Gymn.-Ver. „Kracht en Vlugheid," Gymn.-lokaal Schoolstraat B I. Dainesaideeling 7Y28V2. Laatste liericbten. DE PRESIDENT VAN DEN RIJKSDAG. BERLIJN, 10 Febr. (V. D.) De nieuwe president van den Rijksdag, dr. Spahn, zal Maandag het presi dium neerleggen. Dinsdag heeft er een nieuwe presi dentsverkiezing plaatk. ENGELAND. De Duitscher Grosse is schuldig verklaard aan overtreding van de wet op de ambtelij ke geheimen in zes gevallen en tot 3 jaren dwangar beid veroordeeld. DUITSCHLAND. De Engelsehe minister van oor log, lord Ilaldane, heeft te Berlijn, in tegenwoordig heid van den rijkskanselier en den Duitsehen staats secretaris van marine, den1 minister van oorlog, bij den Keizer ontbeten. Natuurlijk heeft dit bezoek geen particulier karakter bekend gemaakt is trou wens, dat Frankrijk en Rusland op de hoogte zijn ge houden van de besprekingen. Het „Tageblatt" geeft de volgende voorgeschiedenis van het bezoek: Sedert langen tijd werden van Engelsehe zijde po gingen gedaan, vea-betering te brengen in de Duitsch- Engelscho verstandbouding. In dien tijd zou de Kei zer gezegd hebben: „De Engelschen zouden de zaak heel anders beschouwen, wanneer hun ministers zich eens de moeite wilden geven, zelf ons te 'bezoeken. De man, dien ik hiervoor het geschiktst-acht, is mijn vriend Haldane". Deze woorden werden naar Londen gemeld en leidden tet de zending van minister Hal dane. Algemeen wordt aangenomen, dat het hier niet om een entente, maar om een détente gaat, dus niet om eeu toenadering, maar om een ontspanning der min der goede betrekkingen. Wij zullen het bereikte resultaat moeten afwach ten. Eigenaardig is het echter, dat juist nu minister Churchill te Glasgow een redevoering hield, waarin hij de mogendheden waarschuwde, dat een abnormale uitbreiding barer vloten niet jilleen tengevolge zou hebben, dat Groot-Brittannië zijn leidende positie zou handhaven, maar dat het. zijn overwicht nog zou gaan versterken. De Britsche zeemacht is, volgens hem, een noodzakelijkheid, die van Duitschland een oorlogs weeldeartikel. Groot-Brittannië's vloot dient ter ver dediging; die van Duitschland ter bevordering van de uitbreiding van het rijk. Groot-Brittannië zou met genoegen zien, dat de wedijver op het gebied van de toerustingen voor de zeemacht verminderde -en zou zulk een vermindering- begroeten met daden en niet alleen met woorden. De rijksdag heeft een presidium! Het Centrums lid dr. Spahn werd met 196 tegen 175 op den sociaal democraat Bebel als president gekozen, de heer Schie- demann, sociaal-democraat, met 180 tegen 174 stem men op den heer Dietrich, conservatief, als eerste vi ce-president, de nationaal-liberale heer dr. Paasche tot tweeden vice-president. Dr. Spahn moet tevoren verklaard hebben, geen zitting te willen nemen zoo er ook een soc.-democraat werd gekozen, en' blijkens een zooeven .ontvangen telegram blijft Jiij hierbij. Natio- naal-liberalen en sociaal-denioeraten verwijten elkaar over en weer de benoeming van een centrums-afge vaardigde tot president. De eerste interpellatie, is reeds aangekondigd. Zij gaat uit van den sociaal-de mocraten en vrijzinnigen. Het onderwerp luidt: de sekaarschte aan veevoeder en opheffing der invoer rechten op aardappelen, mais en gerst. Dit kan aau leiding geven tot zeer scherpe debatten tusschen de agrariërs en de linkerzijde. In den Pruisischen landdag is gisteren een voor stel der nationaal-liberalen in behandeling gekomen 0111 de officieele briefwisseling over het motu proprio openbaar te maken. De afgevaardigde Campevon wees op het systeina lisch verstoren van den vrede door de Curie en stelde op den voorgrond, dat het motu proprio een zeer erns tige inbreuk is op do reehtshoogheidl van den staat Ook op de banken der conservatieven vond de spreker, naar de N. R. Ct. meldt, sterken bijval, toen hij de Duitsche katholieken opriep 0111 hun episcopaat, er toe tc brengen in Rome wat meer kennis en begrip van Duitsche toestanden te verspreiden. Uitvoerig behaa dolde de spreker de eigenaardige en inconsequente houding, die de Curie bij alle ouderhandelingen aan den dag gelegd heeft, en spoorde de regeering aan, zich niet met ingewikkelde verklaringen te laten af schepen, maar aan te dringen op een ondubbelzinnig ja of neen. Slechts eenmaal, namelijk toen hij zich vergiste hij het voorlezen van een citaat, trachtte men hem in het centrum door lachen te onderbreken, maa toen de conservatief, de 'heer von Pappenheim, riep: Daan-oor is de zaak toch te ernstig," heerschte ter stond een pijnlijk stilzwijgen. Daarop deelde de staatssecretaris, de heer von Ki- dcrlen Wachter, mede, dat naar aanleiding van het nrtikel van prof. Heiner in de Kölniscke Volkszeitung do Pruisische gezant mondeling met het Vatikaan had onderhandeld. In de resultaten van de onderhan delingen, die schriftelijk waren vastgesteld, stond uit drukkelijk, dat het motu proprio voor Duitschland niet geldig was. Ten slotte verzocht de heer von Ki derlen Wachter, om geen precedent te scheppen, het voorstel niet aan te nemen. Hij liet daarop doorsche meren, dat zelfs wanneer het voorstel werd aangeno men, de regeering er toch geen gevolg aan zou geven. In de vergadering van den Landdag van Olden burg is gisteren een voorstel van de vooruitstrevende volkspartij tot herziening van de gemeentewet, vol gens welk voorstel aan alle vrouwen boven de 24 jaar die drie jaren in de gemeente wonen, het actieve ge meentekiesrecht verleend zal worden, aangenomen met 22 tegen 19 stemmen. De regeering was, evenals het centrum en de rechterzijde, tegen het voorstel. SPANJE. Reuter meldt, dat de opheffing van het beslag op de eigendommen van Ferrer niet gegrond i< op de stelling, dat hij niet de leider van den opstam is geweest, doch op het beginsel van civielrechtelijke verantwoordelijkheid, die rust op de voornaamste lei ders van den opstand voor misdaden tegen het gemee no recht, ten einde het aan rechtmatige eischeTS mo gelijk te maken een civiele actie met verhaal op de door Ferrer nagelaten eigendommen in te stellen. PORTUGAL. Aan een correspondentie van de N. Ftott. Ct. uit Lissabon ontleenen we het volgende: De algemeeno opinie hier is, dat de regeering goed gedaan heeft, het oproerige deel der arbeidersklasse eens te toonen, dat er in een staat, in een Tepubliek, ook orde heerschen moet, omdat het deze. afstraffing duchtig verdiend had; maar tevens, dat de regeering, uit zucht tot zelfbehoud, te ver gegaan is door niet alleen de 10 pCt. onrustigen, maar de geheele werk liedenklasse te kastijden en voor jaren achteruit le zetten. Ook acht men de verdachtmaking, „te heulen met d,e reactionnairen," onverdiend, en een (zooals Macliado Santos zich uitdrukt) „infamia." De regeering heeft, deze proteststaking niet tot oen goed einde gebracht, maar gesmoord! En dit acht men een zeer groot gevaar voor de allereerste toekomst. Er heerscht groote bitterheid. Terecht zegt Machado Santos: „Voorzichtig.... m ij neheeren van de regeering I" Geroemde NededeelinKen, DE OVERSTROOMINGEN IN SPANJE EN PORTUGAL. De Manzanares heeft de aan de rivier gelegen wij ken van Madrid overstroomd. Te Huelva is de Odiel buiten de oevers getreden. De aan de haven opgesta pelde koopmansgoederen zijn verloren. Te Valladolid zet de Rio Sequillo alles blank; er is een man verdron ken. De toestand te Sevilla is zeer erg. De bevolking werpt met koortsigen ijver dammen tegen het water op. Vijftienduizend arbeiders zijn werkloos. De bijri vieren zetten velden en dorpen onder water, alles ver woestend wat ze ontmoeten. Een boot, die levensmid delen naar het dorp Algaba vervoerde, is gezonken. Dr drie opvarenden zijn verdronken. Alle gemeen schap is verbroken. Men weet niet wat er van twee treinen op de lijn naar Cadix geworden is. De regen blijft in stroomen vallen, waardoor overal schade wordt veroorzaakt. De Koning is, vergezeld' door den minister-presi dent, naar Sevilla vertrokken, om het terrein der overstrooming te bezoeken. Noodweer heerscht er in Portugal. Taag en Douro zijn overal buiten hun oevers getreden en de water stand steeg hooger dan ooit is aangeteekend. De re geering zendt booten met brood en stokvisch naar hen, die door het water zijn ingesloten, te Santarem. Bo vendien hebben de storm en de regens over het gan- sehe land enorme schade aan de veldgewassen aange richt. De Taag sleept lijken zeewaarts; vijftien lich- terschepen zijn op den Taag vergaan. Het spoorweg verkeer is bijna geheel gestaakt, telegrafische en tele fonische verbindingen met het platteland zijn totaal verbroken. Er zijn veel dooden e-n gewonden; bet stormt aanghoudend. Volg- numm. Namen Woonplaats Toelichting. 1. Stadstimmerwerf Oudegracht hoek Keetgr- 2. P. J. van Huchten K1. Nieuw- land. 3. W. F. Adolf Hofstraat. 4. C. D. Donath Kleine politiedreg. 5. P. Blauw Ritsevoort bjj de Heiloër- poort. 6. Achterpand Waag Kaasmarkt Groote en kleine dreg. 7. Gasfabriek Kanaalkade Schaftlokaal. 8. J. Bek Peperstraat Brugwachter. 9. Helenius Hoomsche weg Friesche brug. 10. W. van Walen Heilige Land Vlotbrug. 11- Accijnstoren Bierkade hoek Ver- dronkenoord. 12. J. Coppens Verdronkenoord naast 't Wa pen v. Munster. 13. Wed. Zervas Voormeer hoek Zandersbuurt. 14. Overtoom Scheteldoekshaven hoek Geest. 15. K Wortel Kennemersingel Boerderij b/d Hoevervaart. 16. JDuinker Geestersingel hoek Druivenlaan, 17. H. v. d. Sleesen Geesterweg Tramstal. 18. G. T M. v. d. Bosch, Heldersche weg Boterfabriek „Albada.,, 19. A, C. de Boer Wildemanstraat hoek Ooster burgstraat. KeDnemersingel hoek Vogelenzang. 21. Bureau v. Politie Langestraat Groote en kleine dreggen. 22. L. Obdam Nieuwlandersingel Kleine dreg. 23. J. Schot Noorderkade Kleine dreg. 24. G. van Diepen, Luttik-Omval. 25. K. Bosman, aan den overhaal bij den Omval. 20. J. Mulder Ingezonden Stukken. Alkmaar, 9 Febr. 1912. Mijnheer de Redacteur! De ondergeteekende verzoekt U beleefd een klein plaatsje in Uw veelgelezen blad voor het volgende. Ilij voorbaat mijn dank. Naar aanleiding van het verslag, voorkomende in het nummer van Vrijdag j.l. betreffende de uitvoering van „Zanglust" van Donderdag 8 Febr. wilde ik Uw verslaggever (A. K.) doen opmerken dat het wel wat erg lang duren der tooneelveranderingen niet komt ten laste der tooneelkneehts, maar wel het gevolg i-, van de groote moeielijkheid waarmede de directeur, de heer J. F. de Haas, te kampen heeft gehad met zoo'n groot aantal artisten als in IJsjonkvrouw optreden. Ik kan u dan ook erust verklaren dat er minstens een vol uur, over de 5 be drijven berekend, verloren is gegaan tusschen de be drijven om alle artisten het zoo goed mogelijk aan 't verstand te brengen, teneinde het stuk goed te doen slagen. Het erg lange wachten blijft dus buiten de schuld der tooneelkneehts. H. BRUIN, Tooneelknecht, Ilannouie. Burgerlijke Stand. Geboren: 9 Febr. Jacob Pieter, z. v. Pieter Koster en Adriana Catharina de Wit. Overleden: 9 Febr. Anthonius Johannes Mar- tinus Keijsper, 68 jaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de betrekking van DEURWAARDER der plaatselijke be lastingen, tevens belast met het verrichten van werkzaamheden ten kantore van den Gemeente-contro leur. Gegadigden moeten zijn meerderjarig en niet ouder dan 30 jaar, een goed loopende hand schrijven en eenige algemeene ontwikkeling bezitten. De jaarwed de bedraagt 750, die na drie 3 jaarlijksehe termijnen kan worden verhoogd' tot 900. Eigenhandig geschreven adressen (op zegel) worden ingewacht vóór 25 Februari a.s. Bezoeken kunnen niet worden afgewae,ht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2