99 Het adres voor Verjarings-, Huwelijkscadeaux en Feestprijzen. Alle Luxe en Huishoudelijke Artikelen. WILLEÜ Ü9IIT. Telefoon 355. aankomend Bakkersknecht, eene dienstbode, Dameshoedenmagazijn Firma H. L1ND, winkeljuffrouw. een huis en tuin, NIËRTËT* M MOUSSELINES. )-( „Wie zonder zonde isBurï6Tbe^rpel iü „De Barmhartige Samaritaan". STKMGEKECtlTlGDEN VAN IIE m Openbare Verkooping Belangrijk Boelbuis Kalfsvleesch Feestcommissies Groot Winkelhuis flink Keukenmeisje P.G. M. DE MIK, gedipl. Costuumnaaister, Ziikamsr met slaapkamer of alkoof Tooneelvereeniging „Het Vrije Tooneer. Opgericht 1904, J. BRUIJKT, Aitaarsclb Ciediet- en tttsctenbank. en op Donderdag 22 Februari C. H NOOME, Heerenstraat. ADVERTENTIE N~ Huimh. één of twee COMMENSAALS. Brengt bij de verkiezing van Woensdag 14 Februari a.s., in het werkelijk algemeen belang van den polder, Uwe stem uit op de altredende Hoofdingelanden, de Heeren Oudegracht 245, Vanaf heden van Vereeni^ingen vraagt voor Feestartikelen prijs in het Magazijn J. YAN DER LINDEN Beleeid aan be v., K. PESSER, bij de Pet. au 21* ANTÜNIUS JOHANNES MART1NUS KEIJSPER, eene keukenmeid, vraagt tegen half Maart een nette beveelt zich als zoodanig aan Adres Tuinstraat 3. In een NET GEZIN is plaats vuor Te huur I Mei a.s. te Bergen Te koop HOUTTIL B 2. Langestr&at 43, Telef. 242, bericht de ontvangtt der NIEUWSTE benevens van eene PRACHTIGE SORTEERING Zondag 18 Februari a.s. in het Lokaal Harmonie, opvoering van: Tooneelkapper JOH. VAN DER MEULEN. te Bergen, het huis met tuin en erf aan den Heeren weg te BERGEN, be- hoorende aan de erfgenamen van Mejuffrouw A. RUS, geboren SCHERMER. Het perceel is ook uit de hand te koop. ?.de Feestvreugde", HOUTTIL 19 en gij zult tot de overtuiging komen dat ge nergens goedkooper terecht kunt. Beleefd aanbevelend GROSSIER IN FEESTARTIKELEN. op Isten stand TE HUUR GEVRAAGD. Ruime Winkel en Opslagplaats, ge schikt voor Huishoudelijke Artikelen. Br, onder lett. L 228 bvrean van dit blad. BAZAR ALCMARIA" AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het XOORDHOLLANDSCH LANDBOU WC EE I>I ET - Voordam, O 11, Alkmaar. Koers van N«(i, Staataieemn gen KEDFRLAND. Wwkel. Sahulil BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. ,1 apau Oostenrijk Jan. Jali Rusland Hope Consol 190G 1894 6e Em. 1 wang Domhr. pCt. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41* Finane. en Industiondernemingen enz pCt. 4 4Vi 4 div Nationale Hypotheek Bark Noordhollandsch Qrondcrcdiat Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand A'dam Deli t Langkat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Del'. Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Qecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Uordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Oew. pref. Redjang Leboug Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Marine bonds pOt. 4y« Comm. Peru «and. div. Preferent Spoorweg leaningen. Holl. Uz. Sp.-Mij Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA, Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand.div. Eric i, r Kansas City South. u ii pref. ,i Miss K. Texas C. v. New-York and Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Tacific cert. v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 Gem ente-cred. 3 BELG1E. Antwerpen 1887 9L? HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND 1864 - I 9 Feb 93V, 70 97l»/M 04»/. 47ia 86** 91 88»/. 901/, 88lA 961/, mo 00 y. 971a B-8V. 118 U7y 37.81 142 725 3-31h 4U 51 13 ■9)5 191 2861* 535 551 221 284 466V. 43 170 8"/s 78 10 i* 08 i75 64V, 681A '21 261* 81»/, 184 4*A 2 V8 6fA 46»/, 82i/. 941* 227»/. ,051/, 105 21V, 8.1/, 2"A 621/, 177/), 867/. ?4»/M 10.x '8Vs •6Da 7»/, 8P1* 101/m '37/, 87»/), 122»/. U71* 1631a •<70 U Feb. 931/, 70 97iï/)g 47 88V, 91 ».'M 8"»/, 901* 10°»/), 8«V. 97 997/, 18*1/, '18 If7 37»/, 142 7f4y, 375 611* 113 817 520 936*/. 587 561 220 982 465 144 2131/, 70»/, 86»/, 781* 781* l'O 450 54 627/, 817/), 26»/, 60*/s BH* 4»/, 201* 87 Hl/s 491/, 82i/, 941* 105 211* 301/, Ï61* 68 871/, '31* 1077/, 78 168 7i* 891* Koere van het geld. Prolongatie 35/8 pCt. Mededeelingen. Voor Oliewaarden was de stem ming luier met zeer weinig handel. Noteeriug Ge consolideerde 2813. Koninklijke 465. Amerika flauwer voor Amalgamated Copper. Mijnen zwak voor Kedjang Lebong en Ketahoen. Tabakken vast voor de groote soorten. Culturen stil. Rubber's ver aten. X&Mj&uiiö/iüiÉ Marktberichten. ALKMAAR, 10 Febr. Aangevoerd 17 paarden f 70 a 260, 0 veulens f 0 i 0,9 koeien en ossen f 140 k 270, vette kalveren f a per ned. pond f 0 a 110 nuchtere kalveren f 8 h 22, 0 exels f 0 a 0, 43 magere schapen f 16.k 26.0 vette id. f 0 h 0, lammerena vette var kens, per ned. pond ft et., 86 magere id. f 17 ft 38, 204 biggen f 8.a 15.7 bokken en geiten f 8 h 8,0 kleine bokjes f 0.a f 0.boter, per 2 ne(h pond, hoogste prijs f 0.90 middelprijs f 0.85, laagste prijs f 0.825, aangevoerd 2716 kop, kipeieren f 5.50 a 6.80, eendeneieren f 0 BROEK OF' LaNGENDIJK, 10 Febr. Roode kolen f 10.— a 22,—, 0— gele kolen f 9.— a 21.—, witte kool f 12.— a 25.— Aanvoer 3200 stuks, 30 baal uien f 4,40 a 4,50 per baal. STATION NOORDSCHARWOUDE, 9 Febr. Grove uien f 2.20 a 2.40 per 50 Kgr., Roode kool 1 e soort f 22,— a 24,—, 2e soort f 18,— a 20,—, kleinere f 6,— a 17,—, gele le soort f 20,— a 22,—, 2e soort f 17,a 19,—, kleinere f 6,0 a 16,—, Deenscbe witte f 19,— a 22.—, 2e soort f 16 a 19,— kleinere f 5,a 15,per 100. HOORN, 10 Febr. Tarwe f 8.50 a f 9.rogge a 0.a gerst f 7.a f 7.75 haver f 4.75 a f 5.25, witte erwten f a f groene dito f 17.60 a f 19.grauwe f 22.a f 23.vale f 22.a f 25.bruine boonen f 17.50 a f 18.50 karweizaad f 15.a f 17.75 mosterdzaad f 24.50 a a f 25.12 paarden f 100 a f 240, koeien f a f 0105 schapen f 18.a 28.lammeren f 0.a 44 kalveren f 9.a i 16.0var kens f .0 a f zeugen f k f 182 biggen f 9.a f 15.kippen f 0 a f kipeieren f 5.a f 5.25 eendeieren f 0.a f 0 1160 kop boter 775 a 825. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 10 Februari. Geldig tot den avond van 11 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse-li Meteorologisch Instituut te De Bilt. In bet gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 758.7 te Haparanda. De laagste stand van den barometer 737.7 te Coru- na. VERWACHTING. Zwakke tot matige zuidelijke tot zuidoostelijken wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig regen, waarschijn lijk iets zachter. Dankbetniging. Hiermede betuig ik mijn tevredenheid aan de Zwolschc Paar«len- en VeeveriEekerliig-Maat- J schappij, gevestigd te Zwolle, Westerla-n 4, Directeur: U. II. J. TERVOERT. Adjunct-Direc teur f4. J. ROORBA, voor de reëele en spoedige uitbetaling van mijn onteigend paard. Deze Maatschappij die werkt met lage en vaste premiënmet schade vergoeding tot 90 pet., beveel ik gaarne bij iedoren Paarden- en Veehouder aan. Alkmaar, Februari 1912. C. PIET. Vertegenwoordiger te Alkmaar: Jb. WEEVER. Heden overleed, in den ouderdom van 68 jaren, de Heer in leven sedert hare oprichting Directeur der Noor der-Bank te Alkmaar. COMMISSARISSEN DER NOORDER-BANK. Alkmaar, 9 Februari 1912. Wordt gevraagd tegen 1 Maart een J. RUS, Heiloo. Mevrouw FOCKEMA—ANDREvE Kennemerstraat- weg 17, vraagt tegen Mei een van goede getuigen voorzien, en met koken bekend. Mevrouw VAN HOUWENINGE, Kennemerpark, vraagt tegen 1 Mei a.s. P. G., van goede getuigen voorzien. Wordt gevraagd te Alkmaar tegen 1 Mei 1912, in een klein gezin, zonder kinderen, kunnende koken en huiswerk verrichten, hoog loon. Adres Mr. N H. DE LANGE, Langestraat 65. Mevrouw NUGTEREN, Stationsweg 31, vraagt tegen 1 Mei, wegens huwelijk der tegenwoordige, Een net BURGERMEISJE (P.G.). z. z. g. gepl. met Mei als Ook genegen de geheele huishouding waar te nemen. Br. Lett. H 228, Bureau dezer Courant. Br- fr. letter G 228, bureau van dit blad. Voor HEER op leeftijd, gevraagd met vo',ledig pension, liefst in het centrum dei- stad, tegen 1 of 15 MAART a.s. Brieven onder letter K 228, bureau van dit blad. genaamd Rustoord" gelegen in het schoonste gedeel te van het dorp. Adres H. LIND, Kennemerstraat- weg 35. eeu HITS met SCHEUR en ruim ll/2 morgen WEILAND, gelegen aan den Rustenburgerweg, na bij den Middenweg. Te bevragen bij M. KRAP, Heer- Hugowaard. Vraagt Brommer s B. W. G. Lienesch, zwarte to geklenrde stoffen Gevolgd door Enkele Kaarten 40 cent. Heer en Dame 70 cent. Zaal opening 7 uur. Aanvang 8 uur. Introducties k 30 cent per persoon verkrijgbaar bij C. L. C. DE BOER, Sigarenmagazijn „Deli", Verdron- kenoord; B. C. LOEVENS, Druivenlaan 36 en bij de andere leden. Nflet meer hij F RAKKER, Zoutsteeg. VELE KIEZERS. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Plaata en bezorgt voor derden gelden op Hypotheek. in het koffiehuis van den Heer W EIJ E R S op WOEN8DA» 21 FEBRUARI 1912, 's voormid dags ten 11 nre, van Inlichtingen te bekomen ten kantore van den no taris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de ge meente Oterleek. a.8.. v.iu. IO UUR, in het lokaal „Diligentia" te ALKMAAR, van een netten INBOEDEL, als twee salon-ameublementen, linnen-, buffet-, spiegel- en pe- nantkasten, tafels, fauteuils, stoelen in noten-, eiken en mahoniehout, schrijfbureau, spiegels, schilderijen, pendules met coupes en klokken, thee-, bloem- en aanzettafels, tafel- en vloerkleeden en zeilen, trap- en gangloopers, wollen-, vitrage- en rolgordijnen, ledikan ten, matrassen, bedden, waschtafels en nachtkasten, vooits kachels, gascomforen, ornamenten en Jampen, compleet eet-, ontbijt- en theeserviezen, divers porce- lein-, kristal-, glas-, koper-, tin- en blikwerk en keu kengereedschap, lange en korte stoffers, borstels, boen ders, schuiers, zeemleder, sponsen, dweilen, strijk- en sliipplanken enz. enz. enz. Eenig goud en zilver, rij wielen, kinderwagen, trappen, ladders, enz. asMMMLT"' Vooraf verkooping op het Hof van grove meubelen, kiosk, verbeurd verklaarde goe- ren, afbraak en rommeling. Daags te voren 123 uur en vóór den verkoop te zien. AMOUREUS, Deurw. dagelijks verkrijgbaar verseh geslacht bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3